Wyszogród dnia 10.06.2008r


K O M U N I K A T

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

       Na podstawie art. 104 Kpa, art.46 ust.1 , art.46a ust.1,7 pkt. 4, art. 48 ust.2 pkt 1, art. 56 ust.2,3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska /Dz.U,, z 2008r t.j Nr 25, poz.150 – z późniejszymi zmianami/ oraz § 3 ust. 1 pkt 72 oraz § 5, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U, Nr 257, poz. 2573 – z póź. zm./ Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie informuje, że w dniu 10.06.2008 r została wydana decyzja przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak UGiM-7615-6/8/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn; „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie – Etap I, działka nr 986/2, powiat płocki”.

       Powyższa decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pok. Nr 10.

       Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – ugimwyszogrod.bip.org.pl.

 

 

                                                                             Z up. B U R M I S T R Z A

                                                                      GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

 

                                                                                   Mariusz Bieniek

                                                                                  /z-ca Burmistrza/


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-14 08:19:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-14 08:19:49
  • Liczba odsłon: 985
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673077]

przewiń do góry