Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Dyrektor Centrum Kultury "Wisła" w Wyszogrodzie


I Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:


Wymagania niezbędne /konieczne/:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;

2. Wykształcenie wyższe pełne oraz kwalifikacje w dziedzinie zarządzania /studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne/;

3. Co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;

4. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie na okres minimum 5 lat ze wskazaniem źródeł finansowania (z uwzględnieniem w szczególności całorocznego kalendarza imprez promujących Gminę i Miasto Wyszogród, organizacji życia społeczno-kulturalnego gminy, ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży, szczególnie w godzinach popołudniowych i weekend);

5. Wykazanie doświadczenia w zarządzaniu wskazanymi przestrzeniami publicznymi w mieście i gminie;

6. Nakreślenie planu dalszego rozwoju produktu turystycznego „Muzeum Wisły” w Wyszogrodzie;

7. Wykazanie doświadczenia w organizowaniu przedsięwzięć promocyjnych, rekreacji, turystyki, sportu;

8. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni z praw publicznych;

9. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych bądź zakazem pełnienia funkcji  kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn.zm.).


Wymagania dodatkowe:

1. Udokumentowana umiejętność kierowania zespołem pracowników oraz zdolności menadżerskie i organizatorskie,

2. Doświadczenie i wiedza z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych (w tym środków z programów Unii Europejskiej) na działalność kulturalną,

3. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej, o finansach publicznych (w szczególności przepisów dotyczących gospodarki finansowej w instytucjach kultury), o zamówieniach publicznych, przepisów prawa pracy.

II Do głównych zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będzie:

1. Kierowanie Centrum Kultury "Wisła" oraz reprezentowanie go na zewnątrz;

2. Zarządzanie majątkiem i prowadzenie gospodarki finansowej Centrum Kultury "Wisła";

3. Ustalenie wewnętrznej organizacji Centrum Kultury "Wisła" i reprezentowanie go w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy;

4. Organizowanie działalności kulturalnej poprzez zapewnienie oferty kulturalnej i organizowanie imprez;


III Warunki pracy na w/w stanowisku:

Praca w budynku przy ul. Płockiej 12 - pierwsze piętro, brak windy, brak dostosowania toalet dla potrzeb niepełnosprawnych, praca przy komputerze.


IV Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Kultury "Wisła", w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


V Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny oraz CV,

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c) kserokopia dowodu osobistego,

d) kserokopie dyplomów, świadectw dokumentujących posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

e) kserokopie świadectw pracy,

f) rekomendacje i inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i umiejętności,

g) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Centrum Kultury ”Wisła” w Wyszogrodzie,

h) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ogłoszenia konkursu),

i) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

k) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (wystawione nie wcześniejniż 3 miesiące przed datą upływu terminu składania ofert),

l) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów rekrutacji,

ł) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze

1 etatu,

m) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

VI Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zm./ oraz Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 51/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 10 października 2011r.

Zastrzegamy sobie prawo, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony.

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Centrum Kultury "Wisła" w Wyszogrodzie”, z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 4 lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2012r. do godz. 10.00 ( liczy się data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą

rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu, ul. Rębowska 37.Burmistrz

Gminy i Miasta Wyszogród

Mariusz BieniekLista kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze
na stanowisko
Dyrektor Centrum Kultury "Wisła"

w Wyszogrodzie


  I. Ilość złożonych ofert: 1

 

 II. Kandydaci spełniający wymagania formalne na w/w stanowisko:

      1. Zdzisław Leszczyński  zam. Bodzanów

 

 

III. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie 
       poinformowany pisemnie.
      

                                      16.07.2012r.  Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                Bożena Myszkowska

                                     /data i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej/

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Dyrektor Centrum Kultury "Wisła" w Wyszogrodzie

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Dyrektor Centrum Kultury "Wisła" w Wyszogrodzie wybrany został do zatrudnienia Pan Zdzisław Leszczyński, zamieszkały w Bodzanowie.


Uzasadnienie:
Kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Oceniany był według następujących kryteriów: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, predyspozycje do  pracy na stanowisku Dyrektor Centrum Kultury "Wisła".
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pan Leszczyński przedstawił koncepcję pracy na w/w stanowisku, wykazał się wiedzą i doświadczeniem gwarantującym prawidłowe wykonywanie obowiązków Dyrektora.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-26 10:28:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-31 13:14:14
  • Liczba odsłon: 2098
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668932]

przewiń do góry