Zarządzenie nr 23/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 29.08.2006r.

W sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy i Miasta w

Wyszogrodzie za I półrocze 2006 rok.

Na podstawie art.198 ust.1 Ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 roku Nr. 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

Nr. 263/XXVIII/2002 z dnia 25.09.2002r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze

i Uchwałą Nr. 218/XXVII/2006 z dnia 29.06.2006. w sprawie:

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samorządowe Instytucje Kultury za I półrocze.

 

postanawiam:

 

§ 1

 

Zatwierdzić do przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informacji z realizacji budżetu Gminy i Miasta oraz przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Samorzadowej za I półrocze 2006 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Informacja

z wykonania budżetu

Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie

za

I półrocze

2006 roku

 

 

 

 

 

Wyszogród dnia 11.08.2006 rok.

 

 

 

 

Informacja

z wykonania budżetu Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie

za I półrocze 2006 roku

Plan budżetu na 2006 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr.187/XXIV/2005

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 29.12.2005 na kwoty

dochody - 10 070 216,-

wydatki - 10 834 296,-

W I półroczu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta .

Plan, wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2006 r. wynosi:

Plan Wykonanie %

Dochody - 11 271 935,- 6 151 797,- 54,6

w tym:

- dochody własne 3 344 354,- 1 662 650 49,7

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych

źródeł 378 327,- 298 728,- 79,0

 • dotacje 2 838 834,- 1 460 683 ,- 51,5

w tym:

  • Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 1 668 223,- wykonanie 844 464,-

  • Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 281 286,- wykonanie 177 649,-

  • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
  • Plan 194 617 wykonanie 33 333,-
  • Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 226 815,- wykonanie 47 144,-

  • Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na podstawie porozumień

Plan 467 893,- wykonanie 358 093,-

- subwencje 4 710 420,- 2 729 736,- 58,0

Wydatki - 14 201 282,- 7 782 221 54,8

w tym:

- wydatki bieżące 8 833 505,- 4 701 914,- 53,2

- wydatki inwestycyjne 5 367 777,- 3 080 307,- 57,4

I Dochody własne:

Plan - 3 344 354.- Wykonanie – 1662 650.- tj. 49,7 %

1 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano kwotę 100 zł na dzierżawy rolne Dzierżawą objęte jest 4 podatników termin płatności przypada na dzień 15.09. 2006

 

2. Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 123 000 zł wpłynęło 79 281 zł tj 64,5 % Kwota tych dochodów składa się z:

- wieczystego użytkowania gruntów - 17 782,-

- najem i dzierżawy - 3 367,-

- sprzedaży mienia gminnego - 57 552,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 580,-

Na wykonanie dochodów powyżej 50% wpłynęła sprzedaż nieruchomości w Rębowie – 50 500 zł oraz wykup 2 lokali komunalnych przy ul. Płockiej na kwotę 4 909 zł/

 

3. Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 17 494 zł osiągnięto dochody za I półrocze 2006 r w
wysokości 7 566 zł tj. 43,2 % - są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy

6 266 zł, zwrotu za rozmowy telefoniczne 777 zł, oraz 5% od wpływu za wydane dowody osobiste tj. 443 zł i pozostałe dochody 80 zł.

 

 

4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Z planowanej kwoty 3 097 660 zł osiągnięto dochody w wysokości 1 511 533

tj. 48,8%

w tym podatki i opłaty:

  • od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z planowanej kwoty 1 146 500 zł wpłynęło 530 692 zł tj. 46,3 %

z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 510 544,-

- podatku rolnego - 14 223,-

- podatku leśnego - 4 654,-

- podatku od środków transportowych - 218,-

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 220,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 833,-

 

  • od osób fizycznych z planowanej kwoty 827 050

wpłynęło 468 295 zł tj . 56,6 %

z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 164 566,-

- podatku rolnego - 189 757,-

- podatku od środków transportowych - 20 808,-

- podatku od spadków i darowizn - ( -172,-)

/Rozliczenie z Urzędem Skarbowym/ .

- opłaty targowej - 25 209,-

- wpisu do działalności gospodarczej - 2 170,-

- podatku od czynności cywilno-prawnych - 45 359,-

- karty podatkowej - 4 970,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 15 628,-

  • opłata skarbowa plan 20 000 wykonanie 8 655 zł 43,3%
  • opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych plan 50 000 wykonanie 56 410 zł

  • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- plan 1 049 110 zł wpłynęło 443 849 zł tj. 42,3%

  • udziały w podatku od osób prawnych

- plan 5 000 wykonanie 3 632 zł tj. 72,6%

 

 

 

5. Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 105 100 zł osiągnięto dochody 62 743 zł tj. 59,7 % z tytułu:

- dopłat do wyżywienia w stołówce szkolnej 27 800,-

- wpłaty rodziców w Przedszkolu

za wyżywienie dzieci, opłaty stałe 34 890,-

/opłaty za zajęcia muzyczne, korekcyjne,

naukę języka niemieckiego/

- opłat za wydanie legitymacji szkolnej 53,-

6. Pomoc społeczna

Wpływ kwoty 867 zł z tytułu ściągniętych przez komornika alimentów od dłużników.

7. Kultura fizyczna i sport

Z planowanej kwoty 1 000 zł osiągnięto dochody 660 zł tj. 66,0 % z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowej. Hala była czasowo wyłączona z użytkowania ze względu na montaż urządzeń zabezpieczających budynek /monitoring/.

 

 

II Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Plan 378 327 zł, wykonanie 298 728 zł tj. 79,0%

1. Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę dochodów 368 327 zł uzyskaliśmy dochody w wysokości

298 728 zł tj . 79,0 % . Są to:

- wpływy pochodzące z refundacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo, Wilczkowo, Rębowo” w ramach programu ZPORR - 298 328 zł

- wpłaty rolników na wodociągowanie wsi Słomin - 400 zł

- zaplanowano kwotę 70 000 zł - wpłaty rolników na wodociągowanie wsi Drwały – wpływ w II półroczu 2006r.

 

2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę w wysokości 10 000 zł - środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego / porozumienie ze Stowarzyszeniem Wyszogrodzian/ przeznaczone na zorganizowanie XXVII „Dni Wisły”-

III. Dotacje

Plan 2 838 834 zł, wykonanie 1 460 683 zł tj. 51,5%

 

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan 1 668 223 zł, wykonanie 844 464 zł tj. 50,6 %

- administracja samorządowa - wpłynęła kwota 34 321 zł na wynagrodzenia i
pochodne pracowników OC i USC.

- obrona cywilna – wpłynęła kwota 500 zł na konserwację sprzętu OC

- opieka społeczna – wpłynęła kwota 809 145
na:

- świadczenia rodzinne 715 685 zł

- ubezpieczenia zdrowotne 8 760 zł

- zasiłki stałe 84 700 zł

- aktualizacja list wyborców 498

 

 

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan 281 286 zł wykonanie 177 649 zł tj. 63,2%

 • dotacja na wyżywienie dzieci 31 600 zł

- pomoc materialna dla uczniów 26 786 zł

/ stypendia/

- zasiłki i pomoc w naturze 39 520 zł

/zasiłki okresowe/

- środki dla MGOPS 79 743 zł

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Z planowanej kwoty 194 617 wpłynęło 33 333 zł tj. 17,1 %

w tym:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo, Wilczkowo, Rębowo” plan 49 779 zł wpłynęło 33 333 zł – są to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie w ramach programu ZPORR

- na zadanie inwestycyjne pn. Stacja Uzdatniania Wody w Kobylnikach zaplanowano kwotę 144 838 zł na zwrot środków z rezerwy

celowej budżetu państwa – wpływ środków w II półroczu.

 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 226 815,- wykonanie 47 144,- tj. 20,8%

- dofinansowanie przez Marszałka Mazowieckiego modernizacji pojazdu

pożarniczego Jelcz 005 dla OSP Wyszogród - 15 000 zł

- zwrot środków ze Starostwa Powiatu na spłacaną pożyczkę zaciągniętą

w WFOŚ na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego Powiatu

- 27 144 zł

- środki ze Starostwa Powiatu – udział w kosztach budowy Hali Sportowej przy Zespole Szkół – plan 150 000 zł, wpływ nastąpi w II półroczu .

- środki ze Starostwa Powiatu na zorganizowanie XXVII „Dni Wisły”

- 5 000 zł

Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na podstawie porozumień

Plan 467 893,- wykonanie 358 093,- tj. 76,5%

- środki przyznane przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na kontynuację budowy Hali Sportowej przy zespole szkół w Wyszogrodzie

- 358 093 zł

- dotacja z Banku Światowego na zadanie inwestycyjne pn. ”Zabezpieczenie skarpy wiślanej przed dalszym osuwiskiem”

plan 109 800 zł, wpływ nastąpi w II półroczu

 

IV. Subwencje

Z planowanej kwoty subwencji 4 710 420 zł wpłynęła kwota 2 729 736 zł tj. 58,0 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 3 245 894 zł wpłynęło 1 997 472 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej ,, 1 464 526 zł ,, 732 264 zł

 

 

 

Wyjaśnienie dotyczące wykonania dochodów własnych poniżej 50%

 1. Rolnictwo i łowiectwo

- dzierżawy rolne – wpływy w III kwartale

2. Administracja publiczna

- dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie 41,8%

Termin płatności za miesiąc czerwiec upływa z dniem 10 lipca.

