Uchwała Nr 113/XVI/2008

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 12 listopada 2008 roku

 

w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „ Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1 oraz budżetu Gminy i Miasta Wyszogród

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt „ Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród”, realizowany w ramach działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Gminy i Miasta Wyszogród.

Projekt jest odpowiedzią na prowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII.

 

§ 2

 

Streszczenie projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

                                                                              Załącznik

                                                                              Do Uchwały Nr 113/XVI/2008

                                                                               Rady Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                               z dnia 12.11.2008 r.

 

 

                   Streszczenie projektu „Program aktywizacji społeczno- zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród”

 

 

Cele projektu

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej.

Cele szczegółowe:

 -zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,

-zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,

-zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,

-doskonalenie umiejętności zaw. i podjecie zatrudnienia.

Działania w ramach projektu są zgodne z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi:

-równość szans(wyrównywanie szans na rynku pracy, promowanie partnerskiego wzorca podziału ról społ. i zaw.),

-rozwój lokalny( zmniejszenie obszaru wykluczenia społ. i wzrost poziomu wykszt.), -innowacyjność (aktywna integracja),

-rozwój społeczeństwa informacyjnego( doskonalenie kwalifikacji i dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy).

Cele projektu są zgodne z zapisami Priorytetu VII PO KL. Przyjęto, iż osoby korzystające z usług systemu pomocy społ. będą otrzymywały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy za pośrednictwem OPS . Projekt wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII PO KL/ cel szczegółowy 1: Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społ./, gdyż ukierunkowany jest na udzielenie wielostronnego wsparcia na rynku pracy bezrobotnym, klientom pomocy społ.. Pomoc w trakcie realizowania projektu będzie kierowana do osób korzystających z pomocy społ.- długotrwale bezrobotnych. Występuje zgodność z Planem Działania.

Zgodnie z założeniami Poddziałania 7.1.1 PO KL - typ realizowanego projektu: rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez szkolenia oraz zajęcia integracji zaw. u pracodawcy a także usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wspieranie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy. Ponadto występuje spójność z zapisami Krajowego Programu- Integracja Społeczna i Zabezpieczenie Społeczne 2006 2008, Priorytet 2: Integracja poprzez aktywizację.

Działania w ramach projektu są zgodne z prawem lokalnym w zakresie polityki społ., projekt wpisuje się w cele operacyjne Strategii Wojewódzkiej w Zakresie Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego lata 2005-2013, w której wskazuje się na konieczność podniesienia poziomu aktywności społ.-zaw. m.in. osób bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społ., o niskich kwalifikacjach zaw. i wymaga opracowania i realizacji programów dla tej kategorii osób.

 

 

 

Grupy docelowe

 

Występuje zgodność z Opisem Priorytetów PO KL Poddziałania 7.1.1, które jako grupy docelowe wskazują osoby korzystające z pomocy społ., które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zaw. W projekcie wezmą udział osoby w wieku 35-45 lat spełniające ww. kryteria, w szczególności kobiety.

Wybrano te osoby, ponieważ wymagają intensywnej aktywizacji i są gotowe do współpracy.

Bazując na literaturze przedmiotu - "dobre praktyki" w realizacji projektów społecznych SPO RZL, planujemy rekrutację - na podstawie analizy dokumentacji OPS. Zaprosimy do udziału 8 osób, które zgłosiły swój akces /wywiad środowiskowy - deklarację w XII 2007r./. W przypadku rezygnacji osób deklarujących udział, zaplanowano nabór przez złożenie propozycji innym korzystającym z pomocy OPS. Zostanie wyłoniona gr. spełniająca kryteria projektu. Rekrutację przeprowadzi kierownik OPS /projektu/, zadecyduje o zakwalifikowaniu do projektu, zostanie podpisany kontrakt socjalny. Opisany sposób rekrutacji jest sprawdzony - eliminujemy przypadkowy wybór, ponieważ: -bazując na zgromadzonej dokumentacji socjalnej i 8 deklaracjach, trafimy do właściwych osób, które "współtworzyły" projekt i spełnimy ich oczekiwania /zawarte w wywiadach środ./, opierając się na dokumentacji socjalnej mamy wgląd w sytuację życiową klientów OPS, -rozmowa przed podpisaniem kontraktu socjal. przysporzy informacji o bezrobotnym i jego udziale w projekcie. Ww. proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci /jednakowy dostęp/

