Uchwała Nr 55/VI/2007

Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 25 czerwca 2007 roku

 


w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) – Rada Gminy
i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród przyjętego uchwałą Nr 161/XVIII/2001 z dnia 21 lutego 2001 roku.

 

§ 2

Traci moc uchwala Nr 41/V/2007 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia
26 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „ Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród ”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-06 08:42:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-06 08:42:10
  • Liczba odsłon: 906
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673101]

przewiń do góry