Uchwała Nr 72/X/2007

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 19.XII.2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 

Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości 11 439 391 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

 1. Wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości 11 515 271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.(załącznik nr 3a zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 3

 1. Deficyt budżetu Gminy i Miasta w wysokości 75 880 zł, który zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z:

 1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy i Miasta , - 75 880 zł.

 1. Przychody budżetu w wysokości 530 000 zł, rozchody w wysokości 454 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 10 316 zł,
 2. celową w wysokości - 4 500 zł,
  1. rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 4 500 zł,

do wysokości 1 % x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu ) .

§ 5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

 

 

§ 7

 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie , dla:

 1. zakładów budżetowych: przychody – 1 242 000 zł, wydatki – 1 242 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

 1. Dotacje podmiotowe dla:

 1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 150 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 1. Dotacje celowe na zadania własne Gminy i Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 93 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 20 000 zł,
 2. wydatki - 40 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                   - w kwocie 300 000 zł;
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu      - w kwocie 75 880 zł;
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów                - w kwocie 454 120 zł.

 

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł,
 2. zaciągania zobowiązań :
 3. a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna do zapewnienia

  ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 300 000 zł

 4. dokonywania zmian w planie wydatków,

w tym funduszu płac i pochodnych od wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień

wydatków między działami.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień

w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień

w planie wydatków .

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy i Miasta

na koniec 2008 roku i lata następne .

 

 

 

 

 

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

Budżet Gminy i Miasta

Wyszogród na 2008 rok

 

 

 

 

 

 

BUDŻET

GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

na 2008 rok

Budżet opracowano na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2001 roku Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/, Ustawy z dnia 13.10.2003 roku o dochodach jednostek samorządowych /Dz.U.Nr.203 poz.1966/, Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/ Dz.U z 2005 roku Nr.249 poz.2104 z późniejszymi zmianami/, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych / Dz.U z 2006 roku.Nr.107,poz.726, pisma Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego Delegatura w Płocku w sprawie ustalenia wysokości dotacji na zadania zlecone, sprawozdań z wykonania budżetu za dziewięć miesięcy bieżącego roku .

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 11 439 391 zł

w tym:

- dochody bieżące 11 381 310 zł

- dochody majątkowe 58 081 zł

z podziałem na:

1. Dochody własne 3 731 404 zł 32,6 %

W tym : dochody bieżące - 3 681 404 zł

dochody majątkowe - 50 000 zł

2. Subwencje 5 589 215 zł 48,9%

3. Dotacje 2 118 772 zł 18,5%

W tym :na zadania bieżące - 2 110 691 zł

na zadania inwestycyjne – 8 081 zł

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę : 11 515 271 zł

W tym:

1. Wydatki bieżące 10 262 190 zł 89,1 %

2. Wydatki inwestycyjne 1 253 081 zł 10,9 %

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę 11 439 391 zł.

w tym:

I. Dochody własne:

Dochody własne zostały zaplanowane na ogólną kwotę 3 731 404 zł

w tym:

- dochody majątkowe - 50 000 zł

- dochody bieżące - 3 681 404 zł

 

1. Dochody majątkowe 50 000 zł

 • dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 50 000 zł

Planowana jest sprzedaż 2 działek.

2. Dochody bieżące 3 681 404 zł

 • Dochody z tyt. dzierżaw i najmu 113 000 zł

 

- dochody z tytułu dzierżaw rolnych 6 000 zł

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 15 000 zł

- dochody z dzierżaw i czynszów komunalnych 19 000 zł

Dochody stanowią wpływy za czynsze roczne , miesięczne,

za dzierżawione place i targowisko gminne.

- wpływy z najmu lokali 18 000 zł

Dochody zaplanowano z tytułu najmu lokali przez: Policję , Towarzystwa Ubezpieczeniowe, KRUS.

- dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników

majątku j.s.t 55 000 zł

wpływy za wynajem hali sportowej - 55 000 zł

 

 • Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy 114 000 zł

 • podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10 000 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 80 000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 20 000 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 4 000 zł

Podstawą do ustalenia planu dochodów na 2008 rok stanowi realizacja dochodów 2007r.

 • Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1 142 500 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 1 100 000 zł

- podatek rolny 29 000 zł

- podatek leśny 9 000 zł

- podatek od środków transportowych 3 500 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 1 000 zł

Przy ustalaniu kwoty dochodów uwzględniono wykonanie planu za

3 kwartały 2007 roku.

 • Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 900 000 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 320 000 zł

- podatek rolny 429 000 zł

- podatek od środków transportowych 30 000 zł

- wpływy z opłaty targowej 60 000 zł

- wpływy z wydanych zezwoleń. na sprzedaż alkoholu 60 000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 1 000 zł

 • Dochody pozostałe 98 724 zł

- wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu 35 000 zł

Rodzice pokrywają pełne koszty wyżywienia dziecka.

- wpłaty rodziców na rzecz Przedszkola / 17 zł/ 13 500 zł

Środki te wykorzystywane są na zakupy materialne.

- odpłatność za wyżywienie 50 000 zł

Kwotę tę stanowią wpłaty rodziców oraz wpłaty Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za korzystanie z posiłku przez młodzież szkolną w stołówce przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie i dożywianie dzieci w Sz.P. w Rębowie i w Kobylnikach.

- 5 % udział Gminy w dochodach realizowanych na rzecz
budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej 224 zł

 • Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

i prawnych - 1 313 180 zł

w tym:

- od osób fizycznych - 1 293 180 zł

- od osób prawnych - 20 000 zł

Planowane udziały w podatku dochodowym zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 36,49 %.

Jest to kwota wstępna , która może ulec podwyższeniu lub obniżeniu. Ostateczne dane zostaną przekazane do Gmin, po uchwaleniu budżetu Państwa.

 

Przy planowaniu dochodów własnych założono wzrost stawek

podatkowych o 8,5 % w stosunku do obowiązujących stawek w 2007

roku co stanowi wzrost dochodów o kwotę 70 000 zł w stosunku

rocznym.

 

 

II. Subwencje: 5 589 215 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 663 200 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 926 015 zł

Ogółem subwencje w stosunku do 2007 roku wzrosły o 3,2%.

Ustalone kwoty są kwotami wstępnymi .

Ostateczne kwoty zostaną podane po uchwaleniu Budżetu Państwa.

 

 

III. Dotacje ogółem: 2 118 772 zł

w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2 110 691 zł

- dotacje na zadania inwestycyjne - 8 081 zł

 

1. Dotacje celowe z budzetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustawami 1 850 891 zł

- celowa z budżetu Państwa na zadania z
zakresu administracji rządowej 65 394 zł

/pracownicy zleceni, OC,USC/

- aktualizacja spisu wyborców 997 zł

- obrona cywilna 500 zł

- pomoc społeczna 1 784 000 zł

w tym:

 • dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego

- 1 600 000 zł

 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- 19 000 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 165 000 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 259 800 zł

- pomoc społeczna 259 800 zł

w tym:

- zasiłki okresowe 80 000 zł

- ośrodek pomocy społecznej 142 800 zł

- dożywianie uczniów 37 000 zł

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 8 081 zł

-założenie monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach

oświatowych - 8 081 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki:

Z planowanej kwoty wydatków 11 515 271 zł przeznacza się na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 158 000 zł

w tym:

  • wydatki inwestycyjne 150 000 zł

- budowa sieci wodociągowej we wsi Ciućkowo 150 000 zł

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych z programu „Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza”.

Z powyższego programu możemy uzyskać 50% wsparcia.

Przewiduje się całkowity koszt zadania na kwotę 300 000 zł

  • wydatki bieżące

- wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej 8 000 zł

/ 2 % wpływu podatku rolnego/

 

 

Dział 600 T ransport i łączność 807 000 zł

w tym:

  • wydatki inwestycyjne 600 000 zł

- przebudowa drogi gminnej Rębowo - 250 000 zł

o długości 895 mb.

