UGiM.6220.1.7.2015                                                                    Wyszogród, dnia 20.05.2015r
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33, art.34 i art.79 ust.1 oraz w związku z art. 63  ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuje się o złożeniu w urzędzie uzupełnienia raportu o oddziaływanie na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa chlewni o liczbie stanowisk 1900 szt tuczników i 2 zbiorników na gnojowicę o poj. 700 m3 każdy w m. Rębowo gm. Wyszogród nadziałkachonr.ewid.410,409” 
       Informuje, że wobec przedłożonego w/w uzupełnienia raportu nadal trwa postępowanie w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowej inwestycji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku
Na podstawie art. 79 ust 1 ww.  ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 ww. ustawy przysługuje każdemu.
podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania  uwag i wniosków.
Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływani na środowisko wraz z przedłożonym  jego uzupełnieniem  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3) w godzinach pracy urzędu.
Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej i ustnej w urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, pok. nr 3 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: k.rogulska@wyszogrod.pl w terminie 21 dni tj. od dnia 21.05.2015r do dnia 12.06.2015r.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Podaje się do publicznej wiadomości następuje poprzez poinformowanie stron postępowania, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, na tablicy ogłoszeń sołectwa Rębowo oraz na stronie internetowej pod adresem:www.wyszogrod.pl


  Wywieszono dnia …………………

 Zdjęto dnia ………………………..                               
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:
1. Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwo: Rębowo
2. Strony postępowania wg rozdzielnika znajdującego się a aktach sprawy;

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-20 18:30:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-20 18:30:44
  • Liczba odsłon: 680
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681224]

przewiń do góry