Zarządzenie nr 29/2007

                     Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                     z dnia 30.08.2007r.

W sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy i Miasta w

Wyszogrodzie za I półrocze 2007 rok.

Na podstawie art.198 ust.1 Ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 roku Nr. 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

Nr. 263/XXVIII/2002 z dnia 25.09.2002r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze

i Uchwałą Nr. 218/XXVII/2006 z dnia 29.06.2006. w sprawie:

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samorządowe Instytucje Kultury za I półrocze.

 

postanawiam:

 

                                                      § 1

 

Zatwierdzić do przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informacji z realizacji budżetu Gminy i Miasta oraz przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Samorządowej za I półrocze 2007 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

 

                                                      § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                          Wyszogród

                                                                   mgr Henryk Klusiewicz

 

 

 

 

 

 

Wyszogród dnia 11.08.2007 rok.

 

 

 

 

Informacja

z wykonania budżetu Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie

za I półrocze 2007 roku

Plan budżetu na 2007 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr.15/III/2006

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 28.12.2006 na kwoty

dochody - 11 338 227,- 

wydatki - 10 823 163,-

W I półroczu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta .

Plan, wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2007 r. wynosi:

Plan Wykonanie %

Dochody - 12 291 118,- 7 134 921,- 58,0

w tym:- dochody własne 3 581 529,- 1 800 715,- 50,3

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych

źródeł 904 415,- 906 797,-

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z

innych źródeł 8 000,- 23 000,-

 • dotacje 2 611 794,- 1 402 377,- 53,7

w tym:

  • Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 2 027 197- wykonanie 1 078 816,-

  • Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 312 413,- wykonanie 210 033,-

  • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
  • Plan 133 406 wykonanie 14 799,-
  • Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 68 778,- wykonanie 28 729,-

  • Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na podstawie porozumień

Plan 70 000,- wykonanie 70 000,-

- subwencje 5 185 380,- 3 002 032,- 57,9

Wydatki - 11 405 666,- 5 511 209,- 48,3

w tym:

- wydatki bieżące 10 219 206,- 5 330 943,- 52,2

- wydatki inwestycyjne 1 186 460,- 180 266,- 15,2

I Dochody własne:

Plan - 3 581 529.- Wykonanie – 1800 715.- tj. 50,3 %

1 Rolnictwo i łowiectwoZaplanowano kwotę 6 616 zł na dzierżawy rolne i tenutę dzierżawną. Wpływy

nastąpią w II pólroczu b.r. 2. Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 72 000 zł wpłynęło 30 940 zł tj 43,0 % Kwota tych dochodów składa się z:- wieczystego użytkowania gruntów - 15 747,-

- najem i dzierżawy - 3 396,-

- sprzedaży mienia gminnego - 11 722,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 75,-

Dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego uzyskane zostaną w III kwartale b.r.3. Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 35 996 zł osiągnięto dochody za I półrocze 2007 r w
wysokości 6 364 zł tj. 17,7 % - są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy,

zwrotu za rozmowy telefoniczne, oraz 5% od wpływu za wydane dowody osobiste.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy targowiska przez spółkę SIS.

W chwili obecnej nastąpiła zmiana dzierżawcy.

4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Z planowanej kwoty 3 297 417 zł osiągnięto dochody w wysokości 1 698 377 zł

tj. 51,5%w tym podatki i opłaty:

  • od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z planowanej kwoty 1 143 500 zł wpłynęło 563 734 zł tj. 49,3%

z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 530 352,-

- podatku rolnego - 15 308,-

- podatku leśnego - 4 725,-

- podatku od środków transportowych - -

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 13 116,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 233,-

  • od osób fizycznych z planowanej kwoty 827 000 zł

wpłynęło 452 643 zł tj. 54,7 %

z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 184 053,-

- podatku rolnego - 191 333,-

- podatku od środków transportowych - 14 370,-

- podatku od spadków i darowizn - 3 415,-

- opłaty targowej - 9 750,-

- wpisu do działalności gospodarczej - 2 100,-

- podatku od czynności cywilno-prawnych - 41 320,-

- karty podatkowej - 4 871,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 1 431,-

  • opłata skarbowa plan 20 000 zł wykonanie 11 957 zł 59,8 %
  • opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych plan 52 500 wykonanie 56 023 zł

  • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- plan 1 244 417 zł wpłynęło 605 647 zł tj. 48,7%

  • udziały w podatku od osób prawnych

- plan 10 000 wykonanie 8 373 zł tj. 83,7%

5. Oświata i wychowanieZ planowanej kwoty 94 500 zł osiągnięto dochody 60 436 zł tj. 64,0 %

z tytułu:

- dopłat do wyżywienia w stołówce szkolnej 33 304,-

- wpłaty rodziców w Przedszkolu

za wyżywienie dzieci, opłaty stałe 27 050,-

/opłaty za zajęcia muzyczne, korekcyjne,

naukę języka niemieckiego/

- opłat za wydanie legitymacji szkolnej 82,-6. Pomoc społeczna

Wpływ kwoty 447 zł z tytułu ściągniętych przez komornika alimentów od dłużników.7. Kultura fizyczna i sport

Z planowanej kwoty 75 000 zł osiągnięto dochody 4 151 zł tj. 5,5 % z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowej. Wpływy za I półrocze niskie ponieważ Starostwo Powiatowe za wynajem Hali dla LO dokonało wpłaty w m-cu lipcu.

 

II. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródełPlan 904 415 zł, wykonanie 906 797 zł. w tym:1. Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę dochodów 904 415 zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 906 797 zł. Są to:

- wpływy pochodzące z refundacji na zadanie inwestycyjne pn. „Stacja

Uzdatniania Wody w Kobylnikach” w ramach programu ZPORR

- 904 247 zł

- wpłaty rolników na wodociągowanie wsi Słomin - 1 050 zł

- wpłaty rolników na wodociągowanie wsi Drwały – - 1 500 zł

III. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Zaplanowano kwotę w wysokości 8 000 zł - wpłynęło 23 000 zł

w tym:

- środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego / porozumienie ze

Stowarzyszeniem Wyszogrodzian/ przeznaczone na zorganizowanie

XXVIII „Dni Wisły”- - 15 000 zł

- środki dla Przedszkola w ramach Programu Grantowego

z firmy „Danone” - 5 000 zł

- środki ze Związku Miast Nadwiślańskich

z przeznaczeniem na remont amfiteatru - 3 000 zł

IV. Dotacje

Plan 2 611 794 zł, wykonanie 1 402 377 zł tj. 53,7%

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.Plan 2 027 197 zł, wykonanie 1 078 816 zł tj. 53,2 % - administracja samorządowa - wpłynęła kwota 34 419 zł na wynagrodzenia i
pochodne pracowników OC i USC.

- obrona cywilna – wpłynęła kwota 500 zł na konserwację sprzętu OC

- opieka społeczna – wpłynęła kwota 958 637 zł
na:

- świadczenia rodzinne 852 417 zł

- ubezpieczenia zdrowotne 9 400 zł

- zasiłki stałe 83 400 zł

- usuwanie skutków klęsk

żywiołowych /susza/ 13 420 zł

- aktualizacja list wyborców 492 zł

- zwrot akcyzy za zakupione paliwo przez rolników 80 578 zł

- dotacja na wybory do rad gmin 4 190 zł

/wybory uzupełniające - Grodkowo/

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan 312 413 zł wykonanie 210 033 zł tj. 67,2%

 • dotacja na wyżywienie dzieci 42 000 zł

- pomoc materialna dla uczniów 49 163 zł

/ stypendia/

- zasiłki i pomoc w naturze 35 000 zł

/zasiłki okresowe/

- środki dla MGOPS 83 870 zł

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Z planowanej kwoty 133 406 zł wpłynęło 14 799 zł tj. 11,1 %w tym:

- na zadanie inwestycyjne pn. Stacja Uzdatniania Wody w Kobylnikach zaplanowano kwotę 133 406 zł na zwrot środków z rezerwy

celowej budżetu państwa. W I półroczu wpłynęła kwota 14 799 zł , pozostała kwota wpłynie w II półroczu b.r. /decyzja Wojewody Mazowieckiego/.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 68 778,- wykonanie 28 729,- tj. 41,8%- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na Klub Integracji

Społecznej - 15 000 zł / realizacja projektu do końca listopada 2007 r/.

- zwrot środków ze Starostwa Powiatu na spłacaną pożyczkę zaciągniętą

w WFOŚ na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego Powiatu

- 13 729 zł Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na podstawie porozumień

Plan 70 000,- wykonanie 70 000,-

- środki przyznane przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej ul. Rybaki

 

IV. Subwencje

Z planowanej kwoty subwencji 5 185 380 zł wpłynęła kwota 3 002 032 zł tj. 57,9 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 3 547 623 zł wpłynęło 2 183 152 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej ,, 1 637 757 zł ,, 818 880 zł Wyjaśnienie dotyczące wykonania dochodów własnych poniżej 50%

 1. Rolnictwo i łowiectwo

- dzierżawy rolne – wpływy w III kwartale

- dotacja z budżetu państwa ZPORR -

wpłynie w II półroczu b.r. w kwocie 103 808 zł /dotacja z rezerwy celowej na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR „SUW w Kobylnikach”- decyzja Wojewody Mazowieckiego/.

2. Gospodarka komunalna

- dochody z mienia komunalnego - sprzedaż mieszkań komunalnych i 2 budynków nauczycielskich przy szkole w Kobylnikach. – wykonanie nastąpi w II półroczu b.r.

3. Administracja publiczna

- dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie 17,7%

Nie wykonano dochodów z tytułu dzierżawy targowiska przez spółkę

SIS. W chwili obecnej nastąpiła zmiana dzierżawcy.

 1. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

w tym:

- od osób prawnych:

  • podatek od środków transportowych - przesunięcie terminu

płatności 1 podatnika i umorzenie podatku 1 podatnika

- od osób fizycznych:

  • opłata targowa 16,3% - niższe wykonanie spowodowane było zmianą dzierżawcy targowiska.
  • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 48,7% realizowane przez Ministerstwo Finansów .

Brakująca kwota do 50% realizacji wynosi 16 561 zł.

