Wyszogród, dn. 17.11.2016 r.

 

UGiM.6263.6.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.

 

„ Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – opróżnianie koszy ulicznych  w  m. Wyszogród w roku 2017 ”

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30 ( poniedziałek, wtorek , czwartek , piątek) , 9:00 – 17:00

(środa ).

 

Forma składania: pisemna,  (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4 ) – na kopercie umieścić zapis – „ Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród  - opróżnianie koszy ulicznych  w  m. Wyszogród w roku  2017–  ” – Nie otwierać przed dniem 29.11.2016r. – godz. 10.45.

 

Termin składania ofert : 29.11.2016r , godz. 10.00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 8., tel. 24 267 26 15

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Opróżnianie koszy ulicznych według miejsc wskazanych w załączniku nr 2 w systemie segregowania odpadów, wraz z utylizacją zebranych odpadów.

Opróżnianie koszy ulicznych  odbywało się będzie w poniedziałki, środy i piątki w każdym tygodniu danego miesiąca.

UWAGA: Oferowana kwota powinna być  stawką ryczałtową / miesięczną za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

Wymagany termin realizacji usługi: 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

 

 

                         

                                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                   Jan Boszko


zapytanie_ofertowe_oproznianie_koszy_ulicznych
zal.nr.1_oferta_oproznianie_koszy_ulicznych_w__m._wyszogrod_w_roku__2017
zal.nr.2_lokalizacja_koszy_do_oproznien
zal.nr.3_karta_oproznien_koszy_ulicznych
zal.nr.4_projekt_umowy
 

UGiM.6263.6.1.2016

Wyszogród, 2 grudnia 2016 r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – opróżnianie koszy ulicznych  w m. Wyszogród w roku 2017

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – opróżnianie koszy ulicznych  w m. Wyszogród w roku 2017 wpłynęły 2 oferty.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Wartość zamówienia miesiąc/netto zł

Podatek VAT

Wartość zamówienia miesiąc/brutto zł

Ilość zdobytych punktów

1

„KUBEX” Daniel Machlewski

ul. Korfantego 19/18

01-496 Warszawa

2177,18

23,00

2827,50

100

2

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Spółka z o.o.

ul. Szkolna 16

09-450 Wyszogród

4181,1

23,00

5430,00

52,1

 

 

Po analizie ofert wniesionych do dnia 29 listopada  2016 r., do godz. 10.00, Zamawiający stwierdził, że 2 oferty złożone przez oferentów spełniają wymogi określone w przedmiotowym zapytaniu i będą podlegały ocenie.

 

 

Zamówienie  zostało udzielone firmie:

„KUBEX” Daniel Machlewski

ul. Korfantego 19/18

01-496 Warszawa

 

 

Z poważaniem

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

 

 

 

 

 

UGiM.6263.6.3.2016

Wyszogród, 7 grudnia 2016 r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE  OFERTY

 

Dotyczy: Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – opróżnianie koszy ulicznych  w m. Wyszogród w roku 2017

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w wyniku odstąpienia od podpisania umowy przez firmę ,, KUBEX,, Daniel Machlewski  ul. Korfantego 19/1B  , 01-496 Warszawa ,poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w dniu 06.12.2016r, po zastosowaniu § 5 ust. 5 Regulaminu w sprawie zasad zakupu , dostaw ,usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek organizacyjnych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro.

 

 

Zamówienie  zostało udzielone firmie:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Spółka z o.o.

ul. Szkolna 16

09-450 Wyszogród

 

Na kwotę : 5 350,00 zł brutto/miesięcznie.

 

 

Z poważaniem

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

Jan Boszko

 

 

 

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-17 09:50:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-07 13:20:03
  • Liczba odsłon: 670
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669003]

przewiń do góry