Protokół nr VII/2011

z obrad VII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości /przedstawiciela Młynów Polskich

i Pogotowia Ratunkowego/.

 1. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

- określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku gminy

Wyszogród oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,

- wydawania Biuletynu Samorządowego „Ziemia Wyszogrodzka”,

- utworzenia odrębnego obwodu głosowania w DPS Wyszogród,

- wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015,

- zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację Domu Strażaka

w Wyszogrodzie,

- zmian w budżecie GiM.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

10. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

11. Zakończenie obrad.


Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący rady gminy i Miasta Wyszogród otwiera obrady VII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród witając radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz zaproszonych gości : Panią Lucynę Kęsicką – Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Płocku, Pana Jana Boszko i Wojciecha Zmysłowskiego – radnych Powiatu Płockiego, Pana Tomasza Szysz – przedstawiciela Młynów Polskich, Pana Burmistrza GiM wraz z pracownikami Urzędu oraz Pana Zbigniewa Adamkiewicza – Kierownika Posterunku Policji w Wyszogrodzie.

W obradach nie uczestniczą radni: Wojciech Janczak i Hubert Więckowski.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 2.

Pan Przewodniczący Rady GiM pyta czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.

Pan Burmistrz prosi o wprowadzenie i przyjęcie w dniu dzisiejszym uchwały dotyczącej nadania honorowego obywatelstwa Gminy i miasta Wyszogród Pani Teresie Mielechow. Jest to osoba związana z naszą gminą, posiada na naszym terenie nieruchomość, wpiera finansowo naszą gminę – dofinansowała remont drogi w Bolinie oraz modernizację budynku przeznaczonego na Muzeum Wisły w

-2-

Wyszogrodzie.

Następnie Pan Burmistrz poprosił o wycofanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację Domu Strażaka w Wyszogrodzie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad ze zmianami zgłoszonymi przez Burmistrza GiM.


Punkt 3.

W skład Komisji Wniosków i Uchwał powołano n/w radnych:

- radny Marek Głowacki,

- radny Janusz Kuliński,

- radny Wiesław Tomkiewicz


Punkt 4.

Wystąpienia zaproszonych gości:

Pani Lucyna Kęsicka – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Płocku poinformowała, że w Wyszogrodzie udało się utrzymać nocną pomoc lekarską pomimo sprzeciwu NFZ i mniejszego kontraktu o 650 tys. zł na tą działalność.. W przyszłym roku rozpocznie się budowa budynku pogotowia ratunkowego w Wyszogrodzie na działce przekazanej przez Gminę. Będzie to budynek podobny jak w Gąbinie z garażem, który będzie spełniał wszystkie wymogi niezbędne na prowadzenie takiej placówki.

Pan Z. Madany pyta Panią Dyrektor kiedy wzywać karetkę pogotowia, ponieważ ludzie boją się ją wzywać, żeby nie okazało się, że wezwanie jest nieuzasadnione. Przedstawił przypadek umierającej kobiety, gdzie po wezwaniu karetki musiał udzielać długiego wywiadu co przedłużało czas jej przybycia.

Pani Dyrektor informuje, że wywiad przy przyjęciu zgłoszenia musi być sporządzony ale nie zależnie od tego karetka powinna już być zadysponowana do wyjazdu i w dalszym ciągu powinien być prowadzony wywiad.

Pani Dyrektor poinformowała również, że nie ma pełnej obsady w pogotowiu, ponieważ lekarze nie chcą pracować w pogotowiu.

Pan Jan Boszko pyta czy jest dużo wezwań karetki pogotowia nie uzasadnionych i czy ktoś z tego tytułu ponosi konsekwencje.

Pani Dyrektor informuje, że ok. 70 % wezwań zespołów specjalistycznych karetki jet nieuzasadnionych. Z tego tytułu nikt nie ponosi konsekwencji. Pani Dyrektor stwierdziła, że niejednokrotnie z błachostki może stać się poważny problem i dlatego karetki są wysyłane na każde wezwanie.


Następnie w tym punkcie porządku obrad głos zabrali Przedstawiciele Młynów Polskich Pan Tomasz Szysz oraz Wojciech Papiernik.

