Wyszogród, dn. 22.05.2012 r

UGiM.6220.4.3.2012


POSTANOWIENIE

co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 107 z 2000r. z późn. zm) oraz art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art 66 ust. 1 i art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) w związku z § 3 ust. 1 pkt 41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r, Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 kwietnia 2012roku, złożonego przez „DAGRA” s.c. Maciej Brzeziński, Witold Szczęsny, ul. Białowiejska 15/10, 06-100 Pułtusk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża piasku” w miejscowości Kobylniki


POSTANAWIAM


uznać że nie ma konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża piasku” w miejscowości Kobylniki .UZASADNIENIE


W dniu 18.04.2012 r. zostało wszczęte na wniosek „DAGRA” s.c. Maciej Brzeziński, Witold Szczesny, ul. Białowiejska 15/10, 06-100 Pułtusk postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywanie kopaliny ze złoża piasku w miejscowości Kobylniki”. Strony postępowania zostały powiadomione o wszczęciu postępowania poprzez zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz stronie internetowej Gminy i Miasta Wyszogród.

Planowana inwestycja obejmie w całości działki gruntu nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 63

obrębu Kobylniki o powierzchni 8,50h.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu piasków, na terenie działek gruntu nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 63 obrębu Kobylniki, maksymalnie dwoma piętrami eksploatacyjnym, z jednego poziomu eksploatacyjno-transportowego.

Planowane roczne wydobycie kopaliny wyniesie ca 100-750 tys.ton w ciągu roku. Faktyczne wydobycie kopaliny w dużym zakresie zależeć będzie od zapotrzebowania na kruszywo budowlane i drogowe.

Planowane przedsięwzięcie obejmie w całości działki gruntu nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 63 obrębu Kobylniki, gminy Wyszogród, powiatu płockiego, województwa mazowieckiego, z pozostawieniem pasów ochronnych dla nieruchomości gruntowych nie pozostających w dyspozycji wnioskodawcy.

Planowana działalność trwać będzie do 15 lat, łącznie z rekultywacją terenów poeksploatacyjnych.

Na podstawie opisu planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że jest ono przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r, Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Pismem z dnia 26.04.2012 r. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się z zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 14.05.2012 r. znak WOOŚ-II.4240.553.2012.JC.1 wyraził opinię sugerującą że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku opinią sanitarną z dnia 14.05.2012 r /wpłynęło 18.05.2012 r/ znak ZNS. 7170-301-94/2012MP uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację powyższego zadania.

W ocenie braku konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, odniesiono się do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:


 1. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:


a. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnej proporcji:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasków zalegającego na działkach o nr ew. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 63 położonych w obrębie wsi Kobylniki gmina Wyszogród.

Łączna powierzchnia ww. nieruchomości wynosi około 8,5 ha, z czego pod planowaną inwestycję przeznaczone zostanie około 7,10ha. W chwili obecnej przedmiotowe nieruchomości stanowią nieużytki kopalniane (N) grunty rolne RIVb, RV, RVI, a także grunty leśne.

Bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowego obszaru górniczego stanowią:

.- dla części zachodniej – użytki leśne (od strony zachodniej i północnej), zabudowa zagrodowa (od strony zachodniej) oraz kopalnie odkrywkowe,

- dla części wschodniej – czynne wyrobisko eksploatacyjne (od strony zachodniej), grunty rolne (od strony wschodniej i południowej) oraz użytki leśne (od strony północnej).

Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości okołom170 m, na sąsiadującej ze złożem (częścią zachodnią) działce.

Przedsięwzięcie ma na celu kontynuowanie wydobywania piasków i lokalnie piasków z żwirem na terenach sąsiadujących z aktualnie eksploatowanymi złożami „Kobylniki III” i „Kobylniki IV”.

Zakłada się wydobycie rzędu 100 – 750 tys. Mg kopalny rocznie, a zakładany okres eksploatacji wynosić będzie około 15 lat.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie metoda odkrywkową przy użyciu: koparek podsiębiernych, ładowarek kołowych oraz spycharek.

Eksploatacja prowadzona będzie dwoma Pietrami wydobywczymi: suchym i zawodnionym. Kopalna nie będzie poddawana przeróbce, a jedynie segregacji na frakcje żwirową i piaczystą. Po zakończeniu eksploatacji teren po eksploatacji zostanie zrekultywowany.


b. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w sąsiedztwie przedmiotowego złoża znajdują się inne kopalnie.

c. wykorzystania zasobów naturalnych:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że do napędu silników w używanym sprzęcie wykorzystane zostanie paliwo w ilościach około 15 tys. litrów w ciągu roku.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że roczne wydobycie piasku wynosić będzie 100 – 750 tys.Mg.


d. emisji i występowania innych uciążliwości:


Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływania na środowisko wiązać się będzie głównie z emisją hałasu oraz niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń do powietrza pochodzącą z pracy sprzętu ciężkiego i ruchu pojazdów transportujących piasek.

Ponadto, obszar górniczy bezpośrednio graniczy od strony zachodniej i północnej z obszarami leśnymi. Pozyskiwanie kruszywa z przedmiotowego obszaru może wpłynąć negatywnie na sąsiadujący drzewostan.


e. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Jest to przedsięwzięcie w przypadku którego nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii.


 1. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:


a. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji na temat występowania w miejscu i rejonie realizacji inwestycji obszarów wodno – błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją eksploatacja prowadzona będzie w części z zawodnionej warstwy złoża .


b. obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.


c. obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi oraz w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych.


d. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji, na temat występowania w miejscu i rejonie realizacji inwestycji obszar objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Obszar objęty oddziaływaniem przedmiotowej inwestycji położony jest poza obszarami objetymi ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,poz. 1220, ze zm).

Najbliższymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony (OSO) pn. „Dolina Środkowej Wisły” PLB 140004, oddalony o około 8,5 km, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty pn. „Kampinoska Dolina Wisły” PLH 140029, oddalony o około 8 km.

f. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji, na temat występowania w miejscu i rejonie realizacji inwestycji obszarów, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji, na temat występowania w miejscu i rejonie realizacji inwestycji obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h. gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia w gminie Wyszogród (obszar wiejski) wynosi około 38os/km2.


i. obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują zbiorniki wód stojących.


j. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.


3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania równoważnego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikające z:


a. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach objętych wydobywaniem


b. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.


c. wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

W wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego zmianie ulegnie morfologia terenu. Przywrócenie pierwotnej funkcji terenu będzie możliwe.


d. prawdopodobieństwo oddziaływania:

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania związane z emisją hałasu i substancji do powietrza, a także oddziaływania na środowisko gruntowe.e. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Ograniczy się do czasu prowadzonej działalności max. 15 lat.

Po przeprowadzonej analizie zgromadzonych dokumentów i opinii w sprawie orzeczono jak w sentencji.


POUCZENIE


Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie uprawomocnia się z chwilą ogłoszenia.
Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg rodzielnika – poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń sołectwa Kobylniki

 2. „DAGRA” s.c. Maciej Brzeziński i Witold Szczesny, ul. Białowiejska 15/10, 06-100 Pułtusk

 3. Tablica ogłoszeń i BIP GiM Wyszogród;

 4. a/aInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-24 15:36:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-24 15:36:31
 • Liczba odsłon: 653
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674669]

przewiń do góry