- dochody z wynajmu Hali Sportowej.

Wpływy za I półrocze niskie ponieważ Starostwo Powiatowe

za wynajem Hali dla LO dokonało wpłaty w m-cu lipcu.

 

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych i rozłożeń na raty za I półrocze 2007 r.

wynoszą 299 874 zł.w tym:

obniżenie górnych stawek podatkowych - 224 201 zł z tytułu:

 • podatku od nieruchomości 166 344 zł
 • podatku rolnego 47 136 zł
 • podatku od środków transport. 10 721 zł
 • skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych - 16 710 zł

z tytułu:

 • podatku od nieruchomości 16 320 zł
 • podatku od środków transport. 390 zł
 • skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej 30 584 zł

- podatek od nieruchomości 29 151 zł

- podatek rolny 1 433 zł

 • skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności 28 379 zł

 • podatek od nieruchomości 21 766 zł

- podatek rolny 1 235 zł

- podatek od środków transportowych 5 378 zł

 

Zaległości i nadpłaty

w tym: zaległości -565 524 zł nadpłaty –16 765 zł

 • wieczyste użytkowanie gruntów 2 368,- 14,-
 • dzierżawy komunalne 498,- -
 • naliczone odsetki od zaległości 141,- -
 • podatek dochodowy opłacany 9 501,- 70,-

w formie karty podatkowej

 • podatek od nieruchomości 259 014,- 234,-
 • podatek rolny 30 952,- 80,-
 • podatek od środków transportowych 3 327,- -
 • podatek od spadków i darowizn 499,- -
 • podatek od czynności cywilno-prawnych 79,- 16 367,-
 • odsetki od zaległości 153 728,- -

- zaliczki alimentacyjne 105 417,- -

ściągane od dłużników

Ogółem zaległości za I półrocze 2007 r. wynoszą 565 524 zł.

Na zaległości:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 18 podatników

na łączną kwotę 2 368 zł.

- w dzierżawach komunalnych drobne zaległości 4 podatników

na kwotę 498 zł - /umorzono 360 zł/

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej

zaległość na kwotę 9 501 zł – dochody realizowane przez

Urząd Skarbowy.

- w podatku od nieruchomości zaległość 1 podatnika dla którego

ustanowiona jest hipoteka przymusowa na kwotę 149 839 zł,

zaległość 4 jednostek uspołecznionych na kwotę 35 316 zł ,

zaległość 9 podatników /indywidualni/ na kwotę 52 348 zł

oraz zaległości 12 podatników poniżej 500 zł .

Łącznie na kwotę - 259 014 zł.

- w podatku rolnym zaległości 6 podatników /indywidualni/

na łączną kwotę 30 952 zł.

 

- w podatku od środków transportowych zaległości 4 podatników

na kwotę 3 327 zł.

- podatku od spadków i czynności cywilnoprawnych realizowanych przez

Urzędy Skarbowe 578 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości,

podatku rolnego, podatku transportowego i pozostałych wpłat

na kwotę - 153 869 zł

- w zaliczkach alimentacyjnych ściąganych przez komornika od

dłużników na kwotę 105 417 zł.

MGOPS przesyła do komornika decyzje o przyznaniu zaliczek alimentacyjnych oraz pisma z prośbą o ściągalność alimentów od dłużników.

Na nadpłaty:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła kwota 1 podatnika

w wysokości - 14 zł.

- w podatku od nieruchomości wpłynęła kwota - 234 zł

- w podatku rolnym wpłynęła kwota - 80 zł

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej

wpłynęła kwota - 70 zł

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

- w podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota - 16 367 zł

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

W I półroczu 2007 roku wystawiono

 • 323 upomnień.

w tym:

- 301 szt. na podatek rolny i podatek od nieruchomości - 68 582,-

- 20 szt. na wieczyste użytkowanie gruntów - 2 123,-

- 2 szt. na podatek od nieruchomości j.g.u - 30 534,-

 

Tytuły wykonawcze – przygotowane są tytuły wykonawcze na 12 podatników na kwotę 12 500 zł.

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi 11 405 666 zł, wykonanie 5 511 209 zł tj.48,3%1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym z planowanej kwoty 380 579 zł wydatkowano kwotę

161 376 zł co stanowi 42,4 % planu.

w tym:

 • na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 291 000 zł wydatkowano

76 308 zł tj. 26,2%

- SUW w Kobylnikach – z planowanej kwoty 139 000 zł wydatkowano

kwotę 12 904 zł tj. 9,3% na przyłączenie stacji do stałego zasilenia zewnętrznego energii elektrycznej, opracowanie operatu wodno prawnego na pobór wody i montaż systemu alarmowego przez Agencję Ochrony.

Trwają prace przygotowawcze do podłączenie istniejących sieci wodociągowych do nowej Stacji Uzdatniania Wody – na powyższe zadanie zostały przyznane środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000 zł

- wodociąg wsi Ciućkowo III etap, Wilczkowi II etap – z zaplanowanej kwoty 82 000 zł wydatkowano 3 782 zł na

mapy d/s. projektowych oraz na wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na dwa odcinki wodociągu z 12 podłączeniami – około 3 km.

Wydatki będą realizowane w II półroczu b.r.- wodociąg ul. Rybaki plan 70 000 zł wydatkowanie 59 622 złZadanie zakończono rzeczowo i rozliczono.

 • wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 89 579 zł wydatkowano

kwotę 85 068 zł tj. 95,0%.

w tym:

- 2% wpływu podatku rolnego - należność do Izby Rolniczej

plan 8 000 zł przekazano 4 007 zł

- koszty obsługi bankowej kredytu bankowego zaciągniętego w BGK na zadanie „Stacja Uzdatniania w Kobylnikach” – udział własny,

- plan 1 000 zł wykonanie 483 zł. –

- zwrot akcyzy od zakupionego paliwa przez rolników wykorzystywanego

do produkcji rolnej. plan 80 579 zł wykonanie 80 578 zł

2. Transport i łączność

Z planowanej kwoty wydatków 523 700 zł wydatkowano kwotę 27 972 zł co stanowi 5,3 %.W ramach w/w kwoty:

 • wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej we wsi Rębowo - Wiązówka o dł. 970 mb

zaplanowano kwotę 280 000 zł wydatkowano 6 290 zł na mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.

Uzyskano dofinansowanie na złożony wniosek – 80 000 zł od Marszałka

Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych. Przyznana kwota zostanie przekazana

po podpisaniu umowy oraz po zrealizowaniu zadania i po odebraniu go

przez Komisję z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

Przetarg na w/w zadanie odbędzie się w lipcu 2007r.

Wydatki będą realizowane w II półroczu.

- ulica Klasztorna - zaplanowano kwotę 100 000 zł na położenie nawierzchni. Zakres robót polegający na wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej zgodnie z uzgodnieniami konserwatora zabytków nie został zrealizowany z uwagi na brak środków finansowych spowodowanych wzrostem cen materiałów budowlanych i usług.

W ramach środków własnych w II półroczu zostanie opracowane studium wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty celem ubiegania się o środki unijne. Zadania będzie realizowane z chwilą uruchomienia odpowiedniego programu

unijnego.

- zaplanowano kwotę 50 000 zł na zakup równiarki.

 • wydatki bieżące

- remonty dróg gminnych plan 93 700 zł wykonanie 21 682 złw tym:

 • wyprofilowano drogi gminne o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie sołectw w miejscach wskazanych przez sołtysów

na kwotę - 13 665 zł.

 • ustawiono nowe znaki drogowe - 997 zł
 • nawieziono pospółkę w sołectwie Rębowo - 7 020 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 38 000 zł wydatkowano 13 639 zł tj. 35,9 %Z kwoty powyższej dokonano wydatki na wyceny nieruchomości i działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów opiniodawczych, podział nieruchomości.

4. Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 200 000 zł wydatkowano 4 770 zł tj. 2,4 %.

 • zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Plan 150 000 zł wykonanie 4 770 złW/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o

warunkach zabudowy dla terenu miasta i wsi.

Ogłoszony został przetarg na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę studium.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 25 lipca br. na sumę 205 000 zł. brutto.

Realizacja zadania nastąpi dwuetapowo – I etap 2007r. II etap 2008r.

 • opracowanie planu rewitalizacji obszarów miejskich dla Miasta Wyszogród i odnowy wsi Rębowo - zaplanowano kwotę 50 000 zł

Zakończono prace nad opracowaniem planu rewitalizacji Miasta Wyszogród w celu przygotowań formalnych do pozyskania środków na modernizację i przebudowę starej części Miasta Wyszogród. Trwają prace nad komunalizacją mienia gromadzkiego w obrębie wsi Rębowo.

Wydatki nastąpią w II półroczu b.r.

5. Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 1 769 383 zł wydatkowano 862 737 zł tj. 48,8 %.Urzędy Wojewódzkie – pracownicy zleceni

Plan 139 436 zł wydatkowanie 96 216 tj. 69%W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników USC i OC

W tym:

dotacja – 34 419 zł.

środki samorządowe - 61 797 zł.

Rada Gminy i MiastaNa plan 65 000 zł wydatkowano kwotę 28 997 zł tj. 44,6 %

Kwotę powyższą wydatkowano na diety radnych za udział w posiedzeniach i drobne wydatki .Urząd Gminy i Miasta

Z planowanej kwoty 1 451 049 zł wydatkowano kwotę 654 102 zł. tj. 45,1%

 1. wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz

fundusz świadczeń socjalnych pracowników samorządowych

- 545 966 złb - wydatki rzeczowe – wydatkowano kwotę - 108 136

w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych 1 366 zł

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników 21 679 zł

/m.in. wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka /

- zakup materiałów 17 853 zł

/ opał, materiały kancelaryjne,

środki czystości/,

- energia 4 025 zł

- usługi remontowe 2 494 zł

/remont pieca CO

w budynku Urzędu, konserwacja

kserokopiarki, drukarki/

- usługi pozostałe 26 847 zł

/monitoring Urzędu, prenumeraty czasopism,

znaczki, , usługi informatyczne,

BIP, obsługa bankowa /

- zakup usług dostępu do sieci Internet 1 220 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 1 477 zł

telefonii komórkowej

- zakup usług telekomunikacyjnych 6 534 zł

telefonii stacjonarnej

- delegacje 8 351 zł

/ryczałty Burmistrza ,zwrot za delegacje pracowników Urzędu /

 

- wydatki dotyczące funkcjonowania 5 929 zł

sprzętu komputerowego i urządzeń

kserograficznych /papier ksero, tusze,

tonery, taśmy, programy komputerowe/

- szkolenia pracowników 3 115 zł

- wydatki pozostałe 7 246 zł

/ubezpieczenie majątku Urzędu i składki na związki gmin/

c - wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 40 000 zł na

opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku

Urzędu Gminy i Miasta

d - zakupy inwestycyjne –zaplanowano kwotę 20 000 zł na zakup

3-ech zestawów komputerowych.