 

 

Rezultaty

 

Twarde" rezultaty:

- osiem osób uzyska zaświadczenia o odbyciu szkolenia w OPS, w zakresie korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, podstaw obsługi komputera i warsztatów psychologicznych oraz aktywnego poszukiwania pracy/ łącznie 60 godz. oraz konsultacje 8 godz. na osobę, ukończenie średnio 300 godz. szkoleń zaw./

- podniesienie kwalifikacji zaw. potwierdzonych dyplomem/- 8 osób

- odbycie średnio 640 godz. zajęć reintegracji zaw. u pracodawcy, potwierdzonych zaświadczeniem z opinią- 8 osób

- podjęcie pracy - 4 osób.

"Miękkie" rezultaty zostaną osiągnięte na poziomie 66%:

-osobiste predyspozycje(wskaźniki: poprawienie autoprezentacji, zwiększenie koncentracji na wynikach pracy, radzenie sobie przy rozwiązywaniu problemów, nabranie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych),

-zdolności motywacyjne(wskaźniki: wzrost zaangażowania w naukę i pracę, zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania i uzyskania pracy, zwiększenie odpowiedzialności za własne decyzje),

 -umiejętności praktyczne(wskaźniki: umiejętność napisania listu motywacyjnego i życiorysu(, -kluczowe umiejętności pracownicze(wskaźniki: umiejętność pracy w zespole i korzyst. z komputera).

Sukcesem projektu/wskaźnik rezultatu/ będzie: wyposażenie ośmiu osób w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania i utrzym. zatrudnienia, podjęcie pracy przez sześć osób , zmiana postaw dotychczas utrudniających znalezienie pracy, zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej i zawodowej. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem indywid.(psycholog, doradca zaw., pracownik socjal.)oraz warsztatami(w małej ośmioosobowej grupie) w zakresie: poszukiwania pracy, korzystania z komputera i Internetu, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz zostaną objęci różnego typu szkoleniami zaw. w zależności od ich predyspozycji, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą przez lidera/doradcę zaw., odbędą zajęcia reintegracji zaw./640 godz./. Przewidziano zakup biletów na dojazdy na warsztaty, szkolenia, zajęcia reintegracji zaw., wypłacanie zasiłków okresowych i celowych oraz świadczeń związanych z zajęciami reintegracji zaw. Pracownicy realizujący projekt będą przeciwdziałać możliwości rezygnacji klientów OPS poprzez wsparcie psychologiczne oraz pracę socjalną. W związku z tym, iż zaplanowano małą grupę, będzie większa możliwość monitorowania uczestników. Personel szkol. będzie prowadził, dziennik zajęć stanowiący rejestr aktywności każdej osoby obejmujący m.in. wykaz obecności uczestnika na zajęciach, aktywność, realizowane zajęcia itp. Dodatkowo pojawiające się problemy będą omawiane podczas konsultacji. Z pracodawcami, którzy zorganizują zajecia reintegracji zaw. zaplanowano wspólne działania.

 

 

 

Realizacja

 

 

Realizacje projektu przewidziano w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku oraz Zakładem doskonalenia Zawodowego w Płocku.

 

Maksymalna wartośc projektu wynosi 80.090,00 złotych. Wkład własny w wysokości 10,5% czyli 8.409,45zł  jest zabezpieczony w budżecie jednostki na 2008r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-26 09:20:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-27 09:46:15
  • Liczba odsłon: 676
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671400]

przewiń do góry