`                    U C H W A Ł A Nr 156/XX/2009

                    Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                              z dnia 10.06.2009 r.

w sprawie : wynagrodzenia sołtysów za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym /tekst jednolity : Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami/ oraz art.6

pkt 12 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jedn.:

Dz. U z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm/ oraz art. 6 b Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /tekst jedn.: Dz. U z 2006r Nr 136 poz.969 z późn. zm/

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się stałe uposażenie dla wszystkich sołtysów w wysokości 100 zł miesięcznie

oraz 5% od zainkasowanej kwoty podatku rolnego i od nieruchomości.

§ 2.

Wynagrodzenie o którym mowa w §1 będzie naliczane i wypłacane sołtysom w terminie

30 dni po racie - począwszy od 3 raty 2009 roku.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza i się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 68/IX/99 z dnia 31.08.1999roku

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2009r.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-01 09:40:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-01 09:40:40
  • Liczba odsłon: 641
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668979]

przewiń do góry