- ul. Klasztorna - 300 000 zł

modernizacja jezdni i chodników wraz z

budową oświetlenia ulicznego.

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, zadanie realizowane będzie wyłącznie po pozyskaniu środków pomocowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Realizacja zadania rozłożona byłaby na okres 2 lat.

Przewiduje się całkowity koszt zadania na kwotę 1 440 000 zł.

Udział środków własnych Gminy 540 000 zł.

 

 

 

- modernizacja nawierzchni dróg gminnych - 50 000 zł

W ramach tych środków planowane jest sporządzenie dokumentacji na modernizację nawierzchni dróg na długości 3 km.

Realizację zadania przewiduje się na okres 2-lat wyłącznie przy wsparciu środków pomocowych.

Koszt całkowity zadania wyniósłby 1 250 000 zł przy

udziale środków własnych 230 000 zł.

  • wydatki bieżące : 207 000 zł

w tym:

- remonty dróg gminnych 85 000 zł

  • remonty dróg gminnych wg sporządzonego harmonogramu

uzgodnionego z sołectwami - 50 000zł

  • odśnieżanie dróg gminnych - 35 000 zł

- remont chodników w ulicy Narutowicza 122 000 zł

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000 zł

Kwotę powyższą zaplanowano na:

- wykonanie wycen, podziałów, opłaty notarialne, opłaty ksiąg

wieczystych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów itp. – 20 000 zł

 

 

Dział 710 Działalność usługowa 90 000 zł

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - II etap realizacji

- 90 000 zł

 

 

Dział 750 Administracja publiczna 2 004 677 zł

w tym:

  • pracownicy zleceni / USC, OC/ - 115 577 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115 353 zł

Przyznana dotacja w wysokości 65 394 zł stanowi pokrycie wydatków w 56,7 %, pozostałą kwotę pokrywamy ze środków własnych.

Kwotę 224 zł tj.5% za wydane dowody osobiste przeznacza się na zakup druków do USC.

 

  • Rada Gminy 65 000 zł

Diety dla Radnych i sołtysów, drobne zakupy, ryczałt
Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady.

 

  • Urząd Gminy 1 705 000 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe: 1 457 586 zł

Są to: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłata 3 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zabezpieczono kwotę 85 000 zł na zwiększenie zatrudnienia (2 etaty).

W podanej kwocie znajduje się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ 36 240 zł

/ radca prawny, informatyk/

- wydatki materialne - 171 174 zł

w tym:

- zakup opału i energii - 40 000 zł,

- zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości,

papieru do drukarek i ksero, akcesoriów

komputerowych, itp. - 30 000 zł

- podróże służbowe - 32 824 zł

/w tym ryczałt samochodowy Burmistrza 2 824 zł/

- opłaty za usługi internetowe opłaty

pocztowe, szkolenia , naprawy - 19 350 zł

- remonty - 20 000 zł

- ubezpieczenie majątku i składki na Związek Gmin

- 6 000 zł

- opłaty za usługi telekomunikacyjne , Internet

- 15 000 zł

- szkolenie pracowników - 8 000 zł

- zakupy inwestycyjne - 40 000 zł

- zakup 3-ech zestawów komputerowych - 20 000 zł

- zakup serwera - 20 000 zł

W kosztach materialnych Urzędu uwzględnia się także wydatki związane z obsługą jednostek organizacyjnych Gminy. Dotyczą one głównie obsługi ubezpieczeń społecznych tj. sporządzanie informacji w formie papierowej i elektronicznej , sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego itp.

 

  • Promocja jednostek samorządu terytorialnego 39 000 zł

Kwotę powyższa przeznacza się między innymi na organizowanie imprez np. „Dni Wisły” oraz promowanie miasta i gminy.

