Wyszogród, dn. 27.03.2017 r.

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie kruszywa żwirowego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem na drogi na trenie Gminy i Miasta Wyszogród w ramach funduszu sołeckiego 2017 r.

 

Kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

 

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamówienie obejmuje swym zakresem dostawę kruszywa żwirowego o frakcji  od 0,16 do 0,31 mm z domieszką iłu i piasku .

wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem.

Bazowa ilość – 2 050 ton. Zamawiający informuję, że liczba ta jest szacunkowa i może ulec zwiększeniu ( w przypadku uzyskania ceny niższej od kwoty przeznaczonej do wykonania w/w usługi przez zamawiającego) lub zmniejszeniu ( w przypadku uzyskania ceny wyższej od kwoty przeznaczonej do wykonania w/w usługi przez zamawiającego).

Cena jednostkowa musi obejmować koszt zakupu 1 tony kruszywa żwirowego z transportem, wbudowaniem i zagęszczeniem w miejsca wskazane przez zamawiającego.

 

Remonty dróg takim typem materiału przewidziane są w następujących sołectwach::


- Gródkówko;

- Drwały;

- Ciućkowo;

- Pruszczyn;

- Starzyno;

- Słomin;

- Rębowo;

- Wiązówka;

- Chmielewo;

- Bolino.

 


 

3.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Prace polegające na remontach bieżących  dróg będą wykonywane sukcesywnie w okresie od 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r. Terminy, miejsca oraz długości odcinków dróg przeznaczonych do remontu wskaże Zamawiający.

 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

            Oferta powinna być przygotowana na Załączniku nr 1:

            - opatrzona pieczątką firmową;

            - posiadać datę sporządzenia;

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email;

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 0-450 Wyszogród,

2.    Oferty można składać do dnia 7 kwietnia 2017r., do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do urzędu),

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena

           

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz informacji zamieszczonej na stronie internetowej urzędu.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela :

- Artur Kaźmierczak pod numerem telefonu 24 267 26 15, kom. 512 050 993 oraz adresem email:       a.kazmierczak@wyszogrod.pl

 

 

                                                     

                                                 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                               Jan Boszko

zapytanie_ofertowe
oferta_-_zalacznik_nr_1
Wyszogród, 11 kwiecień 2017 r. 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy:  Dostawa kruszywa żwirowego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem na drogi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w ramach funduszu sołeckiego.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 27.03.2017 roku udostępnionego w BIP Wyszogród oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ,na -  Dostawę kruszywa żwirowego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem na drogi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w ramach funduszu sołeckiego ,wpłynęły 2 oferty.

 

 

Ofertę złożyły następujące firmy:

 

1.      U.S.T. HANDEL ŻWIREM

Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo

Mariusz Guziński

 

2.      REN TRANS

mgr Renata Zych

09-450 Wyszogród, Drwały 5

 

Po analizie ofert  wniesionych w terminie tj. do  dnia 7 kwietnia do godz. 10:00, zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena  brał pod uwagę cenę za realizację przedmiotu zamówienia 100%. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

                                             

                                                   Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt.

                                                   Cena badanej oferty

 

 

 

 

 

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

Oferty

Liczba pkt w kryterium: najniższa cena

100 pkt

1

100 pkt

2

62,5 pkt

 

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

 

U.S.T. HANDEL ŻWIREM, Mariusz Guziński

Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo

 

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości : 63 037,50 zł brutto słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem złotych 50/100

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko                 
Wyszogród, 25 kwiecień 2017 r. 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Dostawa kruszywa dolomitowego i betonowego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem dróg na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w ramach funduszu sołeckiego 2017 r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na -  Dostawa kruszywa dolomitowego i betonowego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem dróg na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w ramach funduszu sołeckiego 2017 r. wpłynęła 1 oferty.

 

 

Ofertę złożyły następujące firmy:

 

•        U.S.T. HANDEL ŻWIREM

Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo

Mariusz Guziński

 

Po analizie ofert  wniesionych w terminie tj. do  dnia 12 kwietnia do godz. 10:00, zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena  brał pod uwagę cenę za realizację przedmiotu zamówienia 100%. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

                                             

                                                   Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt.

                                                   Cena badanej oferty

 

Tabela oceny złożonych ofert

Numer

Oferty

Liczba pkt w kryterium: najniższa cena

100 pkt

1

100 pkt

 

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

 

U.S.T. HANDEL ŻWIREM, Mariusz Guziński

Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo

 

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości : 31 500,00 zł brutto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

 

 

 

 

  Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko                 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-27 15:27:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-26 16:15:48
  • Liczba odsłon: 814
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675016]

przewiń do góry