Wyszogród, dn. 28.11.2017 r.

 

UGiM.271.24.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

I.     ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i aparatury medycznej wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach z terenu Gminy i Miasta Wyszogród.

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamówienie obejmuje swym zakresem zakup wraz z dostawą do Zamawiającego niżej wymienionego sprzętu oraz aparatury medycznej:

 

Lp.

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej

Ilość [szt.]

1.

Kozetka

3

2.

Stolik zabiegowy

3

3.

Szafka do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych

3

4.

Biurko

3

5.

Szafka kartoteczna

3

6.

Waga medyczne ze wzrostomierzem

3

7.

Parawan

3

8.

Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych

3

9.

Stetoskop

3

10.

Tablice Snellena do badania ostrości wzroku

3

11.

Tablice Inhihary do badania widzenia barwnego

3

12.

Tablice-siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników

3

13.

Środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów

3


 

 

3.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 22 grudnia 2017 roku.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

            Oferta powinna być:

            - złożona na formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

            - opatrzona pieczątką firmową;

            - posiadać datę sporządzenia;

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email;

            - podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.  Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl , poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród  lub osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4 do dnia 6 grudnia 2017r., do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do urzędu). Na kopercie należy umieścić zapis : Oferta na zakup sprzętu i aparatury medycznej wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach z terenu Gminy i Miasta Wyszogród. Nie otwierać przed dniem 6 grudnia 2017r. do godz. 10:00.

2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.

           

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub poczty tradycyjnej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP tutejszego urzędu.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela :

- Kinga Caban pod numerem telefonu 24 267 26 31, oraz adresem email: k.caban@wyszogrod.pl

 

 

                                                    

                                                                     Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród

Anna Kossakowska


zapytanie_ofertowe
zalacznik_nr_1 

                                                                                  Wyszogród, 08.12.2017 r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Zakup sprzętu i aparatury medycznej wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach z terenu Gminy i Miasta Wyszogród

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na - zakup sprzętu i aparatury medycznej wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach z terenu Gminy i Miasta Wyszogród wpłynęły 2 oferty.

 

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Cena (zł) zamówienia netto

Kwota podatku(zł)

Cena (zł) zamówienia brutto

1.

BIURO MEBLE Sp. z o.o.

ul. Szafera 2E lok 2.

78-400 Szczecinek

16 161,57

2 826,39

18 987,96

2.

Inco Medica

05-500 Piaseczno

ul. Pomorska 1b

21 278,10

2 694,72

23 972,82

 

Po analizie ofert  wniesionych w terminie tj. do  dnia 06.12.2017r. zleceniodawca stwierdził poprawność oferty pod względem formalno-prawnym.

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena  brał pod uwagę cenę za realizację przedmiotu zamówienia 100%. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

 

 

                                               

 

                                                   Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt.

                                                   Cena badanej oferty

 

     

 

Tabela oceny złożonych ofert

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: najniższa cena

100 pkt

RAZEM:

1

100 pkt

100 pkt

2

79,20

79,02 pkt

 

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

 

BIURO MEBLE Sp. z o.o.

ul. Szafera 2E lok 2.

78-400 Szczecinek

 

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 18 987,96 zł.

 

 

 

 

 

 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                Jan Boszko

           

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-12 03:03:30
  • Liczba odsłon: 639
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675013]

przewiń do góry