  • Gminne Centrum Informacji 80 100 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki materialne związane z organizowaniem szkoleń i spotkań z osobami bezrobotnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,

kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa 997 zł

Środki przeznaczone dla Kierownika USC za wykonaną aktualizację spisów wyborców - środki z dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 131 100 zł

  • Ochotnicze Straże Pożarne 130 600 zł

w tym:

- dla OSP w Wyszogrodzie zaplanowano środki - 87 600 zł

na:

- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 32 580 zł
- zakup paliwa do wozów bojowych - 10 000 zł

- energia - 5 000 zł

- remont strażnicy - 15 000 zł

/strażnica znajduje się w ewidencji środków trwałych Gminy/

- podróże służbowe - 1 000 zł

- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 4 000 zł

- udział w akcjach pożarniczych - 15 000 zł

- usługi pozostałe - 3 000 zł

- rozmowy telefoniczne - 2 020 zł

- OSP – jednostki w terenie 35 000 zł

Dla jednostek OSP w terenie zaplanowano środki po 5 000 zł na remonty strażnic i pojazdów, motopomp, uzupełnienie umundurowania, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia oraz zakup paliwa.

Strażnice jednostek OSP w terenie znajduje się w ewidencji środków trwałych Gminy.

- zarząd miejsko-gminny OSP - 8 000 zł

- ryczałt komendanta OSP, przeprowadzenie turnieju wiedzy pożarniczej , organizowanie zawodów sprawnościowych jednostek OSP.

  • Obrona cywilna 500 zł

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej pracownika OC

- środki z dotacji .

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki zawiązane z ich poborem 30 000 zł

Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków.

 

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 80 000 zł

Kwotę w wysokości 80 000 zł zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

 

 

Dział 758 Różne rozliczenia 14 816 zł

- rezerwa ogólna - 10 316 zł

/zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu/

- rezerwa kryzysowa - 4 500 zł

/tj. 1% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/.

 

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie 4 376 641 zł

  • Szkoły podstawowe 2 387 690 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych

- 2 164 500 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tj. kwota

-128 190 zł

/w kwocie tej uwzględniono środki w wysokości 32 000 zł na wypłaty świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. 5% pobieranych przez nich emerytur i rent/.

- wydatki materialne - 95 000 zł

Powyższe środki wystarczą tylko na pokrycie najbardziej pilnych wydatków na bieżące funkcjonowanie szkół tj. zakupu energii, opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i dydaktycznych itp.

  • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-113 950 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Rębowie i Kobylnikach

oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. – 109 950 zł

- doposażenie klas lekcyjnych - 4 000 zł

 

  • Przedszkola - 402 350 zł

Planowane wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola

w Wyszogrodzie.

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w kwocie - 327 350 zł

W planowanej kwocie uwzględniono nagrody

na DEN , awans zawodowy nauczycieli.

- wydatki materialne - 40 000 zł

Kwotę powyższą przeznacza się na:

  • na zakup opału, materiały kancelaryjne, opłaty za energię

elektryczną i wodę, wyjazdy służbowe pracowników,

ubezpieczenie mienia - 15 000 zł

  • wydatki remontowe - 25 000 zł

- zakup środków żywności - 35 000 zł

Środki na zakup żywności pokrywane są z wpłat rodziców oraz ze środków Pomocy Społecznej dla dzieci kwalifikujących się do pomocy w formie dożywiania.

 

  • Gimnazjum - 1 190 600 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników

Gimnazjum - 1 094 910 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny—65 690 zł

- wydatki materialne - 30 000 zł.

Środki powyższe wystarczą tylko na pokrycie najpilniejszych

wydatków tj. zakupu energii, opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i dydaktycznych itp.

 

  • Dowożenie uczniów do szkół - 150 000 zł

W/w kwota przeznaczona jest na zabezpieczenie kosztów dowożenia dzieci do szkół.

  • Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

- 20 210 zł

Środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli .

  • Szkoły podstawowe i gimnazjum 18 310 zł

  • Oddziały przedszkolne i przedszkole 1 900 zł

 

  • Stołówki szkolne - 50 000 zł

- zakup środków żywności do stołówki przy szkole podstawowej w Wyszogrodzie

 

  • Pozostała działalność 61 841 zł

w tym :

   • wydatki inwestycyjne - 8 081 zł

- założenia monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych – środki z dotacji.

