UCHWAŁA Nr 73/X/2007

RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 19 grudnia 2007 r.

 

w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego oraz nauczycieli, którzy do dnia 17 maja 2000r otrzymali zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidywanych w programie wyższych studiów magisterskich lub – po dniu

1 stycznia 1990 r. wyższego seminarium duchownego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r .Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 10 ustawy z dn 26 kwietnia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r Nr 170, poz. 1218)

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego oraz nauczycieli, którzy do dnia

17 maja 2000 r. otrzymali zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidywanych

w programie wyższych studiów magisterskich lub – po dniu 1 stycznia 1990r wyższego seminarium duchownego od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. nie może być niższe od dotychczasowego wynagrodzenia, obowiązującego przed dniem 31 sierpnia 2006 r.

§ 2

Środki niezbędne na utrzymanie dotychczasowych wynagrodzeń dla nauczycieli, o których mowa w § 1 będą pokryte z dochodów własnych Gminy i Miasta Wyszogród.

                                                               § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

 

 

                                      Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-10 13:11:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-10 13:11:04
  • Liczba odsłon: 525
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674997]

przewiń do góry