U c h w a ł a Nr 145/XIX/2009

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 23.04. 2009 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Farmy Wiatrowej

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 880, z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. N r 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458 i z 2009 r nr 52 poz. 420 )

uchwala się co następuje:


§ 1


Przystąpić do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Farmy Wiatrowej

§ 2


 1. Granice obszaru objętego planem obejmują działki Nr ewid.186; 187; 224/1; 225 w m. Rostkowice; Nr 93; 14; 1 w m. Pruszczyn; nr 8; 14/2; 41 w m. Gródkowo- Pozarzyn, nr 367; 403 w m. Wiązówka, nr 215; 118 w m. Słomin; nr 132; 129/2; 112 w m. Kobylniki i nr 403; 367 w m. Rębowo w gminie Wyszogród.

 2. Zasięg obszaru objętego planem (w odniesieniu do obrębów geodezyjnych) przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej Uchwały.

§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród.


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 14 ust. 5 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w nawiązaniu do ustaleń „zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszogród”, która wykazała, co następuje:

 1. tereny proponowane do objęcia sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położone są w miejscowościach Rostkowice, Pruszczyn, Gródkowo – Pozarzyn, Rębowo, Wiązówka Słomin, Kobylniki i obejmują rolniczą przestrzeń produkcyjną w większości o niskich walorach agroekologicznych. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie (dokument po uzgodnieniach) „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród” na terenach rolnych wyznaczonej w Studium strefy rolniczo-osadniczej dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii,

 2. w dniu 04.02.2009 roku do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy Farma Wiatrowa Wyszogród Sp. z o.o .ul. Nowy Rynek 8 lok. 2, 09-402 Płock w sprawie zmiany przeznaczenia terenów o funkcji rolniczej, na funkcję produkcyjną w związku z zamierzoną inwestycją – lokalizacją turbin wiatrowych z niezbędną infrastrukturą techniczną przetwarzających siłę wiatru na energię elektryczną,

 3. lokalizacja inwestycji w procedurze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi prawne przygotowanie terenów, z zachowaniem udziału społeczeństwa, pod inwestycję zgodną z Polityką Ekologiczną Państwa.

 4. Plan będzie zgodny z ustaleniami polityki przestrzennej gminy określonej w zmianie Studium,

 5. stwierdza się zasadność dokonania w/w zmian w przeznaczeniu terenu i podjęcie sporządzenia miejscowego planu na przedmiotowych terenach biorąc pod uwagę w/w przesłanki.


Mając powyższe na względzie Rada Gminy i Miasta Wyszogród postanawia, co na wstępie.Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-21 09:32:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-21 09:32:05
 • Liczba odsłon: 859
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669018]

przewiń do góry