   • dotacja celowa - 1 329 zł

- środki przekazane na obsługę członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku.

   • wydatki materialne - 52 431 zł

- zakup oleju do kotłowni dla Zespołu Szkół - 50 000 zł

/koszty ogrzewania kotłowni są rozliczane wspólnie ze Starostwem Powiatu/.

- partycypacja w kosztach utrzymania pracownika ZNP – 2 431 zł

 

W budżecie na 2008 rok na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 4 439 481 zł łącznie ze świetlicą szkolną

w tym:

- subwencja oświatowa - 3 663 200 zł co stanowi 82,5 %

- środki samorządowe - 768 200 zł co stanowi 17,3%

- dotacja - 8 081 zł co stanowi 0,2%

Środki samorządowe przeznacza się na zadania własne

takie jak:

- dowożenie uczniów

- oddziały przedszkolne

- przedszkole

- zakup oleju do kotłowni przy zespole szkół

Dział 851 Ochrona zdrowia 79 600 zł

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano kwotę 60 000 złz przeznaczeniem na :

  • Przeciwdziałanie narkomanii 2 000 zł

  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58 000 zł

w tym :

- wynagrodzenia pracowników świetlicy socjoterapeutycznej

- 26 185 zł

- wydatki materialne - 31 815 zł

Wydatki będą realizowane zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 • Dofinansowanie gabinetu fizykoterapii 10 000 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie gabinetu fizykoterapii.

 • Ryczałt dla lekarza poradni ”K” 9 600 zł

Zaplanowana kwota stanowi zwrot kosztów dojazdu lekarza do
Poradni „K” w ramach przyjęć na ubezpieczenie.

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna 2 356 600 zł

w tym:

- dotacja – 2 043 800 zł tj. 86,7% ogólnych wydatków

- środki samorządowe – 312 800 zł tj 13,3% ogólnych wydatków

Wydatki z dotacji: 2 043 800 zł

w tym:

 • świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 1 544 800 zł

 • składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane

od osób pobierających świadczenia rodzinne 7 200 zł

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej 19 000 zł

 • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 165 000 zł

 • zasiłki okresowe 80 000 zł

 • dożywianie uczniów 37 000 zł

 

 • wydatki dotyczące finansowania pracownika /obsługa

świadczeń rodzinnych/ 48 000 zł

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika

- 41 668 zł

  • wydatki materialne - 2 332 zł

  • opłaty pocztowe od przekazywanych świadczeń - 4 000 zł

 

 • ośrodek pomocy społecznej 142 800 zł

 

 

 

Wydatki ze środków samorządowych 312 800 zł

w tym:

 • domy pomocy społecznej 70 000 zł

Są to środki przeznaczone na opłacenie pobytu osób samotnych z terenu naszego miasta i gminy.

 • zasiłki celowe i opłaty pocztowe 65 000 zł

 • dodatki mieszkaniowe 70 000 zł

W związku z tym, że dofinansowanie dodatków mieszkaniowych dla osób najuboższych stało się zadaniem własnym Gminy nie dotowanym z budżetu państwa konieczne stało się zabezpieczenie środków własnych.

 • ośrodek pomocy społecznej 42 800 zł

W planowanej kwocie wydatków dla Ośrodka Pomocy Społecznej przyznana dotacja wynosi 142 800 zł i jest niewystarczająca, ponieważ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosić będą 173 863 zł, a utrzymanie biur / opał, energia elektryczna, telefony, monitoring, materiały kancelaryjne itp./ -11 737 zł .

 

 

 

 • pozostała działalność 65 000 zł

  • dożywianie uczniów w szkołach - 60 000 zł

Do zadań własnych Gminy od 2004 roku należy dożywianie uczniów w szkołach . Na ten cel ze środków własnych wydzielono powyższą kwotę wg . informacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  • zakup paliwa do samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 5 000 zł

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62 840 zł

- Świetlica szkolna 62 840 zł

Wynagrodzenia i pochodne pracownika świetlicy szkolnej oraz doskonalenie zawodowe.

Środki z subwencji oświatowej .

