UGiM.7021.80.1.2014

Wyszogród, dnia 29.08.2014 r.UnieważnienieZ uwagi na fakt , że złożone oferty w postępowaniu na zadanie pod nazwą : ,, Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rakowo o długości 3600 mb , działki nr 204,198 ,, z dnia 25.07.2014 r. zostały wycofane , postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ nie ma ofert podlegających dalszej ocenie i uniemożliwia to wyłonienie wykonawcy.

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród


Mariusz Bieniek


     Wyszogród, dn. 25.07.2014 r.

 

UGiM.7021.80.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.:

 

„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rakowo o długości 3600 mb, działki nr
204,198 ”.

 

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30.

 

Forma składania: pisemna,  (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4 )

Termin składania ofert : 05.08.2014r , godz. 14.00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 8., tel. 24/267 36 31

 

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro.

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Długość odcinka – 3600 mb.

Nawierzchnia jezdni – 3 m * 3600 mb.= 10 800 m2 (grubość 12cm)

Pobocza żwirowe – 0,5 m * 2 * 3600 mb.= 3 600 m2 (grubość 12cm)

Łączna powierzchnia prac do wykonania = 14 400 m2 (grubość 12cm)

1.      Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym ( odtworzenie trasy drogi )

2.      Koryto wykonane na całej szerokości jezdni, mechanicznie o głębokości 10 cm.

3.      Opis wykonania prac i warunki jakie musi spełnić wybudowany materiał przedstawione zostały w SIWZ (załącznik nr.2) jako nierozłączny element przedmiotowego zapytania.

 

 

Uwaga:

-Zamawiający wymaga badań laboratoryjnych dla każdej partii wbudowanego materiału na drogę,

-Zamawiający dokona odbioru próbnego odcinka o długości 50mb, szczegółowy opis wymagań dla wbudowanego towaru został zawarty w SIWZ ( zał. nr. 2 – przedmiot OST) do niniejszego zapytania.

 

 

 

Zamawiający wymaga załączenia do przedmiotowego zapytania następujących dokumentów:

1.      Wyniki badań laboratoryjnych sporządzone nie później niż na 6 miesięcy na przed rozpoczęciem realizacji przedmiotowej inwestycji dla materiału wbudowanego na drogę.

2.      Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania zadania

3.      Aktualna koncesja na wydobycie ze złoża z którego będzie pochodził materiał na realizację  zadania wraz z informacją (umową, przyrzeczeniem, promesą) o podstawie do korzystania z zasobów złoża

4.      Formularz cenowy (zał.  nr. 3)

5.      Oferta wykonawcy (zał. nr. 1)

6.      Projekt umowy (zał. nr. 5)

7.      Przedmiar robót (zał. nr. 4)

8.      SIWZ (przedmiot – OST- zał. nr.2)

 

Wymagany termin realizacji usługi 17.09.2014 r.

 

 

                         

                                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                   Mariusz Bieniek


formularz_ofertowy
przedmiar_robot-_zalacznik_4
umowa
zalacznik_2_-_siwz
zalacznik_nr_3_-_formularz_cenowy
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-25 14:03:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-29 22:04:16
  • Liczba odsłon: 559
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668926]

przewiń do góry