Protokół nr X/2007

z obrad X Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 19 grudnia 2007 roku.

________________________________________________

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Zatwierdzenie budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2008 rok – podjęcie stosownej uchwały.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego,
  • utworzenia jednoosobowej spółki skarbu gminy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • zmian w budżecie GiM.

 8. Sprawy różne.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

O godz. 10-tej Przewodniczący Rady GiM Pan Józef Zbigniew Boszko otwiera obrady X Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród witając radnych, sołtysów, Pana Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, dyrektorów szkół, kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady Sesji Rady GiM.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach uczestniczy 14 radnych na stan 15 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

W obradach X Sesji Rady GiM nie uczestniczy radny Wojciech Janczak.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 2.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie ze zmianą zgłoszoną przez Zastępcę Burmistrza GiM Pana M. Bieńka dot. wprowadzenia pod obrady 2 uchwał – w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki i w sprawie wprowadzenia do treści programu gospodarczego pn. Plan Rozwoju Lokalnego GiM kolejnego

-2-

załącznika „Plan modernizacji/budowy dróg gminnych na lata 2008-2011 oraz akceptacji pisma do Zarządu Powiatu w Płocku w sprawie

modernizacji/budowy dróg powiatowych znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Wyszogród.

Punkt 3.

Do komisji Wniosków i Uchwał radni zgłosili następujące kandydatury:

Radny Andrzej Woźniak,

Radny Jan Boszko,

Radny Zbigniew Budek.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

Punkt 4.

Informację na temat pracy między Sesjami przedstawił Pan Burmistrz GiM.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Poza tym Pan Burmistrz poinformował, że w ostatnim czasie spłonął budynek mieszkalny wraz z gospodarczym naszego sołtysa z Chmielewa. W związku z tym Pan Burmistrz proponuje, żeby Gmina udzieliła poszkodowanemu pomocy w ten sposób, żeby pokryć koszty zakupu materiału na dach.

Poinformował również, że:

- 23 stycznia 2008 r. będzie podpisanie aktu notarialnego w sprawie utworzenia spółki na bazie ZGKiM. Poinformował, że Prezesa Spółki powołuje Burmistrz i będzie nim Pan Zbigniew Laskowski.

 • Pogotowie Ratunkowe zakupiło dla stacji w Wyszogrodzie nowy, nowoczesny samochód WW za ponad 400 tys. zł sfinansowany z funduszy Urzędu Marszałkowskiego.
 • W Bibliotece w Wyszogrodzie urządzono wystawę na temat historii Wyszogrodu, którą warto obejrzeć.
 • Należy przestrzegać zakazów związanych z wystąpieniem ptasiej grypy .

Pan W. Furmański poinformował o sytuacji prawnej budynku Urzędu GiM. Przedstawił wszystkie procedury związane z odzyskaniem tego budynku przez byłych właścicieli P. Wistów. Zgodnie z wyrokiem Sądu Gmina musi budynek zwrócić byłym właścicielom po dwóch latach od czasu prawomocnego wyroku.

W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali:

-3-

Radny Z. Budek stwierdza, że ma zastrzeżenia do przedstawionego harmonogramu remontu dróg gminnych. Pyta dlaczego nie ma ujętej żadnej drogi w Kobylnikach. We wsi tej jest droga wymagająca remontu, która łączy dwie gminy i powinna znaleźć się w tym harmonogramie.

Radny Z. Madany stwierdza, że nie jest zadowolony ze sporządzonego harmonogramu, taki harmonogram powinno ustalać się inaczej. Jest jedno gospodarstwo i tam planuje się asfalt.

Następna sprawa dotyczy pomocy finansowej dla pogorzelca, dopiero na posiedzeniu Komisji dowiaduję się o tej pomocy a radny powinien wiedzieć wcześniej jeśli są podejmowane jakieś decyzje.

Pan Burmistrz stwierdza, że nie będzie informował każdego radnego o każdej podejmowanej decyzji, jest jednoosobowym zarządem i takie decyzje będzie podejmował. Natomiast odnośnie środków przeznaczonych na pomoc dla pogorzelca na dzisiejszej Sesji radni zdecydują czy taką pomoc Gmina udzieli poszkodowanemu.

Radny J. Kuliński informuje, że o pogorzelcu rozmowa była na Komisji, natomiast w ubiegłym roku Kobylniki dostały pieniądze na modernizację drogi od Marszałka ze wskazaniem.

Radny Z. Laskowski proponuje wrócić do porządku obrad dzisiejszej Sesji.

Punkt 5.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny J. Boszko w sprawie SUW w Kobylnikach a konkretnie o odprowadzanie wód popłucznych, czy będzie modernizacja zbiorników odprowadzających tą wodę.

Pan Przewodniczący Rady GiM pyta czy zmiana formy zapłaty za odśnieżanie tzn za 1 km a nie na godzinę, czy będzie to realne. Żeby dobrze odśnieżyć trzeba odcinek drogi kilka razy przejechać, żeby dobrze go odśnieżyć.

O godz. 1130 Pan Przewodniczący ogłasza 15 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.

Punkt 6.

Pan Przewodniczący Rady GiM stwierdza, że budżet GiM na 2008 rok omawiany był na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Pyta czy w sprawie budżetu GiM ktoś z radnych chce zabrać głos.

Radny M. Mieszkowski stwierdza, że dokument ten jest ruchomy i w ciągu roku możemy dokonywać zmian.