W swoim wystąpieniu poinformował o działalności przedsiębiorstwa oraz zapoznał z warunkami skupu zbóż przez zakłady zbożowe.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu w formie biuletynu informacyjnego.


-3-

W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali:

Pan Przewodniczący Rady GiM w sprawie zawierania umów kontraktacyjnych, czy zawierane są umowy indywidualnie z rolnikami, czy z grupami producenckimi.

Pan Dyrektor informuje, że umowy są zawierane z rolnikami indywidualnie i również z grupami producenckimi, do umów długoletnich co roku sporządzane są aneksy. Indywidualni rolnicy i grupy producenckie płacone mają więcej za dostarczane zboże niż tzw. pośrednicy. Przede wszystkim kupowane jest żyto i pszenica, można również zawrzeć umowę na rzepak. Firma jest w stanie również zapewnić transport od rolnika, którego koszty ponosi firma.

Radny M. Głowacki informuje, ze mało jest rolników co wożą zboże do młynów, ponieważ pośrednik płaci tyle co firma.

Radny J.Z. Boszko pyta czy rolnik poniesie karę umowną jeśli nie wywiąże się z niej z przyczyn pogodowych.

Pan Dyrektor informuje, że jeśli rolnik nie sprzeda zboża konkurencji to na pewno z przyczyn atmosferycznych nie będzie ukarany, tylko musi to zgłosić. Dwie strony nie powinny się wzajemnie oszukiwać.

Pan Przewodniczący pyta o ceny mąki sprzedawanej przez młyny a ceną w sklepie.

Pan Dyrektor poinformował, że cena mąki paczkowanej w sklepach mąki szymanowskiej jest tańsza niż ta dostarczana do piekarń.

Pan Przewodniczący podziękował zaproszonym gościom za przedstawione informacje, które na pewno będą wykorzystane przez rolników.


Punkt 5.

Informację na temat pracy między Sesjami przedstawił Pan Burmistrz GiM.

W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na niżej wymienione problemy:

 • targowisko miejskie – zgodnie z wnioskiem radnych zapadła decyzja o zmianie zarządzającego, opłaty targowe pobierają pracownicy Urzędu w ramach swoich obowiązków.

 • program „Mój Rynek” jest wdrażany, gmina będzie aplikować o dofinansowanie. Trwają konsultacje z powiatowym lekarzem weterynaryjnym, który wspiera to przedsięwzięcie i będzie patronował temu zadaniu.

 • W II połowie m-ca września zorganizowana zostanie konferencja na temat promowania organizacji grup producenckich oraz na temat przygotowań do modernizacji naszego targowiska.

 • organizacja „Dni Wisły”. Pan Burmistrz zaprosił wszystkich na tą imprezę. W tym roku odbędzie się ona na nowo zmodernizowanym Rynku.

 • trwa remont dachu na budynku, w którym mieści się posterunek policji,

 • Gmina ogłosiła już zaproszenie do negocjacji w sprawie wykupu udziałów ZGK Spółka z o.o. Ogłoszenie ukazało się w Rzeczypospolitej oraz na stronie internetowej Urzędu. Do negocjacji powołany jest zespół 4 osobowy, który w poniedziałek szkolił się na ten temat w Poznaniu.

-4-

 • trwają przygotowania do nadchodzących wyborów, w tegorocznych wyborach obowiązuje nas nowy kodeks wyborczy, który niesie wiele zmian i obowiązków dla gminy.

 • w dniu dzisiejszym będzie dostawa nowych urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie,

 • również w dniu dzisiejszym rozpoczyna się termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszogrodzie. Przetarg wygrała firma z Radzanowa za kwotę 260 tys. zł.

 • trwają końcowe prace związane z budową wiatraków, projektanci źle obliczyli drogi dojazdowe i place manewrowe, pod koniec września będzie plan wyłożony a w poniedziałek wydane zostaną decyzje środowiskowe. Były zgłoszenia ze strony ekologów odnośnie ptaków, część ich uwzględniono a część nie .

