Zarządzenie 1/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie 2/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie 3/2017
w sprawie ustalenia czynszu najmu lokalu o pow. 32m2 usytuowanego na działce o nr ewid. 488 położonego w Rębowie gm. Wyszogród na usługi handlowe

Zarządzenie 4/2017
w sprawie ustalenia czynszu najmu lokalu o pow. 20m2 usytuowanego na działce o nr ewid. 1172/2 położonego w Wyszogrodzie w Miejsko-Gminnej Hali Widowisko- Sportowej z przeznaczeniem na sklepik szkolny

Zarządzenie 5/2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictw Kierownikom/Dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie 6/2017
w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury sprzedaży i proporcji dotyczących rozliczania podatku VAT w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród w 2017 roku

Zarządzenie 7/2017
w sprawie zmian w budżecie

Zarządzenie 8/2017
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
Zarządzenie 9/2017
 w sprawie wyznaczenia Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia Kierownika i pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka w Wyszogrodzie.

Zarządzenie 10/2017
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Gminnej Hali Widowiskowo- Sportowej w Wyszogrodzie

Zarządzenie 11/2017
w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy i Miasta oraz jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie 12/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie 13/2017
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowa

Zarządzenie 14/2017
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z sali do ćwiczeń siłowych na Hali Widowiskowo-Sportowej w Wyszogrodzie

Zarządzenie 15/2017
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju, turystki i krajoznawstwa

Zarządzenie 16/2017
przekazania  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury  za rok 2016 (tabela)

Zarządzenie 17/2017
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Wyłapywanie, opieka oraz utrzymanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie 17/1/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie 18/2017
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok 2017/2018 do przedszkola samorządowego/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie 19/2017
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania związanego z przetargiem nieograniczonym ustnym na zadanie "Sprzedaż zużytego mienia ruchomego"

Zarządzenie 20/2017
w sprawie : opłaty za stoiska gastronomiczno - handlowe ustawione podczas XXXVIII Dni Wisły w dniach 17-18.06.2017r. organizowanych na wyszogrodzkim rynku

Zarządzenie 21/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie 21/1/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie 22/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie 23/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie 24/2017
w sprawie niewykorzystanych środków przyznanych dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie 25/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie 26/2017
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie 27/2017
w sprawie ustalenia w II przetargu ceny wywoławczej nieruchomości na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wyszogród która stanowi własność Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie nr 29/2017
w sprawie: wprowadzenia procedury przekazania samorządowej szkoły/ przedszkola przez ustępującego dyrektora placówki

Zarządzenie nr 30/2017
w sprawie: zmian w budżecie na  2017 rok

Zarządzenie nr 31/2017
w sprawie:  określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem  Instytucji Kultury Gminy i Miasta Wyszogród

Zarządzenie nr 32/2017
w sprawie: zmian z budżecie na 2017 rok.

Zarządzenie nr 33/2017
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 34/2017
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zarządzanie projektem pn. Rozwój Kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród”

Zarządzenie nr 35/2017
sprawie: powołania komisji przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie „ Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie (Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum) w sezonie grzewczym 2017-2018”

Zarządzenie nr 36/2017
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie „ Zakup biletów miesięcznych, szkolnych, ulgowych, dla uczniów na dowożenie i odwożenie oraz opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2017-2018 oraz 2018-2019”

Zarządzenie nr 37/2017
w sprawie: zmian w budżecie

Zarządzenie nr 38/2017
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora oraz udzielenia pełnomocnictw pełniącego obowiązki dyrektora Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie

Zarządzenie_39/2017
w sprawie: zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie_40/2017
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie_41/2017
w sprawie: zmian w budżecie na 2017 rok.

Zarządzenie_42/2017
w sprawie: Powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie_43/2017
w sprawie: powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 44/2017
w sprawie: powołania  komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie nr 45/2017
w sprawie zmian  w budżecie na 2017rok.

Zarządzenie nr 46/2017
w sprawie zmian  w budżecie na 2017rok.

Zarządzenie nr 47/2017
w sprawie zmian  w budżecie na 2017rok.

Zarządzenie nr 48/2017
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg publicznych będących w zarządzie Gminy i Miasta Wyszogród w sezonie zimowym 2017/18 i 2018/19.

Zarządzenie nr 49/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Zarządzenie nr 50/2017 wraz z załącznikiem
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących " Rocznego Programu Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018r.

Zarządzenie nr 51/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Zarządzenie nr 52/2017
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  w trybie zapytania o cenę, na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg publicznych będących w zarządzie Gminy i Miasta Wyszogród w sezonie zimowym 2017/18 i 2018/19”

Zarządzenie nr 53/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie nr 54/2017
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Kobylnikach zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Kobylnikach podczas jego nieobecności

Zarządzenie nr 55/2017
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Rębowie zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębowie  podczas jego nieobecności

Zarządzenie nr 56/2017
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie  zastępującego dyrektora Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą podczas jego nieobecności

Zarządzenie nr 57/2017
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności

Zarządzenie nr 57-1/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie nr 59/2017
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej

Zarządzenie nr 61/2017
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątku gminy

Zarządzenie nr 61/1/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie nr 62/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie nr 63/2017
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 64/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie nr 65/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie nr 66/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie nr 67/2017
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie nr 68/2017
w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-08 19:56:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-09 08:46:15
  • Liczba odsłon: 1378
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671953]

przewiń do góry