Protokół nr IV/2011

z obrad IV Sesji rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 30 marca 2011 roku.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i

Uzależnień na 2011 rok.

 • przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 • warunków funkcjonowania i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,

 • określenia zasad zbywania udziałów lub akcji spółek z udziałem GiM Wyszogród przez Burmistrza GiM Wyszogród,

 • wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbioru odpadów komunalnych

 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GiM Wyszogród,

 • sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej jej użytkownikom wieczystym,

 • zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Wyszogród ul. Czerwińska i Chmielewo,

 • zmian w budżecie GiM,

 • wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2012 rok.

 • dopłaty do 1 m3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych dla ZGK Spółka z o.o. w Wyszogrodzie.

7. Sprawy różne.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

  1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

  2. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący otwiera obrady IV Sesji Rady Gminy i miasta Wyszogród witając radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Pana Burmistrza GiM wraz z pracownikami Urzędu oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady. W obradach nie uczestniczą zaproszeni radni powiatu płockiego ponieważ w dniu dzisiejszym odbywa się również Sesja Rady powiatu w Płocku.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 14 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

W obradach IV Sesji Rady GiM nie uczestniczy radny Józef Zbigniew Boszko.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.



-2-

Punkt 2.

Pan Przewodniczący pyta czy są uwagi co do przedstawionego porządku obrad.

Radny Z. Madany proponuje terminy Sesji uzgadniać z radnymi powiatu.

Pani Skarbnik GiM prosi o wprowadzenie pod obrady Sesji rozpatrzenie uchwał w sprawach:

 • zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu finansowego zakładanego w budżecie GiM na 2011 rok,

 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku Przychodni Zdrowia.

Pani Sekretarz GiM prosi o wprowadzenie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Pan Przewodniczący informuje, że oprócz w/w uchwał wprowadzone zostały do porządku obrad 2 uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy i upoważnienia kierownika MGOPS do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z zakresu pomocy socjalnej.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad ze zgłoszonymi zmianami.


Przed realizacją następnego punktu porządku obrad głos zabrał przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku na temat naboru do Narodowych Sił Rezerwy. Przedstawił jakie warunki muszą spełniać kandydaci do tej formacji oraz jakie obowiązki ma wojsko wobec osób, którzy zgłoszą się do tej służby.

Zachęcił do rozpropagowania przekazanej informacji i wstępowania w szeregi NSR.


Punkt 3.

W skład Komisji Wniosków i Uchwał powołano następujących radnych:

 1. Radna Mariola Olszewska,

 2. Radny Mieczysław Majewski,

 3. Radny Andrzej Dobaczewski.


Punkt 4.

Pan Burmistrz GiM przedstawił informację na temat pracy między Sesjami.

W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na:

 • wybory sołtysów,

 • duże zainteresowanie mieszkańców spotkaniami z przedstawicielami samorządu,

 • wybory do izb rolniczych,

 • zakończenie audytu w Urzędzie GiM i jednostkach organizacyjnych GiM,

 • odbytej konferencji w sprawie zagrożeń powodziowych i konieczności pogłębiania koryta rzeki Wisły. W tym celu powołane zostanie Forum samorządowe, które wystąpi do Sejmu Rp z inicjatywą ustawodawczą w

-3-

 • sprawie uregulowań prawnych dot. tych spraw.

 • przygotowanie programu Radosna Szkoła, pozyskano 100 tys zł dla szkoły w

Wyszogrodzie na jej przygotowanie do przyjęcia 6-latków.

 • złożono 3 projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o dofinansowanie dla szkół, przedszkola i na szkolenia organizowane przez MGOPS.

 • Pan Burmistrz poinformował, że od tego roku brak jest funduszy na prace interwencyjne. Nie mniej Gmina chce pomóc osobom bezrobotnym i w tym celu przygotowała listę zadań, które będą wykonywać osoby bezrobotne. Będą powołane 2 grupy takich pracowników, jedna do wykonania rewitalizacji rynku, układania chodników druga grupa do sprzątania. Pracownicy ci będą mieli płacone za wykonanie określonego zadania.

