Wyszogród, dn. 19.08.2014 r.

 

UGiM.7021.88.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.

 

„Jesienne profilowanie nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30.

 

Forma składania: pisemna,  (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4 ) – na kopercie umieścić zapis – „Jesienne profilowanie nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” – Nie otwierać przed dniem 26.08.2014r. – godz. 10.00.

 

Termin składania ofert : 26.08.2014r , godz. 10.00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 8., tel. 512 050 993

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro.

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

- profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej za pomocą równiarki samojezdnej na terenie gminy i Miasta Wyszogród w ilości nie przekraczającej 230 godzin w ciągu drugiego półrocza roku kalendarzowego 2014.

 

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto jednej roboczogodziny pracy równiarki

Wymagany termin realizacji usługi: 01.09.2014r. do 30.11.2014r.

 

 

                         

                                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                   Mariusz Bieniek


 

UGiM.7021.88.4.2014

Wyszogród, 9 września 2014 r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Jesiennego profilowania nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na jesienne profilowanie nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród wpłynęła 1 oferta.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Wartość zamówienia netto

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

1

U.S.T. Handel Żwirem

Mariusz Guziński,

Nowy Podleck 20,

09-454 Bulkowo

114,00zł

26,22zł

140,22zł

 

Po analizie ofert i wniesionych do dnia 3 września 2014 r., do godz. 14.00 uzupełnień, Zamawiający stwierdził, że oferta złożona przez dostawce spełnia wymogi określone w przedmiarze robót i będą podlegały ocenie, a żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena = 100% brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzymała 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i została przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

 

                                                 Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x 100 %

                                                Cena badanej oferty

 


 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

100 pkt

-

100 pkt

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

U.S.T. Handel Żwirem

Mariusz Guziński,

Nowy Podleck 20,

09-454 Bulkowo

 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia zostanie podpisana z wybranym wykonawcą w terminie po dniu 9 września 2014 r. 

 

Z poważaniem

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-19 14:47:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-11 17:18:45
  • Liczba odsłon: 620
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671300]

przewiń do góry