Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (28.04.2021r.):

POBIERZ (.pdf)


Informacja z otwarcia ofert (28.04.2021r.):

POBIERZ (.pdf)


Wyjaśnienie (23.04.2021r.):

W związku z pojawiającymi się zapytaniami Zamawiający informuje, że przy obliczaniu ceny Oferent winien uwzględnić wszystkie czynności i usługi niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia, które określone są w pkt. 3) ogłoszenia o zamówieniu. Oznacza to, że oprócz usługi odłowienia i transportu zwierzęcia należy także uwzględniać usługę opieki i utrzymania w schronisku, wyżywienia, zabiegów weterynaryjnych etc. W formularzu ofertowym znajduje się stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Zamawiający przedstawia również zaktualizowany projekt umowy: POBIERZ (.pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu (20.04.2021r.):

Wyszogród, 20.04.2021r.

IKR.271.16.2021

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:

„Wyłapywanie, opieka oraz utrzymanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu Gminy i Miasta Wyszogród”

1. Zamawiający:

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407

REGON: 611015508

2. Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.2020.638)

- Art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.);

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie, odbiór, transport, opieka oraz utrzymywanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu Gminy i Miasta Wyszogród w okresie od 01.05.2021r. do 30.04.2022r. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- zabezpieczenie miejsc w schronisku dla bezpańskich zwierząt z terenu Gminy i Miasta Wyszogród. Miejsca te muszą spełniać warunki godziwego przetrzymywania, w szczególności zapewniać zwierzętom schronienie i osłonę od niekorzystnych warunków atmosferycznych, zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt.

- wyłapywanie lub odbiór ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca zwierząt i dostarczanie ich odpowiednio dostosowanym do tego celu pojazdem do schroniska. Przystąpienie do wyłapania zwierząt musi nastąpić bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia. Przy odławianiu zwierząt, upoważnieni i wyszkoleni przedstawiciele schroniska posługiwać się będą urządzeniami i środkami niestwarzającymi zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt. Wszelkie działania nie będą powodowały cierpienia zwierząt. Pojazdy do przewozu zwierząt oraz urządzenia do odławiania muszą spełniać wszelkie wymagania określone prawem oraz posiadać atesty. Zamawiający zastrzega, że zgłoszenie suczki ze szczeniętami przy rozliczeniu traktowane będzie jako zgłoszenie odłowienia jednego zwierzęcia.

- znakowanie zwierząt poprzez czipy podskórne. Znakowanie zwierząt następować będzie w momencie adopcji zwierzęcia. W czipie znajdować się będą dane identyfikacyjne nowego właściciela – osoby, która podpisze umowę adopcyjną ze schroniskiem.

- opieka nad zwierzętami przetrzymywanymi w schronisku w tym zapewnianie wyżywienia. Poprzez wyżywienie rozumie się dostarczanie zwierzętom codziennej porcjiżywności, która odpowiadać będzie ich potrzebom, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami i dbałością o dobrostan zwierząt.

- zapewnienie opieki weterynaryjnej, w której zakres wchodzi: 15 dniowa kwarantanna, odrobaczanie, szczepienie, leczenie, sterylizacja lub kastracja, profilaktyka, w uzasadnionych - beznadziejnych przypadkach usypianie (eutanazja) po zasięgnięciu opinii lekarza weterynarii, usypianie ślepych miotów.

- sterylizacja lub kastracja zwierząt dokonywana będzie przed adopcją zwierząt, z zachowaniem wszelkich zasad w tym zakresie oraz niezbędnego czasu na rekonwalescencję przed wydaniem zwierzęcia nowemu właścicielowi.

- prowadzenie ewidencji zwierząt w tym informowanie Zamawiającego, co miesiąc o liczbie zwierząt przetrzymywanych w schronisku, ilości i rodzaju zabiegów przeprowadzonych w danym miesiącu, każdym przypadku eutanazji, upadkui adopcji zwierząt.

- prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli oraz informowanie Zamawiającego o adopcjach zwierząt. Informowanie wymaga formy pisemnej w raz z dokumentacją fotograficzną. Dopuszcza się składanie tych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (email, epuap). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów adopcyjnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy i Miasta Wyszogród, w tym do umów adopcyjnych. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania okresowych kontroli zwierząt wyadoptowanych, w szczególności do sprawdzenia warunków jakie zwierzętom zapewniają nowi właściciele.

