UCHWAŁA NR 27/IV/2011

Rada Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 30 marca 2011 r.


W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2013.


Na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami);

 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami);

 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami);

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2013 w treści stanowiącej załącznik do uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

Uzasadnienie


Dla lepszego rozpoznania zjawiska przemocy domowej konieczne jest jej zdefiniowanie. Według definicji przyjętej przez międzyresortowy zespół „Bezpieczni w rodzinie” przemoc w rodzinie to:

 1. działanie lub zaniechanie podjęte w obrębie rodziny przez jednego z jej członków przeciwko pozostałym;

 2. z wykorzystaniem istniejącej lub stworzonej przez okoliczności przewagi siły lub władzy;

 3. godzące w ich prawa i dobra osobiste, a szczególności życie i zdrowie (fizyczne czy psychiczne);

 4. powodujące u nich szkodę lub cierpienie.

Nie uległa wątpliwości, iż rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Rodzice są wzorem do naśladowania przez dzieci.
W prawidłowo funkcjonującej rodzinie relacje między rodzicami oparte są na miłości, zrozumieniu i zaufaniu. Prawidłowo funkcjonujący dom rodzinny stanowi dla poszczególnych członków rodziny azyl bezpieczeństwa. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań wynikających z pełnienia poszczególnych ról. Role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.

Przemoc domowa może być skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy ją zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Mimo, że w relacjach międzyludzkich istniała ona zawsze, o przemocy w rodzinie mówiło się nie wiele, jakby nie postrzegając jej jako poważnego zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, które prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a także w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń, czy zabójstw. Niejednokrotnie zjawisko przemocy domowej spowodowane jest negatywnymi skutkami nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków. Istnieje zatem konieczność podjęcia szeroko zakrojonych działań interwencyjnych, profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do obowiązków gminy należy w szczególności:

 • Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 • Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 • Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

 • Prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2013 określa strategię Gminy w zakresie tych działań. Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami);


GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

NA LATA 2011 - 2013

DLA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

 1. WSTĘP

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013 określa zadania własne gminy wynikające z:

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami);

 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami);

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.593 z późniejszymi zmianami);

 • Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Program nawiązuje do ,,Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2005 – 2010”, uchwała Rady Powiatu w Płocku Nr 214/XXV z dnia 29 czerwca 2005 r., „Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Wyszogrodzie na lata 2010 – 2015” oraz zaktualizowanej ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2006-2015” przyjętej Uchwałą Rady Gminy i Miasta nr 139/XVIII/2009 z dnia 6 lutego 2009 r.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do obowiązków gminy należy w szczególności:

 • Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 • Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 • Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

 • Prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości i styl życia. Ważną role w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy jej członkami, oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrz rodzinne ulegają zaburzeniu. Łamane są wtedy ustalone reguły a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi.

Przemoc domowa może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Na terenie Gminy i Miasta Wyszogród przemoc w rodzinie występuje najczęściej w rodzinach najuboższych, jest ona powiązana z alkoholizmem, niskimi dochodami na członka rodziny, biedą, a także małą świadomością społeczną. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmierzającego do zmniejszenia skali zjawiska przemocy oraz pogłębianie społecznej świadomości tworzy się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


 1. ADRESACI PROGRAMU

Program jest skierowany do ogółu mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród, w tym szczególnie do tych, którzy są uwikłani w przemoc jako: osoba doznająca przemocy, jej sprawca lub świadek przemocy.


 1. REALIZATORZY PROGRAMU

Realizatorami programu są instytucje zajmujące się problematyką przemocy w tym:

 1. Urząd Gminy i Miasta Wyszogród,

 2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 4. Punkt Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

 5. Centrum Medyczne B.M.C. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

 6. Posterunek Policji,

 7. Szkoły na terenie gminy,

 8. Organizacje pozarządowe.


 1. WSPÓŁPRACA

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku,

 2. Sąd Rejonowy w Płocku,

 3. Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Płocku,

 4. Szpital Powiatowy w Sochaczewie,

 5. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,

 6. Szpital Świętej Trójcy w Płocku,

 7. Kuratorzy zawodowi i społeczni.

 1. CELE PROGRAMU

CELE GŁÓWNE PROGRAMU

 1. Ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie.

 2. Zwiększenie skuteczności ochrony osób doznających przemocy i zwiększenie dostępności pomocy.

 3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec sprawców przemocy.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cel 1.

Tworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Cel 2.

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Cel 3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej od społeczności lokalnej.


 1. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

  Lp.

  Zadanie

  Sposób realizacji

  Realizatorzy

  Termin realizacji

  Cel 1: Tworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  1.

  Określenie zasobów i systemu wzajemnej współpracy poszczególnych instytucji z terenu gminy w zakresie przemocy w rodzinie.

  1. Zorganizowanie spotkania przedstawicieli instytucji oraz Rady Gminy w celu omówienia i zapoznania się z zadaniami określonymi w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  2. Ustalenie zasad współpracy i koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy.

  1. Samorząd gminy.

  2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

  3. GKRPA.

  4. Policja.

  5. Centrum Medyczne B.M.C.

  6. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny.

  7. .Szkoły.

  8. Świetlica środowiskowa.

  9. Kościół.

  10. Organizacje pozarządowe.

  drugi kwartał 2011 r.

  2.

  Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

  1. Opracowanie Uchwały.

  2. Powołanie członków Zespołu.

  1. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

  drugi kwartał 2011 r.

  3.

  Prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  1. Współpraca pomiędzy pracownikami służb, instytucji i organizacji.

  2. Opracowanie modelu interwencji i strategii postępowania sytuacjach kryzysowych.

  3. Stworzenie bazy danych rodzin dotkniętych przemocą.

  4. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

  5. Inicjowanie interwencji w stosunku do osób dotkniętych przemocą.

  6. Inicjowanie interwencji w stosunku do osób stosujących przemoc.

  7. Monitorowanie sytuacji w rodzinach uwikłanych w przemoc domową.

  8. Prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań.

  9. Rozpowszechnianie informacji o możliwościach pomocy (lokalna strona internetowa, tablice informacyjne, broszury, ulotki).

  10. Powoływanie grup roboczych (interwencyjnych) w celu rozwiązywania indywidualnych przypadków przemocy.

  1. Zespół Interdyscyplinar. ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

  Na bieżąco

  2011 r. - 2013 r.

  5.

  Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników instytucji i organizacji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie.

  1. Udział w szkoleniach, kursach i warsztatach podnoszących kwalifikacje i kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  2. Wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami lokalnymi i placówkami.

  3. Uczestniczenie w konferencjach, naradach, seminariach, orientacja w działaniach ogólnopolskich.

  1. Wszystkie instytucje i organizacje zajmujące się pomocą i rozwiązywaniem problemów przemocy w rodzinie.

  Na bieżąco

  2011 r. - 2013 r.

  Cel 2: Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  1.

  Budowanie skutecznych form pomocy osobom doznającym przemoc poprzez udzielanie profesjonalnej pomocy.

  1. Prowadzenie działań na rzecz dzieci i rodzin z problemem przemocy w rodzinie przez pracowników MGOPS

  2. Opracowanie i realizacja programów ochrony osób doznających przemoc.

  3. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób uzależnionych, wspóluzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie.

  4. Prowadzenie działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie przy współpracy innych organizacji i instytucji.

  5. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

  6. Współpraca z instytucjami z powiatu płockiego prowadzącymi hotele, domy samotnej matki.

  7. Wdrażanie procedury „Niebieska Karta”.

  8. Kierowanie sprawców przemocy na programy korekcyjne, terapeutyczne.

  1. Zespół Interdyscyplinar. ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

  2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

  3. Policja.

  4. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny.

  5. GKRPA.

  6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

  7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Płocku.

  8. Organizacje pozarządowe.

  Na bieżąco

  2011 r. - 2013 r.

  Cel 3: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej od społeczności lokalnej.

  1.

  Edukacja środowiska lokalnego.

  1. Przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjno – edukacyjnych nt. infrastruktury placówek pomocowych.

  2. Prowadzenie działalności informacyjnej nt. procedury „Niebieskiej Karty”.

  3. Utworzenie gablot informacyjnych w MGOPS, Urzędzie Gminy i Miasta zawierających informacje o lokalnym systemie wsparcia dla osób dotkniętych przemocą.

  4. Przygotowanie i udostępnianie broszur i ulotek informacyjnych o zjawisku przemocy domowej i sposobach radzenia sobie w sytuacjach jej występowania.

  5. -Promowanie wartości rodziny i wychowania bez przemocy.

  1. Zespół Interdyscyplinar. ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

  2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

  3. Policja.

  4. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny.

  5. GKRPA.

  6. Szkoły.

  7. Kościół.

  8. Organizacje pozarządowe

  Na bieżąco

  2011 r. - 2013 r.

  2.

  Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją.

  1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży promującej rozwiązywanie konfliktów bez przemocy w świetlicach środowiskowych oraz zajęciach pozalekcyjnych.

  2. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją.

  3. Realizacja programów profilaktycznych na temat przemocy i agresji rówieśniczej w szkołach.

  1. Zespół Interdyscyplinar. ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

  2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

  3. Policja.

  4. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny.

  5. GKRPA.

  6. Szkoły.

  7. Kościół.

  8. Organizacje pozarządowe.

  Na bieżąco

  2011 r. - 2013 r.

 2. SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

 1. Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania przemocy.

 2. Zwiększenie skuteczności i dostępności specjalistycznej oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc.

 3. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy – podniesienie poziomu wiedzy, rozwijanie empatii, odpowiedzialności i kompetencji społecznych wobec problemu przemocy oraz sposobów rodzenia sobie.

 4. Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie


 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są środki własne budżetu Gminy i Miasta, dotacje oraz środki pozyskiwane z budżetu państwa.

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2011 r. z budżetu gminy przeznaczono kwotę 5.000,00 zł.


 1. MONITORING, EWALUACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 1. Monitoring programu będzie polegał na zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych zadań w ramach programu od podmiotów zaangażowanych w jego realizację przez koordynatora programu kierownika Miejsko – Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w celu oceny czy program osiąga założone cele.

 2. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród będzie przedkładał sprawozdanie merytoryczne i finansowe Radzie Gminy i Miasta (co najmniej raz w roku).


Program realizowany będzie od dnia jego uchwalenia do 31 grudnia 2013 roku.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-19 09:22:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 09:22:30
 • Liczba odsłon: 523
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673039]

przewiń do góry