 • Pan Burmistrz informuje, że będzie zwracana szczególna uwaga na tych, którzy zaśmiecają nasze tereny do każdej takiej sytuacji będzie wzywana policja, która będzie nakładać kary na tych, którzy będą wyrzucać śmieci. Poza tym ogłoszono konkurs dla tych osób, które będą angażować się w utrzymanie czystości na naszym terenie. Prowadzone również będą kontrole pod kątem zawieranych umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych.

 • Odnośnie modernizacji dróg Pan Burmistrz informuje, że wystąpił z wnioskiem do Starosty Powiatu Płockiego o przejęcie na drogi gminne 3 dróg powiatowych – w Słominie, Pozarzynie i Marcjance. Natomiast droga powiatowa w Rębowie modernizowana będzie wspólnie z powiatem.

 • Ogłoszony konkurs na tworzenie wspólnot mieszkaniowych już spotkał się z zainteresowaniem, jedna ze wspólnot jest już założona i oni będą mieli wykonaną termomodernizację. W sprawę tą bardzo zaangażowali się Panowie Radni H. Więckowski, W. Tomkiewicz, W. Gaworski. Pan Burmistrz uważa, że pozostałe bloki również zainteresują się tym konkursem.

 • Rozpoczęto I etap remontu, kończone jest przygotowanie biura na potrzeby USC i kancelarii ogólnej, w tym pomieszczeniu również będzie wykonany remont i przygotowana zostanie sala posiedzeń.

 • Pan Burmistrz poinformował, że jest pełna dokumentacja na termomodernizację przychodni zdrowia. Zadanie to będzie kosztować 500 tys. zł.

 • Budowa skarpy wiślanej i nadanie imienia bulwarowi nad Wisłą zostało wyróżnione w plebiscycie 10 najważniejszych inwestycji w regionie. Plebiscyt ten wygrał Gostynin natomiast Gmina Wyszogród została wyróżniona.

 • Pan Burmistrz GiM poinformował i zaprosił w imieniu Wójta Mała Wieś na spotkanie z Ministrem Rolnictwa, które odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 12-tej na hali sportowej w Małej Wsi.


Pan Przewodniczący zaproponował, żeby pkt 5 połączyć z pkt. 8 porządku obrad.

Radni przyjęli w/w propozycję.

Pan Przewodniczący ogłasza 15 minutową przerwę w obradach.


-4-

Punkt 6.

Podjęcie uchwał:

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2011 rok.

Wobec braku dyskusji na temat przedstawionej uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 26/IV/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2011 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 27/IV/2011 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wyszogrodzie.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 28/IV/2011 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wyszogrodzie.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbywania udziałów lub akcji spółek z udziałem Gminy Wyszogród przez Burmistrza GiM Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 29/IV/2011 w sprawie określenia zasad zbywania udziałów lub akcji spółek z udziałem Gminy Wyszogród przez Burmistrza GiM Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

-5-

zwłok zwierzęcych i ich części.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 30/IV/2011 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 31/IV/2011 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej jej użytkownikom wieczystym.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 32/IV/2011 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej jej użytkownikom wieczystym.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 33/IV/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani B. Dominikiewicz przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Chmielewo i Wyszogród ul. Rybaki.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 34/IV/2011 w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Chmielewo i Wyszogród ul. Rybaki.

-6-

Pani Sekretarz przedstawia projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 35/IV/2011 w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierownika MGOPS w Wyszogrodzie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków szkolnych i wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych dla uczniów zamieszkałych na terenie GiM Wyszogród.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 36/IV/2011 w sprawie upoważnienia kierownika MGOPS w Wyszogrodzie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków szkolnych i wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych dla uczniów zamieszkałych na terenie GiM Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM na 2011 r.

Wobec braku dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 37/IV/2011 w sprawie zmian w budżecie GiM na 2011 r.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu finansowego planowanego w budżecie GiM na 2011 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 38/IV/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu finansowego planowanego w budżecie GiM na 2011 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na

-7-

wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Wyszogrodzie.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 39/IV/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku Przychodni Zdrowia w Wyszogrodzie.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 40/IV/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2012 rok.

Wobec braku dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 41/IV/2011 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2012 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Spółka z o.o.

Wobec braku dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 42/IV/2011 w sprawie dopłaty do 1 m3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK Spółka z o.o w Wyszogrodzie.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pan Przewodniczący ogłasza 10 minutową przerwę w obradach.


