Uchwała nr 22/III/2011

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25 stycznia 2011 roku.


w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2011 -2015.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 nr nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz.858 z późn. zm./ Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:


§ 1.

Zatwierdza Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w latach 2011 – 2015 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Maryś Mieszkowski

WIELOLETNI

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

położonych na terenie gminy i miasta Wyszogród

na lata 2011-2015


 

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji:

 1. urządzeń wodociągowych,

 2. urządzeń kanalizacyjnych.

 

Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoli na realizację strategicznych celów jakimi są:

 1. uzdatnianie wody surowej do jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej,

 2. ciągła dostawa wszystkim mieszkańcom gminy i miasta Wyszogród wody pitnej
  o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz odpowiednim ciśnieniu,

 3. odbiór ścieków komunalnych od wszystkich mieszkańców miasta i gminy Wyszogród,

 4. oczyszczenie wszystkich odebranych ścieków w celu uzyskania pełnego efektu ekologicznego to znaczy zapewnienie ochrony wód powierzchniowych oraz podziemnych,

 5. zagospodarowanie osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków zgodnie z wymogami ustawy o ochronie środowiska.

 

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych obejmują:

  • modernizację stacji uzdatniania wody w celu unowocześnienia technologii uzdatniania wody,

  • rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych oraz monitoring dystrybucji wody, stabilizację ciśnienia wody w sieci poprzez budowę i modernizację stacji redukcyjnych lub innych rozwiązań technicznych służących tym celom. 


Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:
• modernizację i rozbudowę sieci kanalizacyjnych,
• budowę i modernizację przepompowni ścieków,

modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków,

  Zaopatrzenie w wodę dla gminy i miasta Wyszogród odbywa się z następujących ujęć podziemnych (studni) o niżej podanej liczbie i wydajności:

Wyszogród 3 studnie o wydajności: 1a – 14m3/h, 2a – 20 m3/h, 4 – 20 m3/h

Kobylniki 2 studnie o wydajności: 1 – 34 m3/h, 2. – 34 m3/h

Grodkowo 2 studnie o wydajności: 1 – 48 m3.h, 2 – 56 m3/h

W tych miejscowościach usytuowane są stacje uzdatniania wody, do których woda surowa jest transportowana rurociągami. Uzdatnianie wody surowej polega na procesie filtracji
i odkażaniu. Sieć wodociągowa pozwala na dostarczenie wody do wszystkich mieszkańców gminy i miasta. Część mieszkańców zaopatrywana jest w wodę z ujęcia wodociągowego Przykory (Gm. Mała Wieś).

Siecią kanalizacyjną objęte jest jedynie miasto Wyszogród. Oczyszczanie ścieków z terenu miasta odbywa się w oczyszczalni położonej pomiędzy ulicami: Ogrodową i Kościuszki. Oczyszczanie ścieków odbywa się poprzez procesy mechaniczno biologiczne. W skład oczyszczalni wchodzą następujące urządzenia: pompownia ścieków surowych z zestawem pomp, sito i piaskownik RO-5, komora aeracyjna, nitryfikator oraz osadnik wtórny. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do cieku naturalnego, który włączony jest do kolektora ogólnospławnego uchodzącego do rzeki Wisły w km 585+900. Dopuszczalna ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych z oczyszczalni ścieków wynosi Qśrd.= 880,0 m3/d, Maks.d= 1000,0 m3/d.

Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

W zakresie dostarczana wody:

 1. uzdatnianie wody surowej w stacjach uzdatniania wody:

- Kobylniki,

- Wyszogród,

- Grodkowo,

 1. ciągła dostawa wszystkim mieszkańcom gminy i miasta Wyszogród wody pitnej
  o odpowiedniej jakości oraz odpowiednim ciśnieniu,

 2. modernizacja urządzeń i stopniowa wymiana sieci wodociągowych wraz z przyłączami.

W zakresie odprowadzania i odbioru ścieków:

 1. odbiór ścieków od wszystkich mieszkańców miasta i gminy Wyszogród,

 2. oczyszczenie wszystkich odebranych ścieków w celu uzyskania pełnego efektu ekologicznego,

 3. modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami i przyłączami.

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

W ramach strategii rozwoju Spółki oraz wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, po wstępnej akceptacji Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Spółka z o.o., w ramach planu inwestycyjnego na lata 2011-2015, planuje wykonanie prac modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozbudowę następujących odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

Rok 2011

 1. Budowa studni redukcyjnej umożliwiającej ze stacji uzdatniania wody w Kobylnikach zaopatrywanie w wodę miejscowości Rębowo, Wilczkowo, Ciućkowo i Drwały,

 2. Wymiana złóż filtracyjnych w odmanganiaczach SUW Wyszogród.

 3. Wykonanie wodociągu w ul. Warszawskiej i ul. Pokoju.

 4. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki”.

 5. Naprawa kolektora sanitarnego na odcinku ul. Niepodległości – rz. Wisła

Rok 2012

 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grodkowie.

 2. Modernizacja studni redukcyjnej w m. Drwały.

 3. Wymiana 100 m odcinka sieci wodociągowej o średnicy 250 w m. Wyszogród (od SUW do
  ul. Niepodległości wraz z wymianą zasuw i wodomierza głównego.

 4. Połączenie sieci wodociągowej Ø 110 zaopatrywanej w wodę z gminy Wyszogród i sieci wodociągowej zaopatrywanej z gminy Mała Wieś, w celu docelowego uniezależnienia się od dostaw wody z Małej Wsi.

Rok 2013

  1. Wymiana sieci wodociągowej o średnicy 50 mm w ul. Słonecznej.

  2. Modernizacja ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie.

Rok 2014

  1. Wymiana sieci wodociągowej Ø 50 mm w ul. Szkolnej.

  2. Wykonanie sieci kanalizacyjnej Ø 250 mm w ul. Szkolnej.

Rok 2015

 1. Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Niepodległości.

 2. Wymiana sieci wodociągowej Ø 250 w ul. Niepodległości na odcinku 200 m

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

 1. Wymiana wodomierzy głównych na sieciach.

 2. Wymiana wodomierzy u odbiorców wody.

 3. Przyłączanie nieruchomości do systemu kanalizacji.

 4. Stopniowa – możliwa do realizacji wymiana rur azbestowo-cementowych, żeliwnych
  i stalowych na rury z tworzyw pozwalające zapewnić większą szczelność na połączeniach i zmniejszenie awaryjności.

 5. Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i burzowej pozwalające na oczyszczanie jedynie ścieków komunalnych.Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Nakłady inwestycyjne uzależnione są od wysokości amortyzacji oraz środków zainwestowanych przez gminę Wyszogród oraz środków pozyskanych z zewnątrz. Ich planowana wysokość w poszczególnych latach wynosi:

Lp.

Rok

Źródła finansowania w tys. złSpółka

Gmina Wyszogród

Pozostałe

1

2011

113

300

750

2

2012

160

150

400

3

2013

160

50

0

4

2014

200

100

300

5

2015

200

100

300Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Jako sposób finansowania inwestycji przyjmuje się montaż finansowany z trzech źródeł:

 1. środki Spółki,

 2. dofinansowanie z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród

 3. środki uzyskane z zewnątrz, a przede wszystkim pochodzące z funduszy strukturalnych – budżet Urzędu Marszałkowskiego Województwa MazowieckiegoInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-09 10:17:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-09 10:19:47
 • Liczba odsłon: 1026
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669025]

przewiń do góry