Protokół nr XII/2012

z obrad XII Sesji Rady Gminy i MiastaWyszogród

z  dnia 20 stycznia 2012 r.

__________________________________________

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Powołanie Komisji Wniosków i uchwał.

4.     Interpelacje i zapytania radnych.

5.     Podjęcie uchwał w sprawach:

- rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie,

- realizacji projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14-323/11 „Akademia sukcesu” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Wyszogrodzie

- zmian w budżecie GiM.

6.  Informacja Burmistrza z działalności Urzędu pomiędzy sesjami.

7. Informacja dotycząca pracy dyrektora Miejsko-Gminnych Obiektów     Sportowych w Wyszogrodzie.

8.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

10.    Sprawy różne.

11.    Przedstawienie wniosków przez Komisję Wniosków i Uchwał

12.    Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

               O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiMMaryś Maciej Mieszkowski otwiera obrady XII Sesji Rady GiM witając radnych, sołtysów, Pana Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady. Zaproponował radnym nagrywanie na dyktafon obrad Rady Gminy i Miasta, w celu dokładnego ujęcia obrad w protokóle.  Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli tę propozycję.

Na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 12 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

W obradach nie uczestniczą radni: Pan Mieczysław Majewski, Pan Sławomir Ząbek, Panie Elżbieta Biernat.

Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na XII Sesję nie zostali proszeni radni powiatowi.

 

Punkt 2.

Przewodniczący Rady stwierdza, że wszyscy radni  otrzymali proponowany porządek obrad  i pyta czy są uwagi co do tej propozycji.

Prosi o wprowadzenie do porządku obrad podjęcie uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie za wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie i Mieście Wyszogród, która na Komisji była obradowana, ale pomyłkowo została pominięta.

            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad XII Sesji Rady GiM ze zmianami zgłoszonymi przez Pana Przewodniczącego GiM.

 

                                                        Punkt 3.

                W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następującyradni:

1.     radny Marek Głowacki,

2.     radna Mariola Olszewska,

3.     radny Andrzej Dobaczewski.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

                         Punkt 4.

Interpelacji i zapytań radnych nie było.

 

                                                        Punkt 5.

 

Podjęcie uchwał:

Pan Przewodniczący przedstawił rezygnację radnego Pana Andrzeja Woźniaka z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród. W związku z tym zarządził głosowanie. Radniw głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 87/XII/2012 w sprawie rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Sekretarz odczytała uchwałęrealizacji projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14-323/11 „Akademia sukcesu” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Zapoznała z ideą projektu, który będzie realizowany w wszystkich szkołach podstawowychz naszej gminy w klasach I – III przez rok. W związku z tym Pan Przewodniczący zarządził głosowanie. Radniw głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 88/XII/2012 w sprawie realizacji projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14-323/11 „Akademia sukcesu” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Maria Panek odczytała uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Wyszogrodzie. Na komisji omawiane były nowe zasady wynajmu pomieszczeń Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej B. M. C. Wyjaśniła. Do dnia 31 stycznia firma B. M. C. posiadała pomieszczenia usytuowane na dole i górnej kondygnacji budynku. Od 1 lutego z dzierżawy górnej kondygnacji budynku korzystała będzie dr Małgorzata Siemiątkowska. Radni wyrazili zgodę na odstąpienie od przetargu.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród przedstawił założenia nowej umowy, która  będzie zawierała  dokładne wyliczenia dzierżawionej powierzchni. Cena zostanie wyliczona na zasadzie prostego rachunku ekonomicznego – zainwestowane pieniądze plus eksploatacja i to wszystko podzielone na m2 dodał Burmistrz.

Radny Wiesław Tomkiewicz zapytał, czy Rada zostanie zapoznana z umową.  W związku z tym Burmistrz poinformował zgromadzonych, iż przedstawi Radzie wyliczone stawki na następnej komisji.