 1. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. – wykonanie 48,8 %

w tym:

- od osób prawnych:

  • podatek od nieruchomości 46,5% - spowodowane przesunięciem terminu płatności dla 1 podmiotu.
  • podatek rolny 47,5% - ubył 1 podatnik.
  • podatek od środków transportowych 6,3% - przesunięcie terminu

płatności 1 podatnika.

- od osób fizycznych:

  • opłata targowa 42,1% - niższe wykonanie spowodowane było trudnymi warunkami zimowymi.
  • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 42,3% realizowane przez Ministerstwo Finansów .

Brakująca kwota do 50% realizacji wynosi 80 706 zł.

  • opłata skarbowa 43,3% - mniej zawieranych transakcji podlegających opłacie skarbowej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych i rozłożeń na raty za I półrocze 2006 r. wynoszą 228 389 zł.

w tym :

obniżenie górnych stawek podatkowych - 182 742 zł

z tytułu:

 • podatku od nieruchomości 171 900 zł
 • podatku leśnego 245 zł

 

 • podatku od środków transport. 10 597 zł

 

 • skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych - 17 587 zł

z tytułu:

 • podatku od nieruchomości 14 640 zł
 • podatku od środków transport. 2 947 zł

 

 • skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej - 11 372 zł
 • podatek transportowy 11 372 zł

/Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej/

 

 • skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności - 16 688 zł

 • podatek od nieruchomości 16 668 zł

/Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej /

 

 

 

Zaległości i nadpłaty

w tym: zaległości -503 721 zł nadpłaty –3 710 zł

 • wieczyste użytkowanie gruntów 2 507,- 36,-
 • dzierżawy komunalne 573,- -
 • naliczone odsetki od zaległości 207,- -
 • podatek dochodowy opłacany 9 979,- 162,-

w formie karty podatkowej

 • podatek od nieruchomości 278 032,- -
 • podatek rolny 20 056,- -
 • podatek od środków transportowych 7 207,- -
 • podatek od spadków i darowizn 97,- -
 • podatek od czynności cywilno-prawnych 91,- 3 512,-
 • odsetki od zaległości 147 592,- -

- czynsz z tytułu najmu 5 480,- -

- zaliczki alimentacyjne 31 900,- -

ściągane od dłużników

 

Ogółem zaległości za I półrocze wynoszą 503 721 zł.

Na zaległości:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 7 podatników

poniżej 500 zł każdy na łączną kwotę 2 507 zł.

- w dzierżawach komunalnych drobne zaległości 4 podatników

na kwotę 573 zł.

- w czynszach dzierżawnych od mienia komunalnego – zaległość

od 1 dzierżawcy / dzierżawa targowiska -SIS. Sp. z.o.o/

na kwotę - 5 480 zł. Zaległość wpłynęła w m-cu lipcu.

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej

zaległość na kwotę 9 979 zł – dochody realizowane przez

Urząd Skarbowy.

- w podatku od nieruchomości zaległość 1 podatnika dla którego

ustanowiona jest hipoteka przymusowa na kwotę 149 839 zł, zaległość

4 jednostek uspołecznionych na kwotę 49 889 zł , zaległość 6

podatników /indywidualni/ na kwotę 47 065 zł oraz zaległości

9 podatników poniżej 500 zł . łącznie na kwotę - 278 032 zł.

- w podatku rolnym zaległości 10 podatników /indywidualni/

powyżej 1 000 zł każdy na łączną kwotę 20 056 zł.

- w podatku od środków transportowych zaległości 4 podatników

na kwotę 7 207 zł.

- podatku od spadków i czynności cywilnoprawnych realizowanych przez

Urzędy Skarbowe 188 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości,

podatku rolnego, podatku transportowego i pozostałych wpłat

na kwotę - 147 799 zł

- w zaliczkach alimentacyjnych ściąganych przez komornika od

dłużników na kwotę 31 900 zł.

Na nadpłaty:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła kwota 1 podatnika

w wysokości - 36 zł.

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej

wpłynęła kwota - 162 zł

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

- w podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota - 3 512 zł

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

W I półroczu 2006 roku wystawiono

 • 597 upomnień.

w tym:

- 562 szt. na podatek rolny i podatek od nieruchomości - 79 778,-

- 30 szt. na wieczyste użytkowanie gruntów - 2 507,-

- 5 szt. na podatek od nieruchomości j.g.u - 27 582,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi 14 201 282 zł, wykonanie 7 782 221 zł tj.54,8%

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym z planowanej kwoty 3 197 684 zł wydatkowano kwotę

1 567 220 zł co stanowi 49,0 % planu.

w tym:

 • na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 3 188 184 zł wydatkowano 1 563 189 zł tj. 49%

- SUW w Kobylnikach – z planowanej kwoty 2 010 605 zł wydatkowano

kwotę 1 525 339 zł na:

 • opłacenie faktur wykonawcy - kwota 1 499 339 zł

z tego:

- z pożyczki na prefinansowanie kwota - 904 248 zł

- środki własne kwota - 595 091 zł

w tym: kredyt z EBI 180 367 zł.

 • nadzór inwestycyjny - 26 000 zł

Do wykonania pozostała zewnętrzna sieć energetyczna.

Powyższa inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych w

ramach programu ZPORR.

- udział funduszy unijnych ZPORR - 75%

- budżet państwa /dotacja - 8,61%

- środki własne Gminy - 16,39%

Złożono końcowy wniosek o płatność do Urzędu Wojewódzkiego – Biura Zarządzania Funduszami – ZPORR

W ramach inwestycji wybudowano:

Budynki powierzchnia zabudowy : 196,23 m 2

Kubatora 825,33 m 2

Powierzchnia użytkowa 168,77 m 2

Wybudowana stacja zapewni zapotrzebowanie w wodę dla 8 wsi .

Technologia stacji przewiduje – wg. obliczeń i doboru urządzeń technologicznych dla wydajności układu technologicznego Q = 95 m 3 /h.

Jest to ilość zapewniająca wodę dla w/w miejscowości, a po wykonaniu obiegu zamkniętego sieci dla całej Gminy.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 1 900 000 zł

 

- wodociąg wiejski Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo Wilczkowo,

Rębowo.

Z planowanej kwoty 38 579 zł wydatkowano kwotę 8 306 zł .

Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych w ramach programu

ZPORR. – końcowe rozliczenie zadania.

Całkowity koszt zakończonej inwestycji wyniósł 1 105 533,15 zł .

z tego:

- kwota 445 513,02 zł – środki ZPORR.

W I półroczu wpłynęła z refundacji kwota 298 328 zł z Unii Europejskiej.

- kwota 49 799 zł – środki z dotacji z budżetu państwa./rezerwa celowa z

budżetu państwa/.

W I półroczu wpłynęła kwota 33 333 zł .

- kwota 610 221,13 zł - środki samorządowe.

- budowa wodociągu we wsi Drwały -

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1 089 000 zł wydatkowano kwotę

22 525 zł na:

opracowanie dokumentacji technicznej, sporządzenie map oraz opłacenie

badań laboratoryjnych –nadzór sanitaryjny Państwowej Izby Sanitarnej.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2006r.

- wodociąg wsi Ciućkowo – z zaplanowanej kwoty 50 000 zł wydatkowano

7 019 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, sporządzenie map oraz

opłacenie badań laboratoryjnych – nadzór sanitaryjny Państwowej Izby

Sanitarnej.

Zadanie zostanie rozpoczęte w II półroczu.

pozostałe wydatki to wydatki bieżące:

- kwota 3 875 zł jest to 2% wpływu podatku rolnego, kwotę tę przekazano do Izby Rolniczej

- kwota 156 zł. – koszty obsługi bankowej kredytu bankowego zaciągniętego w BGK na zadanie „Stacja Uzdatniania w Kobylnicach” – udział własny,

2. Transport i łączność

Z planowanej kwoty wydatków 544 000 zł wydatkowano kwotę 136 251 zł co stanowi 25,1 %.

W ramach w/w kwoty:

 • wydatki inwestycyjne:

- zaplanowano kwotę 200 000 zł – współfinansowanie przebudowy drogi

powiatowej nr. 250 w miejscowości Rakowo o długości 0,7 km.

Wydatki będą realizowane w II półroczu.

- końcowe rozliczenie z wykonawcą za wykonanie zadania inwestycyjnego

pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo „ - nr. drogi

314217 o długości 1 km. na kwotę 119 449 zł .

Całkowity koszt zadania wyniósł 238 898 zł

- zaplanowano kwotę 120 000 zł na przebudowę drogi gminnej we wsi

Kobylniki-Bziny o długości 0,5 km.

