UCHWAŁA NR 170/XXIII/2009

RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie  określenia wysokości stawek podatku  nieruchomości oraz zwolnień

dotycząących tego podatku na 2010 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) oraz art. 8, art. 10 Ustawyz dnia 12 stycznia 1991r. O podatkach i  opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 121, poz. 844 póź. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku

w sprawie górnic granic stawek kwotowych podatków i  opłat lokalnych w 2010r. ( M.P. z 2009r., Nr 52, poz 742 )

Rada Gminy i Miasta uchwala co  następuje:

§ 1.  Określa się   wysokość  stawek podatku od  nieruchomości:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,56 z zł ł od 1 m 2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  4,04 z zł ł od 1 ha powierzchni,

c ) pozostałłych, w tym , zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,25  zł ł od 1 m 2 powierzchni,

2) Od budynków lub ich  części:

a) mieszkalnych 0,39 z zł ł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich  części  zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej 14,98zł od 1 m 2 powierzchni  uzytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  9,57  zł ł od 1 m 2 powierzchni u użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  zdrowotnych 4,16 z zł ł od1 m 2 powierzchni u użytkowej,

e) pozostałych,  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej  działalności pożytku publicznego przez organizacje po pożytku publicznego  4,65 z zł ł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) od budynków gospodarczych,  garaży związanych z budynkami mieszkalnymi  - 3,32  zł ł od 1 m2 powierzchni ytkowej,

3) Od budowli:

a)  pozostałych – 2 % ich wartośści określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3  – 7 ustawy o podatkachi  opłatach lokalnych

& 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1)  Nieruchomości lub ich  części oraz grunty  zajęte na cele kultury,  bezpieczeństwa publicznego, ochrony pożarowej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, z wyjątkiem  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2) Budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako  użytki rolne, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej.

 § 3. Wykonanie  Uchwały powierza  się  Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 4. Traci moc Uchwa Uchwała Nr 107/XVI/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku.

 § 5. Uchwa Uchwała wchodzi w życie po  upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,z mocą  obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010roku.

 

 Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-12-10 12:59:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-10 12:59:35
  • Liczba odsłon: 604
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669007]

przewiń do góry