UGiM.271.18.S.2018

 

 

Wyszogród, dn. 27.06.2018r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774 321 14 07,

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,, Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w Wyszogrodzie – sauna wewnętrzna”

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 I. Przedmiot zamówienia       :           wykonanie sauny fińskiej

wymiary zewnętrzne :            270x170x216 cm

wymiary wewnętrzne:            255x155x210 cm

wersja :                                    wbudowana

układ paneli wewnątrz :          pionowy

układ paneli na zewnątrz:       pionowy

 

Wyposażenie sauny               

 

Ławy (3 poziomy)      -           Okładzina z Osiki skandynawskiej Termo  profil PHL 28 mm

                                   klasie A i gr. 28 mm. Konstrukcja z drewna świerkowego30x100. Obciążalność  ławy 200 kg/m

Oparcie                                   Drewno: Osika skandynawska THERMO: Typ zaokrąglany.

Maskownice przestrzeni         Osika skandynawska Thermo 28 mm profil PHL w klasie A

między ławkowych               

Podłoga                                  Podest drewniany na części komunikacyjnej . Materiał : osika                                                       skandynawska  Thermo profil PHL w klasie A i gr. 28 mm

Oświetlenie 2 szt.                   Oprawa liniowa LED 100 montowana na ścianie

Drzwi                                     Wymiar zewnętrzny 80x200 cm. Ościeżnica – aluminium anodowane zabezpieczone drewnem przed dotknięciem. Skrzydło – tafla szklana jednorodna bezbarwna typu Float o gr. 8 mm,uszczelka silikonowa, pochwyt stal/ drewno, zamek  rolkowy podwójny , zawiasy 2 szt.

Piec                             Elektryczny  o mocy 12 kW. Piec profesjonalny,                             przystosowany do intensywnego użytkowania. System dolnego montażu elementów grzejnych.

Kamienie                                60kg. Kamień wulkaniczny ,, diabaz”

Sterownik                               zewnętrzny,z przekaźnikami mocy 25 kW

Akcesoria                               zestaw do seansów saunowych: ceber , łyżka do polewania                                                           termohogrometr, klkepsydra

Wentylacja                              zawór wentylacyjny z regulowanym przepływem powietrza                                                         umieszczony w suficie

Okablowanie                        Przewody w izolacji silikonowej  o wytrzymałości     temp. 180º C prowadzone w kanałach instalacyjnych wewnątrz ścian.

II. Wykonanie dodatkowego obwodu elektrycznego do zasilania pieca w saunie do skrzynki głównej około 10 mb wrazz zabezpieczeniami w skrzynce.

 

-  miejsce montażu :  Wyszogród , budynek hali sportowej przy ul. Niepodległości 11

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1.   Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia – wpis do CIDG , na podstawie kodów PKD

 

2. Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym  terminie do  22 sierpnia 2018 r.

 

 

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę. (

 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wyszogród , ul. Rębowska 37 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: katarzyna.rogulska@wyszogrod.pl albo za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu).

2.    Oferty można składać do dnia 16.07.2018r. , godz.10.00 , w zamkniętej opieczętowanej  kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. -,, Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w Wyszogrodzie – sauna wewnętrzna ” - nie otwierać przed dniem 16.07. 2018r , godz. 10.15 - ( dotyczy oferty składanej osobiście lub pocztą tradycyjną). Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2018 roku o godz. 10.15 w sali nr 6 urzędu Gminy i Miasta  Wyszogród.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena

           

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP – urzędu oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny .

 

2.  Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

 

3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel – 24 267 2615 lub 505 655 779.

 

 

 

                                                                                        Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                         Jan Boszko

                                                                                        

 

                                                                                            

formularz_ofertowy_-_zal_nr._1Wyszogród, 27 lipca 2018 r.


UGiM.271.18.2.S.2018INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dotyczy: Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w Wyszogrodzie - sauna wewnętrzna


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na - Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w Wyszogrodzie- sauna wewnętrzna wpłynęła 2 oferty.Ofertę złożyły następujące firmy:


  • NASPA Dorota Szymańska

Bieniędzice 15

26-625 Wolanów


  • ASPEKT INWESTYCJE Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 18

53-609 WrocławPo analizie ofert wniesionych w terminie tj. do dnia 16.07.2018r. zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.


Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena brał pod uwagę cenę za realizację przedmiotu zamówienia 100%. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła się wg wzoru: Najniższa cena oferty

Kryterium cena = ------------------------------ x 100 pkt.

Cena badanej ofertyTabela oceny złożonych ofert


Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: najniższa cena

100 pkt

1

100 pkt

2

98,0 pktZamówienie zostało udzielone firmie:


    ASPEKT INWESTYCJE Sp. z o.o, ul. Wagonowa 18, 53-609 WrocławZobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 33 825,00 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć 00/100 )

Burmistrz

Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-28 11:06:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-27 15:02:45
  • Liczba odsłon: 574
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675000]

przewiń do góry