Wojewoda Mazowiecki w dniu 10 lipca 2009 w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził nieważność uchwały nr 154/XX/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

 

 

 

Uchwała nr 154/XX/2009

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 10.06.2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje:

§ 1.

Zobowiązuje Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do zakupu w trybie bezprzetargowym od Rolniczej Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej w Wyszogrodzie na rzecz Gminy i Miasta Wyszogród, za kwotę 600 000,00 zł:

a/ prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 52, o łącznej powierzchni 0,0814 ha, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr, ew.:865/9,865/10,865/11, dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00010494/7,

b/ prawa wieczystego użytkowania ustanowionego na działkach położonych w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 52, będących własnością Gminy Wyszogród, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr ew.: 865/5,865/7,865/4 o łącznej powierzchni 0,1075 ha, dla których w Sądzie rejonowym w Płocku prowadzona jest księga wieczysta nr PL1/P00010692/5 wraz z prawem własności usytuowanych na nich naniesień budowlanych: części pawilonu handlowego i części domu towarowego.

Nieruchomość wykazana w pkt a i b zabudowana jest trzy kondygnacyjnym domem towarowym oraz parterowym pawilonem handlowym tworząc zorganizowaną całość gospodarczą.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

i Miasta Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała jest uchwałą przygotowaną i wnoszoną pod obrady na wniosek jednego z Radnych Gminy i Miasta Wyszogród.

Dotyczy zakupu nieruchomości zabudowanej od likwidowanej Rolniczej Spółdzielni Handlowo Produkcyjnej w Wyszogrodzie. Przeznaczeniem zakupionego obiektu miałoby być zagospodarowanie go dla potrzeb świadczenia usług publicznych przez Urząd.

W celu przygotowania się do zakupu nieruchomości Burmistrz Gminy i miasta Wyszogród zlecił wykonanie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę, cena ustalona przez rzeczoznawcę opiewa na kwotę 550 tys. zł.

Na powyższą kwotę złożona zostało do właściciela nieruchomości wstępna oferta cenowa z propozycją zgodną z wyceną rzeczoznawcy. Właściciel nieruchomości nie zaakceptował proponowanej ceny i wskazał własną w wysokości 600 tys.zł. Dodatkowo właściciel nieruchomości cenę ustali w formie uchwały na Walnym Zgromadzeniu Członków, gdzie podjęto też uchwałę o likwidacji Spółdzielni – było to ostatnie Walne Zgromadzenie – decyzja zatem co do ceny jest ostateczna.

Niniejszy problem Burmistrz przedstawił Radzie Gminy i Miasta Wyszogród wnosząc propozycję podjęcia próby zakupu nieruchomości w drodze udziału w licytacji majątku Spółdzielni w tym przedmiotowej nieruchomości.

Rada gminy i Miasta Wyszogród odrzuciła tę propozycję i wniosła pod obrady własną, w której to zobowiązała Burmistrza Gminy i miasta Wyszogród do zakupu nieruchomości w drodze poza przetargowej za kwotę wyższą niż wskazana przez rzeczoznawcę tj. 600 tys. zł.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-23 10:54:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-23 10:54:13
  • Liczba odsłon: 807
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674965]

przewiń do góry