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu b.r.Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty 50 228 zł wydatkowano 42 650 zł tj. 84,9%

Promocja Gminy

 • zorganizowanie XXVIII DNI WISŁY.

- wydatkowano kwotę 32 207 zł na:

opłacenie występujących zespołów i artystów, dyskoteki, nagrody dla uczestników konkursów, nagłośnienie i zadaszenie amfiteatru,

Rozliczenie końcowe nastąpi w miesiącu lipcu.

Przewidywany koszt całkowity zorganizowanej imprezy wyniesie

około 40 000 zł.

 • wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry strażackiej - 3 984 zł
 • remont amfiteatru /wykonanie barierek/ - 4 300 zł
 • partycypacja w kosztach obchodów 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego

- 1 641 zł

 • koszty związane z organizacją spotkań dotyczących promocji Gminy- 518 zł

Gminne Centrum InformacjiZ planowanej kwoty 63 670 zł wydatkowano 40 772 zł tj. 64,0 %

W tym:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 37 464 zł

 • wydatki materialne – 3 308 zł

kwotę powyższą wydatkowano na zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, na koszty podróży służbowych, rozmowy telefoniczne.

6. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Plan 5 174 zł wykonanie 3 492 zł tj. 67,5% - dotacja

 • aktualizacja spisu wyborców – plan 984 zł wydatki 246 zł
 • wybory do rad gmin /uzupełniające/ - plan 4 190 zł wydatki 3 246 zł

 

7. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P. PożarowaW dziale tym z planowanej kwoty 121 566 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 69 192 zł tj. 56,9%

- jednostki OSP – z planowanej kwoty 121 066 zł wydatkowano kwotę
69 192 zł tj. 57,2 %w tym:

a/ OSP Wyszogród. Z planowanej kwoty wydatków 86 066 zł wydatkowano kwotę 47 733 zł 55,5 % na:

- wynagrodzenia kierowcy i komendanta OSP 17 971 zł

- udział w akcjach pożarniczych strażaków 9 160 zł

- pozostałe wydatki 20 602 zł

/ zakup paliwa do wozów bojowych, części do samochodu, opłaty za

energie , drobne remonty samochodów, ubezpieczenia strażaków,

telefony, przegląd sprzętu ratowniczego/.

b/ jednostki w terenie. Z zaplanowanej kwoty 35 000 zł wydatkowano 21 459 zł tj. 61,3%. Kwoty powyższe przeznaczono na remonty strażnic, samochodów strażackich, motopompy, przeglądy techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków, zakup paliwa i opłatę za energię.

- obrona OC Przyznana dotacja w wysokości 500 zł zostanie wydatkowana w II półroczu .

 

8. Wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat

Z planowanej kwoty 25 000 zł wydatkowano w I półroczu 10 568 zł tj. 42,3% są to wynagrodzenia dla sołtysów za pobory podatków.

 

 

 

 

9. Obsługa długu publicznego

Z zaplanowanej kwoty 112 000 zł - 100 000 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zabezpieczono środki z tytułu udzielonych poręczeń dla Centrum BMC w wysokości 12.000 zł.W I półroczu wydatkowano kwotę 31 820 zł tj. 31,8 %

 

10. Rezerwa ogólna – plan 4 774 zł – w I półroczu 2007 r. nie została rozdysponowana

 

 

11. Oświata i wychowanieZ planowanej kwoty na wydatki w wysokości 4 326 505 zł wydatkowano 2 467 691 zł tj. 57,0%

w tym:Szkoły Podstawowe

Z planowanej kwoty 2 383 360 zł wydatkowano 1 387 952 zł tj. 58,2%w tym:

 • Szkoła podstawowa Wyszogród

Plan 1 235 252 zł wykonanie 739 269 zł tj. 59,8%

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń socjalnych - 678 397 zł

- wydatki rzeczowe - 30 161 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj. biurka pod komputer, krzesełka uczniowskie do biblioteki szkolnej,

materiały kancelaryjne, środki czystości, telefony, Internet, drobne

remonty, usługi informatyczne, energia, delegacje, ubezpieczenie mienia/.

- zakup środków żywności na stołówkę - 30 711 zł

 

 

 • Szkoła podstawowa Kobylniki

Plan 654 173 zł wykonanie 368 449 zł tj. 56,3%- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń socjalnych - 353 311 zł

- wydatki rzeczowe - 15 138 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj. zakup opału, materiałów kancelaryjnych,

pomocy naukowych, środków czystości, energii, telefony, usługi

informatyczne, delegacje, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości/

 • Szkoła podstawowa Rębowo

Plan 493 935 zł wykonanie 280 234 zł tj. 56,7 %- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń socjalnych - 266 886 zł

- wydatki rzeczowe - 13 348 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj. opał, materiały kancelaryjne, pomoce naukowe środki czystości,

rozmowy telefoniczne, Internet, usługi informatyczne, energia,

delegacje, ubezpieczenie mienia,/.

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowychZ zaplanowanej kwoty 115 470 zł wydatkowano kwotę 62 207 zł tj. 53,9%Wydatki zostały przeznaczone w całości na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi.Przedszkola

Z zaplanowanej kwoty 427 586 zł wydatkowano kwotę 213 425 zł tj. 49,9%- płace i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i

fund.św.socj. pracowników i nauczycieli Przedszkola - 173 678 zł

- wydatki materialne - 20 296 zł

 • zakupiono materiały i dokonano drobnych napraw zużytych elementów instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz sprzętów i urządzeń przedszkolnych
 • remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych
 • zakup patelni elektrycznej do kuchni – współfinansowanie ze środków otrzymanych w ramach Programu Grantowego Danone.

- wydatki bieżące tj. zakup opału, prenumerata, telefony, energia,

materiały kancelaryjne, monitoring, pomoce dydaktyczne,

wywóz nieczystości, i drobne zakupy/.

- wyżywienie dzieci 19 451 zł

/ wpłaty rodziców /

W okresie wakacyjnym planuje się malowanie korytarza i okien, założenie termy, naprawę pompy obiegowej centralnego ogrzewania. Zaplanowano także ocieplenie ściany szczytowej budynku łącznie z obróbkami blacharskimi, a także zabezpieczenie pokrycia dachowego poprzez uszczelnienie pęknięć w papie.

Gimnazjum

Z zaplanowanej kwoty 1 148 739 zł wydatkowano złotych 670 191 tj.58,3%

 • wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych 649 136 zł

- wydatki rzeczowe 21 055 zł

/ materiały kancelaryjne, środki czystości, energia, telefony,

opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenia mienia, delegacje/

Dowożenie dzieci

Z planowanej kwoty 160 000 zł w I półroczu wydatkowano 82 186 zł tj. 51,4%

Są to opłaty za wynajem autobusów oraz zwrot za bilety dojeżdżających do

szkół uczniów.

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Z planowanej kwoty 13 025 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 1 047 zł tj. 8,0% na zwrot poniesionych kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego.Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 78 325 zł wydatkowano w I półroczu 50 683 zł tj. 64,7% Są to środki przeznaczone na:

- zakup oleju do kotłowni do Zespołu Szkół, konserwację i ubezpieczenie.

Wydatki na oświatę w I półroczu 2007 roku łącznie ze świetlicą szkolną wyniosły 2 498 865 zł i zostały pokryte ze źródeł:

- subwencja oświatowa - 1 926 057 zł

- środki własne - 572 808 zł

 

12. Ochrona zdrowiaZ planowanej kwoty 74 100 zł wydatkowano kwotę 30 303 zł tj. 40,9 %

Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej oraz gabinetu fizykoterapii i ginekologicznego

w tym:

- zwalczanie narkomanii – plan – 2 000 zł.

Wydatki będą realizowane w II półroczu.

- świetlica socjoterapeutyczna z planowanej kwoty 50 500 zł wydatkowano

kwotę 21 670 zł na :

 • wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 9 875 zł
 • wydatki rzeczowe : 11 795zł

- energia, wynagrodzenie psychologa, diety członków komisji P.działania alkoholizmowi , badania psychologiczne uzależnionych, szkolenia, delegacje, ubezpieczenie klubu, środki czystości, zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, słodycze i nagrody dla dzieci występujące na Dni Wisły, turniej szachowy,

- pozostałe wydatki – z planowanej kwoty 21 600 zł wydatkowano 8 633 zł na zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości, opłacenie energii i wody zużytej w gabinecie fizykoterapii, oraz zwrot kosztów dojazdu lekarza do poradni „K”.

 

 

 

13. Pomoc społecznaZ planowanej kwoty 2 607 770 zł wydatkowano 1 279 075 zł tj. 49,0%

- Domy Pomocy Społecznej - plan 39 800 zł wydatkowano 26 775 zł/częściowo pokrywamy koszty pobytu 3 osób samotnych w Domu Pomocy Społecznej/.

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoogółem plan 1 682 200 zł wykonanie 810 455 zł tj.48,2%

/ dotacja – 1 682 000 zł, środki samorządowe – 200 zł/

w tym:

  • wypłata świadczeń rodzinnych - 776 563 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne – 870 rodzin i osób na kwotę - 319 783 zł

- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - 380 649 zł

/ liczba świadczeń 2 847/

- zaliczki alimentacyjne - liczba świadczeń 310 na kwotę - 76 131 zł

 

  • składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od osób pobierających świadczenia rodzinne - 5 388 zł
  • opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń - 3 025 zł
  • wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne - 25 479 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i zakł. fund. świadcz. socj.

