Wyszogród, 23.09.2016r.
…………………………………..


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I.    Zamawiający:
Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, e-mail:
artur.kazmierczak@wyszogrod.pl

II.    Tryb postępowania:
Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1020)

Kod CPV:
79823000-9 – usługi drukowania i dostawy
79822500-7 – usługi projektów graficznych


III.    Termin wykonania zamówienia: 10 dni od podpisania Umowy


IV.    Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż:
1. 5 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych PCV (o grubości min. 5 mm ) o wymiarach 1 m x 0,7 m w układzie poziomym. Materiał z którego będzie wykonana tablica oraz napisy powinien być odporny na działania atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

Na tablicach informacyjnych należy umieścić: Logotyp EOG (przedstawiony w załączniku), logo Beneficjenta : Gmina i Miasto Wyszogród oraz dodatkowo  w przypadku gmin : Gmina Bielsk, Gmina Gostynin, Gmina Pacyna logo gminy docelowej.
    
Poniżej logotypu należy umieścić czytelne napisy o treści:

-    Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
(Link do przykładowej tablicy, pozycja 35)   https://www.eog.gov.pl/media/3496/Wytyczn_Podrecznik_wizualizacji.pdf


-    Realizacja Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin : Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk”, w ramach  Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”  dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014-  Projekt realizowany przez Gminę i Miasto Wyszogród we współpracy z Gminą        Gostynin, Gminą Pacyna oraz Gminą Bielsk.

- Wartość dofinansowania: 2 320 184 zł

- www.eeagrants.org

    2. 5 sztuk tablic pamiątkowych: o  grubości 2 mm, wymiarach 300mm x 200mm w układzie poziomym.
Tablica pamiątkowa powinna być wykonana z posrebrzanego anodowanego aluminium
Sitodruk w trzech kolorach:
-Ciemnoniebieski:
PMS C 187
-Czerwony:
PMS C 647
-Czarny
w 70%
-Lakierowanie w temperaturze 80°C na powierzchni i na krawędziach.
-Otwory do mocowania muszą być wykonane przed lakierowaniem

Na tablicach należy umieścić: Logotyp EOG (przedstawiony w załączniku)
Poniżej logotypu należy umieścić czytelne napisy o treści:

- Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
(Link do przykładowej tablicy, pozycja 33)   https://www.eog.gov.pl/media/3496/Wytyczn_Podrecznik_wizualizacji.pdf

- Realizacja Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk”, w ramach  Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”  dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014


Tablice pamiątkowe będą montowane w późniejszym terminie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć tablice wraz z kompletem mocowań, odpowiednio zabezpieczonych i przygotowanych do przechowania.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.


V.    Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż w/w tablic tj.: 5 sztuk tablic informacyjnych oraz 5 sztuk tablic pamiątkowych.

2. Po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, dostawy oraz montażu w poszczególnych placówkach.

3. Wykonawca zobowiązany jest do umówienia się z osobą odpowiedzialną za odbiór przedmiotu umowy w poszczególnych gminach minimum 2 dni przed dokonaniem dostawy i montażu (telefonicznie bądź drogą mailową).

Wykaz placówek dotyczących dostawy oraz montażu :

- Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie
  ul. Niepodległości 7A
  09-450 Wyszogród
  (1 szt. tablica informacyjna+1 szt. tablica pamiątkowa)
  Osoba do kontaktu:
  Artur Kaźmierczak tel. 024/ 267 26 00; e-mail: artur.kazmierczak@wyszogrod.pl


- Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
   ul. Rębowska 37
   09-450 Wyszogród
   (1 szt. tablica informacyjna+1 szt. tablica pamiątkowa)
   Osoba do kontaktu:
   Artur Kaźmierczak tel. 024/ 267 26 00; e-mail: artur.kazmierczak@wyszogrod.pl


- Zespół Szkół nr 2
  Ciachcin Nowy 54
  09-230 Bielsk
  (1 szt. tablica informacyjna+1 szt. tablica pamiątkowa)
  Osoba do kontaktu:
  Bogdan Sieradzki tel. 024/ 265 01 14 lub 024/ 265 01 25; e-mail: ug.bielsk@poczta.onet.pl


- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku
  Białotarsk 34
  09-500 Gostynin
  (1 szt. tablica informacyjna+1 szt. tablica pamiątkowa)
  Osoba do kontaktu:
  Eliza Starczewska tel. 024/ 236 07 75; e-mail: e.starczewska@gminagostynin.pl


- Przedszkole Samorządowe
   Skrzeszewy 21
   09-541 Skrzeszewy
  (1 szt. tablica informacyjna+1 szt. tablica pamiątkowa)
  Osoba do kontaktu:
  Agnieszka Józwik tel. 024/ 285 80 80; e-mail: zamowienia.promocja@pacyna.mazowsze.pl

VI.    Waluta
Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zapytania ofertowego to PLN. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.

VII.    Opis sposobu przygotowania oferty
1.    Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres marcin.pieniazek@wyszogrod.pl do dnia 28.09.2016 r. do godziny 10.00.
2.    Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym – zał. Nr 1 do Zaproszenia.
3.    Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                i Wykonawcy przekazują pisemnie, fax-em. (024) 267 26 01 , e-mailem: marcin.pieniazek@wyszogrod.pl
4.    Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje fax-em, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5.    Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści zaproszenia.
6.    Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
7.    Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań              w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
8.    Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach.
9.    Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10.    Termin złożenia oferty – 28.09.2016 r. do godziny 10.00.

VIII.    Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Marcin Pieniążek, tel. (24) 267 26 31, e-mail: marcin.pieniazek@wyszogrod.pl


IX.    Kryterium wyboru:
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:
Cena - 100%.


X.    Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników
Wyjaśnienia treści ofert i poprawienie oczywistych omyłek.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to  konkurencyjności) i wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert
1.    Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek   i błędów rachunkowych.
2.    Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Razem z ofertą Zamawiający prosi o przesłanie wykazu wykonanych wcześniej  usług tożsamych z tym zamówieniem. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedstawienie przez Wykonawcę minimum 3 potwierdzeń/oświadczeń dotyczących realizacji tożsamych zamówień.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych     i informacji.
3.    Ogłoszenie wyników postępowania.
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania       w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na fax lub adres pocztowy) niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.    Zamawiający wymaga przedstawienia projektów graficznych tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych, w celu  akceptacji przez Zamawiającego, przed realizacją przedmiotu zamówienia.
5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku dwukrotnego braku akceptacji w/w projektów.  

XI.    Odrzucenie ofert
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
1.    w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2.    w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
3.    w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

XII.    Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

XIII.    Pozostałe informacje
1.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
2.    Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
3. Zamawiający podpisze Umowę ws. realizacji przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

