UGiM.PROW.3041.2.2014                                                                                 Wyszogród, dn.   21.02.2014 r

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród zaprasza do składania oferty na usługę:

l.   Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robot budowlanych dla zadania: Modernizacja systemu oczyszczania ścieków komunalnych w m. Grodkowo, gm. Wyszogród”

opis zamówienia

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Termin składania ofert: 03.03.2014 r   do godz. 15.00.

Miejsce składania ofert:   Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród Forma składania ofert: pisemna

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w:   Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród   - Aleksandra Wachaczyk –   tel. 24/ 267 26 15

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14000 euro.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Program funkcjonalno użytkowy wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 ws szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno użytkowego.

1.2 Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu w postaci:

a. wersji papierowej dokumentacji – w 2 egzemplarzach,

b. wersji elektronicznej dokumentacji, w formacie PDF, zapisanej na płycie CD

w 1 egzemplarzu

1.3 Wykonawcza oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja projektowa nie narusza praw

autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych oraz jakichkolwiek innych praw osób

trzecich oraz że jego prawa autorskie i pokrewne do dokumentacji nie są ograniczone w

zakresie objętym niniejszą umową.

1.4. Z chwilą przekazania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego w

ramach wynagrodzenia, określonego w   umowie całość autorskich praw majątkowych i

praw pokrewnych do dokumentacji wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie

zależnego prawa autorskiego oraz własność nośników, na których została utrwalona.

1.5 Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa powyżej nie jest

ograniczone ani terytorialnie ani czasowo i następuje w zakresie wszystkich znanych pól

eksploatacji, a w szczególności:

- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy

fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,

- wprowadzanie do obrotu,

- wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

- publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niego w

miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnienia w Internecie),

- publicznego wykonania i/lub odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, użyczania,

- nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację

naziemną,

- nadawania za pośrednictwem satelity,

1.6 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu autora dokumentacji

– jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do:

- decydowania o nienaruszalności treści i formy dokumentacji,

- decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dokumentacji.

 

Termin realizacji usługi:

 

do 25.03.2014 r.

 

 

FORMULARZ OFERTY

DLA

Zamówienia wykonania usługi/dostawy

PROWADZONEGO W TRYBIE POZAUSTAWOWYM ZGODNIE Z ART. 4, UST. 8

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nA:

 

                                                          

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robot budowlanych dla zadania: Modernizacja systemu oczyszczania ścieków komunalnych w m. Grodkowo, gm. Wyszogród”

opis zamówienia

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

1.                           ZAMAWIAJĄCY: Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród   

 

 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp. lub

Partner nr

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.          Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:

1)     zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego niniejszego zamówienia,

   2)          gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia osobiście, zgodnie z treścią: zapytania ofertowego

 

 

Cena naszej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

 

Lp.

Cena netto

Podatek

Cena brutto

 

1.                

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić;

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………..

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

Wybór oferty:

firm_zapytanie_pfu.oczyszczalnie.wybor.doc

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczurowska Agata
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-21 14:28:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczurowska Agata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-07 12:44:48
  • Liczba odsłon: 734
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669083]

przewiń do góry