Uzyskano dofinansowanie na złożony wniosek – 80 000 zł od Marszałka

Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych. Przyznana kwota zostanie przekazana

po podpisaniu umowy oraz po zrealizowaniu zadania i po odebraniu go

przez Komisję z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

Przetarg na w/w zadanie odbędzie się w lipcu 2006r.

Wydatki będą realizowane w II półroczu .

 • wydatki bieżące:
 • Wyprofilowano drogi gminne o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie sołectw w miejscach wskazanych przez sołtysów

na kwotę - 16 802 zł.

 

3. Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 20 000 zł wydatkowano 9 489 zł tj. 47,5%

Z kwoty powyższej dokonano wydatki na wyceny nieruchomości i działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów opiniodawczych, podział nieruchomości.

 

4. Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 20 000 zł wydatkowano 5 563 zł tj. 27,8 %.

 • zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

W/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o

warunkach zabudowy dla terenu miasta i wsi.

 

5. Administracja publiczna

 

Z planowanej kwoty 1 552 049 zł wydatkowano 778 957 zł tj. 50,2 %.

Urząd Gminy i Miasta

Z planowanej kwoty 1 408 649 zł wydatkowano kwotę 691 777 zł. tj. 49,2 %

 1. wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz

fundusz świadczeń socjalnych pracowników samorządowych ,

pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej - 572 917 zł.

b - wydatki rzeczowe – wydatkowano kwotę 109 631

w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników 12 412 zł

/m.in. wynagrodzenie Radcy Prawnego /

- zakup materiałów 27 635 zł

/ opał, materiały kancelaryjne,

środki czystości/,

- energia 5 231 zł

- usługi remontowe 979 zł

/remont pieca CO

w budynku Urzędu/

- usługi pozostałe 41 914 zł

/monitoring Urzędu, prenumeraty czasopism,

znaczki, telefony, usługi informatyczne,

BIP, obsługa bankowa, szkolenia/

- opłaty za usługi internetowe 187 zł

- delegacje 12 522 zł

/ ryczałty Burmistrza ,zwrot za delegacje pracowników Urzędu, zwrot

kosztów podróży poborowych na Komisję/

- wydatki pozostałe 8 751 zł

/ubezpieczenie majątku Urzędu i składki na związki gmin/

c - zakupy inwestycyjne – wydatkowano 9 229 zł na zakup 2 zestawów
komputerowych - dla działu księgowości budżetowej oraz dla

Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta.

Rada Gminy i Miasta

Na plan 41 727 zł wydatkowano kwotę 23 266 zł tj. 55,8 %

Kwotę powyższą wydatkowano na diety radnych za udział w posiedzeniach i drobne wydatki .

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty 55 630 zł wydatkowano 35 523 zł tj. 63,9%

Promocja Gminy

 • zorganizowanie XXVII DNI WISŁY. Planowany koszt 40 0000 zł

- wydatkowano kwotę 23 605 zł / rozliczenie końcowe nastąpi w miesiącu lipcu/ na:

opłacenie występujących zespołów i artystów, dyskoteki, nagrody dla uczestników konkursów, nagłośnienie i zadaszenie amfiteatru,

w tym:

 • środki własne Gminy - 17 445 zł
 • sponsorzy - 6 160 zł.
 • utworzenie Lokalnej Grupy Działania w ramach Inicjatywy Wspólnotowej LEADER - 4000 zł
 • reklama na mapce Wyszogrodu – 2 074 zł
 • nadanie szkole imienia F. Chopina – dofinansowanie zakupu sztandaru dla szkoły podstawowej w Kobylnicach - 3 500 zł
 • wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry strażackiej - 2344 zł
 • promocja w środkach masowego przekazu – artykuły w prasie i na stronach internetowych.

Gminne Centrum Informacji

Z planowanej kwoty 46 043 zł wydatkowano 28 391 zł tj. 61,7 %

W tym:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 24 593 zł

 • wydatki materialne – 3 798 zł

kwotę powyższą wydatkowano na zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, na koszty podróży służbowych, rozmowy telefoniczne.

 

 

6. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej –

aktualizacja spisu wyborców – plan 990 zł ; wydatki będą realizowane w II półroczu .

 

 

7. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P. Pożarowa

W dziale tym z planowanej kwoty 125 300 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 51 939 zł tj. 41,5 %

- Komendy Wojewódzkie Policji - zaplanowana została kwota 26 000

w tym:

- 13 000 zł na zakup fotoradaru

- 13 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji

w Wyszogrodzie.

Wydatki będą realizowane w II półroczu .

 

- jednostki OSP – z planowanej kwoty 98 800 zł wydatkowano kwotę
51 939 zł tj. 52,6 %

w tym:

a/ OSP Wyszogród . Z planowanej kwoty wydatków 64 840 zł wydatkowano kwotę 33 44651,6 % na:

- wynagrodzenia kierowcy 13 893 zł

- udział w akcjach pożarniczych strażaków 2 560 zł

- pozostałe wydatki 16 993 zł

/ zakup paliwa do wozów bojowych, części do samochodu, opłaty za

energie , drobne remonty samochodów, ubezpieczenia strażaków,

telefony, przegląd sprzętu ratowniczego i pompy Niagara./

b/ jednostki w terenie . Z zaplanowanej kwoty 28 000 zł wydatkowano 14 805 zł tj. 52,9 %. Kwoty powyższe przeznaczono na remonty strażnic, samochodów strażackich, motopompy, przeglądy techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków, zakup paliwa i opłatę za energię.

c/ Zarząd OSP . Z zaplanowanej kwoty 5 960 zł wydatkowano 3 688 zł tj. 61,9 %

- wynagrodzenie Komendanta OSP 1 080 zł

- pozostałe wydatki 2 608 zł

/ turniej wiedzy pożarniczej i koszty związane ze zorganizowaniem

zawodów strażackich- nagrody dla jednostek OSP/.

- obrona OC

Przyznana dotacja w wysokości 500 zł zostanie wydatkowana w II półroczu .

8. Wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat

Z planowanej kwoty 25 000 zł wydatkowano w I półroczu 10 409 zł tj. 41,6 % są to wynagrodzenia dla sołtysów za pobory podatków.

9. Obsługa długu publicznego

Z zaplanowanej kwoty 83 000 zł - 71 000 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zabezpieczono środki z tytułu udzielonych poręczeń dla Centrum BMC w wysokości 12.000 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 21 736 zł tj. 26,2 %

 

10. Rezerwa ogólna – plan 7 728 zł – w I półroczu nie została rozdysponowana

 

11. Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty na wydatki w wysokości 5 136 355 zł za I półrocze wydatkowano 3 336 513 zł tj. 65,0%

w tym:

Szkoły Podstawowe

Z planowanej kwoty 2 212 868 zł wydatkowano 1 300 814 zł tj. 58,8 %

- wynagrodzenia i pochodne , dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń

socjalnych dla 3 szkół podstawowych /Wyszogród, Rębowo, Kobylniki/

- 1 215 086 zł

- wydatki rzeczowe - 56 836 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj. materiały kancelaryjne, pomoce naukowe, środki czystości, telefony,

usługi informatyczne, energia, delegacje, ubezpieczenie mienia,/

  • w tym na remont wydatkowano kwotę 1 324 zł - prace remontowe w nowym budynku szkolnym w Kobylnikach /remont schodów/.

 

 

- zakup środków żywności na stołówkę przy

Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie na kwotę - 28 892 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z zaplanowanej kwoty wydatków 104 528 zł wydatkowano kwotę 61 961 zł tj. 59,3 %.

Wydatki zostały przeznaczone w całości na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi .

 

Przedszkola

Z zaplanowanej kwoty 389 364 zł wydatkowano kwotę 200 241 zł tj . 51,4%

- płace i pochodne , dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i

fund.św.socj. pracowników i nauczycieli Przedszkola - 160 360 zł

- wydatki materialne - 16 435 zł

środki wydatkowano na drobne remonty tj.

 • zakupiono materiały i dokonano drobnych napraw zużytych elementów instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz sprzętów i urządzeń przedszkolnych
 • dokonano ekspertyzy technicznej budynku Przedszkola

- wydatki bieżące tj. zakup opału, prenumerata, telefony, energia,

materiały kancelaryjne, monitoring, pomoce dydaktyczne,

wywóz nieczystości, i drobne zakupy/.

- wyżywienie dzieci 23 446 zł

/ wpłaty rodziców /

 

Gimnazjum

Z zaplanowanej kwoty 2 131 949 zł wydatkowano złotych 1 609 133 tj. 75,5 %

 • wynagrodzenia i pochodne , dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych 593 594 zł

- wydatki rzeczowe 18 654 zł

/ materiały kancelaryjne, środki czystości, energia, telefony, opłaty za

usługi internetowe, ubezpieczenia mienia, delegacje/

 • wydatki inwestycyjne .