XIV.    Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych.

XV.    Przyjęcie prac i warunki płatności
1.    Podana w ofercie kwota wykonania usługi musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji usługi.
2.    Oferta winna uwzględniać cenę brutto wykonania całego zamówienia.
3.    Kwota zawarta w ofercie musi być określona jednoznacznie i jest kwotą ostateczną      i stałą.
4.    Faktura VAT lub rachunek mogą być wystawione po odebraniu protokolarnym przedmiotu zamówienia.
5.    Wykonawca dostarcza w wyżej wymienione miejsca  uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego przedmiot umowy.
6.    Wykonawca po dostawie oraz montażu w poszczególnych placówkach, musi uzyskać podpis osoby do tego wyznaczonej przez poszczególną gminę, który jest tożsamy z akceptacją wykonania przedmiotu umowy w danej części. Uzyskane podpisy z poszczególnych gmin są podstawą do  zaakceptowania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. Protokół zdawczo – odbiorczy stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia.
7.    Prace Wykonawcy będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną one ukończone zgodnie z zapytaniem, zostaną usunięte wady i usterki przez Wykonawcę oraz kiedy zostanie podpisany Protokół Odbioru tych prac przez Zamawiającego .
8.    Zamawiający ma prawo zgłosić swoje uwagi do wykonanych prac w ciągu 3 dni od daty ich przedłożenia Zamawiającemu. Uwagi muszą być uwzględnione przez Wykonawcę oraz natychmiastowo poprawione w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o uwagach Zamawiającego.
9.    W przypadku nie naprawienia usterek lub nieprawidłowości w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo do żądania naprawy szkód wynikłych z tego powodu na koszt Wykonawcy.
10.    Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad przedmiotu zamówienia
11.    Cena Umowna brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi: ……………………………. PLN (słownie:………………………………………….) za wykonywanie całego przedmiotu niniejszej umowy w czasie, na który umowa została zawarta.
12.    Cena brutto jest ceną ryczałtową i stałą dla całego okresu realizacji zamówienia, tj.: niezależną od poziomu inflacji, od różnic kursów walutowych itp.
13.    Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie za wykonanie całego zamówienia w terminie 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę rachunku lub faktury VAT .
14.    O ile Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu faktury VAT za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w fakturach wystawianych Zamawiającemu, Wykonawca będzie doliczał do fakturowanej kwoty podatek VAT w zakresie i wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami   - Ustawa o podatku od towarów i usług wraz z odpowiednimi aktami wykonawczymi - który zostanie naliczony i zapłacony w kwotach należnych według przepisów Prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. Jeśli wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie rachunku wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy po potrąceniu wszelkich podatków i składek na powszechne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  prawem obowiązujących na dzień wystawienia przez Wykonawcę rachunku.
15.    Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia.
16.    Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).
17.    Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na wskazane przez Wykonawcę konto po otrzymaniu przez Zamawiającego oryginału faktury VAT lub rachunku właściwie opisanych i wystawionych po zaakceptowaniu przez zamawiającego Protokołu Odbioru  Przedmiotu Umowy.
18.    Płatnikiem faktury będzie – Gmina i Miasto Wyszogród.
19.    W przypadku jakiejkolwiek zmiany w opisie płatnika  Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę o tym fakcie w terminie 7 dni od skutecznego powstania tej zmiany.
20.    Wykonawca pod rygorem wstrzymania płatności zobowiązany jest do umieszczania na wystawionej Fakturze VAT lub rachunku  dodatkowych opisów wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego.
21.    W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakturę  lub rachunek:
a.    w których kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od wykazanej na kopii,
b.    niepotwierdzoną kopią u Wykonawcy,
c.    stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane,
d.    podającą kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodnie z niniejszą Umową czy Ofertą,
e.    potwierdzające czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejścia ustawy dla pozoru,
zobowiązuje się on do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Zamawiającego  przez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.

22.    Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.

XVI.    Wykaz załączników

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 - Protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

OFERTA

Zapytanie ofertowe –
Art. 4 pkt. 8 ustawy - Pzp    Wykonanie, dostawa oraz montaż 5 sztuk tablic informacyjnych oraz 5 sztuk tablic pamiątkowych
Zamawiający:    Gmina i Miasto Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród
Nazwa Wykonawcy:
    
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
    
Adres:
    
Nr telefonu/ Nr fax:
    
Adres e-mail:
    
Regon:
    
NIP:
    

Termin realizacji zamówienia
    10 dni od daty podpisania Umowy


Wykonanie, dostawa oraz montaż 5 sztuk tablic informacyjnych
Cena tablicy brutto
(za sztukę)         Cena tablicy netto
(za sztukę)     

Ilość     
5 szt.    
5 szt.    

Wartość tablic brutto     
    
Wartość tablic netto    

1.    Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami przedmiotu zamówienia i zaproszenia do składania ofert dotyczącego wykonania, dostawy oraz montażu 5 sztuk tablic informacyjnych PCV (o grubości min. 5 mm ) o wymiarach        1 m x 0,7 m w układzie poziomym.
2.    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty .
3.    Oświadczamy, że zawarty w Zaproszeniu do składania ofert wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.    Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert.