- 20 801 zł

- wydatki rzeczowe - 4 678 zł

/energia, olej opałowy, telefony, Internet, materiały kancelaryjne, usługi informatyczne/

 

 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 16 600 zł wykonanie 8 996 zł tj. 54,2%

Składki odprowadzone od 45 osób.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 305 000 zł wykonanie 116 784 zł tj. 38,3%w tym:

- środki z dotacji - 98 424 zł

  • zasiłki stałe / dotacja/ - 83 058 zł

/z zasiłków skorzystało 41 osób /

  • zasiłki okresowe /dotacja/ - 15 366 zł

/ z zasiłków skorzystało 31 rodzin/- środki samorządowe - 18 360

  • zasiłki celowe - 15 350 zł

/pomoc na żywność, odzież, opał, lekarstwa;

- z zasiłków skorzystało 35 osób, rodzin/.

  • opłaty pocztowe /śr. samorządowe/ - 3 010 zł

 

- dodatki mieszkaniowe Plan 90 000 zł wykonanie 35 119 zł tj.39,0%

Dodatki mieszkaniowe pobrało w I półroczu 2007 r. 51 rodzin

- Ośrodek pomocy społecznejZ planowanej kwoty 308 250 zł /udział środków samorządowych - 65 140 zł, dotacja 153 750 zł/ wydatkowano w I półroczu 184 208 zł tj.59,8%.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 84 851 zł

- wydatki materialne - 6 459 zł

opłaty za energię elektryczną, telefony, zakup oleju opałowego, delegacje,

usługi informatyczne, materiały biurowe.

- wydatki inwestycyjne – wydatkowano kwotę 92 898 zł

w tym:

– zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowany

ze środków PFRON – 89 360 zł,

- zakup zestawu komputerowego – 3 538 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Z planowanej kwoty 18 420 zł wydatkowano kwotę 13 420 zł tj. 72,9 %/dotacja – 13 420 zł, środki samorządowe – 5 000 zł/

- zasiłki celowe dla 13 osób prowadzących gospodarstwa rolne

dotknięte suszą.

- pozostała działalnośćZ planowanej kwoty 147 500 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 83 318 zł

tj. 56,5 %w tym:

  • ze środków samorządowych - 51 448 zł
  • z dotacji - 31 870 zł

- dożywianie dzieci - 37 350 zł

Tą formą pomocy objęto 201 uczniów ze Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola

- zasiłki celowe wypłacone z dożywiania dla 35 rodzin na tzw. „Posiłek dla potrzebujących” - 31 870 zł.

- prace społecznie użyteczne - 5 974 zł

Gmina zorganizowała prace społecznie użyteczne dla 16 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej – zwrot przez Powiatowy Urząd Pracy - 60%

- wydatki związane z eksploatacją samochodu do przewozu osób

niepełnosprawnych - 8 124 zł

/ paliwo, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodu/.

14. Edukacyjna opieka wychowawczaPlan 97 275 zł wykonanie 67 131 zł tj. 69,0 %

 • świetlica przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie

Z planowanej kwoty 47 794 zł wydatkowano kwotę 31 175 zł tj. 65,2 % na:

- wynagrodzenie pracownika świetlicy dodatki socjalne, dodatkowe

wynagrodzenie roczne i fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki przekroczone 50% w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika.

 • pomoc materialna dla uczniów

Z planowanej kwoty 49 163 zł wydatkowano 35 956 zł tj. 73,1 %- dotacja na stypendia dla uczniów.

Powołana komisja podzieliła przyznane środki z dotacji między uczniów spełniających kryterium dochodowe.

 • placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zaplanowano kwotę 318 zł. zwrot poniesionych kosztów na dokształcanie.

Wydatki będą realizowane w II półroczu b.r.

15. Gospodarka komunalnaZ planowanej kwoty 577 500 zł wydatkowano kwotę 230 679 zł tj. 39,9%

w tym:

- wydatki inwestycyjne –planowana kwota 112 500 zł

wydatki będą realizowane w II półroczu b.r.

W tym:

 • oczyszczalnia ścieków w Wyszogrodzie

Zaplanowano kwotę 82 500 zł, /z tego kwota 32 500 pochodzi z częściowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW/.

W chwili obecnej trwa uaktualnienie dokumentacji technicznej na remont połączony z modernizacją obiektu.

Remont polegać będzie na:

 • zwiększeniu skuteczności natleniania ścieków
 • zmniejszeniu energochłonności procesu oczyszczania
 • wymianie zużytych elementów technologicznych oczyszczalni

Do 10 lipca dokumentacja winna być zakończona. Po dokonanym zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie remontu.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

 • aktualizacja dokumentacji technicznej kanalizacji Stare Miasto

Zaplanowano kwotę 30 000 zł.

Zadanie przeniesiono do realizacji w II półroczu 2007 r. po rozpoczęciu remontu Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

- wydatki bieżące :plan 465 000 zł wydatkowano 230 679 zł tj. 49,6%

 • oczyszczanie miast i wsi. Z planowanej kwoty 265 000 zł wydatkowano kwotę 149 683 zł tj. 56,5%

w tym:

- na zakup materiałów budowlanych do remontu chodników – 32 050 zł

/krawężnik prosty zwykły szary, kostka betonowa, obrzeża/

- zakupiono 10 znaków drogowych na kwotę - 998 zł

- zakupiono 30 śmietniczek o wartości - 10 248 zł

- remont chodnika - 20 155 zł

/wyremontowano chodnik w ulicy Niepodległości/.

- wypłacono wynagrodzenie inspektorowi nadzoru przy remoncie

chodników kwotę - 3 500 zł

- wymalowano pasy przejścia dla pieszych - 4 410 zł

- naprawiono ławki i schody na terenie amfiteatru - 1 300 zł

- w oparciu o umowę z ZGKiM opłacono faktury na kwotę - 77 022 zł

za:

  • oczyszczanie i omiatanie ulic i chodników w mieście

opróżnianie pojemników z terenów wiejskich - 54 239 zł

  • odśnieżanie „ akcja zima” - 22 783 zł
 • zieleń w mieście – z planowanej kwoty 19 000 zł wydatkowano kwotę

7 551 zł tj.39,7 % na obcięcie chwastów i utrzymanie trawników.

 • oświetlenie ulic – w I półroczu z planowanej kwoty 158 000 zł wydatkowano 72 965 zł tj.46,2% na:

opłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną miasta i wsi oraz

za montaż oprawy świetlnej i wycinkę gałęzi.

 • pozostała działalność – z planowanej kwoty 23 000 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 480 zł tj. 2,1%

z tego na:

  • targowisko miejskie – plan 10 000 zł wykonanie 194 zł – opłata za energię – niskie wykonanie wydatków ponieważ nastąpiła zmiana dzierżawcy
  • utylizacja padłych zwierząt - plan 1 000 zł . – brak wykonania wydatków - nie wystąpiły przypadki chorób zwierząt związanych z „ptasią grypą”

  • grobownictwo - plan 2 000 wykonanie 286 – zakup zniczy i wieńców

 

  • wyłapywanie bezdomnych psów - plan 10 000 zł.

– brak wykonania wydatków ponieważ nie było takiej konieczności.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

 • Biblioteka Samorządowa

Z zaplanowanej kwoty 195 300 zł wydatkowano 70 000 zł tj. 35,8%.

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2007r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.- zakup 181 książek głównie literatury pięknej, prenumeratę czasopism,- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, opału, - zakup artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć

plastycznych, konkursów,

- zakup energii, opłata za monitoring i rozmowy telefoniczne

Należności i zobowiązania w I półroczu nie wystąpiły.17. Kultura fizyczna i sport

Z planowanej kwoty 347 040 zł wydatkowano kwotę 180 764 zł tj. 52,1%

w tym:

 • obiekty sportowe plan 266 440 zł wykonanie 147 359 tj. 55,3%

- wynagrodzenia, składki ZUS - 73 021 zł.

- wydatki rzeczowe: - 74 338 zł

Oprócz bieżących wydatków /zakup oleju opałowego, środków czystości, energii i wody, monitoring, rozmowy telefoniczne, Internet, monitoring, delegacje/ dokonano następujących zakupów:

  • urządzono siłownię – wyposażenie w urządzenia i sprzęt, wykładzina na podłogę, przebudowa pomieszczenia, okratowanie okien oraz monitoring
  • wybudowano stanowisko medialne
  • uzupełniono zużyty sprzęt, głównie piłki
  • zakupiono dwa stoły do tenisa stołowego
  • zakupiono wykładzinę ochronną na całą powierzchnię hali co umożliwia organizowanie w niej imprez o charakterze masowym

W ramach gminnego programu rewitalizacji przystąpiono do realizacji budowy przyszkolnego boiska sportowego. Wykonano prace geodezyjne a obecnie trwa faza projektowo-kosztorysowa. Możliwe jest uzyskanie na ten cel dofinansowania nawet do 85% wartości kosztorysowej inwestycji z funduszy unijnych.

Z hali sportowej w Wyszogrodzie systematycznie korzystają uczniowie Szkoły Podstawowe, Gimnazjum oraz Zespołu Szkół, okazjonalnie według potrzeb uczniowie szkół w Kobylnikach i Rębowie. Jest to w sumie około 600 osób w godzinach 800-1600. W godzinach popołudniowych 1600-2100

z hali korzysta około 120 osób – są to grupy i osoby wynajmujące odpłatnie obiekt na siłowni, do gry w piłkę nożną i siatkową oraz tenisa stołowego a także kobiety ćwiczące fitness oraz taekewondo.

 • zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

plan 80 600 zł wykonanie 33 405 zł tj. 41,4%

w tym:

  • dotacja celowa dla Stowarzyszenia LKS „Stegny” Wyszogród.

plan 75 600 zł wykonanie 29 100 zł tj. 38,5%

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację

zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

W/w kwotę Stowarzyszenie wydatkowało na:

- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej - 23 900 zł

- zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych - 1 200 zł

memoriał J.Grzegorzewskiego

- zorganizowanie rozgrywek w siatkówce o puchar Burmistrza - 1 000 zł

- zorganizowanie rozgrywek w tenisie stołowym - 2 000 zł

 

  • utrzymanie boiska na stadionie plan 5 000 zł wydatkowano 4 305 zł

na opłacenie energii, montaż systemu alarmowego oraz koszenie trawy i równanie boiska.