Z zaplanowanej kwoty 1 159 293 na budowę Hali Sportowej dla Zespołu

Szkół w Wyszogrodzie wydatkowano kwotę 996 885 zł .

na :

  • opłacenie faktur dla wykonawcy - 979 771 zł
  • Inspektor nadzoru - 11 813 zł
  • Zabezpieczenie P.Poż. – 5 301 zł

Końcowe rozliczenie finansowe Hali Sportowej ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi do końca sierpnia 2006r.

Budowa Hali Sportowej została zrealizowana ze środków:

- Urzędu Marszałkowskiego - 1 300 000 zł

- Starostwa Powiatowego - 300 000 zł

Pozostała kwota to środki własne Gminy.

W powstałej Hali Sportowej znajdują się-

- 3 zespoły szatniowo-sanitarne z natryskiem, sala ćwiczeń korekcyjnych, wentylatornia, magazyny oraz budynek główny z areną sportową i widownią na 216 osób.

Hala Sportowa dostępna jest dla uczniów szkół, osób niepełnosprawnych oraz dla mieszkańców.

Przewidywany koszt realizowanego zadania wyniesie 3 420 400 zł

Przekroczenie wydatków nastąpiło w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Hali Sportowej” w większym zakresie w I półroczu.

Dowożenie dzieci

Z planowanej kwoty 160 000 zł w I półroczu wydatkowano 80 753 zł tj. 50,5 %

Są to opłaty za wynajem autobusów oraz zwrot za bilety dojeżdżających do

szkół uczniów.

 

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Z planowanej kwoty 19 259w I półroczu wydatkowano kwotę 923 zł na zwrot poniesionych kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego.

 

 

 

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 118 387 zł wydatkowano w I półroczu 82 688 zł. Są to środki przeznaczone na:

- zakup oleju do kotłowni do Zespołu Szkół i konserwację i ubezpieczenie mienia - 74 561 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego księgi

rachunkowe Oświaty - 8 127 zł

 

Wydatki na oświatę w I półroczu 2006 roku łącznie ze świetlicą szkolną pokryte zostały ze źródeł:

- subwencja oświatowa - 1 997 472 zł

- środki własne - 1 394 466 zł

w tym:

Wydatki inwestycyjne plan 1 159 293 zł wykonanie 996 885

z tego:

- środki własne - 638 792 zł

- środki inne : - Starostwo - zaplanowano kwotę 150 000 zł

/ wpływ w II półroczu 2006r/.

- Urząd Marszałkowski – 358 093 zł.

 

12. Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty 71 600 zł wydatkowano kwotę 27 738 zł tj. 38,8 % - wydatki dotyczą funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej oraz gabinetu fizykoterapii i ginekologicznego

- zwalczanie narkomanii – plan – 2 000 zł.

Wydatki będą realizowane w II półroczu .

- świetlica socjoterapeutyczna z planowanej kwoty 48 000 zł wydatkowano

kwotę 18 635 zł na :

 • wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 9 987 zł
 • wydatki rzeczowe : 8 648 zł

- energia, wynagrodzenie psychologa, diety członków komisji P.działania alkoholizmowi , badania psychologiczne uzależnionych, delegacje, ubezpieczenie klubu, środki czystości, słodycze i nagrody dla dzieci występujące na Dni Wisły, turniej szachowy, sfinansowanie wycieczki dla dzieci ze szkoły w Kobylnikach.

 

Pozostałe wydatki – z planowanej kwoty 21 600 zł wydatkowano 9 103 zł na zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości, opłacenie energii i wody zużytej w gabinecie fizykoterapii, oraz zwrot kosztów dojazdu lekarza do poradni „K”.

 

13. Opieka społeczna

Z planowanej kwoty 2 161 350 zł wydatkowano 994 222 zł tj. 46,0 %

- Domy Pomocy Społecznej - 7 738 zł

/koszt pobytu 1 osoby samotnej umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie/.

- świadczenia rodzinne ogółem plan 1 421 000 wykonanie 661 195 zł

tj.46,5% w tym:

  • wypłata świadczeń rodzinnych - 631 500 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne – liczba świadczeń 5 018 na kwotę - 227 142 zł

- dodatki do zasiłków rodzinnych - liczba świadczeń 2 087 na kwotę

- 188 817 zł

- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń 692 na kwotę - 99 648 zł

- świadcz. pielęgnacyjne - liczba świadczeń 48 na kwotę - 20 160 zł

- zaliczki alimentacyjne - liczba świadczeń 289 na kwotę - 65 733 zł

- świadcz. z tyt. urodzenia dziecka – liczba świadczeń 30 na kwotę

- 30 000 zł

  • składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od osób pobierających świadczenia rodzinne - 3 551 zł
  • opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń - 2 235 zł
  • wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne - 23 909 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 15 786 zł

- wydatki rzeczowe - 8 123 zł

/energia, olej opałowy, telefony, materiały kancelaryjne, usługi informatyczne/

- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych bez prawa do zasiłków

Plan 17 000 zł wykonanie 7 577 zł tj. 44,6%

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 289 150 zł wykonanie 121 538 zł tj. 42,1%

w tym:

- środki z dotacji - 98 746

  • zasiłki stałe / dotacja/ - 75 668 zł

/z zasiłków skorzystało 38 osób/

  • zasiłki okresowe /dotacja/ - 23 078 zł

/ z zasiłków skorzystało 31 rodzin/

- środki samorządowe - 22   792

  • zasiłki celowe - 19 582 zł

/pomoc na żywność, odzież, opał, lekarstwa;

- z zasiłków skorzystało 240 osób, rodzin/.

  • opłaty pocztowe /śr. samorządowe/ - 3 210 zł

 

- dodatki mieszkaniowe

Plan 90 000 zł wykonanie 44 512 zł tj. 49,5%

Dodatki mieszkaniowe pobrało w I półroczu 2006 r. 67 rodzin

- Ośrodek pomocy społecznej

Z planowanej kwoty 214 200 zł /udział środków samorządowych

- 65 700 zł, dotacja 148 500 zł/ wydatkowano w I półroczu 94 675 zł tj. 44,2 %.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 83 695 zł

- wydatki materialne - 10 980 zł

na energię elektryczną, telefony, zakup oleju opałowego, delegacje, usługi informatyczne, materiały biurowe/.

- wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 30 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON .

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2006 r.

 

- dożywianie uczniów .

Z planowanej kwoty 100 000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 56 987

tj. 57,0%

w tym:

  • ze środków samorządowych - 30 527 zł
  • z dotacji - 26 460 zł

Tą formą pomocy objęto 204 uczniów ze Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola. W I półroczu zostały również wypłacone z dożywiania zasiłki celowe dla 98 rodzin na tzw. „Posiłek dla potrzebujących”.

 

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 74 897 zł wykonanie 55 425 zł tj. 74,0 %

 • Świetlica przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie

Z planowanej kwoty 47 793 zł wydatkowano kwotę 29 019 zł tj. 37,6 % na:

- wynagrodzenie pracownika świetlicy dodatki socjalne, dodatkowe

wynagrodzenie roczne i fundusz świadczeń socjalnych.

 • Pomoc materialna dla uczniów

Z planowanej kwoty 26 786 zł wydatkowano 26 406 zł tj . 98,6 %

- dotacja na stypendia dla uczniów.

Powołana komisja podzieliła przyznane środki z dotacji między uczniów spełniających kryterium dochodowe. Zrealizowany został I etap zadania obejmujący 6 miesięcy. II etap obejmujący 4 miesiące zostanie zrealizowany w II półroczu po przekazaniu pozostałych środków z dotacji.

 • Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zaplanowano kwotę 318 zł. zwrot poniesionych kosztów na dokształcanie.

15. Gospodarka komunalna

Z planowanej kwoty 864 300 zł wydatkowano kwotę 657 156 zł tj. 76,1 %

w tym:

- wydatki inwestycyjne – z planowanej kwoty 439 800 zł w I półroczu

wydatkowano kwotę 385 992 zł . tj. 87,8%

W tym:

 • wodociąg Rybaki.

Z planowanej kwoty 60 000 zł wydatkowano kwotę – 6 226 zł .

Opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej

oraz raporty dla posadowienia wodociągu w rejonie ulic Rybaki, Niepodległości i Pokoju w Wyszogrodzie.- 6100 zł oraz za badania laboratoryjne w Stacji Epidemiologicznej.

Realizacja zadania II półrocze b.r.

 • usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie pn.

”Zabezpieczenie skarpy wiślanej w Wyszogrodzie”.

Z planowanej kwoty 379 800 zł wydatkowano kwotę – 379 766 zł.

w tym kwota 109 800 zł to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W miesiącu maju zakończono II etap realizacji zadania zabezpieczającego górną krawędź skarpy tj. budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Klasztornej i Ogrodowej, wykonywano przykanaliki oraz

położono podłoże betonowe pod nawierzchnię docelową.

Zadanie realizowane jest ze środków Banku Światowego .

