UCHWAŁA Nr 108/XVI/2008

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                            z dnia 12.XI.2008 roku

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowane jako obliczenia podstawy podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2009 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:

§ 1

Obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. (M.P. Nr. 81z 2008 roku poz. 717)

z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 35,00 zł za 1 q.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3

Traci moc uchwała rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr. 65/IX/2007 z dnia28 listopada 2007 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-26 08:48:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-26 08:48:54
  • Liczba odsłon: 826
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671970]

przewiń do góry