 

 

Ogółem wydatki budżetu w poszczególnych działach zostały wykonane w wysokości prawie 50% z wyjątkiem:

Wydatki budżetu nie wykonane w wysokości 50 % to głównie wydatki inwestycyjne:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków 26,2%

 • trwają prace przygotowawcze i opracowania dokumentacji na zadania:

wodociąg wsi Ciućkowo III etap

wodociąg wsi Wilczkowo II etap

 • SUW Kobylniki - trwają prace przygotowawcze do podłączenia istniejących sieci do nowej Stacji Uzdatniania Wody.

-dział 600 - Transport i łączność - brak wykonania wydatków

 • przebudowa drogi gminnej Rębowo-Wiązówka – przetarg na wykonanie zadanie odbędzie się w lipcu b.r.
 • ulica Klasztorna – wymiana nawierzchni zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków nie nastąpiła ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych.

W ramach środków własnych w II półroczu zostanie opracowane

studium wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty celem

ubiegania się o środki unijne.

 • nie wydatkowano środków w wysokości 50 000 zł na zakup równiarki

- dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie planu 2,4%

 • przetarg na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę studium - rozstrzygniecie przetargu nastąpi 25 lipca b.r
 • opracowanie planu rewitalizacji obszarów miejskich dla miasta Wyszogród i odnowy wsi Rębowo - trwają prace nad komunalizacją mienia gromadzkiego w obrębie wsi Rębowo.

- dział 750 – Administracja publiczna - brak wykonania planu

 • zakup komputerów – nastąpi w m-cu lipcu b.r.
 • opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku UGiM – wykonanie zadanie zostało wstrzymane ze względu na niewyjaśnioną sprawę własności budynku Urzędu.

 

 

 

 

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- brak wykonania planu

 • oczyszczalnia ścieków w Wyszogrodzie – do 10 lipca winna być ukończona dokumentacja techniczna na remont połączony z modernizacją obiektu – zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie remontu.
 • aktualizacja dokumentacji technicznej kanalizacji Stare Miasto

- zadanie przeniesiono do realizacji w II półroczu 2007 r. po

rozpoczęciu remontu Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Wydatki budżetu wykonane w wysokości powyżej 50 % to głównie wydatki w działach:

- dział 750 Administracja publiczna –

 • Promocja Gminy – wykonanie wydatków 84,9 % w związku z organizacją XXVIII Dni Wisły
 • Gminne Centrum Informacji – pozostała działalność – wykonanie wydatków 64% w związku ze zwrotem wynagrodzenia z Urzędu Pracy za pracownika , który następuje w późniejszym okresie

- dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie wydatków 57%

- związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli naliczanych z góry,

z wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- wykonanie wydatków 69 % w związku z wypłatą nagrody

jubileuszowej

 

 

Stan środków pieniężnych na kontach Gminy i Miasta na

dzień 30.06.2007 r. wynosi:

 • rachunek bankowy dochodów 898 204,87 zł
 • rachunek bankowy wydatków UGiM 60 791,69 zł
 • rachunek bankowy wydatków Oświaty 42 104,46 zł
 • rachunek bankowy wydatków MGOPS 42 599,25 zł
 • rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych 301 946,35 zł
 • rachunek depozytowy 11 641,16 zł
 • rachunek bankowy funduszu ochrony środowiska 45 348,17 zł
 • rachunek bankowy wyodrębniony 15 000,00 zł

/Klub Integracji Społecznej/

INFORMACJA

z realizacji planu inwestycji za I półrocze 2007 rok.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Z planowanej kwoty 291 000 zł wydatkowano 76 308 zł tj. 26,4 %

- SUW w Kobylnikach – z planowanej kwoty 139 000 zł wydatkowano

kwotę 12 904 zł tj. 9,3% na przyłączenie stacji do stałego zasilenia zewnętrznego energii elektrycznej, opracowanie operatu wodno prawnego na pobór wody i montaż systemu alarmowego przez Agencję Ochrony „ARGUS”

Trwają prace przygotowawcze do podłączenie istniejących sieci wodociągowych do nowej Stacji Uzdatniania Wody – na powyższe zadanie zostały przyznane środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000 zł

- wodociąg wsi Ciućkowo III etap, Wilczkowi II etap– z zaplanowanej kwoty 82 000 zł wydatkowano 3 782 zł na mapy ds. projektowych oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na dwa odcinki wodociągu z 12 podłączeniami – około 3 km.

Pozostałe wydatkowanie w II półroczu b.r.- wodociąg ul. Rybaki plan 70 000 zł wydatkowanie 59 622 złZadanie zakończono rzeczowo i rozliczono.

Dział 600 Transport i łącznośćZ planowanej kwoty wydatków 430 000 zł wydatkowano kwotę 6 290 zł co stanowi 5,4 %.W ramach w/w kwoty:

 • wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej we wsi Rębowo - Wiązówka o dł. 970 mb

zaplanowano kwotę 280 000 zł wydatkowano 6 290 zł na mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.

Uzyskano dofinansowanie na złożony wniosek – 80 000 zł od Marszałka

Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych. Przyznana kwota zostanie przekazana

po podpisaniu umowy oraz po zrealizowaniu zadania i po odebraniu go

przez Komisję z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

Przetarg na w/w zadanie odbędzie się w lipcu 2006r.

Wydatki będą realizowane w II półroczu.

 

- ulica Klasztorna - zaplanowano kwotę 100 000 zł na położenie nakładki asfaltowej. Zakres robót polegający na wymianie nawierzchni z kostki kamiennej zgodnie z uzgodnieniami konserwatora zabytków nie został zrealizowany z uwagi na brak środków finansowych spowodowanych wzrostem cen materiałów budowlanych i usług.

W ramach środków własnych w II półroczu zostanie opracowane studium wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty celem ubiegania się o środki unijne. Zadania będzie realizowane z chwilą uruchomienia odpowiedniego programu

unijnego.- zaplanowano kwotę 50 000 zł na zakup równiarkiDział 710 Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 200 000 zł wydatkowano 4 770 zł tj. 2,4 %.

 • zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Plan 150 000 zł wykonanie 4 770 złW/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o

warunkach zabudowy dla terenu miasta i wsi.

Ogłoszony został przetarg na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę studium.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 25 lipca.

 • opracowanie planu rewitalizacji obszarów miejskich dla Miasta Wyszogród i odnowy wsi Rębowo - zaplanowano kwotę 50 000 zł

Zakończono prace nad opracowaniem planu rewitalizacji Miasta Wyszogród w celu przygotowań formalnych do pozyskania środków na modernizację i przebudowę starej części Miasta Wyszogród. Trwają prace nad komunalizacją mienia gromadzkiego w obrębie wsi Rębowo.

Wydatki nastąpią w II półroczu b.r.

Dział 750 Administracja publiczna

- wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 60 000 zł, wydatki w I półroczu

nie wystąpiły.

w tym:- na opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku

Urzędu Gminy i Miasta zaplanowano kwotę 40 000 zł - na zakup 3-ech zestawów komputerowych zaplanowano kwotę 20 000 zł.

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu b.r.Dział 852 Pomoc społeczna

- wydatki inwestycyjne –

Plan 92 960 zł wykonanie kwotę 92 898 zł

– zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowany

ze środków PFRON – 89 360 zł

Koszt całkowity zakupionego samochodu wyniósł 119 360 zł

  • środki PFRON – 89 360
  • środki samorządowe - 30 000 zł

- zakup zestawu komputerowego dla MGOPS – 3 538 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki inwestycyjne –planowana kwota 112 500 zł

wydatki będą realizowane w II półroczu b.r.

w tym:

 • oczyszczalnia ścieków w Wyszogrodzie

Zaplanowano kwotę 82 500 zł /z tego kwota 32 500 zł pochodzi z częściowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW/.

W chwili obecnej trwa uaktualnienie dokumentacji technicznej na remont połączony z modernizacją obiektu.

Remont polegać będzie na:

 • zwiększeniu skuteczności natleniania ścieków
 • zmniejszeniu energochłonności procesu oczyszczania
 • wymianie zużytych elementów technologicznych oczyszczalni

Do 10 lipca dokumentacja winna być zakończona. Po dokonanym zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie remontu.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

 • aktualizacja dokumentacji technicznej kanalizacji Stare Miasto

Zaplanowano kwotę 30 000 zł.

Zadanie przeniesiono do realizacji w II półroczu 2007 r. po rozpoczęciu remontu Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Ogółem na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 1 186 460 wydatkowano 180 266 zł tj. 15,2% w stosunku do planowanych

wydatków ogółem.

Wyjaśnienia przyczyn niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych są podane przy poszczególnych zadaniach.

 

 

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2007 roku.

 

 

Przychody w I półroczu 2007 roku z tytułu kredytów i pożyczek nie wystąpiły.

 

Rozchody w I półroczu 2007 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 908 690 zł

kredyty pożyczki

PKO - 88 000 zł WFOŚiGW - 27 500 zł

BOŚ - 60 000 zł WFOŚiGW - 137 500 zł

NBS - 8 230 zł WFOŚiGW - 20 000 zł

WFOŚiGW - 12 380 zł

------------------ BGK - 555 080 zł

156 230 zł -----------------------

752 460 zł

- z kwoty przypadającej do spłaty w 2007 roku w wysokości 1 037 812 zł /bez odsetek/ spłacono kwotę 908 690 zł.