Pan Radny Hubert Więckowski przedstawił Radzie swoją opinię na temat zainstalowania windy w Ośrodku Zdrowia. Według niego nie ma zgodności z argumentacją  przedstawioną przez Pana Wojciecha Celińskiego a rzeczywistością niezainstalowania windy, ponieważ dofinansowanie można uzyskać chociażby z PEFRON-u.Zainstalowanie windy byloby dużym udogodnieniem dla ludzi poruszających się na wózkach. Pani Maria Panek wyjaśniła, iż podstawowa opiekia zdrowotna pozostanie już tylko na parterze. Burmistrz dodał, iż Gmina zainteresuje się budową windy w Ośrodku Zdrowia, ponieważ to nam najbardziej zależy na jej zainstalowaniu. Pan Przewodniczący zarządził głosowanie. Radniw głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 86/XII/2012.Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Aleksandra Wachaczyk odczytała uchwalę w sprawie 89/XII/2012 o odmowie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie za wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie i Mieście Wyszogród. Poinformowała zgromadzonych, iż Burmistrz GiM Wyszogród zlecił niezależnej firmie, ekspertowi w tej dziedzinie przeanalizowanie i wydanie opinii nt. zgodności z przepisami wniosku przedstawionego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Wyszogród od 01.03.2012 r. do 28.02.2013 r.Na podstawie sprawozdania należy ocenić wniosek, jako przygotowany niezgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz aktualnego rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Spółka w swoim wniosku popełniła szereg błędów i  nie zawarła istotnych i koniecznych informacji, bez których weryfikacja celowości podnoszenia kosztów jest niemożliwa.

Pani Aleksandra Wachaczyk, wyjaśniła, jakie konsekwencję czekają nas po przyjęciu uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie za wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie i Mieście Wyszogród i co nas czeka, a także jeśli nie podejmiemy żadnego kroku w tym kierunku.

Rada Gminy i Miasta Wyszogród od chwili otrzymania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków miała 45 dni na zatwierdzenie stawek, bądź podjęcie w/w uchwały. Po upływie tego terminu, bez żadnego podjętego kroku stawki weszłyby z automatu co świadczyłoby o akceptacji zaproponowanych stawek przez Gospodarkę Komunalną. Decyzją Rady Gminy i Miasta Wyszogród jest przyjęcie uchwałyo odmowie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie za wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie i Mieście Wyszogród.

W związku z tym Pan Przewodniczący zarządził głosowanie. Radniw głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 89/XII/2012 o odmowie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie za wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie i Mieście Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Burmistrz wyjaśnił, iż odmawiamy przyjęcie wniosku, bo nie jest racjonalny, obliczenia nie wynikają z zasad rachunkowości. Cena wody za 1m3 – 5 zł – brak uzasadnienia do takiego wzrostu. Amortyzacja opłacana była z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród i tak też pozostanie – wyjaśnił Burmistrz. W przypadku zatwierdzenie wyliczonych taryf przez Spółkę, nieuzasadnione koszty ponieśliby mieszkańcy.

Burmistrz przypomniał, iż w poprzednim roku podzielił się inwestycjami, które zostały przyjęte do realizacji na 5 lat, gdzie były to miedzy innymi wodociągi, kanalizacja starego miasta. Częściowo już go realizujemy, zarówno Gmina, jak i Spółka. W przyjętych założeniach ustalono, iż inflacja nie wzrośnie powyżej 5 %, a dzisiaj mamy niecałe 3% i gdyby doliczyć 2 % amortyzacji Gmina by na to przystała. Nie po to był ustalany ten plan, który stanowi prawo lokalne, żeby teraz ustalać sobie na nowo po swojemu, niezgodnie z ustaleniami Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Spółka może mieć tylko 1-3 % zysku żeby móc się rozwijać. Burmistrz wyjaśnił, iż dlatego złożył wniosek gospodarowania odpadami, ponieważ po ostatnich naszych analizach mamy wątpliwości, gdzie część śmieci trafiała. Nie zgadza się ilość śmieci zbieranych z całej gminy a ilość śmieci, które trafiają na składowisko, czy na sortownię. Nie mogą występować takie błędy, za chwilę, ktoś nas z tego rozliczy. Okazało się również, że przez lata nie były wprowadzane w sprawozdaniach do Urzędu Marszałkowskiego inwestycje, które zostały zrealizowane, np. oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie. Po to są tworzone procedury, abyśmy mogli trzymać się jasnych zasad.

Następnie Burmistrz  złożył wniosek do Rady Gminy i Miasta Wyszogród, którego treść stanowi punkt 11.2.

Pani Skarbnik GiM przedstawia uchwałę w sprawie zmian w budżecie GiM.  Wobec  braku dyskusji  nad przedstawioną uchwałą Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 90/XII/2012 w sprawie zmian w budżecie GiM i 91 /XII/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2012 – 2022.