Pozostał do realizacji III etap tj. zabezpieczenie dolnej części Wisły.

- wydatki bieżące :

 • oczyszczanie miast i wsi . Z planowanej kwoty 202 000 zł wydatkowano kwotę 121 328 zł tj. 60,1%

w tym:

- na zakup materiałów budowlanych do remontu chodników:

  • krawężnik prosty zwykły szary – 472 szt. na kwotę - 8 638 zł
  • kostka betonowa - 439 m 2 na kwotę - 11 782 zł
  • obrzeża szare 96 szt. na kwotę - 585 zł

Razem wydatkowano 21 005 zł

- dokonano ustawienia i wymiany zniszczonych znaków drogowych na terenie gmin Wyszogród w ilości:

  • wykonanie słupków do znaków drogowych - 16 szt.
  • wymiana znaków drogowych - 9 sztuk
  • ustawienie nowych znaków – 5 szt.

Wartość robót wyniosła 5 767 zł.

- remont chodnika - zaplanowana kwota 45 000 zł

Rozpoczęto remont chodnika w ulicy Rębowskiej na odcinku od drogi krajowej nr. 62 do ul. Czerwińskiej. Powierzchnia chodnika do remontu

- 349 m 2 .

Zadanie realizowane przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Realizacja płatności za wykonane roboty remontowe nastąpi w II półroczu.

- wypłacono wynagrodzenie inspektorowi nadzoru przy remoncie

chodników kwotę - 1 770 zł

- wymalowano pasy przejścia dla pieszych w Wyszogrodzie w ulicach :

Rębowska, Czerwińska, Mickiewicza, Okólna, Narutowicza,

Niepodległości, Kościelna, Plocka, Wąska, Kilińskiego.

Wartość robót – 3 960 zł

- wykonanie naprawy ogrodzenia ochronnego nad skarpą – 556 zł

- w oparciu o umowę z ZGKiM opłacono faktury za oczyszczanie i

omiatanie ulic i chodników w mieście, odśnieżanie „ akcja zima”,

opróżnianie pojemników z terenów wiejskich na kwotę - 88 270 zł

Na przekroczenia wydatków powyżej 50% przy oczyszczaniu miasta i wsi wpłynęły przedłużająca się zima i obfite opady śniegu .

 • zieleń w mieście – z planowanej kwoty 15 000 zł wydatkowano kwotę

7 259 tj. 48,4% zł na obcięcie chwastów i utrzymanie trawników.

 • oświetlenie ulic – w I półroczu z planowanej kwoty 118 000 zł wydatkowano 67 557 zł tj. 57,3% na:

opłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną miasta i wsi.

 • pozostała działalność – z planowanej kwoty 89 500 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 75 020 zł tj. 83,8%

z tego na:

  • targowisko miejskie – wydatkowano kwotę 6 834 zł na:

inkaso z opłat targowiska – 4 958 zł, zakup bloczków na

opłaty targowe – 1639 zł i energię- 237 zł

  • utylizacja padłych zwierząt - 489 zł
  • grobownictwo - 140 zł
  • kary i odszkodowania - 67 557 zł

W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2005 roku Gmina została zobowiązana do wypłacenia na rzecz Spółki „Dromost” w upadłości zasadzoną kwotę w wysokości 132 556,76 zł za wykonanie asfaltowania ulic w mieście.

I ratę w wysokości 65 000 zł zapłacono w 2005 roku.

II ratę w wysokości 67 557 zł zapłacono w styczniu 2006 roku .

 

 

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej kwoty 165 609 zł wydatkowano 72 580 zł tj. 43,8 %. w tym:

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowana została kwota 5 000 zł . Urząd Gminy i Miasta Wyszogród złożył wniosek do Starostwa Powiatu Płockiego o przyznanie środków finansowych na realizacje zadania pn. XXVII „Dni Wisły” z przeznaczeniem na organizacje techniczną przedsięwzięcia, opłaty za nagłośnienie, zadaszenie i oświetlenie.

Wydatki z otrzymanej dotacji zostały zaksięgowane w dziale Promocja j.s.t,

w/w plan zostanie przeniesiony do działu Promocja j.s.t w II półroczu.

Biblioteka Samorządowa

Od 01.01.2006 Biblioteka została wydzielona jako odrębna jednostka -Samorządowa Instytucja Kultury dotowana przez UGiM Wyszogród – dotacja podmiotowa dla Biblioteki.

Z zaplanowanej dotacji 160 609 zł. przekazano na konto Biblioteki kwotę

72 580 zł tj. 45,2 %.

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2006r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

- zakup 42 książek głównie literatury pięknej, prenumeratę czasopism,

- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, opału,

- zakup artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć

plastycznych, konkursów,

- zakup energii, opłata za monitoring i rozmowy telefoniczne

Pracownicy Biblioteki byli również głównymi koordynatorami XXVII Dni Wisły.

Należności i zobowiązania w I półroczu nie wystapiły.

17. Kultura fizyczna i sport

Z planowanej kwoty 151 420 zł wydatkowano kwotę 57 023 zł tj. 37,7%

W tym:

 

 • obiekty sportowe plan 87 420 zł wykonanie 38 965

- wynagrodzenia, składki ZUS - 29 815 zł.

- wydatki rzeczowe: - 9 150 zł

Na zakup środków czystości, energii i wody, monitoring, rozmowy telefoniczne, założenie monitoringu, delegacje.

 • zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

plan 64 000 zł wykonanie 18 058

w tym:

 • - dotacja celowa dla Stowarzyszenia LKS „Stegny” Wyszogród.

plan 35 000 zł wykonanie 17 722 zł

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację

zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

Z planowanej kwoty 33 000 zł wydatkowano na w/w zadanie 16 500 zł .

Pozostałe wydatki to:

- zorganizowanie memoriału J.Grzegorzewskiego

Z zaplanowanej kwoty 1 000 zł wydatkowano 916 zł. na

zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych.

- zorganizowanie rozgrywek w siatkówce z zaplanowanej kwoty 500 zł

wydatkowano 306 z ł na zakup pucharów w rozgrywkach siatkówki o puchar

Burmistrza z okazji „Dni Wyzwolenia”.

- zaplanowano kwotę 500 zł na zorganizowanie rozgrywek w tenisie stołowym.

 • - utrzymanie boiska na stadionie plan 5 000 zł wydatkowano 336 zł

na opłacenie energii.

 • - remont budynków gospodarczych na stadionie LKS

- zaplanowano kwotę 24 000 zł

Udział środków Gminy na uzupełnienie dotacji celowej udzielonej z budżetu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę i modernizację obiektów sportowych w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza.

Całkowity koszt remontu budynków wyniesie – 80 000 zł

w tym:

Dotacja – 56 000 zł

Środki własne – 24 000 zł

Obecnie trwają prace remontowe.

Termin zakończenia prac do końca sierpnia 2006 roku.

W budżecie na 2006 rok założono deficyt budżetowy w wysokości 1 200 000 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym i pożyczką

z WFOŚi GW.

Przychody Urzędu Gminy i Miasta za I półroczu 2006r.

wyniosły 1 964 615 zł /zaciągnięto kredyt -880 000 zł; 180 367 zł i pożyczka na prefinansowanie 904 248 zł / pożyczka zostanie spłacona uzyskaniu zwrotu środków z funduszy unijnych - ZPORR- na zadanie „Budowa SUW w Kobylnicach”/ na realizację zadań inwestycyjnych.

plan 3 365 267 zł.

Rozchody w I półroczu 2006 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek z kwoty przypadającej do spłaty na 2006 rok w wysokości 435 920 zł /bez odsetek/ spłacono kwotę 238 960 zł.

Stan zadłużenia na 30.06.2006 rok wynosi - 2 777 796 zł

W tym:

Z tytułu kredytów – 1 400 698 zł

PKO – pozostało do spłaty - 880 000 zł

PKO – pozostało do spłaty - 45 641 zł

NBS - pozostało do spłaty - 24 690 zł

BOŚ - pozostało do spłaty - 270 000 zł

BGK - pozostało do spłaty - 180 367 zł

Z tytułu pożyczek – 1 377 098 zł

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 220 000 zł

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 160 000 zł

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 92 852 zł

BGK - pozostało do spłaty - 904 247 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej osiągnął w I półroczu :

- przychody w wysokości - 436 198 zł

- koszty w wysokości - 411 674 zł

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 183 915 zł.

Zobowiązania wg. tytułów dłużnych w Zakładzie nie wystąpiły.

Wpłaty z tytułu wydanych dowodów osobistych za I półrocze wyniosły

9 094 zł z tego 5 % tj. 455 zł to dochody Gminy.

Fundusz ochrony środowiska – założono plan 10 000 zł

Saldo rachunku bankowego na początku roku – 8 412,89 zł

Wpływy w I półroczu b.r. – 3 804,90 zł

 

w tym:

- wpłaty z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ – 754,22 zł

- opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę - 3 050,68 zł

Wydatki - 1259,42 zł za opróżnianie pojemników

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2006r. – 10 958,37 zł.

