Informacja o wyborze oferty (19.04.2021r.):

POBIERZ (.pdf)


Zarządzenie nr 27/2021

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w roku 2021

POBIERZ


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert (17.03.2021r.):

Ogłoszenie

z dnia 17 marca 2021 roku

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Wyszogród w 2021r. w zakresie:

A. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej .

 • Informacje ogólne:
  1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w 2021roku.
  2. Udział w pracach komisji jestnieodpłatny.

 

II.            Wymagania stawiane kandydatom

 1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następująkryteria:
  • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział wkonkursie;
  • nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ichbezstronności;
  • mają doświadczenie w zakresie przygotowania ofert na realizację zadań i/lub realizacjizadań.

 

III.          Zadania Komisji Konkursowej

Opiniowanie ofert składanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Wyszogród w 2021r.

 

IV.          Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród powoła 5 członków Komisji Konkursowej w składzie:

 • trzech przedstawicieli organuwykonawczego,
 • dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłoszonych w wyniku ogłoszonego naboru. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatur wyłonienie dwóch przedstawicieli nastąpi drogąlosowania. W przypadku mniejszej niż przewidziana liczby zgłoszonych osób lub braku zgłoszeń, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród powoła Komisję Konkursową w mniejszym składzie.

V.           Miejsce i termin zgłaszania kandydatów

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Komisji Konkursowej – 2021”.

Termin składania zgłoszeń upływa 22 marca 2021 roku o godzinie 14.00.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze kandydatów (.pdf): POBIERZ

2. Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ

 

 


Ogłoszenie o konkursie (26.02.2021r.):

Załącznik do Zarządzenia nr 17/2021

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 26.01. 2021 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 • Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określają:
 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zwana dalej Ustawą,
 2. Uchwała Nr 157/XXVI/2020 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu  współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, zwana dalej Uchwałą,
 • Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie niżej wymienionych zadań z zakresu: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Zadanie: Prowadzenie zajęć szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowychkwota przeznaczona na realizację zadania z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród – 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 • W konkursie na realizację powyższych zadań mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy.
 • Zasady i warunki przyznawania dotacji.
 1. Rozpatrywane będą oferty zgodne z tematem ogłoszonego zadania.
 2. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
 3. Dotacja będzie przekazywana w jednej lub kilku transzach.
 4. Wysokość udziału środków własnych organizacji nie może być niższa od 3 % kosztów całkowitych realizacji zadania.
 • Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Termin realizacji zadania opisanego w ofercie, powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a kończyć nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r.
  2. Dotowane podmioty zobowiązane są do:

     a) prowadzenia dokumentacji finansowej z realizacji zadania, gromadzenia materiałów potwierdzających zorganizowanie imprezy (np. zdjęcia, zaproszenia, listy uczestników zajęć i inne) oraz materiałów promujących imprezę oraz Gminę i Miasto Wyszogród,

     b) umieszczenia logo Gminy i Miasta Wyszogród na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność,

     c) informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród, przy czym informacja ta powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego,

3. Dotowane podmioty powinny posiadać niezbędne doświadczenie w zakresie zadań o podobnym charakterze.

 • Termin i warunki składania ofert.
  1. Termin składania ofert upływa z dniem 22 marca 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród). Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne  lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Oferta realizacji zadania powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 • Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród lub wysłać pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród – pokój nr 5, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: (należy podać tytuł zadania).
 • Wymagane załączniki do oferty:
  1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru stowarzyszeń (Starostwa Powiatowego), ewidencji – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
  2. Aktualny Statut stowarzyszenia.
 • Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert.
  1. Oceny formalnej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.
  2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  3. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa w ciągu 7 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert, w oparciu o ustalone kryteria.

Zgodność proponowanych działań z priorytetami zawartymi w Programie współpracy

0-10 pkt

Trafność zidentyfikowania grupy odbiorców

0-5 pkt

Zasięg i oddziaływanie projektu

0-5 pkt

Opis działań i przejrzystość jego harmonogramu

0-5 pkt

Racjonalność wykazanych kosztów w ofercie

0-5 pkt

Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizacje projektu,

0-5 pkt

Zaangażowanie wolontariuszy

0-5 pkt

Doświadczenie oferenta w realizacji podobnych projektów.

0-5 pkt

Prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji w latach poprzednich

0-5 pkt

Maksymalna liczba punktów

50

 1. Beneficjent musi uzyskać minimum 35 pkt, aby oferta była rozstrzygana.
 2. Burmistrz uwzględniając opinię Komisji Konkursowej, dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert i przyznaje środki finansowe, w okresie nie dłuższym niż w ciągu 14 dni, od  ostatniego dnia terminu składania ofert.
 3. Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród  jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Decyzja Burmistrza o przyznaniu dotacji jest podstawą do podpisania, umowy zawierającej szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 6. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.
 • W przypadku kiedy przyznana dotacja będzie niższa niż oczekiwana, beneficjent może zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji.
 • W 2020 r. w Budżecie Gminy i Miasta Wyszogród została zaplanowana kwota 65 0000,00 zł na realizację zadań publicznych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłosiła konkurs na realizację zadania z zakresu Prowadzenie zajęć szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych. Na realizację ww. zadania przeznaczono kwotę 50 000,00 zł.

Pouczenie:

W przypadku załączników złożonych w formie kserokopii, każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, składane dokumenty powinny być podpisane czytelnie z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-26 11:04:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-07 11:09:25
 • Liczba odsłon: 15057
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680695]

przewiń do góry