5.    Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować do ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 
6.    Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał osobowy     i techniczny do wykonania niniejszego zamówienia.
Dnia ..................................                 ...............................................................
( podpis i pieczęć osoby uprawnionej )


Wykonanie, dostawa oraz montaż  5 sztuk tablic pamiątkowych
Cena tablicy brutto
(za sztukę)         Cena tablicy netto
(za sztukę)     

Ilość     
5 szt.    
5 szt.    

Wartość tablic brutto     
    
Wartość tablic netto    

1.    Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami przedmiotu zamówienia i zaproszenia do składania ofert dotyczącego wykonania, dostawy oraz montażu 5 sztuk tablic pamiątkowych (o grubości 2 mm ) o wymiarach                       300 mm x 200 mm w układzie poziomym.
2.    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty .
3.    Oświadczamy, że zawarty w Zaproszeniu do składania ofert wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.    Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert.

5.    Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować do ……………………………………………………………………………………………………………………………....
 
6.    Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał osobowy     i techniczny do wykonania niniejszego zamówienia.
Dnia ..................................                 ...............................................................
( podpis i pieczęć osoby uprawnionej )


 Załącznik nr 2 - Protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY NR ……/2016
z dnia ……….. do Zamówienia
z dnia …………..

w sprawie wykonania, dostawy oraz montażu 5 szt. tablic informacyjnych oraz 5 szt. tablic pamiątkowych na potrzeby projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin : Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk”, w ramach  Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”  dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Nazwa i adres placówki/Miejsce montażu tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej    Osoba odpowiedzialna za odbiór montażu    Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej w poszczególnych gminach    Czytelny podpis wykonawcy
Zespół Szkół nr 2
Ciachcin Nowy 54
09-230 Bielsk    
Bogdan Sieradzki        
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku
Białotarsk 34
09-500 Gostynin    
Eliza Starczewska        
Przedszkole Samorządowe
Skrzeszewy 21
09-541 Skrzeszewy    
Agnieszka Józwik        
Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie
Ul. Niepodległości 7A
09-450 Wyszogród    
Marcin Pieniążek        
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród    
Marcin Pieniążek        Strona przekazująca: …………………………………………………………………….........................................


Strona przyjmująca:  Gmina i Miasto Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, reprezentowane przez ………………………………………………………………………………………......................


1.    Wykonawca oświadcza, że zgodnie z zaleceniami Zamawiającego nastąpiło wykonanie, dostawa oraz montaż :
           - 5 szt. tablic informacyjnych
           - 5 szt. tablic pamiątkowych

Ponadto,
1.    Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Wykonawcę praw na dobrach niematerialnych przysługujących osobom trzecim, w tym partnerów i praw autorskich.
2.    O ile naruszone zostaną prawa osób trzecich w zakresie opisanym w ust. 1, a osoba której dobra zostały naruszone zwróci się do Zamawiającego o zadośćuczynienie, Wykonawca zobowiązany jest przejąć wszelkie formalności związane z żądaniami tej osoby i całkowicie uwolnić Zamawiającego od jakichkolwiek działań i odpowiedzialności w tego tytułu.
3.    Wraz z podpisaniem niniejszego protokołu na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazywanego projektu, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, w szczególności na następujących polach eksploatacji w tym m.in.: utrwalanie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, najem, dzierżawa, a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań przedmiotu zamówienia oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań.
4.    Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy, że z chwilą przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy będzie on wykorzystywany na potrzeby Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania w przekazanym dziele poprawek i przeróbek bez zgody Wykonawcy.
5.    Strony stwierdzają, że przedmiot umowy został wykonany, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr ….…/2016 z dnia ……………. i przekazany w dniu …………………...


Stwierdza się, że prace wyszczególnione w niniejszym protokole zostały wykonane i przyjęte  oraz, że niniejszy protokół, stanowi podstawę do wystawienia rachunku.Strona    przyjmująca:                                      Strona przekazująca:    ………………………………..                            …………………………………umowa_-_tablice

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniązek
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-26 08:45:18
  • Liczba odsłon: 804
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671355]

przewiń do góry