Protokół nr II/2013

z obrad XXV Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z  dnia 30 stycznia 2013 r.

__________________________________________

 

Porządek obrad:  

                                                                   

1.     Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.     Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5.     Wystąpienia zaproszonych gości.

6.     Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

7.     Interpelacje i zapytania radnych.

8.     Podjęcie uchwał w sprawie:

- obwodów głosowania

- przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy i Miasta Wyszogród

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

- zmian w budżecie

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

9.     Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

12.  Zakończenie obrad.

Punkt 1.

 

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM Maryś Maciej Mieszkowski otworzył obrady XXV Sesji Rady GiM witając radnych, Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, sołtysów, a także przybyłych na dzisiejsze obrady mieszkańców gminy.

W obradach uczestniczą wszyscy radni. Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 2.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zapytał, czy są uwagi do porządku obrad?

 

Burmistrz GiM Wyszogród Mariusz Bieniek poprosił o wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Przewodniczący Rady poinformował wszystkich zgromadzonych na dzisiejszych obradach o piśmie, które wpłynęło 28 marca do Urzędu skierowanym do Przewodniczącego.  Przewodniczący przedstawił swoje uwagi do otrzymanego pisma o błędzie w nazwisku przewodniczącego, błędnym terminie sesji oraz to że pismo nie było podpisane własnoręcznie. Pomimo tych uwag Przewodniczący odczytał złożone pismo – treść stanowi załącznik do protokołu.

Stowarzyszenie „Kocham Mazowsze” zwróciło się z prośbą o wprowadzenie na najbliższej sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród do porządku obrad punktu dotyczącego skargi Stowarzyszenia na nieprawidłowości w postępowaniu Burmistrza w sprawie budowy siłowni wiatrowych. Przewodniczący dodał, że stowarzyszenie zapytało, czy sesja może być filmowana na co Przewodniczący sam nie wyraził zgody i zwrócił się z zapytanie do Rady, jakie jest jej zdanie.

 

Radny Marek Głowacki zaproponował, aby przegłosować, czy uwzględnić taki punkt w porządku obrad, czy w sprawach różnych.

 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w powyższej kwestii.

Rada Gminy podjęła decyzję o nie wprowadzaniu odrębnego punktu dla Stowarzyszenia „Kocham Mazowsze”, ale uzgodniono, że zostanie podjęty ten temat w  sprawach różnych.

 

Radny Wiesław Tomkiewicz dodał, że z każdej sesji spisywany jest protokół, że sesja jest nagrywana na dyktafon przez pracownika Urzędu, więc później można wnieść uwagi do protokołu.

 

Przewodniczący przystąpił do głosowania porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek uwzględniając wprowadzone zmiany.

 

Porządek obrad – po zmianach:

                                                                   

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5. Wystąpienia zaproszonych gości.

6. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- obwodów głosowania

- przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy i Miasta Wyszogród

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

            - zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego

  - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

- zmian w budżecie

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

12. Zakończenie obrad.

Punkt 3.

 

W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następujący radni:

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

 

1.      Radny Zbigniew Madany

2.      Radny Wojciech Janczak

3.      Radny Józef Zbigniew Boszko

 

Punkt 4.

 

Przewodniczący przeszedł do przyjęcia protokołów z obrad XXIII i XXIV sesji. Wyjaśnił, że Pan Piotr Kafliński wniósł dwie uwagi do protokółu. Pierwsza z nich dotyczyła wpisania prośby Pana Kaflińskiego z XXIII Sesji o zweryfikowanie umów dotyczących odśnieżania miasta. Druga dotyczyła dopisania do wątku dotyczącego pojemników na śmieci, że jeśli będą obowiązywały kosze, to zostaną one dostarczone przez firmę zabierającą śmieci. Przewodniczący Rady dodał, że obie uwagi zostały uwzględnione i wpisane do protokółu. Następnie przeszedł do głosowania.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli  protokóły z obrad poprzednich Sesji bez uwag.

 

Punkt 5.

 

Mariusz Bieniek Burmistrz GiM Wyszogród, jako przewodniczący Kapituły plebiscytu „Zasłużeni dla GiM Wyszogród” wraz z Kapitułą wręczył Panu Henrykowi Klusiewiczowi statuetkę oraz złożył podziękowania i gratulacje za wyróżnienie przez mieszkańców. Pan Henryk Klusiewicz nie mógł być obecny na poprzedniej sesji 9 stycznia kiedy były wręczane wszystkim nominowanym statuetki w związku z tym został zaproszony na dzień dzisiejszy.