 

 

Dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia LKS „Stegny” Wyszogród.

plan 35 000 zł wykonanie 17 722 zł

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację:

- zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

Z planowanej kwoty 33 000 zł wydatkowano na w/w zadanie 16 500 zł .

- zorganizowanie memoriału J.Grzegorzewskiego

Z zaplanowanej kwoty 1 000 zł wydatkowano 916 zł. na

zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych.

- zorganizowanie rozgrywek w siatkówce z zaplanowanej kwoty 500 zł

wydatkowano 306 zł na zakup pucharów w rozgrywkach siatkówki o

puchar Burmistrza z okazji „Dni Wyzwolenia”.

- zaplanowano kwotę 500 zł na zorganizowanie rozgrywek w tenisie

Stołowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Samorządowej za I półrocze 2006r.

 

Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteka Samorządowa

Z zaplanowanej dotacji 160 609 zł. przekazano na konto Biblioteki kwotę

72 580 zł tj. 45,2 %.

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2006r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

- zakup 42 książek głównie literatury pięknej, prenumeratę czasopism,

- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, opału,

- zakup artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć

plastycznych, konkursów,

- zakup energii, opłata za monitoring i rozmowy telefoniczne

Należności i zobowiązania za I półrocze nie wystąpiły.

Pracownicy Biblioteki byli również głównymi koordynatorami XXVII Dni Wisły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan środków pieniężnych na kontach Gminy na dzień 30.06.2006 r. wynosi:

 • rachunek bankowy dochodów 515 608,71 zł
 • rachunek bankowy wydatków UGiM 74 107, 28 zł
 • rachunek wydatków Oświaty 61 219,59 zł
 • rachunek bankowy MGOPS 65 858,28 zł
 • rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych 266 097,14 zł
 • rachunek depozytowy 13 123,01 zł
 • rachunek bankowy funduszu ochrony środowiska 10 958,37 zł
 • rachunek bankowy wyodrębniony 443,71 zł

/BGK –środki własne/

- rachunek bankowy wydatków dotyczący 0,02 zł

funduszy strukturalnych.

 

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków

budżetu Gminy za I półrocze 2006 r.

Dochody

Dział

Roz-

dział

§

Treść

Plan

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

6

7

Ogółem dochody

12 477 653,-

12 400 154,-

99,4

010

Rolnictwo i łowiectwo

177 417,-

140 237,-

79,0

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

172 000,-

132 400,-

77,0

6290

Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - SAPARD

172 000,-

132 400,-

77,0

01095

Pozostała działalność

5 417,-

7 837,-

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składnik majątk.oraz inn.umów o podobn.charakt.

200,-

2 620,-

2710

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących

5 217,-

5 217,-

100,0

600

Transport i łączność

80 000,-

80 000,-

100,0

60016

Drogi publiczne gminne

80 000,-

80 000,-

100,0

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.sektora finans.publicz.

80 000,-

80 000,-

100,0

700

Gospodarka mieszkaniowa

324 900,-

366 804,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

324 900,-

366 804,-

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytkowanie wieczyste nieruchomości

17 500,-

14 618,-

83,5

0750

Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych j.s.t

7 000,-

6 904,-

98,6

0870

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

300 000,-

344 911,-

0920

Pozostałe odsetki

400,-

371,-

92,7

750

Administracja publiczna

80 985,-

80 342,-

99,2

75011

Urzędy Wojewódzkie

63 185,-

63 754,-

2010

Dotacja celowa otrzym.z budż.państ. na realiz.zadań bieżąc.z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec. gminom ustawami

62 791,-

62 791,-

100,0

2360

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej-5% od wpływów za wydane dowody osobiste

394,-

963,-

75023

Urzędy Gmin

17 800,-

16 588,-

93,2

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majatk j.s.t– wpływy z czynszów

15 000,-

11 883,-

79,2

0830

Wpływy z usług – usługi ksero i zwrot za prywatne rozmowy

1600,-

2 087,-

0920

Pozostałe odsetki

700,-

699,-

100,0

0970

Wpływy z różnych dochodów

500,-

1 919,-

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

27 721,-

27 448,-

99,0

75101

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

980,-

980,-

100,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządow. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami

980,-

980,-

100,0

75107

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

16 377,-

16 106,-

98,3

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządow. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami

16 377,-

16 106,-

98,3

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

10 364,-

10 362,-

100,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządow. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami

10 364,-

10 362,-

100,0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

500,-

500,-

100,0

75414

Obrona cywilna

500,-

500,-

100,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rzadow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami

500,-

500,-

100,0

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem

2 875 327,-

2 850 480,-

99,1

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

45 150,-

28 752,-

63,7

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej

45 000,-

28 522,-

63,7

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat

150,-

230,-

75615

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawn.i innych jedn.organiz.

1 105 710,-

1 111 572,-

0310

Podatek od nieruchomości

1 040 000,-

1 049 284,-

0320

Podatek rolny

30 000,-

29 734,-

99,1

0330

Podatek leśny

8 000,-

8 585,-

0340

Podatek od śr. transportowych

5 000,-

647,-

12,9

0500

Podatek od czynności cywilno prawnych

2 600,-

2 720,-

0910

Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat

20 110,-

20 602,-

75616

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokaln. od osób fizycznych

831 200,-

774 385,-

93,2

0310

Podatek od nieruchomości

290 000,-

266 137,-

91,8

0320

Podatek rolny

380 000,-

375 577,-

98,8

0340

Podatek od środk.tyransport.

30 000,-

29 981,-

99,9

0360

Podatek od spadk. i darowizn

2 000,-

3 592,-

0430

Wpływy z opłaty targowej

60 000,-

49 816,-

83,0

0450

Wpływy z opłaty administr.

5 000,-

4 200,-

84,0

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

60 000,-

39 776,-

66,3

0910

Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatk. i opłat

4 200-

5 306,-

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw

65 000,-

82 883,-

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

19 941,-

20 312,-

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

45 000,-

62 433,-

0910

Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatk. i opłat

59,-

138,-

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

828 267,-

852 888,-

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany wg. skali podatkowej

813 267,-

843 322,-

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

15 000,-

9 566,-

63,8

758

Różne rozliczenia

4 457 785,-

4 457 785,-

100,0

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

3 196 429,-

3 196 429,-

100,0

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 196 429,-

3 196 429,-

100,0

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1 198 449,-

1 198 449,-

100,0

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 198 449,-

1 198 449,-

100,0

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

62 907,-

62 907,-

100,0

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

62 907,-

62 907,-

100,0

801

Oświata i wychowanie

1 073 653,-

1 050 824,-

97,9

80101

Szkoły Podstawowe

52 481,-

62 388,-

0690

Wpływy z różnych opłat

127, -

127,-

100,0

0830

Wpływy z usług

50 000,-

59 742,-

0970

Wpływy z różnych dochodów

554,-

720,-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc.gmin

1 800,-

1 799,-

100,0

80104

Przedszkola

61 300,-

68 565,-

0830

Wpływy z usług

59 800,-

67 065,-

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 500,-

1 500,-

100,0

80110

Gimnazja

750 019,-

710 019,-

94,7

0690

Wpływy z różnych opłat

19,-

19,-

100,0

6320

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zakup. inwest. realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej

750 000,-

710 000,-

94,7

80120

Licea Ogólnokształcące

209 853,-

209 852,-

100,0

6300

Wpływy z tyt.pomocy finans.udzielonej między j.s.t na dofinans.wlasn.zadań inwest.i zakupów inwest.

150 000,-

150 000,-

100,0

6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwest.i zakup. Inwest. realiz.na podst.porozum.między j.s.t

59 853,-

59 852,-

100,0

852

Pomoc społeczna

1 513 687,-

1 480 056,-

97,8

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ub.społecznego

1 069 387,-

1 040 681,-

97,3

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 065 689,-

1 036 983,-

97,3

6310

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zakup. inwest. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminom ustawami

3 698,-

3 698,-

100,0

85213

Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

16 300,-

15 898,-

97,5

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

16 300,-

15 898,-

97,5

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

237 000,-

232 478,-

98,1

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

165 000,-

160 490,-

97,3

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin

72 000,-

71 988,-

100,0

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

137 000,-

136 999,-

100,0

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin

137 000,-

136 999,-

100,0

85295

Pozostała działalność

54 000,-

54 000,-

100,0

2030

Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

54 000,-

54 000,-

100,0

854

Edukacyjna opieka wychawawcza

43 840,-

43 840,-

100,0

85415

Pomoc materialna dla uczniów

43 840,-

43 840,-

100,0

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc.gmin

43 840,-

43 840,-

100,0

900

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

1 816 838,-

1 816 838,-

100,0

90078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 816 838,-

1 816 838,-

100,0

6323

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na inwest. i zakupy inwest.realiz. przez gminę na podst.porozum.z organami admin.rzadowej finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych

1 754 649,-

1 754 649,-

100,0

6324

Dotacje celowe przekazane z budzetu państwa na inwest. i zakupy inwest.realiz. przez gminę na podst.porozum.z organami admin.rzadowej współffinansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych

62 189,-

62 189,-

100,0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 000,-

5 000,-

100,0

92116

Biblioteki

5 000,-

5 000,-

100,0

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami admin. rządowej

5 000,-

5 000,-

100,0

Ogółem

12 477 653,-

12 400 154,-

99,4

WYDATKI

Dz.

