UGiM.6220.2.1.2013                                                                       Wyszogród, dnia 02.12.2013r. 

 

 

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania

Na podstawie:

-     art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ),

-     art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227),

organ zawiadamia strony, że na wniosek PROJDRÓG – PROJEKTOWANIE I NADZORY, inż. Leszek Pietrzak, 09-407 Płock, ul. Targowa 18 c, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, zostało w dniu 22.11.2013 r  wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2968 W Rębowo – Orszymowo”.

W związku z okolicznością, iż liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 20, zawiadomienia stron o wszystkich czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie, organ prowadzący postępowanie będzie dokonywał w trybie obwieszczenia na podstawie art. 49 k.p.a.

Zgodnie z brzmieniem art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, gdyż jej na obszarze znajduje się teren, na którym będzie realizowane ww. przedsięwzięcie.

            Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Warszawie.

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                                            Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

- strony postępowania wg. Rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy – poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UGiM Wyszogród, tablicy ogłoszeń sołectwa Rębowo, tablicy ogłoszeń sołectwa Orszymowo;

- BIP;

- a/a

 

Do wiadomości:

1 PROJDRÓG – PROJEKTOWANIE I NADZORY, inż. Leszek Pietrzak, 09-407 Płock, ul. Targowa 18 c;

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-03 10:38:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-03 10:38:53
  • Liczba odsłon: 811
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680820]

przewiń do góry