 

Pan Henryk Klusiewicz podziękował za tę nominację w kat. „Zasłużony dla GiM Wyszogród”. W swoim przemówieniu przedstawił kilka ważnych zadań inwestycyjnych, podkreślając, że zostały one zrealizowane z obecnym burmistrzem oraz Radą. Dodał, że to dzisiejsze wyróżnienie jest dla mieszkańców. Na koniec podziękował i pogratulował obecnej kadencji samorządu podejmowanych inwestycji.

 

Przewodniczący Rady Maryś Mieszkowski podziękował Panu Henrykowi Klusiewiczowi w imieniu Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Punkt 6.

 

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o przedstawienie informacji z pracy Urzędu pomiędzy sesjami. Wprowadzając uczestników sesji  do punktu z prac pomiędzy sesjami Burmistrz wspomniał o częstotliwości spotkań Rady, a także o podwyższaniu z roku na rok budżetu Gminy, który dzisiaj wynosi 21 mln.

Następnie wymienił najważniejsze działania z pracy urzędu realizowane od ostatniego posiedzenia:

1.      Wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia badań monitorowania odpadów na składowisku w Wilczkowie.

2.      Trwają prace projektowe dotyczące zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie. W styczniu wydano decyzje lokalizacyjną dla tego przedsięwzięcia.

3.      Prowadzone są prace projektowe placu zabaw w Kobylnikach i Grodkowie, na bieżąco są prowadzone rozmowy z administratorami terenu tj. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kobylnikach P. Teresą Jarzyńską – Koper oraz sołtysem wsi Grodkowo P. Mariuszem Caban.

4.      W dniu 16.01.2013 odbyła się rozprawa administracyjna w sprawie rozbiórki Starego Mostu na rzece Wiśle w Wyszogrodzie.

5.      W dniu 26.01.2013 odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie zmiany planu w rejonie ul. Czerwińskiej w mieście Wyszogród oraz w miejscowości Chmielewo. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób. Obecnie trwa procedura przygotowania projektu dokumentu.

 

Inwestycje z działu gospodarki komunalnej:

1.      Prace nad projektem zagospodarowania terenu przy ul. Kilińskiego.

 1. Złożenie wniosku o dotację na drogę w Rakowie ( były FOGR )
 2. Przygotowanie do zmian w systemie zbiórki selektywnej – rozeznanie rynku pod względem cenowym na zakup pojemników do zabudowy gniazdowej.
 3. Przygotowanie zapytań ofertowych odnośnie profilowania dróg w mieście i gminie Wyszogród oraz na remont cząsteczkowy.
 4. Przygotowanie projektu na dalsze odwodnienie kolonii ,, Bziny ''w Kobylnikach
 5. Złożenie wniosków o remonty dróg będących dojazdowymi do wiatraków.

 

Wydarzenia kulturalno-promocyjne:

1.      Wspólne kolędowanie przedszkolaków z chórem emerytów

W niedzielę, 20 stycznia br., w Centrum Kultury Wisła odbył się koncert kolęd w wykonaniu połączonych chórów: Seniora „Promyk” i dzieci z przedszkola w Wyszogrodzie. Przy pełnej widowni można było wysłuchać znanych i mniej znanych kolęd. Koncert został wykonany pod kierunkiem Pana  Antoniego Dąbrowskiego.

2.      Spotkanie z wolontariuszami

18 stycznia odbyło się spotkanie z wolontariuszami Szlachetnej Paczki, którzy szczególnie zaangażowali się w tegoroczną akcję w naszym rejonie. W imieniu Samorządu GiM Wyszogród zostały złożone podziękowania wszystkim za poświęcenie czasu i wielkiego serca w organizacji pomocy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Wyszogród oraz gmin ościennych. Szczególne podziękowania zostały skierowane do koordynatorów Pani Anny Dąbrowskiej oraz ks. Dawida Witkowskiego.

