UGiM.6220.6.54.2012.2013                                                                                         Wyszogród, dnia 26.04.2013 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą niniejszym zawiadamia strony postępowania o:

·         Wniesionym zażaleniu Stowarzyszenia Gaja na  postanowienie Wójta Gminy Mała Wieś znak: PP.7331.42.P.1.2012.2013 z dnia 21.03.2013 r. wydanego w ramach porozumienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy

·         Wniesionym zażaleniu Stowarzyszenia Kocham Mazowsze na postanowienie Wójta Gminy Mała Wieś znak: PP.7331.42.P.1.2012.2013 z dnia 21.03.2013 wydanego w ramach porozumienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy

·         wydaniu postanowienia przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak: UGiM.6220.6.54.2012.2013 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie dopuszczenia Stowarzyszenia „Wiatraki w Bezpiecznej Odległości” z siedzibą w Ściborowo 1, 09-460 Mała Wieś do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na prawach strony

 

Przedmiotowe zażalenia zostały złożone za pośrednictwem organu wydającego postanowienie (Wójt Gminy Mała Wieś) i przekazane zostały organowi odwoławczemu czyli Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Płocku. Informacja o wpływie zażaleń oraz przekazaniu ich do organów odwoławczych została przekazana do Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród pismem Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 16.04.2013 r. (data wpływu 23.04.2013 r.).

 

Z treścią postanowienia oraz wszystkich akt sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu. 

 

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.        Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Grodkowo

2.        Urząd Gminy Mała Wieś, sołectwa: Lasocin, Główczyn, Orszymowo

3.        Urząd Gminy Czerwińsk n/Wisłą, sołectwo Raszewo Dworskie

4.        Urząd Gminy Naruszewo, sołectwo Stary Nacpolsk

 

 

Po obwieszczeniu (14 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród


UGiM.6220.6.54.2012.2013                                                        Wyszogród, dnia 26.04.2013 r. 

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 oraz art. 31 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.04.2013 r. (wpływ dnia 23.04.2013 r.) Stowarzyszenia „Wiatraki w Bezpiecznej Odległości”  z siedzibą w Ściborowo 1, 09-460 Mała Wieś,

 

postanawiam

 

dopuścić Stowarzyszenie „Wiatraki w Bezpiecznej Odległości”  z siedzibą w Ściborowo 1, 09-460 Mała Wieś do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 23.04.2013 r. reprezentowane przez Remigiusza Majewskiego powołując się na cele statutowe Stowarzyszenie zwykłe „Wiatraki w Bezpiecznej Odległości”, wystąpiło z wnioskiem o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

 

            Do złożonego wniosku Stowarzyszenie złożyło Regulamin oraz zaświadczenie organu prowadzącego rejestr stowarzyszeń.

           

Zgodnie z brzmieniem art. 44 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony.

            Z kolei w myśl definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy przez organizację ekologiczną rozumie się organizację społeczną, której statutowym celem jest ochrona środowiska.

            Po przeanalizowaniu celów statutowych Stowarzyszenia „Wiatraki w Bezpiecznej Odległości”  organ prowadzący postępowanie stwierdził, iż jest ono organizacją ekologiczną w rozumieniu przepisów ustawy albowiem wśród celów organizacji jest m.in. działanie na rzecz ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego obywateli.

            Tym samym uznać należy, iż organizacja ekologiczna prawidłowo reprezentowana zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w Regulaminie skutecznie zgłosiła swój udział w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w którym wymagany jest udział społeczeństwa.

 

Pouczenie

 

            Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Otrzymują:

1. Stowarzyszenie „Wiatraki w Bezpiecznej Odległości”  w Ściborowo 1, 09-460 Mała Wieś

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

3. a/a

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-29 15:35:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-29 15:37:21
  • Liczba odsłon: 776
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680810]

przewiń do góry