Wyszogród, dn. 11.05.2017 r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Wyszogród

 

KOD CPV – 45233220-7

 

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest Wykonanie projektu budowlanego , wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ( bądź przygotowania dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych , w przypadku wystąpienia takiej możliwości ) dotyczącej przebudowy skrzyżowania obejmującego swym zakresem: budowę lewo skrętów ( przez poszerzenie pasa drogowego ), przebudowę rowów.

2. Opracowanie projektu i uzgodnienie zmiany organizacji ruchu  na odcinku  od km 63+220  do km 63+900

3. Opracowanie będzie obejmowało odcinek o długości 350 m  ( od km 63+472 do 63 + 822 ) w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Wyszogród.

4.  Uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa.

5. Wszelkie proponowane rozwiązania techniczne należało będzie konsultować z GDDKiA – Rejon Płońsk. Oraz Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród.

 

3.      Zamówienie należy wykonać w terminie do  30 września 2017 r.

 

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

2.    Oferty można składać do dnia 22.05.2017 r. , godz.11.00 (liczy się data wpływu do urzędu).

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

       1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena

           

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

UWAGA : Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny .

 

 Dodatkowe informacje  dotyczące przedmiotowego zapytania można uzyskać pod numerem telefonu

24 267 26 15, kom. 512 050 993 oraz adresem email: a.kazmierczak@wyszogrod.pl

 

 

 

 

                                                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                        Jan Boszko

oferta_-_zalacznik_nr_1
image

Wyszogród, 30.05.2017 r.

 

 

 

Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Wyszogród

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Gmina i Miasto Wyszogród z uwagi na pilną potrzebę wykonania naprawy drogi gminnej w miejscowości Grodkowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania z dnia 11.05.2017 r., z racji na przesunięcie środków finansowych na w/w prace remontowe.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Wyszogród”.

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                       Jan Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-11 09:38:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-01 07:47:53
  • Liczba odsłon: 746
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674942]

przewiń do góry