3.      Spotkanie w sprawie kolejki wąskotorowej

18 stycznia w Sochaczewie odbyła się debata prowadzona w szerokim gronie: Marszałka Woj. Mazowieckiego, Burmistrza Sochaczewa, Dyrektora Muzeum Kolejki Wąskotorowej, samorządowców. Rozmowy poświęcone były  obecnej sytuacji Muzeum Kolei Wąskotorowej i jego perspektyw. W perspektywie kolejnych lat zamierzeniem Samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej jest nawiązanie współpracy w obszarze przejazdów pociągiem RETRO  do stacji WYSZOGRÓD. Spotkanie zakończone zostało przyjęciem wspólnej deklaracji o nieformalnym wsparciu na rzecz kolejki i ewentualnym podjęciu próby pozyskania środków zewnętrznych na rzecz kolejki wąskotorowej.

 

4.      XXI finał ogólnopolskiej akcji WOŚP zakończył się jak zawsze wielkim sukcesem. W tym roku po raz pierwszy z wielkim zaangażowaniem włączyli się młodzież, wszystkie szkoły z terenu Gminy i Miasta Wyszogród, Dom Pomocy Społecznej, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy gminy i miasta. Loterie, licytacje, a także pełne puszki dały w sumie 16.592,39 zł.

Burmistrz złożył podziękowania dla wszystkim organizatorów, wolontariuszy i mieszkańców gminy i miasta.

Zebrane kwoty przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Kobylnikach (4 wolontariuszy) - 1213,39zł

Szkoła Podstawowa w Rębowie (4 wolontariuszy)- 965,82zł

DPS w Wyszogrodzie (1 wolontariusz) - 277zł

Zespół Szkół w Wyszogrodzie (34 wolontariuszy) - 7051,88zł

Loteria - 766,30zł

Kawiarenka - 478zł

Pani Monika Macion ze swojego utargu przekazała na WOŚP - 300zł

Licytacja - 5540zł

Na koniec tego punktu Burmistrz podziękował Panu Wiesławowi Tomkiewiczowi za przeprowadzone licytacje.

Burmistrz przedstawił także informację z podejmowanych przedsięwzięć Centrum Kultury Wisła:

- otwarcie nowej stałej ekspozycji w muzeum,

-  zagospodarowanie przestrzeni w okolicach przede wszystkim Wisły,

- otwarcie informacji turystycznej wraz z opracowaniem materiałów i tablic informacyjnych.

Burmistrz Mariusz Bieniek powiedział, że poprzez Lokalną Grupę Działania zostaną złożone wnioski na dofinansowanie zakupu tramwaju wodnego do Wyszogrodu, dzięki któremu będą organizowane krótkie rejsy w okolicach Wyszogrodu.

Kolejny temat omawiany przez Burmistrza to nowelizacja ustawy śmieciowej. Burmistrz dodał, że na spotkaniach z mieszkańcami omówi problematykę nowego systemu gospodarowania odpadami. Stawki i sposób wdrożenia w będzie obowiązywał  od 1 lipca. Mieszkańcy będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za odbiór odpadów i ich dalsze zagospodarowanie. Obowiązywać będą dwie stawki za odbiór odpadów. Niższa 7 zł jeżeli odpady będą segregowane, wyższa 16 zł – jeżeli odpady będą oddawane zmieszane. 

Sołtysi w najbliższym czasie dotrą do mieszkańców i ich poinformują o nowym systemie. Nie ma wymogu ilościowego 7zł od osoby i wszystko zostanie odebrane. Każdy właściciel nieruchomości w składanej deklaracji sam zdecyduje w jaki sposób będzie oddawał śmieci.

Burmistrz przedstawił także problem gospodarki komunalnej w gminie, który ma  wiele obszarów problemowych. Wspomniał, że wspólnie z  Prezesem ZGK jest na chwilę obecną analizowany problem w tym obszarze. Kolejne posiedzenie komisji Rady Gminy i Miasta będzie poświęcone gospodarce nieruchomościami w gminie Wyszogród, aby wspólnie przeanalizować sytuację i ewentualnie podjąć określone działania.

 

Przewodniczący Rady Pan Maryś Mieszkowski  podziękował Burmistrzowi za przedstawienie informacji i poprosił zgromadzonych na dzisiejszych obradach o zadawanie pytań i zgłaszanie interpelacji.

 

Punkt 7.