 

Informacja

z wykonania wydatków z przyznanych dotacji na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2007 roku

 

010 – 01095 plan 80 579 zł wykonanie 80 578 zł

- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -

750 – 75011 plan 63 924 zł wykonanie 34 349 zł środki przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC

751 - 75101 plan 984 zł wykonanie 246 zł

wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców

751 – 75109 plan 4 190 zł wykonanie 3 246 zł

wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów uzupełniających

do rady gminy,

754 – 75414 plan 500 zł wykonanie 0 zł

obrona cywilna - wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2007

Dział 852

852 - 85212 - plan 1 682 000 zł wykonanie 810 255 zł

wypłaty świadczeń rodzinnych, składki emerytalne i rentowe,

wynagrodzenie dla pracowników,

852 – 85213 plan 16 600 zł wykonanie 8 996 zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne,

852 – 85214 plan 165 000 zł wykonanie 83 057 zł

zasiłki stałe i okresowe

852 - 85278 plan 13 420 zł wykonanie 13 420 zł

zasiłki z tyt. klęsk żywiołowych-suszowe.

------------------- ---------------------

2 027 197 zł 1 034 147 zł

 

 

Informacja

 

z realizacji planu przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej osiągnął w I półroczu 2007 r. :

Plan 1 257 000 zł

- przychody w wysokości - 513 463 zł

- koszty w wysokości - 486 125 zł

 

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 204 528 zł.

Zobowiązania wg. tytułów dłużnych w Zakładzie nie wystąpiły.

 

 

Informacja

z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2007 r.

 

Z zaplanowanej kwoty 52 500 zł wydatkowano kwotę 21 670 zł

W tym:

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii - zaplanowano kwotę 2000 zł

– realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r.

 

Rozdział 85154 plan 50 500 zł wykonanie 21 670 zł

- świetlica socjoterapeutyczna na :

 • wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy - 9 875 zł
 • wydatki rzeczowe - 11 795 zł

/energia, wynagrodzenie psychologa, diety członków komisji P.działania alkoholizmowi , badania psychologiczne uzależnionych, delegacje, ubezpieczenie klubu, środki czystości, słodycze i nagrody dla dzieci występujące na Dni Wisły, turniej szachowy, zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka.

 

 

Informacja

Z realizacji wykonania planu finansowego

Samorządowej Instytucji Kultury

za I półrocze 2007r.

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2007r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 71 084 zł

- zakup nowych pozycji literatury 669 książek głównie literatury pięknej

- 7 776 zł

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, środków czystości, materiałów kancelaryjnych oraz artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć plastycznych, konkursów - 1 627 zł

- zakup opału - 1 228 zł

- zakup energii - 1 013 zł

- opłata za monitoring , prenumeratę czasopism,

publikację w prasie, imprezy rozrywkowe dla dzieci - 4 182 zł

- rozmowy telefoniczne, Internet - 695 zł

- ubezpieczenie majątkowe - 114 zł

- podróże służbowe - 141 zł

-------------------------

87 860 zł

Z zaplanowanej dotacji 195 300 zł przekazano na konto Biblioteki kwotę

70 000 zł

Różnica między przekazaną dotacją a wydatkami w wysokości 17 860 zł została wydatkowana z pozostałości środków na rachunku bankowym z roku ubiegłego.

Saldo na rachunku bankowym na koniec 2006 roku – 20 093,35 zł.

 

Należności i zobowiązania w I półroczu nie wystąpiły.

Do końca czerwca 2007 roku zarejestrowano w bibliotece Wyszogród i Rębowo 915 czytelników, którzy wypożyczyli 12 234 książki i 1 467 czasopism.

Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową.

W I półroczu 2007 roku zorganizowano:

- 6 lekcji bibliotecznych z udziałem 114 osób

- 3 spotkania z bajka z udziałem 54 osób

- 13 spotkań kółek zainteresowań z udziałem 84 osób

- 5 projekcji filmów i bajek na video z udziałem 23 dzieci

- 39 spotkań na których odbywały się gry i zabawy umysłowe z udziałem

195 dzieci

- 9 zajęć plastycznych z udziałem 198 dzieci

- 5 wystaw o tematyce z zakresu rocznic i jubileuszy literackich.

W ramach „Ferie w mieście” oraz z okazji „Dnia Dziecka” Biblioteka zorganizowała występy aktorów teatrzyków dziecięcych z takimi przedstawieniami jak „Kozucha Kłamczucha” i „Jaś i Małgosia”.

Pracownicy Biblioteki byli również głównymi koordynatorami XXVIII Dni Wisły.

 

 

Informacja

z realizacji dotacji celowej na zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszeń za I półrocze 2007 r..

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Z planowanej dotacji w wysokości 75 600 zł wydatkowano kwotę 29 100 zł

na:

- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej - 23 900 zł- zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych - 1 200 złmemoriał J.Grzegorzewskiego - zorganizowanie rozgrywek w siatkówce o puchar Burmistrza - 1 000 zł

- zorganizowanie rozgrywek w tenisie stołowym - 2 000 zł

 

 

 

Informacja

z realizacji planu finansowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 rok

Fundusz ochrony środowiska – założono plan 15 000 zł

Saldo rachunku bankowego na początku roku – 24 330,17 zł

 

Wpływy – 25 665 zł

w tym:

- wpłaty z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ – 8 341 zł

- opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę - 17 324 zł

 

 

Wydatki - 4 647 zł

- za opróżnianie pojemników oraz utylizację odpadów.

 

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2007r. – 45 348 zł

 

 

 

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 30.06.2007 rok

 

Stan zadłużenia na 30.06.2007 rok wynosi - 1 417 860 zł

z tytułów:

- kredytów –  1 122 367 597 zł

PKO – pozostało do spłaty - 792 000 zł

Zaciągnięto kredyt w 2006 roku w wysokości 880 000 zł na pokrycie założonego deficytu – okres spłaty 31.03.2007 do 31.12.2011.

 

BOŚ - pozostało do spłaty - 150 000 zł

Zaciągnięto kredyt w 2002 w wysokości 600 000 zł na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych - okres spłaty 20.10.2003 do 21.07.2008

BGK - pozostało do spłaty - 180 367 zł

Zaciągnięto kredyt w 2006 w wysokości 180 367 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach - okres spłaty 05.09.2007 do 07.12.2009

 

 

- pożyczek – 295 493 zł

 

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 120 000 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2004 w wysokości 200 000 zł na budowę sieci wodociągowej w 6 miejscowościach

- okres spłaty 30.11.2005 do 31.05.2010

Pożyczka nieumarzalna

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 74 280 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2006 w wysokości 92 852 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach

- okres spłaty 30.11.2006 do 31.05.2010

Pożyczka nieumarzalna

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 101 213 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2006 w wysokości 101 213 zł na wodociągowanie wsi Drwały

- okres spłaty 30.11.2007 do 31.03.2008.

 

 

 

 

Informacja z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

za I półrocze 2007r.

 

 

  • wpłaty z tytułu wydanych dowodów osobistych

plan 19 927 zł wykonanie 12 510 zł

Dochody Gminy tj. 5 % wpłat za wydane dowody osobiste

wyniosły 626 zł.

 

 

 

  • zwrot ściągniętych przez komornika od dłużników zaliczek alimentacyjnych w kwocie 894,64 zł z tego :

50 % - 447,33 zł należność dla budżetu państwa

50% - 447,31 zł należność dla budżetu Gminy

 

 

 

 

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatkówbudżetu Gminy za I półrocze 2007 r.

Dochody

Dział

Roz-

dział

§

Treść

Plan

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

6

7

Ogółem dochody

12 291 118,00

7 134 920,86

58,0

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 195 016,00

1 072 173,77

89,7

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 107 821,00

991 596,13

89,5

6290

Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

-

2 550,00

-

6298

Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –finans.progr.i projekt.ze środków funduszy strukt.

904 415,00

904 247,22

99,9

6300

Wpływy z tytułu pomocy finans.udzielanej między j.s.t na dofinans.własnych zadań inwest.i zakupów inwest.

70 000,00

70 000,00

100,0

6339

Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację inwest.i zakupów inwest.własnych gmin. Współfinans.progr.i projekt.ze środków funduszy strukt.

133 406,00

14 798,91

11,1

01095

Pozostała działalność

87 195,00

80 577,64

92,4

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składnik majątk.j.st oraz inn.umów o podobn.charakt.

6 616,00

-

-

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

80 579,00

80 577,64

99,9

700

Gospodarka mieszkaniowa

72 000,00

30 939,80

43,0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

72 000,00

30 939,80

43,0

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytkowanie wieczyste nieruchomości

15 000,00

15 747,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych j.s.t oraz inn.umów o podobn.charakt

7 000,00

3 395,90

48,5

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fiz.w prawo własności

-

4 899,00

-

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

50 000,00

6 822,60

13,6

0920

Pozostałe odsetki

-

75,30

-

750

Administracja publiczna

102 920,00

43 782,94

42,5

75011

Urzędy Wojewódzkie

64 920,00

35 044,52

53,9

2010

Dotacja celowa otrzym.z budż.państ. na realiz.zadań bieżąc.z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zlec. gminom ustawami

63 924,00

34 419,00

53,8

2360

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej-5% od wpływów za wydane dowody osobiste

996,00

625,52

62,8

75023

Urzędy Gmin

35 000,00

5 738,42

16,4

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majatk j.s.t– wpływy z czynszów

35 000,00

5 290,00

16,2

0830

Wpływy z usług

-

336,06

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

-

112,36

-

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3 000,00

3 000,00

100

2700

Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

3 000,00

3 000,00

100

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 174,00

4 682,00

90,5

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

984,00

492,00

50,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządow. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami

984,00

492,00

50,0

75109

Wybory do rad gmin,rad powiat. i sejmików wojew,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie

4 190,00

4 190,00

100,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządow. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami

4 190,00

4 190,00

100,0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

500,00

500,00

100,0

75414

Obrona cywilna

500,00

500,00

100,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rzadow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami

500,00

500,00

100,0

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem

3 297 417,00

1 698 377,28

51,5

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

15 000,00

4 871,30

32,4

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej

15 000,00

4 871,30

32,4

75615

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawn.i innych jedn.organiz.

1 143 500,00

563 733,73

49,3

0310

Podatek od nieruchomości

1 100 000,00

530 351,62

48,3

0320

Podatek rolny

30 000,00

15 308,00

51,0

0330

Podatek leśny

9 000,00

4 725,00

52,5

0340

Podatek od śr. transportowych

3 500,00

-

-

0500

Podatek od czynności cywilno prawnych

1 000,00

13 115,71

13,1

0910

Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat

-

233,40

-

75616

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokaln. od osób fizycznych

812 000,00

447 771,73

55,1

0310

Podatek od nieruchomości

270 000,00

184 053,47

68,1

0320

Podatek rolny

380 000,00

191 333,27

50,3

0340

Podatek od środk. transport.

