Wyszogród, dn. 11.05.2015 r.

 

UGiM.7021.41.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.

 

„Remont dróg gminnych w m. Kobylniki, Rostkowice, Wiązówka / Bolino”.

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30.

 

Forma składania: pisemna, na formularzu ofertowym- zał. nr.1 (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4 ) – na kopercie umieścić zapis – „Remont dróg gminnych w m. Kobylniki, Rostkowice, Wiązówka Bolino” – Nie otwierać przed dniem 27.05.2015r. – godz. 12.00.

 

Termin składania ofert : 27.05.2015r , godz. 12.00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 8., tel. 512 050 993

Kryteria wyboru: najniższa cena.

Oferta powinna zawierać rozbicie kwotowe na poszczególne zadania , oraz kwotę łączną poszczególnych zadań netto i bruto.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Remont drogi gminnej w m. Kobylniki :

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie na powierzchni 2720 m2,

- wykonanie podbudowy żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu walcem drogowym – 10 cm. , na powierzchni 2380 m2.

2. Remont drogi gminnej w m. Rostkowice :

- profilowanie drogi gminnej na powierzchni 3200 m2 ,

- uzupełnienie ubytków na całej powierzchni drogi żwirem o wysokim uziarnieniu  - 100 ton ,

- zagęszczenie całej powierzchni drogi walcem drogowym – 3200 m2.

3. Remont drogi gminnej Wiązówka / Bolino:

- uzupełnienie ,, zadoleń ”w miejscach wskazanych przez zamawiającego warstwą żwiru – 100 ton wraz z zagęszczeniem walcem drogowym.

 

 

Wymagany termin realizacji usługi: 01.06.2015r. do 30.06.2015r.

 

 

                                                                                               

                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                 Jan Boszko


Załącznik nr 1

OFERTA


......................................

( pieczęć Wykonawcy )

Urząd Gminy i Miasta

Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród
Nawiązując do zapytania ofertowego na : „Remont dróg gminnych w m. Kobylniki, Rostkowice, Wiązówka / Bolino''

kierujemy poniższą ofertę:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem za

cenę ryczałtową brutto: …….............................................……………………… zł

słownie złotych: (…………………………………………………………………).

wartość netto .................................... zł (słownie: ...................................................................

.....................................................................................................................................................)

podatek VAT – ..................... % tj. ................................................. zł (słownie: .....................................................................................................................................................)

Oferta cząstkowa:

- Remont drogi gminnej w m. Kobylniki :

cena ryczałtową brutto: …….............................................……………………… zł

słownie złotych: (…………………………………………………………………).

wartość netto .................................... zł (słownie: ...................................................................

.....................................................................................................................................................)

podatek VAT – ..................... % tj. ................................................. zł (słownie: .....................................................................................................................................................)

- Remont drogi gminnej w m. Rostkowice :

cena ryczałtową brutto: …….............................................……………………… zł

słownie złotych: (…………………………………………………………………).

wartość netto .................................... zł (słownie: ...................................................................

.....................................................................................................................................................)

podatek VAT – ..................... % tj. ................................................. zł (słownie: .....................................................................................................................................................)

- Remont drogi gminnej Wiązówka / Bolino

cena ryczałtową brutto: …….............................................……………………… zł

słownie złotych: (…………………………………………………………………).

wartość netto .................................... zł (słownie: ...................................................................

.....................................................................................................................................................)

podatek VAT – ..................... % tj. ................................................. zł (słownie: .....................................................................................................................................................)

2. Oświadczam, że podana cena ryczałtowa nie podlega zmianie w okresie

obowiązywania umowy i zawiera obowiązujący podatek VAT..

3. Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem prac do wykonania i pozyskałem wszelkie konieczne informacje do prawidłowego zrealizowania zamówienia (opis przedmiotu zamówienia ).

4. Oświadczam , iż posiadam niezbędny potencjał techniczny w postaci sprzętu i zasobów ludzkich na wykonanie przedmiotowego zadania.

Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.

............................... dnia .............................. ..................................................

( podpis osoby uprawnionej doskładania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)


Wyszogród, 22 czerwca 2015 r. 

UGiM.7021.44.2.2015

 

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Remontu dróg gminnych w m. Kobylniki, Rostkowice, Wiązówka/Bolino.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dróg gminnych w m. Kobylniki, Rostkowice, Wiązówka/Bolino” wpłynęły 2 oferty.

Tabela oceny złożonych ofert:

Numer

oferty

Firma lub Imię, Nazwisko oraz adres oferenta

Liczba pkt wg kryterium:

cena 100% (max 100 pkt.)

Liczba pkt wg kryterium:

RAZEM:

1

„REN-TRANS”

Mgr Renata Zych

Drwały 5

09-450 Wyszogród

72,20

-

72,20

2

U.S.T. HANDEL ŻWIREM

Mariusz Guziński

Nowy Podleck 20

09-454 Bulkowo

100

-

100

 

Zamówienie  zostało udzielone na kwotę ryczałtową 20 295,00 złotych firmie:

U.S.T. HANDEL ŻWIREM

Mariusz Guziński

Nowy Podleck 20

09-454 Bulkowo

 

Z poważaniem

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-11 21:27:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-22 15:25:00
  • Liczba odsłon: 695
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669009]

przewiń do góry