OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród

Zaprasza do składania ofert na:

 

ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA MEBLI EKSPOZYCYJNYCH

Wyszogród , dnia 02.09.2014   r.


Zamawiający:

 

Nazwa: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

Adres pocztowy:  ul. Rębowska 37,

Miejscowość: Wyszogród

Kod pocztowy: 09-450

Województwo: mazowieckie

Telefon: 024 23 11 020

Faks: 024 23 11 024.

Adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/

Tytuł Projektu:

 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007 – 2013, Numer Projektu: RPMA.06.02.00-14-017/13.

 

Tytuł zamówienia: Zadanie w ramach projektu

ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA MEBLI EKSPOZYCYJNYCH

 

Przedmiot zamówienia:

W ramach realizacji zadania przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie mebli ekspozycyjnych w salach muzealnych Muzeum Wisła w Wyszogrodzie wg. poniższej specyfikacji :

1.       Zabudowa wnęk po drzwiach (2 szt.): Zadanie obejmuje zabudowę  wnęk po drzwiach płytą meblową w kolorze wg. Pantone 705 CV. Wmontowanie 5 pólek ze szkła hartowanego o grubości 6mm. I zamontowanie drzwi ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. Wymiary wnęki. 210x90x30 cm.

2.       Zabudowa wnęk okien (7 szt): Zabudowa wnęk okien płytą meblową o kolorze wg. Pantone 705 CV. Zabudowa musi być tak wykonana aby można było na niej zainstalować plansze z opisami ekspozycji. Wymiary wnęk 145x90x30 cm.

3.       Wykonanie podestów z płyty meblowej (2 szt): Wykonanie dwóch podestów z płyty meblowej  pod eksponaty z wikliny o wymiarach: 650x150x20 cm. I 400x90x20cm. W kolorze szarym.

4.       Gablota szklana (2 szt): Gablota szklana z półkami i otwieranymi drzwiami wymiary: 180x40x40 cm. Podświetlana światłem led.

5.       Gablota na dokumenty(1 szt): Gablota z podestem z płyty meblowej koloru wg. Pantone 679 CV, o wymiarach80x30x30 cm. I kloszem ze szkła hartowanego szlifowanych krawędziach i klejonego klejem UV o wymiarach 50x50x20 cm. W środku wkładka pod eksponaty z szarego filcu

6.       Gablota na model statku (1szt.): Podest z płyty meblowej 80x20x80cm. I klosz szklany ze szkła hartowanego, szlifowanych krawędziach klejonego klejem UV o wymiarach 80x20x50 cm. Kolor podstawy wg. Pantone 688 CV.

7.       Gablota na eksponaty (1 szt): Podstawa z płyty meblowej 40x40x60 cm. Z kloszem szklanym ze szkła hartowanego o wymiarach 40x40x100cm. Z dwoma półkami ze szkła hartowanego i podświetleniem ledowym.

8.       Klosz szklany (1 szt): Klosz szklany w formie „akwarium” o wymiarach 111x42x50cm. Ze szkła hartowanego, szlifowanych krawędziach i klejonego klejem UV.

 

 

Termin realizacji zamówienia:

15 listopada  2014 r.

 

Zasady odbioru przedmiotu zamówienia opisano we wzorze Umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.

Kryterium oceny:

Kryterium najniższej ceny:  100% cena.

Miejsce składania ofert:

 Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

Forma złożenia ofert:

Pisemna. Wykonawcy przedstawiają ofertę na Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.

 

1.     Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

2.     Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.

3.     Kartki oferty muszą być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

4.     Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5.     Oferta musi być umieszczona w dwóch kopertach.

6.     Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz musi posiadać oznaczenia:

Oferta na: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA MEBLI EKSPOZYCYJNYCH

Nie otwierać przed:  10 września 2014 r., godz. 12.00

7.    Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

Wymagane Załączniki do Oferty:

§  Dokument rejestrowy [KRS, EDG, inny równoważny dokument rejestrowy]

§  Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby wskazane w dokumencie rejestrowym

§  Wykazy i oświadczenia wskazane w formularzu oferty i stanowiące załączniki do niej.

