Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2018                                    Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
                                                                                               z dnia 28 grudnia 2018 r.
                              

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. obsługi Rady
w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

I. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania niezbędne /konieczne/:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
    publicznych.
3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   
    przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe na kierunku prawo.
5. Staż pracy: minimum 2 lata.
6. Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania
    Administracyjnego, Ustawy o ochronie danych  osobowych, Rozporządzenia Rady   
    Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość zasad funkcjonowania Rady.
 2. Umiejętność interpretowania przepisów prawa.
 3. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność,  komunikatywność.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office.
 5. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

II. Do głównych zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będzie:
 1. Wykonywanie prac zleconych przez Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.   
 2. Obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczno-prawna Rady i jej organów, w tym  
     organizacyjne przygotowywanie sesji oraz posiedzeń komisji i ich protokołowanie.
 3. Prowadzenie rejestrów uchwał i stanowisk rady oraz interpelacji i wniosków,  skarg i
      wniosków.
 4. Przygotowywanie materiałów informacyjnych na sesje i komisje.
 5. Przedkładanie uchwał rady oraz zarządzeń Burmistrza Wojewodzie i Regionalnej Izbie
     Obrachunkowej – odpowiednio do właściwości oraganów nadzoru.
 6. Opracowywanie, we współpracy z pozostałymi komórkami, projektów uchwał Rady i jej
     komisji.
 7. Udział w przygotowywaniu projektów wystąpień Przewodniczącego Rady oraz   
     przewodniczących komisji rady.
 8. Organizowanie i obsługa narad i spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady.
 9. Współdziałanie z przewodniczącymi właściwych komisji rady, w szczególności  w zakresie
       zapewnienia udziału komisji w przygotowaniu projektów ważniejszych  uchwał,   
       przepisów prawa miejscowego, koordynacji planów kontroli realizacji uchwał  oraz
       współuczestniczenia w czynnościach kontrolnych organów kontroli państwowej
       i społecznej.
10. Udział w opracowywaniu projektów działania rady na okres kadencji, rocznych    
       i okresowych planów pracy rady i jej organów oraz informowanie zainteresowanych
       o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów.  
11. Opracowywanie planów spotkań radnych z wyborcami oraz dyżurów radnych w celu  
       przyjmowania wniosków, uwag i skarg wyborców.
12. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli zgłoszonych w czasie dyżurów
       przewodniczącego rady oraz radnych, a także tych, które wpływają na adres rady lub jej
       organów, podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia przez kompetentne organy.
13. Prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem mandatów radnych, zmianami w składzie   
       osobowym rady lub jej organów.
14. Współdziałanie w zakresie ustalonym przez przewodniczącego rady w planowaniu   
       i organizowaniu konsultacji społecznych oraz podawaniu ich wyników do wiadomości  
       publicznej.
15. Prowadzenie ewidencji Radnych samorządów sołeckich i dzielnicowych.

III. Warunki pracy na w/w stanowisku:
Praca w siedzibie Urzędu jak również w terenie, praca przy komputerze, stanowisko pracy na pierwszym piętrze, brak windy, brak dostosowania toalet dla potrzeb niepełnosprawnych.

IV. Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV)
Na CV niezbędne jest umieszczenie następującej informacji:
Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na ogłaszane stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
c) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie    
    zawodowe,
d) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów),
e) dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie
    zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
    korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
    (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
    z Krajowego Rejestru Karnego),
h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy
    zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie
    najlepszych kandydatów.

VI. Rekrutacja prowadzona będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
Po upływie terminu składania ofert zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm./ oraz Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród.
Zastrzegamy sobie prawo, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na czas określony.
Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. obsługi Rady”, z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród,        ul. Rębowska 37, w Kancelarii Ogólnej pok. nr 4 lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.01.2019r. do godz. 1000  (liczy się data wpływu do Urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu, ul. Rębowska 37.

                                         Burmistrz
                        Gminy i Miasta Wyszogród      
                            Iwona Gortat


Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, że:
1. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
    realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy kodeks pracy
    w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 i 2, ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 6 ust. 1 lit. a,
    zgody w przypadku danych wykraczających poza wskazany powyżej zakres wynikający z przepisu prawa,
    w celu realizacji procesu rekrutacji.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
3. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina i Miasto Wyszogród z siedzibą ul. Rębowska 37,
     09-450 Wyszogród, reprezentowana przez Burmistrza.
4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową
    na adres iod.wyszogrod@mkadministrators.pl lub pisemnie na adres ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.
6. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów
    prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia
    przetwarzania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Oświadczenie
    o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga  jego złożenia w formie pisemnej lub
    elektronicznej na adres mailowy ugim@wyszogrod.pl
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
    Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


Zarządzenie + ogłoszenie
RegulaminLista kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko:


Podinspektor ds. obsługi Rady

w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

 

 I. Ilość złożonych ofert: 1

     Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne: 1

 

II. Kandydaci spełniający wymagania formalne na w/w stanowisko:

    1. Emilia Ozdowska – Rębowo

 

III. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany   
      telefonicznie.


                                                                            Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                           

                                                                                 08.01.2019 r.  Barbara Kopańska

                                                                              /data i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej/


 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Podinspektor ds. obsługi Rady w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Podinspektor ds. obsługi Rady w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród wybrana została do zatrudnienia Pani Emilia Ozdowska zam. Rębowo.

 

Uzasadnienie:

Pani Emilia Ozdowska spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Podinspektor ds. obsługi Rady. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i przygotowaniem merytorycznym do pracy na w/w stanowisku, co w pełni zaspokaja oczekiwania Pracodawcy.

 

                                                                        Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

 

                                                                             09.01.2019 r.  Barbara Kopańska

                                                                        /data i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej/

 

 

                                                                                       


 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-28 15:58:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-09 13:59:57
  • Liczba odsłon: 918
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673036]

przewiń do góry