30 000,00

14 369,75

47,8

0360

Podatek od spadk. i darowizn

2 000,00

3 415,00

170

0430

Wpływy z opłaty targowej

60 000,00

9 750,00

16,2

0450

Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe

5 000,00

2 100,00

42,0

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

65 000,00

41 319,67

63,5

0910

Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatk. i opłat

-

1 430,57

-

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw

72 500,00

67 979,90

93,8

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

20 000,00

11 957,20

59,8

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

52 500,00

56 022,70

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 254 417,00

614 020,62

49,0

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 244 417,00

605 647,00

48,7

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

10 000,00

8 373,62

83,7

758

Różne rozliczenia

5 185 380,00

3 002 032,00

57,9

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

3 547 623,00

2 183 152,00

61,5

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 547 623,00

2 183 152,00

61,5

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1 637 757,00

818 880,00

50,0

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 637 757,00

818 880,00

50,0

801

Oświata i wychowanie

153 278,00

79 164,76

51,6

80101

Szkoły podstawowe

50 000,00

33 385,60

66,7

0690

Wpływy z różnych opłat

-

82,00

-

0830

Wpływy z usług

50 000,00

33 303,60

64,8

80104

Przedszkola

49 500,00

32 050,05

64,7

0830

Wpływy z usług

44 500,00

27 050,05

60,7

2700

Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

5 000,00

5 000,00

100,0

80120

Licea Ogólnokształcące

53 778,00

13 729,11

25,5

6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwest.i zakupy inwest. realizowane na podst.porozum.między j.s.t

53 778,00

13 729,11

25,5

852

Pomoc społeczna

2 155 270,00

1 134 954,31

52,7

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego

1 682 000,00

852 864,31

50,7

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 682 000,00

852 417,00

50,7

2360

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

-

447,31

-

85213

Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

16 600,00

9 400,00

56,6

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

16 600,00

9 400,00

56,6

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

226 000,00

118 400,00

52,4

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

165 000,00

83 400,00

50,5

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin

61 000,00

35 000,00

57,4

85219

Ośrodki pomocy społecznej

153 750,00

83 870,00

54,5

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin

153 750,00

83 870,00

54,5

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

13 420,00

13 420,00

100,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

13 420,00

13 420,00

100,0

85295

Pozostała działalność

63 500,00

57 000,00

89,7

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami administracji rządowej

15 000,00

15 000,00

100,0

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

48 500,00

42 000,00

86,6

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

49 163,00

49 163,00

100,0

85415

Pomoc materialna dla uczniów

49 163,00

49 163,00

100,0

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc.gmin

49 163,00

49 163,00

100,0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

15 000,00

-

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

-

15 000,00

-

2700

Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

-

15 000,00

-

926

Kultura fizyczna i sport

75 000,00

4 151,00

5,5

92601

Obiekty sportowe

75 000,00

4 151,00

5,5

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składnik majątk.oraz inn.umów o podobn.charakt.

75 000,00

4 151,00

5,5

Ogółem

12 291 118,00

7 134 920,86

58,0

WYDATKI

Dz.

Rozd.

§

Treść

     
     

Ogółem wydatki

11 405 666,00

5 511 209,02

48,3

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

380 579,00

161 375,93

42,4

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

292 000,00

76 791,29

26,2

4309

Zakup usług pozostałych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych

1 000,00

483,42

48,3

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

291 000,00

76 307,87

26,2

01030

 

Izby rolnicze

8 000,00

4 007,00

50,0

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanego wpływu z podatku rolnego

8 000,00

4 007,00

50,0

01095

 

Pozostała działalność

80 579,00

80 577,64

99,9

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

1 580,00

1 579,95

99,9

4430

Różne opłaty i składki

78 999,00

78 997,69

99,9

600

   

Transport i łączność

523 700,00

27 971,75

5,3

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

523 700,00

27 971,75

5,3

4270

Zakup usług remontowych

61 100,00

1 220,00

2,0

4300

Zakup usług pozostałych

32 000,00

20 240,62

63,2

 

4430

Różne opłaty i składki

600,00

221,60

36,9

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

380 000,00

6 289,53

1,7

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

-

-

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

38 000,00

13 639,35

35,9

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

38 000,00

13 639,35

35,9

 

4300

Zakup usług pozostałych

38 000,00

13 639,35

35,9

710

   

Działalność usługowa

200 000,00

4 770,20

2,4

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

150 000,00

4 770,20

3,2

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150 000,00

4 770,20

3,2

71095

 

Pozostała działalność

50 000,00

-

-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

-

-

750

   

Administracja publiczna

1 769 383,00

862 737,03

48,8

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

139 436,00

96 216,48

69,0

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

110 440,00

75 727,07

68,6

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 630,00

7 291,85

95,6

4110

Składki na ub. społeczne

16 420,00

10 220,84

62,2

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 340,00

1 470,76

62,8

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

996,00

299,06

30,0

4440

Odpisy na zakł. fund.świadcz.socjal.

1 610,00

1 206,90

74,9

75022

 

Rady Gmin

65 000,00

28 997,03

44,6

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

56 000,00

25 300,00

45,2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

886,03

17,7

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

2 811,00

70,3

75023

 

Urzędy Gmin

1 451 049,00

654 102,18

45,1

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

959 440,00

394 558,58

41,1

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

59 120,00

59 054,68

99,9

4110

Składki na ub. społeczne

135 740,00

72 064,44

53,1

4120

Składki na Fundusz Pracy

20 620,00

10 632,93

51,6

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2 800,00

1 366,42

48,8

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

22 000,00

21 679,40

98,5

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28 367,00

17 853,18

62,9

4260

Zakup energii

15 000,00

4 025,31

26,8

4270

Zakup usług remontowych

17 000,00

2 493,62

14,7

4300

Zakup usług pozostałych

33 000,00

26 847,20

81,4

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 000,00

1 219,58

40,6

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4 132,00

1 477,00

35,7

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

20 000,00

6 533,94

32,6

4410

Podróże służbowe krajowe

22 850,00

8 350,73

36,5

4430

Różne opłaty i składki

11 000,00

7 216,74

65,6

4440

Odpisy na zakł. fund. świadcz. socjalnych

12 880,00

9 655,20

74,9

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

100,00

28,82

28,8

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

8 000,00

3 115,00

38,9

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

8 000,00

1 628,95

20,4

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

8 000,00

4 300,46

53,7

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

-

-

6060

Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych

20 000,00

-

-

 

75075

 

Promocja jedn.samorz.terytor.

50 228,00

42 649,93

84,9

4110

Składki na ubezpiecz. społeczn.

1 032,00

584,46

56,6

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

6 000,00

3 400,00

56,6

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

2 172,01

72,4

4270

Zakup usług remontowych

4 300,00

4 300,00

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

35 896,00

32 193,46

89,7

75095

 

Pozostała działalność

63 670,00

40 771,41

64,0

 

4010

Wynagr.osobowe pracowników

39 650,00

27 679,62

69,8

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 740,00

2 689,77

98,2

4110

Składki na ubezpiecz. społeczn.

8 000,00

5 329,77

66,6

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 360,00

708,65

52,1

4210

Zakup materiał. i wyposażenia

1 500,00

770,35

51,4

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

151,26

10,1

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 200,00

1 676,28

52,4

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000,00

305,08

15,2

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

61,60

20,5

4430

Różne opłaty i składki

500,00

319,82

63,9

4440

Odpisy na zakł.fund.świadcz.socjaln.

1 420,00

1 056,03

74,4

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

500,00

-

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 000,00

23,18

2,3

751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 174,00

3 492,30

67,5

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

984,00

246,00

25,0

 

4300

Zakup usług pozostałych

984,00

246, 00

25,0

75109

 

Wybory do rad gmin,rad powiat. i sejmików wojew,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie

4 190,00

3 246,30

77,5

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 860,00

2 460,00

86,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

694,00

284,52

41,0

4300

Zakup usług pozostałych

586,00

485,78

82,9

4410

Podróże służbowe krajowe

50,00

16,00

32,0

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

121 566,00

69 192,21

56,9

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

121 066,00

69 192,21

57,2

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

12 160,00

10 478,40

86,2

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 783,00

11 591,20

46,8

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 686,00

1 685,04

99,9

4110

Składki na ub. społeczne

3 700,00

2 265,92

61,2

4120

Składki na F.Pracy

527,00

325,26

61,7

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 000,00

24 409,60

90,4

4260

Zakup energii

9 000,00

5 019,32

55,8

4270

Zakup usług remontowych

19 700,00

2 207,80

11,2

4300

Zakup usług pozostałych

11 100,00

2 950,49

26,6

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000,00

976,23

48,8

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

83,50

4,2

4430

Różne opłaty i składki

6 600,00

6 596,00

99,9

4440

Odpisy na zakł.fund.świadcz.socjaln.

810,00

603,45

74,5

75414

 

Obrona cywilna

500,00

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

-

-

756

   

Dochody od osób prawn.,od osób fizyczn. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

25 000,00

10 568,00

42,3

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i nie- podatkowych należności budżetowych

25 000,00

10 568,00

42,3

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

25 000,00

10 568,00

42,3

757

   

Obsługa długu publicznego

112 000,00

31 819,63

28,4

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

100 000,00

31 819,63

31,8

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek

100 000,00

31 819,63

31,8

75704

 

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytor.

