UCHWAŁA Nr 89/XII/2012

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

 

z dnia 20 stycznia 2012 r

 

o odmowie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków w Gminie i Mieście Wyszogród

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) uchwala się, co następuje :

 

§ 1.

Odmawia się zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków w Gminie i Mieście Wyszogród na okres od dnia 1 marca 2012 roku do 28 lutego 2013 roku, przedstawionych przez  Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Spółka z o.o., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej  www.ugimwyszogrod.bip.org.pl


U z a s a d n i e n i e

 

W dniu 07.12.2011 r złożony został wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyszogród na okres od dnia 1. marca 2012 r. do dnia 28. lutego 2013 r., przygotowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Spółka z o.o..

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), weryfikacji stawek złożonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Spółka z o.o.,  dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta, który zarzuca :

- Naruszenie  § 4 ust. 1 oraz § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dn. 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określa się:

1)      rodzaje prowadzonej działalności;

2)      rodzaj i strukturę taryfy;

3)      taryfowe grupy odbiorców usług;

4)      rodzaje i wysokość cen i stawek opłat;

5)      warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe;

6)      warunki stosowania cen i stawek opłat.

Złożona przez Spółkę taryfa nie zawiera ww. obowiązkowych elementów. W praktyce przyjmuje się, że każdy z tych wymienionych elementów odpowiada tytułowi kolejnego rozdziału wniosku taryfowego. Wniosek taryfowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o.o. jest więc wnioskiem niekompletnym. Brakuje nawet podstawowego rozdziału pt. rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków., w uzasadnieniu wniosku o zatwierdzenie taryf zamieszcza się w szczególności informacje dotyczące:

1)      zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia;

2)      standardów jakościowych usług, w tym informację dotyczącą wpływu określonej taryfy na ich poprawę;

3)      spodziewanej poprawy jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów;

4)      zmian warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.

Przedsiębiorstwo może samodzielnie umieścić w uzasadnieniu dodatkowe informacje ale informacje wymienione w § 19 ust. 2 powinny być umieszczone obligatoryjnie. W złożonym przez Spółkę uzasadnieniu do wniosku taryfowego brak jest jakichkolwiek informacji o zmianach warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf. Nie wiadomo więc jak i czy zmienią się poszczególne koszty, w tym koszty usług obcych, koszty energii elektrycznej, podatki, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, amortyzacja. Zgodnie z art.20 ust. 4 pkt 1 ustawy, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustalają niezbędne przychody uwzględniając w szczególności koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy. Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy, burmistrz miasta weryfikuje pod względem celowości ponoszenia koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy. Spółka w swoim wniosku nie podała ani kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf ani ich planowanej zmiany w roku obowiązywania nowych taryf. Weryfikacja podanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o.o. kosztów w roku obowiązywania nowych taryf, pod względem celowości ich ponoszenia, jest więc niemożliwa.

Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia należy ocenić wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyszogród przedstawiony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Spółka z o.o. jako przygotowany niezgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz aktualnego rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Spółka w swoim wniosku popełniła szereg wskazanych wyżej błędów i nie zawarła istotnych i koniecznych informacji, bez których weryfikacja celowości ponoszenia kosztów jest niemożliwa.

 

Mając na względzie powyższe zarzuty, przedłożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Spółka z o.o.  taryfy, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród weryfikuje negatywnie.

Konsekwencją wyżej podanych przepisów prawa oraz weryfikacji Burmistrza jest przedłożony projekt uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie i Mieście Wyszogród.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-09 12:13:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-09 12:14:55
  • Liczba odsłon: 859
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669010]

przewiń do góry