 • w I połowie września br. rozpocznie się termomodernizacja bloku przy ul. Płockiej zgodnie z ogłoszonym wcześniej konkursem,

 • zakończono rewitalizację Rynku w Wyszogrodzie, podczas uroczystości Dni Wisły teren ten zostanie uroczyście oddany do użytku, jest to początek rewitalizacji całego miasta ulic Rębowskiej i Wiślanej,

 • przystąpiono do modernizacji drogi w Kobylnikach,

 • OSP Kobylniki zakupiło lekki samochód strażacki i motopompę, OSP Drwały przygotowuje się do zakupu masztu oświetleniowego. Na zakup motopompy i masztu oświetleniowego częściowo pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego.

 • Wczoraj dokonano odbioru 2 km odcinka wału przeciwpowodziowego w Chmielewie, wał ten będzie w stanie przyjąć stan wody do 8 m.

 • z inicjatywy Julii Pitery, która w piątek była w Urzędzie GiM rozpoczęła się kontrola zadania pogłębiania Wisły w Rakowie.

 • trwa walka o dokończenie inwestycji drogowej w Rębowie, jeśli w tym roku nie zostanie rozpoczęte to zadanie to dokumentacja straci ważność.


Punkt 6.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny M. Głowacki w sprawie modernizacji 7 km dróg, rewitalizacji remizy z przeznaczeniem na Rębowski Dom Kultury oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Radny Z. Madany w sprawie konieczności wykonania parkingu przy cmentarzu w Rębowie, wykonania dokumentacji na modernizację drogi powiatowej w Rębowie – trakt orszymowski oraz czy Dni Wisły zawsze będą organizowane we wrześniu, czy nie lepiej byłoby, żeby odbywały się one tak jak do tej pory w czerwcu.

Radny J. Z. Boszko w sprawie lampy oświetleniowej w Drwałach, pomimo wcześniejszych zgłoszeń w dalszym ciągu tej lampy nie ma.

Pan Burmistrz GiM udzielił odpowiedzi na w/w zapytania i interpelacje:

-5-

Realizacja wspólnego projektu modernizacji 7 km odcinka dróg jest na etapie oceny, projekt jest zaopiniowany pozytywnie, jest pełna zgoda 10 gmin na warunki umowy.

We wrześniu będzie ogłoszony wynik naboru projektów w ramach odnowy wsi między innymi na modernizację remizy OSP w Rębowie.

Odnośnie wykonania parkingu przy cmentarzu w Rębowie Pan Burmistrz informuje, ze Gmina jest otwarta na inicjatywę wsi i Parafii Rębowo, ponieważ Gmina nie będzie w stanie pokryć całości kosztów z tym związanych.

Sprawa drogi powiatowej w Rębowie, Gmina napisze wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych o sporządzenie dokumentacji na jej modernizację.

Odnośnie terminu Dni Wisły Pan Burmistrz poinformował, że ani nauczyciele ani dzieci nie chciały tej imprezy w czerwcu. Od nowego zaplanujemy imprezę gminną związaną z rozpoczęciem lata – wakacji.

Zainstalowanie lampy oświetleniowej w Drwałach Pani Sekretarz sprawdzi.

Radny W. Tomkiewicz proponuje, żeby na komisjach radni zastanowili się nad charakterem i terminem Dni Wisły. Początek września jest czasem ciężkim dla szkół. Tylko od poniedziałku do piątku dzieci mają czas na próby.

Radny A. Dobaczewski informuje, że Dni Wisły pokrywają się z imprezą w Małej Wsi, co na pewno spowoduje, że frekwencja będzie na naszej imprezie mniejsza.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM uważa, że powinna być ustalona konkretna data Dni Wisły, która będzie powtarza co rok i żeby nie pokrywała się z imprezami w sąsiednich gminach.

Pan Przewodniczący proponuje, żeby ustalić roczny harmonogram imprez gminnych na cały rok.

Pan W. Zmysłowski informuje, ze Dni Małej Wsi zawsze odbywają się w II niedzielę września i lepiej byłoby, żeby się nie pokrywały.


Punkt 7.

