Wyszogród, dnia 01.03.2017r

 

 

 

Ogłoszenie

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród    

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

„  wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej”

 

I.       Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określają:

1)     ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. DZ. U. z 2016 r. poz. 1817 Tekst jednolity ) zwana dalej Ustawą,

2)     uchwała Nr 143/XXVI/16 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada  2016r. w sprawie ”Programu  współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”, zwana dalej Uchwałą.

 

II.                Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:

 

1.,, Organizacja zajęć szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród  ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej z dofinansowaniem rozgrywek ligowych”.

2.,, Organizacja i przeprowadzenie  imprezy sportowej  z okazji „ Dni Wisły”  lub „Obchodów Roku Rzeki Wisły” w 2017r.

3.„organizacja zajęć rekracyjno-sportowych”  w okresie wakacji w roku 2017.  

   

III. Rodzaj działań –organizacja szkolenia , organizacja   turniejów i zawodów ligowych oraz imprez sportowych oraz aktywizacja sportowa ludności poprzez czynny udział  w imprezie  sportowej .

 

IV.  Na realizację zadań przeznacza się z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród środki finansowe w wysokości 77 000,00- zł- słownie siedemdziesiąt siedem  tysięcy złotych.

 

V.    W konkursie na realizację powyższego zadania mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy.

 

VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji.

1)      Rozpatrywane będą oferty zgodne z tematem ogłoszonego zadania.

2)      Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.

3)      Dotacja będzie przekazywana w trzech transzach ,

4)      Wysokość udziału środków własnych organizacji nie może być niższa od 3 % kosztów całkowitych realizacji zadania.

5)      W podziale środków nie będą uwzględniane oferty, których średnia ocena będzie mniejsza niż 50 % maksymalnej, możliwej do otrzymania w danym konkursie  punktacji.

 

VII. Termin i warunki realizacji zadania.

1)   Termin realizacji zadania opisanego w ofercie, powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a kończyć nie później niż do 30 listopada 2017 r.

2)    Dotowane podmioty zobowiązane są do:

·         prowadzenia dokumentacji finansowej z realizacji zadania, gromadzenia materiałów potwierdzających zorganizowanie imprezy (zdjęcia, zaproszenia, listy uczestników zajęć i inne) oraz materiałów promujących imprezę i Gminę Wyszogród.

·         umieszczenia logo Gminy i Miasta Wyszogród na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność,

·         informowania, że zadanie jest współfinansowane  ze środków otrzymanych z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród; informacja ta powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

3)    Dotowane podmioty powinny posiadać niezbędne doświadczenie w zakresie zadań     o podobnym charakterze.

 

 

VIII. Termin i warunki składania ofert.

1)  Termin składania ofert upływa z dniem 23 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne  lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2)  Oferta realizacji zadania powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów  ofert i ramowych  wzorów  umów dotyczących realizacji zadań  publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz.1300), dostępnego na stronie internetowej ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 -sekretariat.

1.      Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród lub wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Miasta Wyszogród-pokój nr 4 –kancelaria, z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego:

 pn. ” Organizacja zajęć szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród  ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej z dofinansowaniem rozgrywek ligowych”,

pn.,, Organizacja i przeprowadzenie  imprezy sportowej  z okazji „ Dni Wisły” lub „Obchodów Roku Rzeki Wisły” w 2017r. lub „Obchodów Roku Rzeki Wisły” w 2017r,

pn..„organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych”  w okresie wakacji w roku 2017.  

IX. Wymagane załączniki do oferty:

1)  kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru stowarzyszeń (Starostwa Powiatowego),ewidencji  – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został  wydany.

2)  Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczeń  z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Płocku.

 

X. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert.

1)  Oceny formalnej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. 

2)  Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

3)  Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa w ciągu 7 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert, w oparciu o ustalone kryteria:

 

·         zgodność proponowanych działań z priorytetami zawartymi
  w Programie współpracy                                                                   10 pkt

·         trafność zidentyfikowania grupy odbiorców                                      5 pkt

·         zasięg i oddziaływanie projektu,                                                         5 pkt

·         opis działań i przejrzystość jego harmonogramu,                                5 pkt

·         racjonalność wykazanych kosztów w ofercie,                                    5 pkt

·         realność przyjętych stawek  jednostkowych w ofercie,                      5 pkt

·         kwalifikacje osób zaangażowanych w realizacje projektu,                 5 pkt

·         zaangażowanie wolontariuszy,                                                            5 pkt

·         doświadczenie oferenta w realizacji podobnych projektów.              5 pkt

        Razem punktów                                                                              50

 

4)      Burmistrz uwzględniając opinię Komisji Konkursowej, dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert i przyznaje środki finansowe, w okresie nie dłuższym niż w ciągu 14 dni, od  ostatniego dnia terminu składania ofert.

5)      Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród  jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6)      Decyzja Burmistrza o przyznaniu dotacji jest podstawą do podpisania, umowy zawierającej szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

7)      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

8)      W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.

W przypadku kiedy przyznana dotacja będzie niższa niż oczekiwana, beneficjent może      zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji.

XI.

W 2016 r. Gmina i Miasto Wyszogród  zleciło organizacjom pozarządowym realizację zadania pn.: ,,Prowadzenie dla dzieci i młodzieży Gminy i Miasta Wyszogród zajęć sportowo-szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej  z dofinansowaniem rozgrywek ligowych.” –na kwotę 90 000,00 zł.

 

 

 

Pouczenie:

W przypadku załączników złożonych w formie kserokopii, każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, składane dokumenty powinny być podpisane czytelnie z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Przed złożeniem ofert, Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  może udzielać stosownych wyjaśnień, na pytania oferenta dot. wymogów formalnych.


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                Jan Boszkoobwieszczenie
oferta
rozliczenie
umowa
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-01 12:12:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-02 09:10:52
  • Liczba odsłon: 658
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672484]

przewiń do góry