- po podpisaniu umowy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, we własnym zakresie i na własny koszt odbierze oraz dostarczy do prowadzonego przez siebie schroniska, zwierzęta stanowiące własność Zamawiającego, a które znajdują się aktualnie w schronisku, z którym do dnia 30.04.2020r. Zamawiający związany jest umową. Na dzień 14.04.2021r. Zamawiający posiada 21zwierząt umieszczonych w schronisku.

- po wykonaniu usługi odłowienia i transportu zwierzęcia Wykonawca staje się właścicielem bezpańskiego zwierzęcia.

4. Szacuje się, że średnia liczba zwierząt bieżąco utrzymywanych w schronisku nie przekroczy 20 osobników.Dopuszcza się zaistnienie okoliczności okresowego przekroczenia liczby 20 zwierząt utrzymywanych w schronisku. Zamawiający oraz Wykonawca będą prowadzić zintensyfikowaną akcję adopcyjną, by jak najszybciej znaleźć domy dla zwierząt. Na każdą prośbę Zamawiającego, Wykonawca udostępniać będzie aktualne zdjęcia zwierząt celem publikacji ich na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do okazania zwierząt upoważnionym pracownikom Zamawiającego, w każdym przypadku wyrażenia chęci przeprowadzenia wizji/kontroli.

5. Warunki uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 • Posiadanie właściwego zezwolenia na prowadzenie schroniska w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U.2020.1439);
 • Posiadanie zaświadczenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu numeru identyfikacyjnego dla schroniska;
 • Dysponowanie odpowiednim sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- pojazdu, który zapewni bezpieczny transport zwierząt z miejsca wyłapania do schroniska;

- sprzętu niezbędnego do wyłapywania zwierząt (aplikatory, chwytaki, sieci weterynaryjne, klatki) posiadającego wszelkie atesty oraz spełniającego wszystkie normy wynikające z przepisów szczegółowych.

6. W ofercie Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawi stawkę za kompleksową usługę obejmującą swym zakresem wszystkie czynności określone w przedmiocie zamówienia (kryterium Cena 70 %):

 

…………………..… zł brutto/za 1 skutecznie odłowione i dostarczone do schroniska zwierzę (przy obliczaniu ceny należy uwzględnić wszystkie usługi i czynności określone w pkt. 3 ogłoszenia o zamówieniu czyli również opiekę oraz utrzymanie zwierzęcia w schronisku).

 

Sposób obliczania ilości uzyskanych punktów w kryterium Cena określa wzór:

                 najniższa cena brutto

C1 =     ------------------------------------------------------- x     60%

cena badana

 

…………………..… zł brutto za dojazd do miejsca wykonywania zlecenia, w przypadku nieskutecznego odłowienia zwierzęcia np. w sytuacji ucieczki zwierzęcia lub nie zastania go w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

 

                  najniższa cena brutto

C2 =     ------------------------------------------------------- x     10%

cena badana

Łącznie dla kryterium cena: C1 + C2 = 70%.

 

7. W ofercie Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia poda rzeczywistą odległość schroniska od siedziby Zamawiającego (ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród) – kryterium Odległość 30 %. Zamawiający ustala następujące przedziały, od których uzależniona będzie ilość uzyskanych punktów w kryterium Odległość:

 • od 0 km do 100 km: 30 pkt.
 • od 101 km do 150 km: 20 pkt.
 • od 151 km do 200 km: 10 pkt.
 • powyżej 200 km: 0 pkt.

UWAGA: jako rzeczywistą odległość należy uznawać najkrótsza trasę przejazdu samochodu po drogach publicznych ze schroniska Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród).

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie łączna ilość uzyskanych punktów w obu kryteriach.

9. Okres realizacji zamówienia: od dnia 01.05.2021r. do dnia 31.12.2022r.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty (wg załączonego wzoru) wraz z kopiami zaświadczeń, o których mowa w pkt. 5) lit. a) i b), parafowanym projektem umowy (załącznik do ogłoszenia) należy przesyłać lub składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na: wyłapywanie, opiekę oraz utrzymanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu Gminy i Miasta Wyszogród. Nie otwierać przed 27.04.2021r. przed godz. 14:15w terminie do dnia 27.04.2021r. do godz. 14:00, na adres siedziby Urzędu

Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 14:15.

11. Osobą do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia jest:

Pan Marcin Pieniążek – tel.: (24) 267-26-31,

e-mail: marcin.pieniazek@wyszogrod.pl

 

12. UWAGA: do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-20 08:39:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-28 15:01:06
 • Liczba odsłon: 381
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671955]

przewiń do góry