UCHWAŁA NR 73/IX/2011
RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- O samorządzie gminym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm. ), art. 6a ust.11 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - O podatku
rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z póź zm. ), art.6 ust.13 Ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. - O podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z póź zm.) oraz art.6
ust.9 Ustawy z dnia 30 października 2002r. - O podatku leśnym ( tekst jednolityc Dz.U. z 2002, Nr 200,
poz.1682 z poź. zm. )
Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
1) Wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) Wzór formularza informacji na podatek od nieruchomości (IN-1) - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3) Wzór załacznika do informacji na podatek od nieruchomości dotyczących zwolnień (ZN-1) - zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4) Wzór załącznika do informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości " Dane o nieruchomościach" (DN) -
zgodnie z załacznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 2. Określa się wzory informacji i deklaracji na podatek rolny:
1) Wzór formularza deklaracji na podatek rolny (DR-1) - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2) Wzór formularza informacji na podatek rolny (IR-1) - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
3) Wzór załacznika do informacji na podatek rolny dotyczących zwolnień (ZR-1) - zgodnie z załącznikiem Nr
7 do uchwały.
4) Wzór załącznika do informacji i deklaracji na podatek rolny " Dane o nieruchomościach rolnych" (DR) -
zgodnie z załacznikiem Nr 8 do uchwały.
§ 3. Określa się wzory informacji i deklaracji na podatek leśny:
1) Wzór formularza deklaracji na podatek leśny (DL-1) - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały
2) Wzór formularza informacji na podatek leśny (IL-1) - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
3) Wzór załącznika do informacji i deklaracji na podatek leśny " Dane o nieruchomościach leśnych" (DL) -
zgodnie z załacznikiem Nr 11 do uchwały.
§ 4. Określa się wzór załącznika do deklaracji i informacji podatkowych "Wykaz współwłaściceli" (WW) -
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.
§ 6. Traci moc uchwała Nr 173/XXIII/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2009r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Wyszogród
Maryś Maciej Mieszkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73/IX/2011
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik1.odt
załącznik nr 1 deklaracja na podatek od nieruchomości
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/IX/2011
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik2.odt
załącznik nr 2 informacja na podatek od nieruchomości
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 73/IX/2011
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik3.odt
załacznik nr 3 do informacji na podatek od nieruchomości dotyczący zwolnień
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 73/IX/2011
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik4.odt
załącznik nr 4 dane o nieruchomościach
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 73/IX/2011
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik5.odt
załącznik nr 5 deklaracja na podatek rolny
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 73/IX/2011
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik6.odt
załącznik nr 6 informacja na podatek rolny
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 73/IX/2011
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik7.odt
załącznik nr 7do informacjina podatek rolny dotyczący zwolnień
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 73/IX/2011
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik8.odt
załącznik nr 8 dane o nieruchomościach rolnych
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 73/IX/2011
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik9.odt
załącznik nr 9 deklaracja na podatek leśny
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 73/IX/2011
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik10.odt
załącznik nr 10 informacja na podatek leśny
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 73/IX/2011
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik11.odt
załącznik nr 11 dane o nieruchomościach leśnych
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 73/IX/2011
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik12.odt
załacznik nr 12 wykaz współwłaściceli
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-02 07:34:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-02 07:34:03
  • Liczba odsłon: 624
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680842]

przewiń do góry