Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor ds. organizacji biura i informacji
w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

I. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania niezbędne /konieczne/:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
    publicznych.
3. Wykształcenie wyższe. Preferowane: administracja, prawo, dziennikarstwo.
4. Doświadczenie zawodowe min. 3 lata w administracji samorządowej na takim samym lub
    zbliżonym stanowisku.
5. Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania
    Administracyjnego, Ustawy o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenia Rady 
    Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Ustawy 
    prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
6. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
7. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office i programów  
    graficznych.
Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność interpretowania i korzystania z przepisów prawa.
2. Znajomość edytora aktów prawnych – LEGISLATOR.
3. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność.
4. Umiejętność pisania i redagowania tekstów.
5. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

II. Do głównych zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będzie:

1. Wykonywanie prac zleconych przez Burmistrza, Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza  
    Gminy i Miasta Wyszogród.
2. Obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczno-prawna Rady i jej organów przy
    współpracy z radcą prawnym, w tym organizacyjne przygotowywanie sesji oraz
    posiedzeń komisji i ich protokołowanie.
3. Prowadzenie rejestrów zarządzeń, uchwał i stanowisk rady oraz interpelacji i wniosków,
    skarg i wniosków.
4. Wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.
5. Przygotowywanie materiałów informacyjnych na sesje, komisje, narady Burmistrza.
6. Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej.
7. Realizacja polityki promocyjnej gminy, w tym współpraca z mediami.
8. Redagowanie stron internetowych  www.wyszogrod.pl, www.tramwajwodny.wyszogrod.pl
9. Prowadzenie dokumentacji prasowej i audiowizualnej dotyczącej gminy.
10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.


III. Warunki pracy na w/w stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu jak również w terenie, praca przy komputerze, stanowisko pracy na pierwszym piętrze, brak windy, brak dostosowania toalet dla potrzeb niepełnosprawnych.

IV. Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów),
e) dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie
    zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
    korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
    celów rekrutacji,
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
    (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia
    zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy
   zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie
   najlepszych kandydatów.

VI. Rekrutacja prowadzona będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej i testu
       sprawdzającego wiedzę.

Po upływie terminu składania ofert zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej i testu sprawdzającego wiedzę.
Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1202 ze zm./.
Zastrzegamy sobie prawo, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na czas określony.
Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. organizacji biura i informacji ”, z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród,            ul. Rębowska 37, w Kancelarii Ogólnej pok. nr 4 lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2015r. do godz. 1400  (liczy się data wpływu do Urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu, ul. Rębowska 37.

                                               Burmistrz
                                                                                Gminy i Miasta Wyszogród
                                                                                             Jan Boszko
 

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Inspektor ds. organizacji biura i informacji

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż po dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów, wskazanych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Inspektor ds. organizacji biura i informacji, żaden z kandydatów nie spełnia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu. Procedura naboru została zakończona.

 

 

 

 

                                                           12.11.2015r. Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                  Anna Kossakowska


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-27 09:57:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-12 10:17:29
  • Liczba odsłon: 2517
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674670]

przewiń do góry