Po przerwie radni oraz zaproszeni goście zapoznali się z wystawą prac studentów Politechniki Warszawskiej Wydziału Architektury na temat rewitalizacji ulic Klasztorna i Wiślana. Było to podsumowanie konkursu plac planistycznych wykonanych w ramach przedmiotu Konserwacja i modernizacja architektury w części historycznej miasta Wyszogród wykonanych przez studentów Zakładu Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Przedmiotem prac były analizy konserwatorsko – architektoniczne w wybranych obszarach problemowych, metod konserwacji i konserwatorska koncepcja projektowa modernizacji i zagospodarowania zabytkowej struktury z uwzględnieniem współczesnych uzupełnień architektonicznych. Opracowaniem objęto obszar ulicy Wiślanej i terenów przy Górze zamkowej w tym amfiteatru, ulicy Klasztornej, ulicy Rynek oraz budynku przy ul. Rębowska 33.

-8-

W podsumowaniu w/w Konkursu udział wzięli Pan Piotr Molski Kierownik Zakładu i Pani Maria Ludwika Lewicka opiekun grupy oraz autorzy nagrodzonych prac.

Pan Burmistrz serdecznie podziękował studentom za wykonane prace oraz wręczył nagrody pieniężne zwycięzcom w/w konkursu.

Punkt 7.

W sprawach różnych głos zabrali:

Radny H. Więckowski w sprawie korzystania z usług opiekuńczych. Pyta co w takiej sytuacji jeśli takiej pomocy potrzebować będą 2 osoby.

Pani Sekretarz informuje, że rozszerzono możliwość korzystania z pomocy opiekunek. Podjęta dziś uchwała stwarza takie możliwości.

Radny M. Majewski nawiązując do obejrzanej wystawy prac studentów pyta kiedy będzie taka wystawa odnośnie zagospodarowania naszego stadionu.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM informuje, że Pani Basia sugerowała, żeby studenci zaprojektowali zagospodarowanie przychodni zdrowia. Jednak to studenci sami decydują, które obiekty i tereny projektować. Nie da im się narzucić, o które tereny nam najbardziej zależy.

Radny A. Dobaczewski pyta czy planowana rewitalizacja Rynku zaczerpnie coś z projektów przygotowanych przez studentów.

Radny Z. Madany pyta o Program Odnowy Wsi Rębowo, ustaleń odnośnie funkcjonowania naszej targowicy w takim zakresie, żeby przynosiła zyski dla gminy.

Radny Z. Madany pyta również, o obwodnicę Rębowa, kiedy dojdzie do skutku. Ponieważ obecnie trasa przy Kościele jest w tragicznym stanie.

Pan Burmistrz informuje, że Projekt odnowy wsi Rębowo jest aktualnie w fazie oceniania. Odnośnie targowicy Pan Burmistrz stwierdza, że trzeba będzie się zastanowić i znaleźć formę jej właściwego jej zagospodarowania, czy dla handlu zwierzętami. Pan Burmistrz proponuje, żeby na najbliższym posiedzeniu Komisji zająć się sprawą targowicy. Źródła finansowania modernizacji targowicy są jest tylko kwestia ustaleń kierunków jej zagospodarowania.

Odnośnie budowy obwodnicy w Rębowie Pan Burmistrz informuje, że do 2013 roku zadanie to nie będzie realizowane.

Radny J. Kuliński pyta o oczyszczalnie przydomowe, czy wyjaśniono sprawę dot. wycinki drzew na targowicy miejskiej.

Pan J. Kuliński proponuje, żeby przy cmentarzu przy ul. Niepodległości wyciąć akacje i w tym miejscu zagospodarować teren na potrzeby parkingu. Poza tym radny J. Kuliński zwraca uwagę na uporządkowanie terenów cmentarza żydowskiego i niemieckiego.

Pan Burmistrz informuje, że wytypowano lokalizacje oczyszczalni ścieków, które spełniają wymogi w tym zakresie. 60 wniosków czeka na realizację, która rozpocznie się po uruchomieniu programu.

Odnośnie wycinki drzew na targowicy Pan Burmistrz informuje, że 2 lata temu Starostwo wydało zezwolenie na wycinkę drzew suchych i zagrażających ludziom na targowicy. Sprawdzone zostanie czy wycięto inne drzewa, na które nie było zezwolenia.