 

1.      Jak inwestor ustosunkował się do ewentualnych odszkodowań i pokrycia kosztów leczenia. Druga część pytania dotyczy odniesienie inwestora do monitorowania poziomu hałasu spowodowanego przez turbiny (dotyczy inwestycji „Budowa farmy wiatrowej w gm. Wyszogród”) – czy jest odpowiedź inwestora – pytanie zadał  radny Andrzej Dobaczewski.

 

Burmistrz odpowiedział, że jest to problematyka poruszana na komisjach Rady Gminy i Miasta Wyszogród, ale przede wszystkim przez mieszkańców. Burmistrz powiedział, że „w przypadku ochrony zdrowia - nie pytaliśmy i nie będziemy pytać inwestora, czy on się z tym zgadza czy nie. Wystąpiliśmy o wiele interpretacji własnych do różnych ekspertów. Czekamy na odpowiedzi. Czekamy również na stanowisko konferencji poświęconej tego typu inwestycji, pod kątem oddziaływania na zdrowie”. To co wyczytaliśmy z materiałów, które przekazuje Stowarzyszenie, a także które zdobył Urząd – Burmistrz zdeklarował, że w przygotowywanej decyzji środowiskowej zostanie ujęte, że za każdą rzecz jaka wyniknie z tego przedsięwzięcia inwestor będzie musiał zapłacić i wziąć na siebie odpowiedzialność za ewentualne uszczerbki na zdrowiu.

W przypadku hałasu spowodowanego przez turbiny  Burmistrz powiedział, że będzie jeszcze analizowane w jaki sposób zapisać w decyzji środowiskowej, aby inwestor dostosował się do realizacji inwestycji. Na pewno Inwestor będzie musiał przedstawić pozytywną opinię w zakresie poziomu hałasu spowodowanego inwestycją.

Burmistrz powiedział, że w gminie Wyszogród jest bardzo duża grupa zainteresowanych osób inwestycją farmy wiatrowej, jak również samorząd. Jest to jeden z wielu tematów, którym zajmuje się urząd powiedział Burmistrz.

Burmistrz poinformował, że być może zostaną wstrzymane z automatu wszystkie inwestycje budowy farm wiatrowych w Polsce, po to aby ustalić przepisy obowiązujące w tej tematyce. Burmistrz podkreślił, że jest w pełni za tym aby powstały te uregulowania, ponieważ nie jest ekspertem, jak również żaden z naszych samorządowców żeby ocenić tę sytuację.

Taki postulat w kwestii uregulowania przepisów został skierowany do Posłów Rzeczypospolitej, aby prace legislacyjne zostały przyspieszone.

Burmistrz potwierdził, że wnioski mieszkańców zostaną wpisane do decyzji środowiskowej. Dodał, że takie jest stanowisko samorządu ziemi wyszogrodzkiej.

Każdy kto jest stroną postępowania otrzyma projekt decyzji środowiskowej. Na tym  etapie administracyjnym jest to postępowanie zawieszone i nawet projektu nie jesteśmy w stanie wydać – powiedział Burmistrz.

Samorząd nie chce robić niczego na siłę, jeżeli mają Państwo oczekiwania przede wszystkich w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - takie zapisy będą w tej decyzji zapisane. Czyli bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, pełna odpowiedzialność inwestora – takie jest stanowisko Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Mariusza Bieńka.

 

2.      Ul. Kilińskiego – czy można wnieść sugestie (dotyczy zaplanowanego remontu)– Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 Piotr Kafliński.

Burmistrz odpowiedział, że  na tym etapie jeszcze można wnieść swoje sugestie.

 

3.      Kiedy rozpocznie się budowa przydomowych oczyszczalni – radny Marek Głowacki.

Burmistrz odpowiedział, że na spotkaniach sołeckich zostanie zweryfikowane, czy dalej mieszkańcy podtrzymują chęć budowy oczyszczalni i w jakiej kolejności chcieliby włożyć wkład własny.

 

4.      Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia – radny Hubert Więckowski

Burmistrz odpowiedział, że zostanie to sprawdzone jak jest zapisane w umowie z dzierżawcą, czy należy to do właściciela, czy do najemców. Jeśli do gminy – Właściciela -to zostanie to naprawione.