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 765 000 zł

 • Gospodarka ściekowa i ochrona wód 305 000 zł

- wydatki inwestycyjne 305 000 zł

 • modernizacja oczyszczalni ścieków 105 000 zł

- zmiana napowietrzenia i urządzeń technologicznych.

 • kanalizacja Starego Miasta 200 000 zł

- budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej

w mieście, kanalizacja Stare Miasto i ul. Rybaki – sieć wodociągowa.

Zabezpieczono kwotę stanowiącą udział środków własnych Gminy przy ubieganiu się o fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie realizowane wyłącznie po pozyskaniu zewnętrznych środków wsparcia.

 • Gospodarka odpadami

- wydatki inwestycyjne 50 000 zł

- składowisko odpadów we wsi Wilczkowo – budowa boksów

na selekcje odpadów.

 • Oczyszczanie miasta i wsi 148 000 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- oczyszczanie miasta 90 000 zł

/zakup i ustawienie szaletu miejskiego – 10 000 zł/.

- wywóz nieczystości na wsi / kontenery/ 28 000 zł

/zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wyszogrodzie./

- odnowienie pasów przejść dla pieszych 5 000 zł

- remont cząsteczkowy jezdni 25 000 zł

 • Utrzymanie zieleni w miastach 119 000 zł

- wydatki inwestycyjne - 100 000 zł

w tym:

 • budowa i modernizacja przestrzeni publicznej w mieście

- 100 000 zł

- urządzanie zieleńców i placów zabaw w mieście.

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie po pozyskaniu zewnętrznych środków wsparcia z programu „Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza”.

Przewiduje się całkowity koszt zadania na kwotę 400 000 zł.

wydatki bieżące - 19 000 zł

W/w środki przeznaczone są na utrzymanie i obcinanie trawników w mieście.

 

 • Oświetlenie ulic placów i dróg 120 000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

opłacenie faktur za zużytą energię - oświetlenie ulic i dróg.

 

 

 

 • Pozostała działalność 23 000 zł

w tym:

- targowisko miejskie 12 000 zł

20% prowizji

- grobownictwo 2 000 zł

/zakup wiązanek i zniczy/.

- utylizacja padłych zwierząt 1 000 zł

- wyłapywanie psów bezdomnych wałęsających się po ulicach

i stwarzających zagrożenie szczególnie dla dzieci 8 000 zł

/umieszczanie w schronisku/

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150 000 zł


Ustalono dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury dla Biblioteki Samorządowej w wysokości 150 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 388 000 zł

 • Obiekty sportowe – Hala sportowa - 290 000 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

 • Wynagrodzenia osobowe: 140 000 zł

Są to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 • wydatki bieżące - 150 000 zł

w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych - 20 000 zł

- zakup oleju opałowego - 62 000 zł

- opłaty za energię, wodę - 20 000 zł

- monitoring , ubezpieczenie majątku, zakup środków czystości, rozmowy telefoniczne, Internet, zakup akcesoriów komputerowych

– 48 000 zł.

  • Ustalono dotacje celową na finansowanie lub

dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

w wysokości - 93 000 zł .

Środki w formie dotacji planuje się przekazać do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowy plan imprez zostanie sporządzony po zatwierdzeniu budżetu Gminy i Miasta na 2008 rok.

  • Utrzymanie stadionu - 5 000 zł

- koszenie trawy , opłata za energię i wodę, wywóz nieczystości

itp.

 

 

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 11 515 271 zł wynagrodzenia i pochodne wynoszą 5  626 545 zł tj. 48,9 %,

wydatki inwestycyjne 1 253 081 zł tj. 10,9 % i wydatki bieżące

4 635 645 zł tj. 40,2 %/.

Założony został deficyt w wysokości 75 880 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy i Miasta.

Zobowiązania Gminy w 2008 roku wynosić będą 454 120 zł /raty kredytów i pożyczki/ oraz kwota 80 000 zł odsetek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-10 12:41:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-10 12:43:27
 • Liczba odsłon: 548
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672466]

przewiń do góry