Treść obu uchwał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Punkt 6.

Burmistrz GiM przedstawia informację nt. aktualnych działaniach inwestycyjnych, które w najbliższym czasie zostaną wdrażane w codzienność. Po pierwsze podpisaliśmy umowy o dofinansowanie następujących projektów:

1.     Budowa zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie

2.     Kompleksowa modernizacja budynku OSP w Rębowie i zaadaptowanie jej na Rębowski Dom Kultury.

3.     Budowa placu zabaw wraz z  całą infrastrukturą otoczenia świetlicy środowiskowej w Grodkowie

4.     Budowa placu zabaw i boiska przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach.

Zadanie te opiewają na kwotę w sumie prawie 2 ml zł. Kwota dofinansowania 1,2 ml – pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych. Ostateczna wielkość wyjdzie po przetargu. Zadania te rozkładamy na czynniki pierwsze. Przygotowujemy proces zarządzania projektami, ponieważ tych zadań jest dużo, dlatego musimy mieć czytelny obraz zaczynając od przepływu informacji, sprawozdawczość, kończąc na przepływach finansowych. Jest to logistyczne, organizacyjnie i finansowe duże przedsięwzięcie, ale efekty tych zadań będą duże. W związku z tym sukcesywnie zaczynamy wdrażać podjęte działania. Na te wyniki czekaliśmy dobry rok. Na jesieni w poprzednim roku zostały złożone wnioski, a dopiero w poprzednim tygodniu podpisaliśmy umowy. Tak długo czekaliśmy na decyzję Urzędu Województwa co do kwoty dofinansowania. Przy okazji podpisania Burmistrz nadmienił o sprawdzanych w Departamencie Rolnictwa projektach na modernizację targowicy miejskiej. W przeciągu najbliższych 3 miesięcy mogą być wyniki naboru. Burmistrz zachęcił wszystkich do zapoznania się z materiałem dotyczącym programu. Jest to duże przedsięwzięcie, dlatego już zaczynamy myśleć o stworzeniu warunków, że jeżeli w tym roku będą wyniki 3-4 kwartał to inwestowanie zaczniemy od roku następnego. Jeśli to takie tempo przybiera to zastanawiamy się o rozpoczęciu prac organizacyjnych związanych z podejściem do tego projektu, ponieważ wartość tego projektu będzie wynosiła min. 2 mln zł. Jeśli zostanie zrealizowane to nie będzie to prowadzone bezpośrednio prowadzone przez gminę, bo to już jest wielkie przedsięwzięcie biznesowe, które wymaga zupełnie innego podejścia. Wstępnie zarekomendował powołanie spółki prawa handlowego ze 100 procentowym udziałem gminy, która będzie odpowiedzialna za rozwijanie handlu w oparciu o targowicę. Na dzień dzisiejszy jest to 150 miejsc zadaszonych do handlu bezpośredniego. W założeniu Burmistrza targowica ma pracować co najmniej 5 dni w tygodniu w różnych dziedzinach. Należy stworzyć całą strategię marketingową działania. Zakładane efekty tego przedsięwzięcia są wpisane na 3 lata. Podejmując się tego projektu trzeba było wyliczyć wskaźnik zwrotu inwestycji. Jest to inwestycja opłacalna, ponieważ w ciągu trzech lat wynosi aż 18 %. Przez 5 lat targowica musi być na majątku gminy, może być tylko oddana w administrowanie, bądź zarządzanie – to są dwie możliwe formy działania. Dlatego stworzymy nową firmę, która będzie musiała stworzyć miejsca pracy, będzie prowadziła koniunkturę rozwojową a ta firma będzie normalnym podatnikiem, będzie odpowiadała na nasz  majątek i musiała go rozwijać. Na przełomie luty/marzec poświęcona będzie Komisja aby rekomendować tego typu działania. Założenie spółki prawa handlowego trwa około pół roku. Jest to sprawa, którą należy dobrze zaplanować i dobrze zrobić od początku do końca. Projekt jest jeszcze w dużej mierze przebudowywany, wizerunkowy pozostaje tak, jak było. Natomiast materiałowo zostały wyłapane wszystkie słabe punkty przez eksperta p. Stanisława Zonnenberga i p. Aleksandrę Wachaczyk.