Odnośnie terenów cmentarzy Pan Burmistrz informuje, że trwa postępowanie

-9-

odnośnie cmentarza niemieckiego, właścicielem tego terenu jest Klasztor Franciszkański. Ewangelicy chcą ten teren odzyskać.

Odnośnie cmentarza żydowskiego Pan Burmistrz informuje, że cmentarz ten przekazany został Gminie Żydowskiej, która się nie nim nie interesuje. Gmina Wyszogród nic na tym terenie nie może zrobić.

Radny W. Gaworski w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Rębowska - Zamieście. Z powodu dużego ruchu na trasie 62 są problemy z przejechaniem przez to skrzyżowanie.

Radny S. Ząbek w sprawie modernizacji drogi p-powodziowej, której właścicielem jest RZGW.

Pan Burmistrz uważa, że droga ta powinna być przejęta przez Gminę i docelowo należy ją utwardzić.

Pan Wiceprzewodniczący Rady GiM wnioskuje, żeby na najbliższym posiedzeniu Komisji Rady GiM zająć się sprawą ośrodka zdrowia.

Pan P. Jaroszewski – sołtys wsi Marcjanka pyta o realizację programu przebudowy 7 km odcina dróg gminnych.

Pan Burmistrz informuje, że po zakończeniu kontroli tego projektu program ten będzie realizowany.

Radna E. Biernat pyta o renowację pomnika na cmentarzu pierwszego Burmistrza Wyszogrodu.

Pan Burmistrz informuje, że w tej sprawie złożony zostanie wniosek do Rady Pamięci.

Pan Przewodniczący Rady GiM odnośnie zagospodarowania targowicy miejskiej stwierdza, że wszystkiego naraz nie da się zrobić. Proponuje, żeby każdy z radnych zastanowił się i podsunął jakiś pomysł w tej sprawie.

Radny W. Janczak uważa, że z tego targowiska nie wpływają pieniądze do gminy, i z tego powodu trzeba tą sprawą zająć się jak najszybciej.

Radny H. Więckowski uważa, ze ten Pan, który prowadzi targowisko jakieś zobowiązania podpisał i z tego trzeba go rozliczyć. Należy podjąć jakieś konstruktywne działania, żeby to nie trwało zbyt długo.

Radny M. Głowacki uważa, że wyjazd na inne lepsze targowisko nie ma sensu, ponieważ naszym problemem jest zakaz handlu zwierzętami przez lekarza weterynarii.

Radna E. Biernat pyta czy musimy tak się upierać przy tym, żeby na naszej targowicy prowadzić handel zwierzętami.

Radny Z. Madany uważa, że wcześniej na targowicy handlowano zwierzętami i w dalszym ciągu taki handel powinien się odbywać, ponieważ rolnicy są takim handlem zainteresowani.

Radny J. Kuliński uważa, że obecnego ajenta należy rozliczyć z tego co na targowicy zrobił a czego nie zrobił, czy należycie wywiązuje się z zawartej umowy.

Pan Przewodniczący proponuje, żeby Komisja rolna spotkała się z ajentem targowicy i żeby określił, co zrobił jakie ma dalsze plany w tym temacie. I na tej podstawie Rada przyjmie odpowiednie kierunki działania.

-10-

W tym punkcie porządku Komisja Wniosków i Uchwał przedstawia wnioski wynikające z dzisiejszych obrad Sesji Rady GiM:

 1. wcześniejsze uzgadnianie terminów Sesji z Radnymi Powiatu Płockiego naszego okręgu wyborczego.

 2. Zobowiązać Gminę Żydowską do opieki i uporządkowania cmentarza żydowskiego,

 3. podjęcie decyzji w sprawie drogi p-powodziowej w Rakowie będącej pod zarządem RZGW.

 4. II część najbliższej Komisji Rady poświęcić Ośrodkowi Zdrowia.

 5. Na najbliższym posiedzeniu Komisji Rady omówić kierunki działania targowicy miejskiej w Wyszogrodzie i przyjąć je do realizacji.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli do realizacji w/w wnioski.


Punkt 8.

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.


Punkt 9.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto bez uwag.


Punkt 10.

W związku z wyczerpaniem porządku Pan Przewodniczący zamyka obrady IV Sesji Rady GiM Wyszogród.



Protokołowała


Izabela Boszko







Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-19 08:55:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 08:55:59
 • Liczba odsłon: 613
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668924]

przewiń do góry