Wyszogród, dn. 28.03.2017 r.

 

UGiM.272.8.2017

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie kruszywa dolomitowego  i betonowego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem na drógi na trenie Gminy i Miasta Wyszogród w ramach funduszu sołeckiego 2017 r – sołectwa Marcjanka , Rostkowice, Wilczkowo, Pozarzyn.

 

Kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

 

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

2. A)Zamówienie obejmuje swym zakresem dostawę kruszywa dolomitowego o frakcji  od 0,16 do 0,21 mm wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem.

 

 a) Sołectwo Marcjanka – wbudowanie ręczne kruszywa na drodze gminnej o długości 4,1 km ( uzupełnienia zadoleń ) - zagęszczenie mechaniczne za pomocą zagęszczarki lub lekkiego walca drogowego.

b) Sołectwo Rostkowice – wbudowanie ręczne lub mechaniczne ( równiarką samojezdną  zadolenia  o pow. powyżej 4 m2 ) kruszywa na drodze gminnej o długości 800 mb , uzupełnienie poboczy na długości 400 mb.

 

2. B) Zamówienie obejmuje swym zakresem dostawę kruszywa betonowego ( tłuczeń betonowy ) o frakcji  od 0,16 do 0,21 mm wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem.

 

a) Sołectwo Wilczkowo –  wbudowanie ręczne lub mechaniczne ( równiarką samojezdną  zadolenia  o pow. powyżej 4 m2 ) kruszywa na drodze gminnej o długości 1,6 km .

b) Sołectwo Pozarzyn - wbudowanie ręczne kruszywa na drodze gminnej o długości 2,1 km ( uzupełnienia zadoleń ) - zagęszczenie mechaniczne za pomocą zagęszczarki lub lekkiego walca drogowego.

 

3. Cena jednostkowa musi obejmować koszt zakupu 1 tony kruszywa dolomitowego oraz betonowego ( tłuczeń betonowy ) z transportem, wbudowaniem i zagęszczeniem w miejsca wskazane przez zamawiającego.

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 

Prace polegające na remontach bieżących  dróg będą wykonywane  ,w okresie od 01.06.2017 r. do 31.09.2017 r.

 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 

            Oferta powinna być przygotowana na Załączniku nr 1:

            - opatrzona pieczątką firmową;

            - posiadać datę sporządzenia;

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email;

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 0-450 Wyszogród,

2.    Oferty można składać do dnia 12 kwietnia 2017r., do godz. 10:00  (liczy się data wpływu do urzędu),

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena

           

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz informacji zamieszczonej na stronie internetowej urzędu.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Uwaga zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji udziela :

- Artur Kaźmierczak pod numerem telefonu 24 267 26 15, kom. 512 050 993 oraz adresem email:       a.kazmierczak@wyszogrod.pl

 

 

                                                     

                                                 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                               Jan Boszko


zapytanie_ofertowe
oferta_-_zalacznik_nr_1

 

 


 

 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-29 08:48:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-29 08:49:40
  • Liczba odsłon: 578
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674841]

przewiń do góry