Wyszogród, dn. 31.03.2015 r
UGiM.6220.1.8.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej: k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) w powiązaniu z art. 9 i 10 k. p. a. , Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:  „Uruchomieniu skupu złomu” w m. Wyszogród” informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający merytoryczne rozpatrzenie sprawy.
Jednocześnie zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 , pokój nr 3, tel. 24 267 26 15.

Otrzymują:
- strony postępowania wg. rozdzielnika;
- P.P.H.U. „BINPOL” Paweł Bińkowski, ul. Błońska 1, 96-315 Wiskitki ;
- a/a
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-01 16:49:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-01 16:49:03
  • Liczba odsłon: 652
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681390]

przewiń do góry