Rozd.

§

Treść

     
     

Ogółem wydatki

13 294 743,-

12 779 592,-

96,1

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

1 380 160,-

1 072 297,-

77,7

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 365 450,-

1 057 625,-

77,5

6050

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej

347 130,-

39 380,-

11,3

 

6058

Wydatki inwest.- finansowanie progr.i projekt.realiz. ze środk. funduszy strukturalnych .

445 514,-

445 513,-

100,0

6059

Wydatki inwest.- wspólfinans. progr.i projekt.realiz. ze śr. funduszy strukturalnych .

572 806,-

572 732,-

99,9

01030

 

Izby rolnicze

8 000,-

7 962,-

99,5

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanego wpływu z podatku rolnego

8 000,-

7 962,-

99,5

01095

 

Pozostała działalność

6 710,-

6 710,-

100,0

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 710,-

6 710,-

100,0

600

   

Transport i łączność

268 000,-

260 238,-

97,1

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

268 000,-

260 238,-

97,1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 500,-

13 083,-

84,4

4270

Zakup usług remontowych

4 500,-

4 500,-

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

17 000,-

14 899,-

87,6

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej

231 000,-

227 756,-

98,6

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

10 000,-

9 911,-

99,1

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 000,-

9 911,-

99,1

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,-

9 911,-

99,1

750

   

Administracja publiczna

1 364 692,-

1 337 285,-

98,0

 

75011

 

Urzędy Wojewódzkie

107 777,-

107 401,-

99,7

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

81 756,-

81 756,-

100,0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 682,-

6 429,-

96,2

4110

Składki na ub. społeczne

15 238,-

15 208,-

99,8

4120

Składki na fundusz Pracy

2 167,-

2 167,-

100,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

367,-

290,-

79,0

4410

Podróże służbowe krajowe

100,-

84,-

84,0

4440

Odpisy na Zakł. F.ŚSocjal.

1 467,-

1 467,-

100,0

75022

 

Rady Gmin

48 310,-

48 134,-

99,6

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

38 700,-

38 700,-

100,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 410,-

5 298,-

97,9

4300

Zakup usług pozostałych

4 090,-

4 026,-

98,4

4410

Podróże służbowe krajowe

110,-

110,-

100,0

75023

 

Urzędy Gmin

1 136 143,-

1 109 448,-

97,7

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

747 153,-

736 823,-

98,6

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

45 033,-

44 985,-

99,9

4110

Składki na ub. społeczne

114 776,-

108 450,-

94,5

4120

Składki na Fundusz Pracy

20 564,-

18 451,-

89,7

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

23 700,-

21 966,-

92,7

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 160,-

35 742,-

89,0

4260

Zakup energii

6 707,-

5 833,-

87,0

4270

Zakup usług remontowych

2 385,-

2 385,-

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

74 390,-

73 965,-

99,4

4350

Opłaty za usługi internetowe

1 900,-

1 895,-

100,0

4410

Podróże służbowe krajowe

27 200,-

27 129,-

99,7

4430

Różne opłaty i składki

8 936,-

8 879,-

99,4

4440

Odpisy na Zakł. F Ś Socjal.

10 999,-

10 999,-

100,0

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

240,-

226,-

94,2

6060

Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych

12 000,-

11 720,-

97,7

 

75075

 

Promocja jedn.samorz.terytor.

25 815,-

25 803,-

99,9

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 184,-

2 176,-

99,6

4260

Zakup energii

776,-

775,-

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

22 855,-

22 852,-

100,0

75095

 

Pozostała działalność

46 647,-

46 499,-

99,7

 

4010

Wynagr.osobowe pracowników

26 350,-

26 345,-

100,0

4110

Składki na ubezpiecz. społeczn.

4 540,-

4 539,-

100,0

4120

Składki na fundusz pracy

650,-

645,-

99,2

4210

Zakup materiał. i wyposażenia

6 265,-

6 262,-

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

6 790,-

6 778,-

99,8

4410

Podróże służbowe krajowe

1 093,-

988,-

90,4

4430

Różne opłaty i składki

209,-

209,-

100,0

4440

Odpisy na Zakł.F.Ś.Socj.

750,-

733,-

97,7

751

   

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

27 721,-

27 448,-

99,0

 

75101

 

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

980,-

980,-

100,0

 

4300

Zakup usług pozostałych

980,-

980,-

100,0

75107

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

16 377,-

16 106,-

98,3

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10 080,-

9 810,-

98,3

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 340,-

3 340,-

98,3

4300

Zakup usług pozostałych

2 491,-

2 491,-

100,0

4410

Podróże służbowe krajowe

466,-

465,-

100,0

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

10 364,-

10 362,-

100,0

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

6 120,-

6 120,-

100,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 610,-

1 610,-

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

2 035,-

2 034,-

100,0

4410

Podróże służbowe krajowe

599,-

598,-

100,0

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

107 049,-

106 862,-

99,8

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

106 549,-

106 362,-

99,8

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10 417,-

10 399,-

99,8

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 175,-

18 175,-

100,0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 224,-

1 224,-

100,0

4110

Składki na ub. społeczne

3 343,-

3 343,-

100,0

4120

Składki na F.Pracy

476,-

475,-

100,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

41 508,-

41 507,-

100,0

4260

Zakup energii

4 348,-

4 338,-

99,7

4270

Zakup usług remontowych

11 700,-

11 700,-

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

8 545,-

8 390,-

98,2

4410

Podróże służbowe krajowe

575,-

574,-

100,0

4430

Różne opłaty i składki

5 504,-

5 504,-

100,0

 

4440

Odpisy na Zakł.F.Ś.Socj.

734,-

733,-

100,0

75414

 

Obrona cywilna

500,-

500,-

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

500,-

500,-

100,0

756

   

Dochody od osób prawn.,od osób fizyczn. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

22 000,-

21 009,-

95,5

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

22 000,-

21 009,-

95,5

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

22 000,-

21 009,-

95,5

757

   

Obsługa długu publicznego

64 300,-

63 650,-

99,0

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

64 300,-

63 650,-

99,0

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek

64 300,-

63 650,-

99,0

801

   

Oświata i wychowanie

5 425 740,-

5 345 315,-

98,5

 

80101

 

Szkoły Podstawowe

2 170 303,-

2 158 866,-

99,8

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

101 369,-

101 065,-

99,7

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

1 800,-

1 799,--

100,0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 351 536,-

1 348 018,-

99,7

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

102 576,-

102 548,-

99,9

4110

Składki na ub. społeczne

268 126,-

265 697,-

99,1

4120

Składki na F.Pracy

38 076,-

37 597,-

98,7

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60 317,-

59 407,-

98,5

4220

Zakup środków żywności

50 000,-

47 505,-

95,0

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

1 754,-

1 494,-

85,2

4260

Zakup energii

19 571,-

19 272,-

98,5

4270

Zakup usług remontowych

33 809,-

33 735,-

99,8

4300

Zakup usług pozostałych

26 950,-

26 695,-

99,1

4350

Opłaty za usługi internetowe

800,-

798,-

99,8

4410

Podróże służbowe krajowe

3 962,-

3 607,-

91,0

4430

Różne opłaty i składki

3 768,-

3 744,-

99,4

4440

Odpisy na Z.FŚSocjalnych

105 889,-

105 885,-

100,0

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

95 337,-

95 113,-

99,8

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

6 093,-

6 088,-

99,9

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

59 390,-

59 315,-

99,9

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 332,-

4 332,-

100,0

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

12 047,-

11 995,-

99,6

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 709,-

1 697,-

99,3

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 058,-

4 979,-

98,4

4300

Zakup usług pozostałych

1 842,-

1 842,-

100,0

4440

Odpisy na Zakł. F.Ś.Socj.