 

5.      Czy gmina poniesie koszty za zrywanie umów o wywóz śmieci – radny Wiesław Gaworski.

Prezes ZGK Zbigniew Laskowski odpowiedział, że podpisane umowy z ZGK na odbiór śmieci mają charakter umów cywilno-prawnych. Każdy kto złoży wniosek w maju o rozwiązanie umowy zostanie rozwiązany, jak również od 1 lipca ZGK nie będzie już naliczał opłat. W czerwcu zostanie zakończony ten proces po odebraniu przez ZGK pojemników.

 

6.      Czy wzorem lat ubiegłych „Sita” będzie zabierała śmieci z poboczy i dróg – radny Józef Zbigniew Boszko – odp. zostanie udzielona na następnym posiedzeniu.

 

 

7.      Dopłaty bezpośrednie dla rolników, nie ma nikogo kto by udzielał informacji rolnikom – radny Zbigniew Madany.

Na to pytanie odpowiedział Przewodniczący, że wielokrotnie był zapraszany na spotkania rady Wiktor Szmulewicz. W planie rady jest ujęte takie spotkanie więc Prezes Krajowych Izb Rolniczych udzieli informacji w tym obszarze.

Radny Wojciech Kuliński potwierdził przybycie na sesję marcową Prezesa Krajowych Izb Rolniczych.

 

Punkt 8

 

Radni przeszli do kolejnego punktu, a mianowicie podejmowania uchwał. Przewodniczący poprosił Agatę Szczurowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy i Miasta Wyszogród.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, bądź pytania do przedstawionego projektu? W związku z brakiem dyskusji przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 188/XXV/2013 w sprawie wyrażenia przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy i Miasta Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Agata Szczurowska o odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, do przedstawionego projekt, następnie przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 189/XXV/2013  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Kolejny projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania odczytała Anna Półchłopek.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, do przedstawionego projekt, następnie przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 187/XXV/2013   w sprawie obwodów głosowania.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

O odczytanie kolejnych uchwał Przewodniczący poprosił Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Mariusza Bieńka.

Burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, do przedstawionego projekt, następnie przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 191/XXV/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego odczytał Burmistrz.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, do przedstawionego projekt, następnie przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 190/XXV/2013 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego..

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, które zaistniały ze względu wprowadzenie do budżet kwoty 2 000704,96 na realizację zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 192/XXV/2013  w zmian w budżecie. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Konsekwencją uchwały zmian w budżecie jest uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, którą odczytała Pani Skarbnik. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 193/XXV/2013  w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Punkt 9.

 

W sprawach różnych Przewodniczący udzieli głosu Panu Wiesławowi Budnickiemu.

 

Pan Wiesław Budnicki odczytał pytania skierowane do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród:

Czy Pan Burmistrz wie jakie są wprowadzone odległości od zabudowań postawienia wiatraków od zabudowań w takich krajach, jak Francja (1500m), Holandia (1900), USA (3200), Wielka Brytania (2000), a jak budowane wiatraki są w Polsce(123, 130 m) – zapytał Pan Wiesław Budnicki odpowiadając od razu na swoje pytania.

 

Czy Rada Gminy nie może podjąć uchwały uwzględniając odległości w jakich powinny być budowane turbiny od zabudowań? – zapytał Pan Wiesław Budnicki.

 

Kolejne pytanie to - do Polski trafia około 90% wiatraków w tym „składaki wiatraki”, choć stare turbiny powinny trafiać na złom jadą do nas. Przechodzone wiatraki nie utrzymują dopuszczalnych norm – Pan Wiesław Budnicki powołał się na dr Wojciechowskiego z Instytutu Politechniki Wrocławskiej. Nie wiem czy lokalne władze godzą się na takie coś?

W przypadku awarii fragmenty śmigła kręconego podczas pracy z prędkością 150 km/h mogą zostać rozrzucone w promieniu kilku km, nam się za kilka metrów proponuje wiatrak. Dlatego ci ludzie dzisiaj przyszli, chcemy walczyć o to – powiedział  Pan Wiesław Budnicki.

 

Trzecia sprawa to - następuje zmniejszenie wartości nieruchomości farm wiatrowych nawet o 20 %.