Z powiatu płockiego poza Wyszogrodem projekt złożył Gąbin, a także Czerwińsk, który zgłosił tylko poprawę handlu straganowego, w zupełnie innej specyfice.

Burmistrz zaproponował zgłaszanie pomysłów, informacji, które mogą rozjaśnić  przy tej okazji spojrzenie na to przedsięwzięcie. Rola rolników, pośrednictwo w tychże działaniach jest bardzo potrzebna, to jest ten moment, kiedy można to przedyskutować.

We wtorek 24 stycznia otwieramy przetarg na rewitalizację ul. Wiślanej – na co składa się odnowienie ulicy, usytuowanie miejsc parkingowych, modernizacja amfiteatru. Dodatkowo Urząd GiM Wyszogród zakupi pomost na około 50 łodzi – dodał Burmistrz.Już teraz prowadzimy rozmowy na temat kultywowania tradycji wiślanej. W związku z tym, iż w tym roku mamy EURO2012, które rozpoczyna się 8 czerwca  Dni Wisły planowane są na ostatni weekend maja. Burmistrz zapoznał zebranych o planowanych działaniach na kibicowanie podczas EURO2012, czyli wystawieniu telebimów z transmisją meczów na żywo, może nie wszystkich, ale tych najważniejszych dla Polski,

Burmistrz GiM Wyszogród poinformował o odzyskanych pieniądzach za rekultywację składowiska odpadów. Działanie realizowane było z Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Gmina na to przedsięwzięcie zaciągnęła jeden z krótkoterminowych kredytów, który w całości już spłaciła. 

W poprzednim roku złożone były wnioski na dofinansowanie OSP Kobylniki, Drwały i Rakowo, a także Wyszogród. Okazało się, iż dofinansowanie otrzyma tylko OSP Rakowo, gdzie w grudniu zakupiono łódź dla strażaków. Z Departamentu Rolnictwa i Odnowy Wsi otrzymaliśmy 27.000 zł, Orlen przekazał 5.000 zł, pozostałą kwotę, czyli 11.000 dołożył UGiM. Całkowity koszt zakupu łodzi wynosi 43.000.

Burmistrz GiM Wyszogród korzystając z okazji szerszego grona, przedstawił założenia  nowej ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.Mamy 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Na Gminę przechodzi obowiązek wywozu odpadów. Gmina Wyszogród przystępuje do realizacji wytycznych z nowej ustawy pod szyldem Związku Gmin Regionu Płockiego razem z powiatem płockim, gostynińskim, miastem Płock. Przy ZGRP powołany został zespół do realizacji tego zadania. Dzięki podjęciu uchwały przeniesienia tego zadania na ZGRP zdejmiemy z gminy ciężar ponoszenia kosztów za odzyskanie poziomu rekultywacyjnego. Samorządy, które nie będą wywiązywały się narzuconego obowiązku będą zmuszone do płacenia kar. Jesteśmy jedynym subregionem w woj. Mazowieckim, który wprowadził przerzucenie odpowiedzialności na ZGRP.

Następnie Burmistrz opowiedział o planowanym podpisaniu porozumienia z Płockim Parkiem Przemysłowo Technologicznym, który będzie stanowił główny punkt podczas konferencji inaugurującej Projekt „Zmiany gospodarcze – szansą rozwoju Ziemi Wyszogrodzkiej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas konferencji zostaną przedstawione założenia projektu, gdzie docelowo planowane jest zawiązanie Izby Gospodarczej Ziemi Wyszogrodzkiej.

Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem dla naszej Gminy jest wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, która zaplanowana została na 6 lutego. Spotkanie w Wyszogrodzie, którego gospodarzem będzie Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród Mariusz Bieniek, będzie kulminacyjnym punktem dwudniowej wizyty Pana Prezydenta w powiatach żyrardowskim, sochaczewskim i płockim. To właśnie w Wyszogrodzie Pan Prezydent postanowił spotkać się osobiście z przedstawicielami władz parlamentarnych, władz samorządowych oraz liderami życia społeczno – gospodarczego regionu i Ziemi Wyszogrodzkiej, co będzie realizacją podstawowego celu prezydenckiej wizyty – poznania ludzi tworzących historię poszczególnych miejsc. 

 

Punkt 7.

Pan Przewodniczący poinformował, iż p. Dyrektor Miejsko-Gminnych  Obiektów Sportowych w Wyszogrodzie na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji złożył sprawozdanie z rocznej działalności ze swojego stanowiska. W związku z tym, iż Dyrektor w chwili obecnej przebywa na urlopie sprawozdanie to zostało przesłane sołtysom wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję.

