UGiM.6220.6.13.2012 Wyszogród, dnia 03.09.2012 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ OTWARTEJ DLA SPOŁECZEŃSTWA


Działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 9 i art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 ze zm.)
w związku z art. 89 i 91 § 3 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 18 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród przy ul. Rębowska 37 w Wyszogrodzie o godzinie 12:00 w sali nr 6, piętro I.

Zgodnie z art. 95 § 1 k.p.a. na rozprawie można będzie zgłaszać żądania, propozycje
i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Z uwagi na otwarty charakter rozprawy administracyjnej w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, każdy może w niej czynnie uczestniczyć.

Przedmiotem rozprawy będą aspekty oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na środowisko.


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Łukasza Wacława Nowaka.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, zaś organami biorącymi udział w ocenie jest:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony w Warszawie

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Ze względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Wyszogród i Mała Wieś Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród wyda decyzję w porozumieniu z Wójtem Gminy Mała Wieś.

W dniu 01.08.2012 r. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów wydał postanowienie (UGiM.6220.6.3.2012) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 27 sierpnia 2012 r. pełnomocnik Inwestora złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.


Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.


Doręczenie zawiadomienia o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wyszogród, Mała Wieś, Naruszewo i Czerwińsk nad Wisłą oraz we wszystkich sołectwach w miejscu planowanego przedsięwzięcia, a także na stronie internetowej pod adresem: www.wyszogrod.pl .

…………….Wywieszono dnia …………………


Zdjęto dnia ………………………..Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

 1. Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Grodkowo

 2. Urząd Gminy Mała Wieś, sołectwa: Lasocin, Główczyn, Orszymowo

 3. Urząd Gminy Czerwińsk n/Wisłą, sołectwo Raszewo Dworskie

 4. Urząd Gminy Naruszewo, sołectwo Stary NacpolskPo obwieszczeniu (15 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 WyszogródInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-03 16:59:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-03 17:00:22
 • Liczba odsłon: 813
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673189]

przewiń do góry