Czwarta sprawa to umowa dzierżawy gruntów są skomplikowane i często mogą zwierać groźne zapisy, z których wynikało, że rolnik oddawał całe gospodarstwo, wszystkie działki ewidencyjne. To samo prawo pierwokupu w przypadku przysługiwało dzierżawcy, czyli firmie wiatrakowej – powiedział Pan Wiesław Budnicki.

 

Piąte pytanie, czy Burmistrz zastanawiał się co będzie jak zakończy się eksploatacja turbin – jeszcze nie powstały, ale my się martwimy co będzie później. Kto je  zutylizuje i za czyje pieniądze? Gmina nie zmniejszy bezrobocia na swoim terenie, bo farmy nie generują miejsc pracy.

 

Jeszcze jedno pytanie, czy według organu elektrownie wiatrowe to?

Obiekty budowlane służące do wytwarzania energii, czy urządzenia produkcyjne, które powodują ograniczenia  w zabudowie i użytkowania terenu.

Na tym Pan Wiesław Budnicki zakończył zadawanie pytań i poprosił o odpowiedź.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Burmistrz odpowie na zadane fachowe pytania.

 

„Burmistrz odpowiedział, że mieszkańcy w niedługim czasie otrzymają stanowisko Samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej w kwestii budowy farmy wiatrowej, które na pewno uwzględni wspomniane przez mieszkańców postulaty. Burmistrz powiedział, że już we wcześniejszym wystąpieniu powiedział na temat odległości od zabudowań i hałasu i tego, że zgadza się z tym stwierdzeniem.

Zostało sporządzone pismo skierowane do wszystkich posłów z tego terenu, jak i do komisji która powstała w Parlamencie RP zajmująca się tematyką wiatrową, po to aby jak najszybciej uregulowano kwestię inwestycji farm wiatrowych i lokalizacji wszystkich szczegółów ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska samorządu.

Decyzja środowiskowa uwzględniała będzie wszystkie postulaty, wnioski i oczekiwania mieszkańców. Przygotowaną decyzję każda strona postępowania  otrzyma. Mieszkańcy będą mieć zapewnienie, że gmina też chce aby to było bezpiecznie oraz uregulowane przepisami w kwestii odległości. Nie zostanie wydana żadna decyzja, która by uderzała w zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców” – zapewnił Burmistrz.

 

Pan Wiesław Budnicki ponownie poprosił o lokalizację wiatraków zgodnie z opinią Ministerstwa Zdrowia.

Wszystkie postulaty zostaną zapisane w decyzji środowiskowej, zgodnie z pozytywną opinią ministerstwa zdrowia – odpowiedział Burmistrz.

 

Wywiązała się dyskusja pomiędzy Radą a mieszkańcami w kwestii odległości turbin od zabudowań.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że Pan Wiesław  Budnicki zadaje pytania natury fachowej. Dodał, że jeśli  będzie taka potrzeba to samorząd zaciągnie opinii ekspertów i udzieli Panu Budnickiemu odpowiedzi na pytanie, jak jest właściwa odległość postawionej turbiny od zabudowań.

 

Burmistrz ponownie powiedział, że wystąpił z pytaniem do Rządu RP i parlamentarzystów, aby je jak najszybciej uregulowali. „Dzisiaj nasze postępowanie jest zawieszone i nie wiem kiedy zostanie odwieszone to jest na etapie kolegium odwoławczego. Natomiast Stowarzyszenie, jako strona złożyli jasne swoje stanowisko. My nie jesteśmy przeciwko, pod warunkiem, że lokalizację  i oddziaływanie - będzie tak, jak proponuje minister ochrony zdrowia. Burmistrz dodał, że wszystkie postulaty zostaną przekopiowane do decyzji, bo taki jest wniosek mieszkańców.

 

Radny Wojciech Kuliński zwrócił się z pytaniem do mieszkańców, czy wszyscy są przeciwko budowie farmy wiatrowej?

 

Jeden mieszkaniec wypowiedział się, że tylko on i chciałby wypowiedzieć się w kwestii odszkodowania. „Pan Szcześniak zażyczył sobie ponoć 3,5 mln zł, a ja mając wiatrak, jeśli będę go miał dostanę przez trzydzieści lat około 700, 800 tyś.”.

 

Wywiązała się dyskusja w kwestii odszkodowań.