4 866,-

4 865,-

100,0

80104

 

Przedszkola

388 051,-

377 753,-

97,4

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

11 358,-

11 333,-

99,8

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

194 166,-

194 144,-

100,0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 025,-

13 024,-

100,0

4110

Składki na ub. społeczne

34 683,-

34 600,-

99,8

4120

Składki na F.Pracy

4 868,-

4 857,-

99,8

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 800,-

22 786,-

99,9

4220

Zakup środków żywności

48 000,-

46 018,-

95,9

4240

Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek

3 500,-

2 953,-

84,4

4260

Zakup energii

8 000,-

5 882,-

73,5

4270

Zakup usług remontowych

24 190,-

19 761,-

81,7

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,-

7 705,-

96,3

4410

Podróże służbowe krajowe

800,-

557,-

69,6

4430

Różne opłaty i składki

1 000,-

472,-

47,2

4440

Odpisy na Z.F.Ś.Socjalnych

13 661,-

13 661,-

100,0

80110

 

Gimnazja

2 505 064,-

2 465 989,-

98,4

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

50 600,-

50 598,-

100,0

3240

Stypendia dla uczniów

252,-

252,-

100,0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

617 838,-

617 767,-

100,0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

49 324,-

49 324,-

100,0

4110

Składki na ub. społeczne

124 870,-

124 686,-

99,9

4120

Składki na F.Pracy

17 600,-

17 386,-

98,8

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 005,-

9 005,-

100,0

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

800,-

708,-

88,5

4260

Zakup energii

12 780,-

12 780,-

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

9 417,-

9 144,-

97,1

4350

Opłaty za usługi internetowe

3 213,-

3 212,-

100,0

4410

Podróże służbowe krajowe

1 222,-

1 221,-

100,0

4430

Różne opłaty i składki

898,-

898,-

100,0

4440

Odpis na Zakł.F.Ś.Socjalnych

44 045,-

44 045,-

100,0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 563 200,-

1 524 963,-

97,6

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

161 000,-

158 527,-

98,5

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 500,-

2 500,-

100,0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 294,-

2 384,-

72,4

4110

Składki na ub. społeczne

568,-

411,-

72,4

4120

Składki na F. Pracy

81,-

58,-

71,6

4300

Zakup usług pozostałych

154 557,-

153 174,-

99,1

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

21 274,-

17 369,-

81,7

4300

Zakup usług pozostałych

19 160,-

16 317,-

85,2

4410

Podróże służbowe krajowe

2 114,-

1 052,-

49,8

80195

 

Pozostała działalność

84 711,-

71 698,-

84,6

4210

Zakup materiałów i wyposażenia /olej/

81 711,-

69 538,-

85,1

4300

Zakup usług pozostałych

2 656,-

1 816,-

68,4

   

4430

Różne oplaty i składki

344,-

344,-

100,0

851

   

Ochrona zdrowia

77 400,-

65 918,-

85,2

 

85154

 

P.działanie alkoholizmowi

59 800,-

49 560,-

82,9

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

16 944,-

16 431,-

97,0

4110

Składki na ub. społeczne

2 920,-

2 833,-

97,0

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

1 000,-

518,-

51,8

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 236,-

9 203,-

99,7

4260

Zakup energii

7 000,-

5 478,-

78,3

4270

Zakup usług remontowych

5 900,-

3 184,-

54,0

4300

Zakup usług pozostałych

15 800,-

11 160,-

70,6

4410

Podróże służbowe krajowe

500,-

361,-

72,2

4430

Rożne opłaty i składki

500,-

392,-

72,2

85195

 

Pozostała działalność

17 600,-

16 358,-

93,0

 

4210

Zakup mater. i wyposażenia

5 250,-

5 247,-

100,0

4260

Zakup energii

2 000,-

1 569,-

78,5

4300

Zakup usług pozostałych

10 350,-

9 542,-

92,2

852

   

Pomoc społeczna

1 769 144,-

1 716 619,-

97,0

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

7 000,-

4 717,-

67,4

 

4330

Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t

7 000,-

4 717,-

67,4

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 074 814,-

1 044 592,-

97,2

3110

Świadczenia społeczne

1 023 918,-

998 038,-

97,5

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 799,-

17 338,-

97,4

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

374,-

374,-

100,0

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

12 628,-

11 793,-

93,4

4120

Składki na Fundusz Pracy

483,-

434,-

89,9

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 661,-

4 164,-

73,6

4260

Zakup energii

1 245,-

726,-

58,3

4300

Zakup usług pozostałych

7 650,-

7 151,-

93,5

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

470,-

72,-

15,3

4410

Podróże służbowe krajowe

154,-

71,-

46,1

4440

Odpisy na Zakł.F.Ś.Socj.

734,-

733,-

100,0

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.

3 698,-

3 698,-

100,0

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

16 300,-

15 898,-

97,5

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

16 300,-

15 898,-

97,5

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. społeczne i zdrowotne

310 826,-

291 705,-

93,9

3110

Świadczenia społeczne

303 350,-

284 229,-

93,7

4300

Zakup usług pozostałych

7 476,-

7 476,-

100,0

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

88 612,-

88 532,-

99,1

 

3110

Świadczenia społeczne

88 612,-

88 532,-

99,9

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

159 592,-

159 504,-

99,9

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

110 315,-

110 314,-

100,0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 990,-

8 989,-

100,0

4110

Składki na ub. społeczne

20 448,-

20 400,-

99,8

4120

Składki na F. Pracy

2 895-

2 894,-

100,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 639,-

3 639,-

100,0

4260

Zakup energii

2 099,-

2 062,-

98,2

4300

Zakup usług pozostałych

3 905,-

3 905,-

100,0

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

30,-

30,-

100,0

4410

Podróże służbowe krajowe

257,-

257,-

100,0

4430

Różne opłaty i składki

177,-

177,-

100,0

4440

Odpis na Zakł.F.Ś.Socjal.

2 933,-

2 933,-

100,0

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.

3 904,-

3 904,-

100,0

85295

 

Pozostała działalność

112 000,-

111 671,-

99,7

3110

Świadczenia społeczne-dożywianie

112 000,-

111 671,-

99,7

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

92 089,-

92 009,-

99,2

 

85401

 

Świetlice szkolne

48 249,-

48 169,-

99,8

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2 827,-

2 826,-

100,0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

33 258,-

33 204,-

99,8

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 573,-

2 573,-

100,0

4110

Składki na ub. społeczne

6 728,-

6 708,-

99,7

4120

Składki na F.Pracy

916,-

912,-

99,6

4440

Odpis na Zakł.F.Ś.Socjal.

1 947,-

1 946,-

100,0

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

43 840,-

43 840,-

100,0

 

3240

Stypendia dla uczniów

43 840,-

43 840,-

100,0

900

   

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

2 477 538,-

2 454 380,-

99,1

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10 000,-

10 000,-

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,-

10 000,-

100,0

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

194 054,-

193 979,-

100,0

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

2 880,-

2 880,-

100,0

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26 311,-

26 310,-

100,0

4270

Zakup usług remontowych

40 560,-

40 557,-

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

124 303,-

124 232,-

100,0

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

10 700,-

10 632,-

99,4

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,-

443,-

88,6

4300

Zakup usług pozostałych

10 200,-

10 189,-

99,9

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

131 348,-

119 783,-

91,2

 

4210

Zakup materiał.i wyposażenia

500,-

402,-

80,4

4260

Zakup energii

122 308,-

110 842,-

90,6

4300

Zakup usług pozostałych

8 540,-

8 539,-

100,0

90078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 957 914,-

1 957 914,-

100,0

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

141 076,-

141 076,-

100,0

6053

Wydatki inwest. finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych - Bank Światowy

1 816 838,

1 816 838,-

100,0

90095

 

Pozostała działalność

173 522,-

162 072,-

93,4

 

4100

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

1 060,-

1 025,-

96,7

4110

Składki na ubezp. społeczne

200,-

163,-

81,5

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,-

96,-

96,0

4260

Zakup energii

300,-

280,-

93,3

4300

Zakup usług pozostałych

11 519,-

10 948,-

95,1

4600

Kary i oszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

65 000,-

65 000,-

100,0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

95 343,-

84 560,-

88,7

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

168 910,-

166 769,-

98,7

 

92116

 

Biblioteki

165 910,-

163 769,-

98,7

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

106 084,-

105 250,-

99,2

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 219,-

7 218,-

100,0

4110

Składki na ub. społeczne

19 040,-

19 031,-

100,0

4120

Składki na F.Pracy

2 702,-

2 391,-

88,5

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 200,-

6 116,-

98,7

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

8 900,-

8 117,-

91,2

4260

Zakup energii

1 926,-

1 925,-

100,0

4270

Zakup usług remontowych

2 590,-

2 581,-

99,7

4300

Zakup usług pozostałych

7 688,-

7 599,-

98,9

4410

Podróże służbowe krajowe

500,-

480,-

96,0

4430

Rożne opłaty i składki

128,-

128,-

100,0

4440

Odpis na Zakł.F.Ś.Socajl.

2 933,-

2 933,-

100,0

92195

 

Pozostała działalność

3 000,-

3 000,-

100,0

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,-

3 000,-

100,0

926

   

Kultura fizyczna i sport

40 000,-

39 882,-

99,7

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

40 000,-

39 882,-

99,7

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

712,-

712,-

100,0

4210

Zakup materiał.i wyposażenia

9 402,-

9 402,-

100,0

4260

Zakup energii

1 168,-

1 167,-

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

28 718,-

28 601,-

99,6

Ogółem

13 294 743,-

12 779 592,-

96,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-09-18 09:29:13
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-18 09:38:18
 • Liczba odsłon: 766
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674676]

przewiń do góry