Ogłoszenie Nr …. /2012 z dnia 8 października 2012 roku


Gmina Miasto Wyszogród/Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie

ul. Niepodległości 7a

09-450 Wyszogród

tel.: (0-24) 23 11 053

fax: (0-24) 23 11 024

e-mail: przedszkolewyszogrod@wp.plogłasza konkurs:na stanowisko: nauczyciela wspomagającego prowadzenie zajęć teatralnych w ramach projektu „Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Liczba godzin zegarowych do zrealizowania-30.

Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

 • Zapoznanie się z celami szczegółowymi realizowanego projektu,

 • Wspomaganie instruktora ,podczas prowadzenia zajęć

 • Współpraca z instruktorem i kierownikiem projektu,

 • Uczestniczenie w ewaluacji projektu,

 • Bieżące informowanie rodziców o postępach dziecka,

 • Prowadzenie dokumentacji prowadzonych zajęć zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie,

 • Przygotowywanie pomieszczeń i pomocy do prowadzenia zajęć , porządkowanie i


Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe: pedagogika wczesnoszkolna ,

 • Posiadane przygotowanie pedagogiczne,

 • Doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym,

 • Mile widziane dodatkowe kursy, warsztaty, studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 4. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych

 5. oświadczenie kandydata o niekaralności i że nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie karne,

 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznychOferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko nauczyciela wspomagającego prowadzenie zajęć teatralnych” w ramach projektu pn. ”Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój” Przedszkole Samorządowe Wyszogrodzie ul. Niepodległości 7a; 09-450 Wyszogród – pok. Nr 18 w terminie do 12 października 2012r do godz.10.00.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.


Zatwierdzam

Burmistrz Gminy/Miasta Wyszogród

Mariusz Bieniek


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-08 08:07:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-08 08:07:00
 • Liczba odsłon: 696
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674563]

przewiń do góry