-4-

Radny J. Kuliński popiera wypowiedź Pana M. Mieszkowskiego.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2008.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjeli Uchwałę nr 72/X/2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2008 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego oraz nauczycieli, którzy do dnia 17 maja 2000 roku otrzymali zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidywanych w programie wyższych studiów magisterskich lub po dniu 1 stycznia 1990 r. wyższego seminarium duchownego.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 73/X/2007 w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego oraz nauczycieli. Którzy do dnia 17 maja 2000 roku otrzymali zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidywanych w programie wyższych studiów magisterskich lub po dniu 1 stycznia 1990 r. wyższego seminarium duchownego.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Sekretarz GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Skarbu Gminy i Miasta w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” /radny Z.Laskowski/ przyjęli Uchwałę nr 74/X/2007 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Skarbu Gminy i Miasta w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

-5-

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 75/X/2007 w sprawie zmian w budżecie GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie wprowadzenia do treści programu gospodarczego p.n. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Wyszogród kolejnego załącznika „Plan budowy/modernizacji dróg gminnych na lata 2008-2011.”

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” /radni Z. Madany, Z. Budek/ przyjęli Uchwałę nr 76/X/2007 w sprawie wprowadzenia do treści programu gospodarczego p.n. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Wyszogród kolejnego załącznika „Plan budowy/modernizacji dróg gminnych na lata 2008-2011.”

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pan M. Bieniek informuje, że rozpoczynają się nabory wniosków i z funduszy strukturalnych będzie można pozyskać środki na szkolenia, staże itp. i w związku z tym koniecznym jest podjęcie takiej uchwały.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 77/X/2007 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia pismo do Zarządu Powiatu Płockiego w sprawie wspólnego spotkania w celu ustalenia zasad modernizacji dróg powiatowych na terenie GiM Wyszogród.

Radni poprzez podpisanie przedstawionego dokumentu zaakceptowali jego treść.

 

-6-

Punkt 8 –9.

W sprawach różnych głos zabrali:

Radny W. Łopatowski w sprawie pomocy w związku z klęskami losowymi. Informuje, że niedawno w Słominie były dwa pożary i pomoc dla osób poszkodowanych w tych zdarzeniach była minimalna. A teraz ta pomoc jest dużo większa bo 13 tys. zł. Jakby byli równi i równiejsi. Uważa, że ta rozpiętość jest zbyt duża a powinna być równa.

Radny Z. Madany pyta co dalej z SKR w Rębowie.

Radny Jan Boszko pyta czy nie należałoby zmienić zasad sprzedaży mieszkań komunalnych co spowodowałoby większe zainteresowanie lokatorów ich wykupem.

Pan Burmistrz GiM stwierdził, że przyjęty budżet jest wirtualny, wszyscy musimy stwarzać warunki, żeby go zrealizować, przede wszystkim trzeba zająć się dochodami gminy.

Podziękował za współpracę wszystkim pracownikom gminy, dyrektorom szkół, radnym oraz sołtysom.

Odnośnie wypowiedzi radnego W. Łopatowskiego w sprawie zróżnicowanej pomocy pogorzelcom Pan Burmistrz poinformował, że Pan Szparadowski jest sołtysem, społecznikiem i spaleniu uległ budynek mieszkalny wraz z inwentarskim i dlatego ta pomoc jest wyższa.

Pan Burmistrz poinformował, że w związku z tym, że zadania gminy rosną należy zrobić zmiany organizacyjne w Urzędzie. W styczniu dokonane zostaną zmiany w tym zakresie. Trzeba mieć kim realizować te zadania, już kilka wniosków jest złożonych. Te dodatkowe 2 etaty są konieczne. Muszą być fachowcy od ochrony środowiska. Będziemy przyjmować fachowców a nie tego co nie ma pracy.

Poza tym Pan Burmistrz poinformował, że na temat wykorzystania bazy SKR trwają rozmowy.

Odnośnie sprzedaży mieszkań komunalnych Pan Burmistrz poinformował, że tą sprawą zajmie się już powstająca spółka.

Radny M. Mieszkowski pyta o wiatraki do produkcji energii na naszym terenie.

Pan Burmistyrz informuje, że w tej sprawie na dzień dzisiejszy nie ma żadnej decyzji i wykupów pod takie inwestycje. Trwają rozmowy w okolicach Rostkowic – inwestycja za ok. 200 mln Euro. Wszystko na to wskazuje, że jest to firma poważna.

Pani B. Dominikiewicz odnośnie zbiorników wód popłucznych na SUW w Kobylnikach poinformowała, że wody te powinny odparowywać, obecnie są one wylewane, rolnicy mogą podlewać pola.

-7-

Pani B. Jasińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie podziękowała za współpracę, za zrozumienie problemów oświaty, podziękowała również rodzicom. Poinformowała, że efektem tej dobrej współpracy jest możliwość zorganizowania balu sylwestrowego na hali sportowej w Wyszogrodzie.

Komisja Wniosków i Uchwał nie zgłosiła wniosków.

Punkt 10.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto bez uwag.

Punkt 11.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 12.30 zamyka obrady X Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

Protokołowała:                                                Przewodniczący Rady GiM

Izabela Boszko                                                        Wyszogród

                                                                         Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-10 13:34:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-10 13:34:56
 • Liczba odsłon: 680
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674979]

przewiń do góry