12 000,00

-

-

 

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

12 000,00

-

-

758

   

Różne rozliczenia

4 774,00

-

-

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

4 774,00

-

-

 

4810

Rezerwy

4 774,00

-

-

801

   

Oświata i wychowanie

4 326 505,00

2 467 690,50

57,0

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 383 360,00

1 387 951,62

58,2

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

107 800,00

52 664,52

48,8

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 544 301,00

847 112,71

54,8

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

114 556,00

110 617,60

96,5

4110

Składki na ub. społeczne

313 652,00

174 995,66

55,8

4120

Składki na F.Pracy

42 830,00

23 840,98

55,6

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

43 100,00

24 859,61

57,7

4220

Zakup środków żywności

40 000,00

30 711,21

76,8

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

1 200,00

383,59

31,9

4260

Zakup energii

24 500,00

16 495,96

67,3

4270

Zakup usług remontowych

2 900,00

500,00

17,2

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

8 553,68

85,5

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 500,00

850,02

24,3

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4 000,00

1 617,28

40,4

4410

Podróże służbowe krajowe

2 700,00

1 480,77

54,8

4430

Różne opłaty i składki

1 800,00

1 361,91

75,6

4440

Odpisy na zakł.fund. świadcz.socjalnych

119 621,00

89 362,99

74,7

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

900,00

550,00

61,0

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 800,00

694,13

24,8

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3 200,00

1 299,00

40,6

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

115 470,00

62 207,07

53,9

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

6 702,00

3 362,82

50,2

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

79 512,00

40 122,99

50,5

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 320,00

5 653,82

89,5

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

15 410,00

8 033,45

52,1

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 192,00

1 144,98

52,2

4440

Odpisy na zakł. fund.świadcz.socjaln.

5 334,00

3 889,01

72,9

80104

 

Przedszkola

427 586,00

213 424,55

49,9

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

11 135,00

5 631,48

50,6

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

239 060,00

113 585,03

47,5

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18 910,00

15 939,45

84,3

4110

Składki na ub. społeczne

46 071,00

22 678,37

49,2

4120

Składki na F.Pracy

6 563,00

3 202,46

48,7

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

2 200,00

1 200,00

54,5

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 630,00

11 218,30

54,4

4220

Zakup środków żywności

31 920,00

19 450,66

60,9

4240

Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek

1 000,00

57,87

5,7

4260

Zakup energii

10 000,00

3 965,52

39,6

4270

Zakup usług remontowych

12 000,00

1 661,21

13,8

4300

Zakup usług pozostałych

5 200,00

2 204,29

42,4

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 200,00

294,45

24,5

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000,00

372,48

18,6

4410

Podróże służbowe krajowe

600,00

83,10

13,8

4430

Różne opłaty i składki

600,00

349,64

58,3

4440

Odpisy na zakł.fund.świadcz.socjalnych

16 497,00

11 440,74

69,3

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 000,00

-

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 000,00

89,50

8,9

80110

 

Gimnazja

1 148 739,00

670 191,47

58,3

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

63 802,00

31 705,32

49,7

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

764 447,00

419 899,72

54,9

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

57 590,00

57 587,95

99,9

4110

Składki na ub. społeczne

159 400,00

89 664,13

56,2

4120

Składki na F.Pracy

21 750,00

12 217,94

56,2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

2 471,70

82,4

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

1 000,00

-

-

4260

Zakup energii

6 000,00

3 052,26

50,9

4300

Zakup usług pozostałych

12 000,00

11 016,08

91,8

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 500,00

556,16

37,0

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000,00

619,79

31,0

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500,00

948,85

63,3

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

859,97

86,0

4440

Odpis na zakł.fund.świadcz.socjalnych

50 750,00

38 061,43

75,0

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

580,00

58,0

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

700,00

206,92

29,5

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 300,00

743,25

57,2

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

160 000,00

82 186,02

51,4

4300

Zakup usług pozostałych

160 000,00

82 186,02

51,4

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

13 025,00

1 047,20

8,0

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 025,00

1 000,00

9,1

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

47,20

2,4

80195

 

Pozostała działalność

78 325,00

50 682,57

64,7

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia /olej/

75 778,00

48 404,47

63,9

4300

Zakup usług pozostałych

2 200,00

1 978,10

89,9

   

4430

Różne opłaty i składki

347,00

300,00

86,4

851

   

Ochrona zdrowia

74 100,00

30 303,29

40,9

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

2 000,00

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

-

-

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

50 500,00

21 670,07

42,9

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 142,00

8 463,54

59,8

4110

Składki na ub. społeczne

2 440,00

1 411,34

57,8

4120

Składki na F.Pracy

50,00

-

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

1 112,07

74,1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 600,00

3 202,22

42,1

4260

Zakup energii

6 000,00

2 220,97

37,0

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

15 200,00

4 067,83

26,8

4410

Podróże służbowe krajowe

1 360,00

452,10

33,2

4430

Rożne opłaty i składki

768,00

300,00

39,0

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

440,00

440,00

100,0

85195

 

Pozostała działalność

21 600,00

8 633,22

39,9

 

4210

Zakup mater. i wyposażenia

10 000,00

2 481,29

24,8

4260

Zakup energii

2 000,00

1 351,93

67,5

4300

Zakup usług pozostałych

9 600,00

4 800,00

50,0

852

   

Pomoc społeczna

2 607 770,00

1 279 075,26

49,0

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

39 800,00

26 775,15

67,3

 

4330

Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t

39 800,00

26 775,15

67,3

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ub.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 682 200,00

810 454,71

48,2

 

3110

Świadczenia społeczne

1 622 540,00

776 562,90

47,8

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 078,00

14 406,00

68,3

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 020,00

1 971,32

97,6

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

13 297,00

8 203,86

61,7

4120

Składki na Fundusz Pracy

770,00

401,23

52,1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 700,00

1 396,70

29,7

4260

Zakup energii

2 000,00

243,42

12,2

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

4 424,57

55,3

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000,00

167,55

16,7

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000,00

666,73

33,3

4410

Podróże służbowe krajowe

485,00

-

-

4440

Odpisy na zakł.fund.świadcz.socjaln.

1 810,00

1 206,90

66,7

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 000,00

179,93

18,0

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 500,00

623,60

41,6

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

16 600,00

8 996,19

54,2

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

16 600,00

8 996,19

54,2

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe

305 000,00

116 783,92

38,2

3110

Świadczenia społeczne

300 000,00

113 773,85

37,9

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

3 010,07

60,2

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

90 000,00

35 119,40

39,0

 

3110

Świadczenia społeczne

90 000,00

35 119,40

39,0

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

308 250,00

184 207,74

59,8

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

153 315,00

59 213,53

38,6

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 088,00

9 889,03

98,0

4110

Składki na ub. społeczne

25 230,00

11 670,51

46,3

4120

Składki na F. Pracy

4 307,00

1 664,55

38,6

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00

2 450,66

40,8

4260

Zakup energii

3 000,00

484,85

16,2

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

2 750,13

68,7

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000,00

111,27

11,1

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 600,00

589,21

36,8

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

72,20

14,4

4430

Różne opłaty i składki

400,00

-

-

4440

Odpis na zakł.fund.świadcz.socjaln.

3 850,00

2 413,80

62,7

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 000,00

-

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 000,00

-

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.

92 960,00

92 898,00

99,9

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

18 420,00

13 420,00

72,9

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między j.s.t

5 000,00

-

-

3110

Świadczenia społeczne

13 420,00

13 420,00

100,0

85295

 

Pozostała działalność

147 500,00

83 318,15

56,5

3110

Świadczenia społeczne

122 500,00

75 194,58

61,4

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 000,00

3 445,57

28,7

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

195,00

6,5

4430

Różne opłaty i składki

4 500,00

4 483,00

99,6

   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

500,00

-

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 000,00

-

-

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

97 275,00

67 130,68

69,0

 

85401

 

Świetlice szkolne

47 794,00

31 174,68

65,2

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3 125,00

1 659,00

53,1

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32 094,00

20 178,91

62,9

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 824,00

2 754,46

97,5

4110

Składki na ub. społeczne

6 844,00

4 424,18

64,6

4120

Składki na F.Pracy

932,00

602,52

64,6

4440

Odpis na zakł.fund.świadcz.socjaln.

1 975,00

1 555,61

78,8

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

49 163,00

35 956,00

73,1

 

3240

Stypendia dla uczniów

49 163,00

35 956,00

73,1

85446

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

318,00

-

-

 

4300

Zakup usług pozostałych

318,00

-

-

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

577 500,00

230 678,77

39,9

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

112 500,00

-

-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

112 500,00

-

-

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

265 000,00

149 683,23

56,5

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 500,00

3 500,00

100,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

44 100,00

42 377,58

96,1

4270

Zakup usług remontowych

54 400,00

20 154,60

37,0

4300

Zakup usług pozostałych

163 000,00

83 651,05

51,3

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

19 000,00

7 550,60

39,7

 

4300

Zakup usług pozostałych

19 000,00

7 550,60

39,7

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

158 000,00

72 964,65

46,2

 

4260

Zakup energii

123 000,00

70 841,54

57,6

4300

Zakup usług pozostałych

35 000,00

2 123,11

6,1

90095

 

Pozostała działalność

23 000,00

480,29

2,1

 

4100

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

9 600,00

-

-

4260

Zakup energii

400,00

194,29

48,6

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

286,00

2,2

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

195 300,00

70 000,00

35,8

 

92116

 

Biblioteki

195 300,00

70 000,00

35,8

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

195 300,00

70 000,00

35,8

926

   

Kultura fizyczna i sport

347 040,00

180 764,12

52,1

92601

 

Obiekty sportowe

266 440,00

147 359,09

55,3

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

88 120,00

53 426,40

60,6

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 100,00

5 304,34

86,9

4110

Składki na ub. społeczne

17 830,00

10 135,56

56,8

4120

Składki na F. Pracy

2 230,00

1 438,86

64,5

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

94 900,00

49 252,19

51,9

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

20 000,00

1 732,40

8,7

4260

Zakup energii

14 000,00

9 280,62

66,3

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

976,00

48,8

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

7 710,15

96,4

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 000,00

1 221,89

61,1

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 500,00

677,30

45,1

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

594,08

29,7

4430

Różne opłaty i składki

3 100,00

2 465,00

79,5

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 160,00

2 715,52

85,9

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

500,00

59,78

11,9

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 000,00

369,00

36,9

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

80 600,00

33 405,03

41,4

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75 600,00

29 100,00

38,5

4260

Zakup energii

1 000,00

388,02

38,8

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

3 917,01

97,9

Ogółem

11 405 666,00

5 511 209,02

48,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-09-04 08:42:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-04 08:42:11
 • Liczba odsłon: 554
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672500]

przewiń do góry