Treść informacji stanowi również załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Punkt 8.

 

W związku z brakiem pytań i interpelacji Radnych nie byłoodpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielnych przez Pan Burmistrz.

 

 

Punkt 9.

W sprawach różnych głos zabrali:

         Pan Marek Głowacki – zaprosił wszystkich 2 lutego o godz. 10.00 do TNP w Wyszogrodzie na spotkanie poświęcone omówieniu najważniejszych spraw dotyczących rolnictwa – w przerwie radny rozdał zaproszenia.

Pan Andrzej Dobaczewski – złożył wniosek o przywrócenie pierwotnej wersji lokalizacji Orlika. Treść i uzasadnieniewnioskustanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Andrzej Woźniak zauważył, iż należy od razu się odnieść do złożonego wniosku przez radnego Andrzeja Dobaczewskiego.

Przewodniczący Rady zaproponował, iż radni będą na bieżąco pilotować sprawę na następnych Komisjach.

Głos w tej sprawie zabrał, także radny Wiesław Tomkiewicz, który zapytał: dlaczego dzieci ze szkół wiejskich nie korzystają z Hali w ferie?

Radny Andrzej Dobaczewski odpowiedział na pyt. Radnego Tomkiewicza – korzystają ze świetlicy w Kobylnikach.

Pan Wojciech Lubiszewski prosi o postawienie znaku „ślepa ulica” w miejscu, gdzie ostatnio był wylany asfalt w Ciućkowie, ponieważ nie ma tam, jak przejechać. Ostatnio gps pokierował kierowcę, który miał duży problem z przejechaniem.

Pan Wojciech Lubiszewski pyta: dlaczego Opieka Społeczna przyznaje paczki świąteczne tylko dla wybranych rodzin? Przed świętami będąc w ośrodku zdrowia w Wyszogrodzie dowiedział się, o rozdawanych paczkach żywnościowych, rozdawanych tylko dla wybranych, a on nie został poinformowany, aby przekazać informację dla rodzin najbardziej potrzebujących z jego wsi. Zasugerował, że coś trzeba z tym zrobić, ponieważ paczki nie trafiają do rodzin tych faktycznie najbardziej potrzebujących. Niektórzy z jego wsi nie mają pieniędzy nawet na bilet autobusowy, żeby przyjechać i się dowiedzieć o rozdawanej żywności. Tym rodzinom trzeba pomóc.

Burmistrz wypowiedział się w tym temacie: na początku lutego zostanie zrestruktyzowany MGOPS. Nowo powołany wydział polityki społecznej będzie nadzorował działalność i zajmie się reorganizacją MGOPS. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie pozyskuje żywności. Stowarzyszenie działające przy MGOPS pozyskuje żywność dzięki Bankowi Żywności. Ośrodek nadzorowany jest przez Wojewodę, Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich działania.

Kolejne pytanie skierował Pan Wojciech Lubiszewski dotyczące podatku od nieruchomości. Jak zostanie rozwiązana sprawa podatku od mieszkań na wsi? Zdaniem sołtysa uczciwy podadzą prawdę i będą płacić, a nieuczciwi nie podadzą właściwych danych.

Burmistrz stwierdził, iż dopiero po złożonych deklaracjach będzie je weryfikować. Być może zwróci się do nadzoru budowlanego z prośbą o pomoc.

Pan Przewodniczący Rady zaproponował, iż na komisjach możemy te deklaracje na bieżąco weryfikować.

Pani Grażyna Wilczyńska – sołtys Rostkowic zadała pytanie, przy której racie należy uregulować podatek od mieszkań?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że do każdej raty podatku rolnego jest doliczany także podatek od mieszkań.

Przewodniczący stwierdził, że Rada ma dużo  zadań, dlatego kolejne wspólne Komisje zaplanowane zostały na 31 stycznia. W programie zostało przewidziane wystąpienie Pani Dr Małgorzaty Siemiątkowskiej w kwestii planów zagospodarowania pomieszczeń, które w najbliższym czasie zostaną wynajęte dla specjalistów medycznych zatrudnionych przez Panią Doktor Siemiątkowską.

