Wyszogród, dn. 07.03.2017r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     ZAMAWIAJĄCY : Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508 

zaprasza do udziału w postępowaniu w sprawie dokonania zamówienia do kwoty 30 000 euro, tj. wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. na podstawie art. 4 pkt.8 (t.j Dz. U. 2013, poz. 907) na zadanie pod nazwą : Wykonanie przeglądów rozszerzonych 4 obiektów mostowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu raportu z rozszerzonego przeglądu okresowego 4 obiektów mostowych w miejscowościach: Wiązówka, Grodkowo i Bolino znajdujących się na terenie Gminy Wyszogród.

2.       Zamówienie obejmuje  wykonanie  raportów z przeglądów  rozszerzonych (pięcioletnich)   obiektów mostowych  w ilości 4 szt.

2.1                       Przeglądy obiektów mostowych powinny być wykonane zgodnie  z art. 62 ust. 1 pkt  1 i  2  ustawy Prawo budowlane  (Dz. U. z  2013r, poz. 1409 ze zm.) oraz Instrukcją przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich opracowaną przez GDDKiA.

3.      Raporty z przeglądów obiektów mostowych  powinny zawierać:

-  protokół okresowej kontroli;

-  wykaz potrzeb bez ustalania wartości;

-  dokumentację fotograficzną obiektu.

Raport będzie  wynikiem kontroli wykonanej w celu oceny i   rejestracji aktualnego stanu technicznego obiektu, przydatności obiektu do użytkowania, estetyki obiektu oraz jego otoczenia jak również określenia warunków bezpiecznej eksploatacji, potrzeb i zakresu  niezbędnych robót  bieżącego utrzymania oraz remontów.

4.                  Dokumentacja z okresowej kontroli dla każdej drogi odrębnie winna zawierać:

4.1. dokumentację w formie pisemnej i elektronicznej wraz z protokołem z przeglądu oraz załącznikami z pomiarów, szkice) - 1 egz., w tym:

 a) dokumentację fotograficzną (ujęcia w miejscach charakterystycznych, szczególnie niebezpiecznych, obraz zarejestrowanych uszkodzeń) - 1 egz.;

 b) protokół z przeglądu w formie papierowej - 1 egz. oraz w formie elektronicznej na płycie CD (lub innym nośniku elektronicznym).;

 

5.      Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 71631450-9 Usługi kontroli mostów

 

6.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

7.      Zamówienie należy wykonać w terminie do 15 maja 2017 r.

 

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

2.    Oferty można składać do dnia 15.03.2017r. ,godz.11.00 (liczy się data wpływu do urzędu).

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena

           

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

2.  Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 - pokój nr 3.

 

 Informacji udziela :

- Artur Kaźmierczak pod numerem telefonu 24 267 26 15, kom. 512 050 993 oraz adresem email:       a.kazmierczak@wyszogrod.pl

 

 

                                                      

                                                 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                               Jan  Boszko

 


oferta_-_zalacznik_nr_1Gmina i Miasto Wyszogród                                                             Wyszogród,20.marzec 2017 r. 

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

 

UGiM.271.3.1.2017

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Wykonania przeglądów rozszerzonych 4 obiektów mostowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na - Wykonanie przeglądów rozszerzonych 4 obiektów mostowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród wpłynęło 12 ofert.

 

 

Ofertę złożyły następujące firmy:

 

•        SCANLASER Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o.

ul. Lwowska 199A/113

33-100 Tarnów

NIP: 679-308-96-75

biuro@scanlaser.com.pl

 

•        Pracownia Inżynierska

Eugeniusz Banek

ul. Wiejska 28

44-350 Gorzycki

NIP: 646-245-46-61

biuro@pieb.pl

 

•        Lehmann+ Partner Polska  Sp. z o.o.

ul. Marii Dąbrowskiej 8

62-500 Konin

NIP: 665-254-59-64

LZabicki@lehmann-partner.pl

 

•        AST MOSTY

Tomasz Miklin

ul. Wyzwolenia 17

96-500 Sochaczew

NIP: 837-178-75-99

astmosty@gmail.com

 

•        PROBUD Usługi Budowlane, Projekty, Nadzory

Czesław Prędota

ul. Śreniawitów 3/26

03-188 Warszawa

NIP: 524-138-99-47

c.predota@op.pl

•        Artur Szałek

ul. Wąska 8

26-110 Skarżysko- Kamienna

NIP: 663-176-33-25

a.szalek@wp.eu

 

•          Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ul. Instytutowa 1

03-302 Warszawa

NIP: 525-000-76-61

twierzbicki@ibdim.edu.pl

 

•        Biuro Inżynierskie CONCEPT Mariusz Kowal

ul. Malinowa 5

44-144 Żernica

NIP: 631-141-80-35

mkowal@biconcept.pl

 

•        BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE „P-O MOST”

Paweł Osiecki

ul. 19 Stycznia 64

09-100 Płońsk, Poświętne

NIP: 567-172-64-42

pawelosiecki83@wp.pl

 

•        GAL Nadzory Budowlane

Mariusz Galiński

ul. Sikorskiego 22

43-400 Cieszyn

NIP: 548-113-11-02

mgalinski@poczta.onet.pl

 

•        Firma Handlowo Usługowa

Mariusz Kusiołek

ul. Wojska Polskiego 10

62-420 Strzałkowo

NIP: 667-168-50-86

kusy.mariusz@gmail.com

 

•        Pracownia Projektowa PROBUD

Wojciech Knora

ul. Armii Ludowej 7/13

44-121 Gliwice

NIP: 629-172-32-83

p.p.probud@o2.pl

Po analizie ofert  wniesionych w terminie tj. do  dnia 15.03.2017r. zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena  brał pod uwagę cenę za realizację przedmiotu zamówienia 100%. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

                                             

                                                   Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt.

                                                   Cena badanej oferty

 

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: najniższa cena

100 pkt

1

47,5 pkt

2

56,2 pkt

3

23,2 pkt

4

55,6 pkt

5

37,2 pkt

6

86,6 pkt

7

8,1 pkt

8

50,5 pkt

9

45,7 pkt

10

93,3 pkt

11

100 pkt

12

95,8 pkt

 

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

 

Firma Handlowo Usługowa   Mariusz Kusiołek, ul. Wojska Polskiego 10, 62-420 Strzałkowo

 

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 683,88  zł brutto, słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy złotych 88/100.

 

 

  Z poważaniem                     

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-07 16:35:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-22 13:31:08
  • Liczba odsłon: 1159
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672217]

przewiń do góry