Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej

w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

 

I. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 

Wymagania niezbędne /konieczne/:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych.

3. Wykształcenie wyższe. Preferowane: transport i budownictwo lądowe, administracja,
prawo, ochrona środowiska.

4. Doświadczenie zawodowe min. 3 lata w administracji samorządowej na takim samym lub
zbliżonym stanowisku.

5. Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania
Administracyjnego, dróg publicznych, prawa budowlanego, prawa energetycznego,
utrzymania porządku i czystości w gminie, prawa wodnego i o odpadach, prawa zamówień

publicznych, prawa ochrony środowiska, ustawy o ochronie zwierząt.

6. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

7. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego (edytora tekstu,
arkusza kalkulacyjnego).

 

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność interpretowania i korzystania z przepisów prawa.

2. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność.

3. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

II. Do głównych zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będzie:

1. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji w tym
zakresie /zaliczanie lub pozbawianie kategorii drogi gminnej/.

2. Koordynowanie w zakresie opracowań i wdrażanie projektów organizacji ruchu.

3. Udział w realizacji zadań dotyczących wykonywania remontów, modernizacji, odbudowy i
budowy dróg, chodników, mostów, przystanków, a także prac związanych z odwodnieniem

tych dróg.

4. Prowadzenie całości spraw dotyczących cieków wodnych wzdłuż dróg tj. rowów
odwadniających drogi zgodnie z wymogami ustawy Prawo Wodne, finansowania budowy,
utrzymania i ochrony dróg i mostów.

5. Realizacja zadań w zakresie zarządu drogami stanowiącymi własność gminy.

7. Koordynowanie i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg.

8. Wydawanie opinii uzgadniających wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych
na obszarze powiatu.

9. Organizowanie komunikacji lokalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z przepisami o transporcie drogowym.

10. Wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, na prowadzenie robót w pasie drogowym.

11. Wykonywanie wszelkich zadań związanych z oświetleniem ulicznym.

12. Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy /m.in.
podejmowanie interwencji w sprawie bezpańskich psów, gospodarki odpadami
komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej/ oraz gospodarki komunalnej.

13. Praktyczne prowadzenie zadań wynikających z przepisów ustawy prawo zamówień
publicznych np.: zlecenia, usługi.

 

III. Warunki pracy na w/w stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu jak również w terenie, praca przy komputerze, stanowisko pracy na drugim piętrze, brak windy, brak dostosowania toalet dla potrzeb niepełnosprawnych.

 

IV. Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów),

e) dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie

zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
celów rekrutacji,

h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

(w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia
zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy

zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie
najlepszych kandydatów.

 

VI. Rekrutacja prowadzona będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w

przypadku dużej liczby kandydatów w formie testu sprawdzającego wiedzę.

 

Po upływie terminu składania ofert zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu lista kandydatów spełniających wymogi formalne.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej lub ewentualnego testu sprawdzającego wiedzę.

 

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1202/.

Zastrzegamy sobie prawo, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na czas określony.

 

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej”, z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 4 lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2015r. do godz. 1000 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą

rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu, ul. Rębowska 37.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko

 

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze
na stanowisko
Specjalista ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej
w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

I. Ilość złożonych ofert: 7
    Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne: 3

 II. Kandydaci spełniający wymagania formalne na w/w stanowisko:
      1. Joanna Bombała – Stare Gałki
      2. Piotr Nowatkiewicz – Orszymowo
      3. Marcin Pieniążek – Nowe Miszewo


III. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu  
       kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
      
      
                                      19.05.2015r.  Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
                                    Anna Kossakowska
                                                       /data i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej/ 

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Specjalista ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej wybrany został do zatrudnienia Pan Marcin Pieniążek, zamieszkały Nowe Miszewo.

 

Uzasadnienie:

Pan Marcin Pieniążek w najwyższym stopniu spełnia wymagania zawarte  w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Specjalista ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej. Pan Pieniążek ukończył studia wyższe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: gospodarka przestrzenna, posiada również czteroletnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej. W teście kwalifikacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dużą wiedzą i przygotowaniem merytorycznym do pracy na w/w stanowisku, co w  pełni zaspokaja oczekiwania Pracodawcy.

 

 

                                                                       Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                  Anna Kossakowska


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-07 11:06:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-22 13:47:05
  • Liczba odsłon: 1207
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668936]

przewiń do góry