Termin złożenia ofert:

 

Termin związania ofertą:

Termin złożenia oferty:    10 września  2014 r. do godz. 12.00

Termin związania ofertą: 30 dni

Wymagania dla wykonawców

1.     Wykonawca musi posiadać uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.     Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3.     Wykonawca musi być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

4.     Na dzień składania oferty Wykonawca nie może posiadać zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 2 – 5  Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z pkt.  7 – 11 Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Informacje o umowie

Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Załącznik  nr 2 do Ogłoszenia.

Inne informacje:

1.     Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.     Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

3.     Gwarancja na wykonane meble ekspozycyjne: co najmniej 60  miesięcy

4.     Płatność jednorazowa po dokonaniu odbioru mebli ekspozycyjnych przez Zamawiającego

5.     Wykonanie mebli ekspozycyjnych  z materiałów własnych Wykonawcy, materiały muszą być będą fabrycznie nowe i muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w rozumieniu przepisu art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

6.     Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy przed wbudowaniem materiałów i zamontowaniem urządzeń, stosowne dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne, jakość  i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7.     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonanych robot i jakości wbudowanych, materiałów i urządzeń.

 

Zatwierdzam

 

Mariusz Bieniek

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Ogłoszenia

Formularz Ofertowy

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA MEBLI EKSPOZYCYJNYCH

 

Wykonawca/ Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:

(opis ze względu na siedzibę)

 

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy :

_______________________________________________________________________________

 

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy :

_______________________________________________________________________________

 

3. Numer  telefonu : ____________________________________

 

4. Numer Faxu:  ________________________________________

 

5. Adres e-mail:_________________________________________

 

6.Adres do korespondencji

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA MEBLI EKSPOZYCYJNYCH oferuję, wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu i Załącznikach.

 

w kwocie brutto _____________________________________________

(słownie: ___________________________________________________)

w kwocie netto ______________________________________________

(słownie: ___________________________________________________)

Stawka VAT _______________%

 

 

1)       Oświadczam, że w pełni akceptuję wszystkie warunki określone w Ogłoszeniu i Załącznikach, w tym wyrażam zgodę na przyjęcie warunków umowy, określonych w Załączniku Nr 2 do Ogłoszenia.

2)       Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Ogłoszeniu.

3)       Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni

4)        Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi.

5)       Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba  fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.*

6)       Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego*.

7)       Oświadczam, że posiadam uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

8)       Oświadczam, iż posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

9)       Oświadczam, iż dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

10)   Oświadczam, iż jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia

11)   Oświadczam, iż na dzień złożenia oferty nie posiadam zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

 

 

Załączniki do Formularza Oferty:

1.Dokument rejestrowy …………………………………………………………………………………. (wskazać  nazwę dokumenty rejestrowego oraz załączyć kopię podpisana przez osobę upoważnioną).

2.Pełnomocnictwo dla Pana/Pani ………………………. (Jeśli dotyczy. Dokument pełnomocnictwa należy załączyć w oryginale)

3.Inne : ………………………………………………………………..

 

 

(*niepotrzebne skreślić)

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                              ( data, podpis, pieczęć)

 ogloszenie__meble_ekspozycyjne
formularz_ofertowy_z_zalacznikami_schody_v_edytowalna
wzor_umowy_meble_ekspozycyjne
Wyszogród, 10 września 2014 r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa mebli ekspozycyjnych

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę mebli ekspozycyjnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród wpłynęła
1 oferta.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Wartość zamówienia netto

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

1

 

L-PROJEKT S.C.

Jolanta Snycerska-Lesiak

Waldemar Lesiak

ul. Zdrojowa 17

43-300 Bielsko-Biała

19 750,00zł

4 542,50zł

24 292,50zł

 

 

Po analizie ofert wniesionych do dnia 10 września 2014 r., do godz. 12.00, Zamawiający stwierdził, że oferta złożona przez dostawce spełnia wymogi określone w specyfikacji technicznej i będzie podlegała ocenie, a żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

 

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena = 100% brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzymała 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i została przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

 

                                                 Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x 100 %

                                                Cena badanej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

100 pkt

-

100 pkt

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

 

L-PROJEKT S.C.

Jolanta Snycerska-Lesiak

Waldemar Lesiak

ul. Zdrojowa 17

43-300 Bielsko-Biała

 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia zostanie podpisana z wybranym wykonawcą w terminie po dniu
13 września 2014 r. 

 

Z poważaniem,

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-02 23:18:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-11 17:09:09
  • Liczba odsłon: 543
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681267]

przewiń do góry