 

Radna Mariola Olszewska stwierdziła, że padła decyzja Burmistrza o zawieszeniu postępowania to powinniśmy zakończyć tę dyskusję.

 

Pan Andrzej Szparadowski mieszkaniec gminy Czerwińsk, posiadający grunty w gminie i mieście Wyszogród poprosił o zabranie głosu.

Pan Andrzej Szparadowski powiedział, że mieszkańcy skorzystali z prawa przyjścia na sesję aby przedstawić swoje zdanie i podkreślić jak ważny jest to temat dla mieszkańców. Pogratulował rozwoju samorządu. Dodał, że w przyszłości chciałby przekazać gospodarstwo pokoleniowe bez obciążeń swoim następcom.

 

Następnie zabrał głos Burmistrz mówiąc, że dyskusja i konsultacje nie trwają od wczoraj. Zapewnił uczestników sesji o zapisie zgłoszonych postulatów w decyzji środowiskowej. Burmistrz dodał, że bardzo dobrze mieszkańcy zrobili, że założyli organizację, że są stroną w postępowaniu i wnieśli swoje oczekiwania i zostaną one spełnione. Wbrew mieszkańcom nie zostanie zrobione nic przeciwko.  To co jest w granicach prawnych  i to co mogę zrobić zostanie zrobione. Burmistrz poprosił, aby nie podburzać mieszkańców i nie doprowadzać do kłótni i poprosił o zakończenie tematu.

 

Radna Mariola Olszewska zadała pytanie, czy wiadomo kiedy będą otwarte nowe gabinety w ośrodku zdrowia Olszewska.

Radny Andrzej Woźniak odpowiedział, że dzisiaj i jutro ma być sanepid, który wyda decyzję za dwa do trzech tygodni i dopiero wtedy zostaną otwarte gabinety.

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piotr Kafliński odpowiedział do pytania radnej Marioli Olszewskiej, że sprzęt medyczny do nowych gabinetów został przywieziony wczoraj.

Następnie powiedział, że chciałby ponownie wywołać temat odśnieżania w mieście, bo według Pana Piotra odśnieżanie nie wygląda tak jak być powinno.

Burmistrz potwierdził, że zwróci na to uwagę.

 

Radny Andrzej Dobaczewski zgłosił prośbę do Stowarzyszenia „Kocham Mazowsze” o wcześniejsze powiadamianie o planowanych spotkaniach Stowarzyszenia z mieszkańcami.

Pan Wiesław Budnicki odpowiedział, że będzie wysyłane wcześniej.

 

Radny Andrzej Woźniak zapytał o zmiany w organizacji ruchu drogowego.

Artur Kaźmierczak odpowiedział, że w chwili obecnej czekamy na akceptację projektu.

 

Radny Zbigniew Madany zgłosił, że Rębowie nie ma światła.

Burmistrz odpowiedział, że zostało już to zgłoszone przez sołtysa z Rębowa.

 

Radna Elżbieta Biernat zgłosiła wniosek o wyciszenie telefonów komórkowych na czas sesji i komisji.

 

Pan Henryk Klusiewicz – były Burmistrz GiM Wyszogród podziękował za zaproszenie na sesję. Na koniec zaproponował Radzie Gminy, aby wydać publikację informacyjną z okazji 20-lecia samorządu spisując kto, kiedy był sołtysem, radnym robiąc podsumowanie po kolei każdej kadencji.

 

Punkt 10.

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania – zostały udzielone w punkcie 7.

Odpowiedź na zapytanie 6 i 7 zostanie udzielona podczas kolejnego posiedzenia  radnych.

Punkt 11.

 

Podczas XXV sesji zostały zgłoszone następujące wnioski:

1.      Jak najszybsze zwołanie komisji wspólnych,  w celu zajęcia się problematyką gospodarki mieszkaniowej – wniosek Burmistrza.

2.      Wyciszenie telefonów komórkowych na czas sesji i komisji – wniosek radnej Elżbiety Biernat.

Radni jednogłośnie przegłosowali zgłoszony wniosek.

 

Punkt 12.

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 13.30 zamyka obrady XXV Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Maryś Mieszkowski

Protokołowała:

Agata Szczurowska

 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-10 14:42:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-10 14:42:33
 • Liczba odsłon: 612
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674976]

przewiń do góry