Kolejne pytanie zadał Pan Wojciech Lubiszewski, czy nie można ujednolicić zapalania latarni  o jednakowej porze, a nie tak jak to jest do tej pory, gdzie świecą się niektóre cały dzień.

Radny Wiesław Gaworski, wyjaśnił, iż powstała nowa spółka, która już zajmuje się naprawą oświetlenia w naszej Gminie. Sukcesywnie ujednolicają rozregulowane urządzenia. Sprawa jest w toku załatwiania.

 

Na koniec Burmistrz poprosił o zabranie głosu w sprawie zgłoszonego wniosku p. Andrzeja Dobaczewskiego.

Wyjaśnił, iż złożony wniosek na budowę boiska „Orlika” w Wyszogrodzie jest to tylko jego decyzja i nie podejmował tego tematu z Radą Gminy i Miasta Wyszogród. Według Burmistrza jest to decyzja optymalna. Przedstawił Radzie na co w ciągu ostatnich 2 lat zostały przeznaczone pieniądze w Kobylnikach tj: przebudowa drogi, zatoczki, oświetlenie, wszystkie te działania są na majątku gminy. W niedługim czasie powinna być zrobiona kolejna droga w Kobylniach. Zmodernizowana została strażnica OSP, dofinansowano zakup samochodu dla straży, a także ogrzewanie w Szkole Podstawowej w Kobylnikach. Na dalsze inwestycje zostały przeznaczone 230.000 zł na boisko trawiaste przy szkole, a także przeznaczone pieniądze na plac zabaw.

Dzieci z Kobylnik prędzej czy później i tak trafiają do wyszogrodzkich szkół. Funkcjonowanie Hali jest na wysokim poziomie. Dlatego należy zrobić kolejny produkt umożliwiający rozwój sportowy naszym dzieciom z całej gminy. Burmistrz podkreślił, że jest to tylko projekt lokalizacji Orlika w Wyszogrodzie, a nie zatwierdzone przedsięwzięcie. Podziękował, że mógł się wypowiedzieć w tej sprawie już dziś.

Radny Janusz Kuliński stwierdził, że wieś Kobylniki dużo się domaga, a i tak już dużo dostali w stosunku do pozostałych sołectw.

Burmistrz poinformował o złożonych wnioskach do LDG na kwotę 150 tyś zł, żeby kilka obiektów wiejskich wesprzeć. Wniosek został już zatwierdzony wewnętrznie, jest teraz już w ocenie Urzędu Marszałkowskiego. Wspomniał również o planowanymopracowaniu programu, z którego będzie można uzyskać pieniądze dla aktywności wiejskiej, która wykazuje się dużą inicjatywą działań społecznych. Planowany czas wdrożenia programu to 2013 rok.

Radny Marek Głowacki poruszył temat dróg powiatowych, a dokładnie brak działań ze strony Powiatowego Zarządu Dróg. Burmistrz poinformował, iż Pan Artur Kaźmierczak zajął już się tym tematem. Na następnej komisji przybliży nam na jakim jest etapie.

Radny Zbigniew Madanyponownie prosi, aby ruszyć sprawę uporządkowania drogi w Rębowie. Inspektor Powiatowy, który jest odpowiedzialny za to lekceważy cała tę sprawę.

 

                        Punkt 10.

              Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli  protokół z obrad poprzedniej Sesji bez uwag.

 

 

                        Punkt 11.

Komisja  Wniosków i Uchwał  przedstawiła 3 trzy wnioski  wynikające z obrad  dzisiejszej Sesji.

Pan Marek Głowacki przedstawił wnioski:

1.     Sołtys Rostkowic – Grażyna Wilczyńska złożyła wniosek o zróżnicowanie wielkości koszy na śmieci dla gospodarstw domowych (mniejsze kosze niż 120 litrów).

2.     Burmistrz GiM Wyszogród złożył wniosek do Prezesa Gospodarki Komunalnej o ustosunkowanie się czy i na jakiej podstawie są podpisywane nasze umowy za wywóz nieczystości przez Spółkę.

3.     Pan Andrzej Dobaczewski złożył wniosek – o przywrócenie pierwotnej wersji lokalizacji Orlika, czyli w Kobylnikach.

 

Punkt 12.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 13.30 zamyka obrady XI/I/2012 Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

Protokołowała:

Agata Szczurowska

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-14 08:52:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-14 08:52:20
  • Liczba odsłon: 669
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680829]

przewiń do góry