UCHWAŁA Nr 107/XVI/2008

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

  1. z dnia 12. XI. 2008 roku

w sprawie :określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2009r

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póżn. zm/ oraz art. 5 ust.1 ,art.7 ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jedn. Dz. U z 2006r Nr 121 poz.844 z poźn. zm./oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29lipca 2008roku w sprawie

górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009roku (M.P. Nr 59 z 2008roku poz.531)

Rada Gminy i Miasta uchwala następujące stawki podatku od nieruchomości:

§ 1.

Od budynków i ich części:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,39 zł, od 1m² powierzchni użytkowej;

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 14,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarcze w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

5. Od pozostałych budynków lub ich części , w tym :zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego- 4,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

6. Od budynków gospodarczych, garaży związanych z budynkami mieszkalnymi – 3,32zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

7. Od budowli 2% ich wartości na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy.

Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,56 zł od 1 m² powierzchni;

b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1ha powierzchni;

c) od pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,25 zł od 1 m² powierzchni.

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Budynki lub ich części oraz grunty zajęte w celu przechowywania sprzętu i maszyn rolniczych;

2. Nieruchomości lub ich części oraz grunty zajęte na cele kultury , bezpieczeństwa publicznego, ochrony pożarowej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej , z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

3. Budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku..

                                                Przewodniczący

                                                    Rady Gminy i Miasta

                                                Wyszogród

                                                    Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-26 08:45:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-26 08:45:19
  • Liczba odsłon: 552
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680757]

przewiń do góry