Podjęcie uchwał:

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku Gminy Wyszogród oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 60/VII/2011 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku Gminy Wyszogród oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Sekretarz GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie wydawania Biuletynu Samorządowego „Ziemia Wyszogrodzka”.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 61/VII/2011 w

-6-


sprawie wydawania Biuletynu Samorządowego „Ziemia Wyszogrodzka”.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani I. Boszko przedstawia projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 62/VII/2011 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wybór ławników. Przed podjęciem uchwały przeprowadzono tajne głosowanie zgłoszonych kandydatów. Komisja w składzie Janusz Kuliński, Zbigniew Madany oraz Mieczysław Majewski przedstawiła protokół z wyborów stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Płocku na kadencję 2012 -2015.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 63/VII/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu rejonowego w Płocku.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 64/VII/2011 w sprawie zmian w budżecie GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Sekretarz GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela GiM Wyszogród.

W dyskusji nad przedstawionym projektem głos zabrali:

Radny A. Dobaczewski stwierdza, że zasługi Pani T. Mielechow są kontrowersyjne, ponieważ protestowała przeciwko powstaniu farmy wiatrowej. Gmina przez to straciła poważne dochody.

Radny Z. Madany poinformował, że Pani Mielechow obiecywała pomoc dla Rębowa i z tego się nie wywiązała.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 65/VII/2011 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-7-


Punkt 8.

W sprawach różnych głos zabrali:

Radny Powiatu Płockiego Jan Boszko poinformował, że wykonanie projektu na drogę powiatową w Rębowie planowane jest w roku 2012. poinformował o sytuacji gospodarczej i zadaniach jakie realizuje Powiat Płocki.

Pan W. Zmysłowski – również Radny powiatu Płockiego podziękował za zaproszenie oraz zobowiązał się do złożenia wniosku do budżetu powiatu na 2012 rok dot. modernizacji drogi powiatowej w Rębowie. Poinformował również, że Starostwo realizowało modernizację drogi z własnych środków tylko Bulkowo – Góra, pozostałe drogi remontowane były z funduszy p-powodziowych. Pan Zmysłowski uważa, że tą drogę powinno się remontować, ponieważ może dojść do takiej sytuacji, że droga będzie niżej niż rowy.

Radny W. Tomkiewicz uważa, że Policja powinna większą uwagę zwracać na miejsca, gdzie nie ma monitoringu, gdzie gromadzi się młodzież. Raz, dwa razy w tygodniu należałoby takie miejsca patrolować. Między innymi bulwar nad Wisłą, schody przy ul. Narutowicza. Należy również częściej przeglądać monitoring i reagować na młodzież, która wywraca kosze, ławki.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM poinformował o postępie w sprawie Ośrodka Zdrowia. W dniu 23 sierpnia odbyło się spotkanie z Panią Siemiątkowską z przedstawicielem Sanepidu, architektem i Panią B. Dominikiewicz w celu wstępnego określenia jakie powierzchnie na dane gabinety będą niezbędne. Na dzień dzisiejszy niezbędne jest zainstalowanie windy w naszej przychodni. Jest to obowiązek, którego Pan Celiński nie zrealizował.

Radny J. Z. Boszko pyta czy wpłynęła już dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację umów zawartych w ramach programu Samorządowego Programu Wsparcia OSP.

Radny J. Kuliński uważa, że radni powinni otrzymać zaproszenia również z małżonkami.

Radny M. Majewski poinformował, że Dni Wisły odbywają się również w sobotę i będą to głównie imprezy sportowe na stadionie.

W tym punkcie porządku obrad Komisja Wniosków i uchwal przedstawiła wnioski z obrad VII Sesji Rady GiM.

 1. ustalenia stałej daty Dni Wisły, która będzie obowiązywać każdego roku.

 2. zmienić formy zaproszeń samorządowców na imprezy organizowane przez tut. Urząd.

W/w wnioski przyjęto w glosowaniu jawnym jednogłośnie „za”.


Punkt 9.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielone zostały przez pana Burmistrza GiM w punkcie 6 porządku obrad.
-8-

Punkt 10.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto bez uwag.


Punkt 11.

O godz. 14-tej Pan przewodniczący zamyka obrady VII Sesji Rady GiM Wyszogród.Protokołowała                                      Przewodniczący Rady GiM

Izabela Boszko                                     Maryś MieszkowskiInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-22 08:36:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-22 08:36:32
 • Liczba odsłon: 690
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681173]

przewiń do góry